Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap.2 Audit

Cap.2 Audit

Ratings: (0)|Views: 684|Likes:
Published by hellengh

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: hellengh on Mar 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
1
Capitolul 2. Auditul intern bancar
2. 1. OBIECTIVE
Ş
I MODALIT
ĂŢ
I DE AC
Ţ
IUNE ALE AUDITULUIINTERN BANCAR 
O.U.G. nr. 57/1999, cu modific
ă
rile ulterioare, identific
ă
 urm
ă
toarele obiective ale auditului intern:a) verificarea conformit
ăţ
ii activit
ăţ
ilor din entitatea economic
ă
 auditat
ă
cu politicile, programele
ş
i managementul acestuia, înconformitate cu prevederile legale; b)evaluarea gradului de adecvare
ş
i aplicare a controalelor financiare
ş
i nefinanciare dispuse
ş
i efectuate de c
ă
tre conducerea unit
ăţ
iiîn scopul cre
ş
terii eficien
ţ
ei activit
ăţ
ii entit
ăţ
ii economice;c)evaluarea gradului de adecvare a datelor/informa
ţ
iilor financiare
ş
i nefinanciare destinate conducerii pentru cunoa
ş
terearealit
ăţ
ii din entitatea economic
ă
;d) protejarea elementelor patrimoniale bilan
ţ
iere
ş
iextrabilan
ţ
iere,e) identificarea metodelor de prevenire a fraudelor 
ş
i pierderilor de orice fel.Se observ
ă
faptul c
ă
aici sunt definite, de fapt, c
ă
ile de ac
ţ
iune pentru îndeplinirea obiectivului auditului intern bancar. Într-o alt
ă
 exprimare, cele enumerate ar putea fi categorisite drept obiective“intermediare”: asigurarea concordan
ţ
ei activit
ăţ
ii cu politicile, programele, normele
ş
i prevederile legale, cre
ş
terea eficacit
ăţ
ii activit
ăţ
iide control, îmbun
ă
t
ăţ
irea calit
ăţ
ii procesului decizional, ridicareaeficien
ţ
ei activit
ăţ
ii.Din norma B
ă
ncii Na
ţ
ionale a României, din articolele Sec
ţ
iuniiI – Obiectivul auditului intern, Capitolul VIII, se pot extrage urm
ă
toarelereferiri la acest subiect: “Obiectivul auditului intern îl reprezint
ă
 îmbun
ă
t
ăţ
irea activit
ăţ
ii institu
ţ
iilor de credit”
ş
i “… s
ă
contribuie la
 
 
 u d  i   t   b  a n c a
îndeplinirea obiectivelor lor (b
ă
ncilor) prin prezentarea unei abord
ă
risistematice
ş
i disciplinate….”.Prin urmare, se poate sintetiza c
ă
obiectivul auditului intern bancar este cel de a contribui la îndeplinirea obiectivelor b
ă
ncilor (îmbun
ă
t
ăţ
irea activit
ăţ
ii reprezentând obiectivul primar 
ş
i general al unei b
ă
nci), iar obiectivele punctuale, pe domenii de activitate, sunt: a)asigurarea concordan
ţ
ei activit
ăţ
ii cu politicile, programele, normele
ş
i prevederile legale; b) cre
ş
terea eficacit
ăţ
ii activit
ăţ
ii de control; c)îmbun
ă
t
ăţ
irea calit
ăţ
ii procesului decizional; d) cre
ş
terea eficien
ţ
eiactivit
ăţ
ii b
ă
ncii.Pentru realizarea acestor obiective, auditul bancar internac
ţ
ioneaz
ă
pe urm
ă
toarele c
ă
i
1
:1.
 
evaluarea eficien
ţ
ei
ş
i gradului de adecvare a sistemuluide control intern;2.
 
evaluarea modului de aplicare
ş
i a eficacit
ăţ
ii procedurilor de administrare a riscurilor 
ş
i a metodologiilor de evaluare ariscurilor semnificative;3.
 
analiza relevan
ţ
ei
ş
i integrit
ăţ
ii datelor furnizate desistemele informa
ţ
ionale de gestiune
ş
i financiare, inclusiv desistemul informatic;4.
 
evaluarea acurate
ţ
ei
ş
i credibilit
ăţ
ii înregistr 
ă
rilor contabile
ş
i situa
ţ
iilor financiare;5.
 
evaluarea gradului de adecvare a nivelului fondurilor  proprii ale institu
ţ
iilor de credit în func
ţ
ie de riscurile la careacestea sunt expuse;6.
 
evaluarea modului în care se asigur 
ă
protejareaelementelor patrimoniale bilan
ţ
iere
ş
i extrabilan
ţ
iere
ş
iidentificarea metodelor de prevenire a fraudelor 
ş
i pierderilor deorice fel;7.
 
testarea atât a opera
ţ
iunilor, cât
ş
i a func
ţ
ion
ă
rii procedurilor specifice de control;8.
 
evaluarea eficien
ţ
ei opera
ţ
iunilor institu
ţ
iilor de credit;9.
 
evaluarea modului în care sunt respectate dispozi
ţ
iilecadrului legal, cerin
ţ
ele codurilor de conduit
ă
, precum
ş
i evaluareamodului în care sunt implementate politicile
ş
i procedurileinstitu
ţ
iei de credit;
1
Conform normei B.N.R., capitolul VIII, Sec
ţ
iunea I - Obiectivele auditului intern
ş
i “Internalaudit in banking organisations and the relationship with internal and external auditors”, BaselCommittee on Banking Supervision, Basel, 2000
 
 
 u d  i   t   b  a n c a
10.
 
testarea integrit
ăţ
ii, credibilit
ăţ
ii
ş
i, dup
ă
caz, aoportunit
ăţ
ii raport
ă
rilor, inclusiv a celor destinate utilizatorilor externi.Dup
ă
cum se observ
ă
, aria de competen
ţă
alocat
ă
audituluiintern bancar este atotcuprinz
ă
toare: sistem de control intern,administrarea riscurilor, sistem informa
ţ
ional, contabilitate, calitateaadministr 
ă
rii patrimoniului, opera
ţ
iuni. Astfel, auditul intern apare ca unsupra-controlor al controlului intern, este mai mult decât orice form
ă
decontrol extern sau de supraveghere, dar în acela
ş
i timp, parte a sistemuluide control intern al unei b
ă
nci
2
.Prin examinarea problemelor globale ale b
ă
ncii, evaluareariscurilor, controlului, calit
ăţ
ii, eficien
ţ
ei, tehnologiei
ş
i formularea unor opinii clare
ş
i adecvate, auditul intern bancar reprezint
ă
un instrumentfoarte valoros pus în slujba conducerii unei b
ă
nci, o adev
ă
rat
ă
“eminen
ţă
 cenu
ş
ie” a b
ă
ncii.În unele
ţă
ri (printre care
ş
i România), de
ş
i înregistr 
ă
rilecontabile intr 
ă
în sfera auditului intern, auditarea situa
ţ
iilor financiare nueste inclus
ă
în competen
ţ
ele acestuia. Astfel, se consider 
ă
c
ă
aceasta cadeîn responsabilitatea auditorilor externi ai b
ă
ncii, rolul auditului internfiind limitat, în acest domeniu, la sprijinirea auditorilor externi.De asemenea, din practica unor 
ţă
ri, se poate observa c
ă
exist
ă
otendin
ţă
din ce în ce mai pregnant
ă
ca aprecierea modului de încadrare aactivit
ăţ
ii unei b
ă
nci în prevederile legale
ş
i normative s
ă
se fac
ă
nu dec
ă
tre auditul intern, ci de c
ă
tre o structur 
ă
organizatoric
ă
separat
ă
,dedicat
ă
acestei problematici.În ceea ce prive
ş
te func
ţ
ia de consultan
ţă
atribuit
ă
audituluiintern, un studiu al Comitetului de la Basel
3
arat
ă
c
ă
aceasta ar trebui s
ă
 fie una auxiliar 
ă
func
ţ
iei principale
ş
i c
ă
ar trebui exercitat
ă
cu foarte maregrij
ă
pentru a nu compromite obiectivitatea evalu
ă
rii activit
ăţ
ilor în careauditorii interni au dat consultan
ţă
. De altfel, în practic
ă
, majoritateatimpului este alocat
ă
de c
ă
tre departamentul de audit pentru realizareafunc
ţ
iei de baz
ă
(75%)
ş
i numai 0-20% pentru consultan
ţă
. Mai mult,activitatea de consultan
ţă
se limiteaz
ă
, de cele mai multe ori, larecomand
ă
ri legate de controlul aferent unor proiecte sau planuri, f 
ă
ă
s
ă
 fie asumate responsabilit
ăţ
i opera
ţ
ionale.
2. 2. PRINCIPIILE AUDITULUI INTERN BANCAR 
 
2
Dac
ă
auditul intern este parte a sistemului intern pe care îl evalueaz
ă
, atunci func
ţ
ia de auditintern implic
ă
o component
ă
de autoevaluare
3
“Internal audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors: A survey”, BaselCommittee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, August 2002

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marian Dragoe liked this
tiberiu22 liked this
Dana Badiu liked this
f_ina2003 liked this
iulia_voiculescu liked this
iinside liked this
horhoianu liked this
Timofte Catalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->