Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Näringsliv i Norr, nr 2 - april 2010

Näringsliv i Norr, nr 2 - april 2010

Ratings: (0)|Views: 1,079 |Likes:
Published by Björn Palovaara
Innehåll:
Svarta jobb har blivit vita
Miljonsatsning i Jockfall
Gröna piloter visar vägen
Ny krögare i ”grytan”
En affärspartner att räkna med
Strålande sol och gnistrande snö
Han har framtiden i sina händer
Mikromakarna lyfter med prototyptillverkning
Klartecken för vindparken i Markbygden
Företagare positiva till vindkraft
Viktigt med export
Vårsolen värmer våra vita vidder
Starkare skydd vid kreditupplysning
Kraftsamling för europeisk processindustri

Krönikor i samarbete med Advokatbyrån Kaiding och Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterHouse Coopers samt Företagarna Norrbotten.

Näringsliv i Norr är en regional affärstidning som delas ut gratis till ca 14.000 företag i Norrbotten och Västerbotten. Näringsliv i Norr är en oberoende affärstidning med fokus på företagande i Norrbotten och Västerbotten.

Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Arctic Försäljning i Norrbotten Box 180, Kalix. 0923-10700

http://www.naringslivinorr.se
Innehåll:
Svarta jobb har blivit vita
Miljonsatsning i Jockfall
Gröna piloter visar vägen
Ny krögare i ”grytan”
En affärspartner att räkna med
Strålande sol och gnistrande snö
Han har framtiden i sina händer
Mikromakarna lyfter med prototyptillverkning
Klartecken för vindparken i Markbygden
Företagare positiva till vindkraft
Viktigt med export
Vårsolen värmer våra vita vidder
Starkare skydd vid kreditupplysning
Kraftsamling för europeisk processindustri

Krönikor i samarbete med Advokatbyrån Kaiding och Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterHouse Coopers samt Företagarna Norrbotten.

Näringsliv i Norr är en regional affärstidning som delas ut gratis till ca 14.000 företag i Norrbotten och Västerbotten. Näringsliv i Norr är en oberoende affärstidning med fokus på företagande i Norrbotten och Västerbotten.

Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Arctic Försäljning i Norrbotten Box 180, Kalix. 0923-10700

http://www.naringslivinorr.se

More info:

Published by: Björn Palovaara on Mar 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2010

pdf

text

original

 
   N   R    2    A   P   R   I   L   2   0   1   0
TEMA: vinTErTurisM
”Mer fokuspå export”
familjen landinstorsatsar i jockfall 
 
Arbetet med att orma det nya Gällivare är nu i ullgång. Vår kommun står inör stora örändringar ochvår vision är att skapa den mest expansiva och attrak-tiva kommunen i Norrland. Och redan idag känner viatt vi har goda örutsättningar att lyckas. Näringslivetblommar och vi har länets bästa tillväxt. Det startas nyaöretag och de som redan är igång går så pass bra attmånga expanderar och rekryterar. Aldrig tidigare harintresset till att återvända till sin hemort varit större.Hemvändardagen under julhelgen lockade fera hund-ra besökare som alla var positiva till vår utveckling.Intresset rån öretag utanör kommunens, ja till ochmed utanör landets gränser är också stort. Företagrån våra grannländer har varit på besök och vill eta-blera samarbeten och göra aärer tillsammans med oss.Vi ser idag ett ramtida Gällivare som står ör ut-veckling inom industri och näringsliv, hållbarhetoch ramåtanda men också ör trivsel, trygghet ochgemenskap. Gällivare – här gör vi människors längtantill verklighet.
Läs mer om vad som händer iGällivare på www.gellivare.se
Näringslivet blommar i
Gällivarekommun
     f    a    v    o    r    r    e     k     l    a    m     b    y    r    a .    s    e
 
Näringsliv i Norr
ägs ch ges ut av Arctic Försäljning i NrrbttenBx 180, Backgatan 2B, 952 22 Kalix.www.naringslivinrr.se
 Ansvarig utgivare:
Magnus Sjöberg,0923-107 00, magnus@naringslivinrr.se
Redaktion. Grask orm, layout:
 Björn Palvaara, 070-282 07 60,bjrn@naringslivinrr.se
Medarbetare:
Eilert Isakssn, Kjell Hjelm/Företa-garna, Aners Hettinger Öhrlings PricewaterhuseCpers, Reinhl Aners, Jan Linmark, MattiasWigren, Jel Nrlin, Lei Nberg.
Marknad:
0923-107 00.
Omslagsoto:
Björn Palvaara
Tryck:
VTT Graska.
Upplaga:
ca 13 000 ex.
 Adresskälla:
Statistiska Centralbrån (SCB)
 Adressändring:
in@naringslivinrr.se
Distribution:
Gratis till öretagi Nrrbtten ch Västerbtten. Annnsreklamatiner ska ör att beaktasgöras inm ti agar rån utgivningsagen.Reaktinen ansvarar inte ör icke beställtmaterial. Citera ss gärna men ange källan.
NÄRINGSLIV I NORR
INNehåLL NR 2 - 2010
4 SVARtA jObb hAR bLIVIt VItA6 mILjONSAtSNING I jOckfALL8 GRöNA PILOteR VISAR VÄGeN10 Ny kRöGARe I ”GRytAN”12 eN AffÄRSPARtNeR AttRÄkNA med14 StRåLANde SOL OchGNIStRANde SNö.16 hAN hAR fRAmtIdeNI SINA hÄNdeR20 mIkROmAkARNA LyfteR medPROtOtyPtILLVeRkNING22 kLARteckeN föR VINdPARkeNI mARkbyGdeN23 föRetAGARe POSItIVAtILL VINdkRAft24 VIktIGt med exPORt25 VåRSOLeN VÄRmeR VåRA VItA VIddeR26 StARkARe Skydd VIdkRedItuPPLySNING28 kRAftSAmLING föReuROPeISk PROceSSINduStRI
1322616
 www.naringslivinorr.s
NÄRINGSLIV I NORR
april 2010
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->