Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $9.99
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

MOJE ŻYCIE
Być w harmonii z otoczeniem
Nasza rodzina i wartości
Filozofia i wartości rodzinne
System nauczania w Japonii
Praca w amerykańskich wojskach okupacyjnych
Przyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Moje pierwsze zetknięcie z ustawicznym kształceniem dorosłych
Doświadczenie zawodowe
American Telephone & Telegraph Company (AT&T)
Życie i praca w Iranie
Wrażenia po powrocie
Planowanie długoterminowe i szukanie niszy dla kariery
Szkolenia i możliwości rozwoju za granicą
Moje doświadczenia w dziedzinie formalnego kształcenia dorosłych
Studia podyplomowe jako element nauczania dorosłych
Mój styl uczenia się
Opis mojego stylu – charakterystyka osobista
Sposoby komunikowania się: postrzeganie sukcesów i niepowodzeń
Znaczące wydarzenia historyczne w moim życiu
Wzorce moralne i mentorzy – znaczące osoby w moim życiu
Tożsamość społeczna i kulturowa
Podstawy filozoficzne kształcenia dorosłych i wyższego wykształcenia
Z jakimi zobowiązaniami wiąże się moja praca?
Rozmyślania o mojej podróży w latach 2000 – 2003
Kim się staję ?
Nagrody dla wyróżniających się absolwentów w 2005r
Stypendium Watanuki dla kobiet
The Watanuki Travel Grant – grant Watanuki przeznaczony na podróże
Stypendia związane z ośrodkiem Gannon
LITERATURA
DODATEK 1—ASTROLOGIA TAOISTYCZNA
DODATEK 2—WATANUKI I PARTNERZY—NORMY ETYCZNE
P. 1
Spotkanie Wschodu z Zachodem

Spotkanie Wschodu z Zachodem

Ratings: (0)|Views: 191 |Likes:
Published by Xlibris
GKQ Testimonial (Polish)Historia ¿ycia Dr Watanuki jest prawdziwym Ÿród³em inspiracji. Jej osobiste i zawodowe doœwiadczenia s¹ przyk³adem osi¹gniêæ zdobytych dziêki poœwiêceniu i wytrwa³oœci. Od kiedy w roku 1996 zosta³a moim promotorem (opiekunem naukowym), Dr Watanuki mia³a znacz¹cy wp³yw na mój osobisty rozwój. Jej oddanie i wiara w moje umiejêtnoœci mia³y dla mnie ogromne znaczenie i pomog³y mi w osi¹gniêciu osobistego celu, jakim by³o zdobycie wy¿szego wykszta³cenia i stopnia naukowego. Dr Watanuki jest pionierem w dziedzinie edukacji; na kilku uniwersytetach utworzy³a stypendia, które pomog³y wielu osobom. Jednym z moich najwiêkszych osi¹gniêæ, z którego jestem bardzo dumna, jest zdobycie Stypendium Watanuki dla Kobiet w roku 2006. Gloria K. QuintanaPrezes, Dyrektor GeneralnyQuintana, Inc.A Multilingual Solutions CompanyT³umaczenie przygotowane przez Quintana, Inc., A Multilingual Solutions Company
GKQ Testimonial (Polish)Historia ¿ycia Dr Watanuki jest prawdziwym Ÿród³em inspiracji. Jej osobiste i zawodowe doœwiadczenia s¹ przyk³adem osi¹gniêæ zdobytych dziêki poœwiêceniu i wytrwa³oœci. Od kiedy w roku 1996 zosta³a moim promotorem (opiekunem naukowym), Dr Watanuki mia³a znacz¹cy wp³yw na mój osobisty rozwój. Jej oddanie i wiara w moje umiejêtnoœci mia³y dla mnie ogromne znaczenie i pomog³y mi w osi¹gniêciu osobistego celu, jakim by³o zdobycie wy¿szego wykszta³cenia i stopnia naukowego. Dr Watanuki jest pionierem w dziedzinie edukacji; na kilku uniwersytetach utworzy³a stypendia, które pomog³y wielu osobom. Jednym z moich najwiêkszych osi¹gniêæ, z którego jestem bardzo dumna, jest zdobycie Stypendium Watanuki dla Kobiet w roku 2006. Gloria K. QuintanaPrezes, Dyrektor GeneralnyQuintana, Inc.A Multilingual Solutions CompanyT³umaczenie przygotowane przez Quintana, Inc., A Multilingual Solutions Company

More info:

Publish date: Mar 2010
Added to Scribd: Mar 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781450042543
List Price: $9.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/14/2013

102

9781450042543

$9.99

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 69 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 73 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 102 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jacek Gdaniec added this note
Jakaś sieczka wyświetla się zamiast właściwego tekstu.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->