Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Duxbury Clipper 2010_03_24

Duxbury Clipper 2010_03_24

Ratings: (0)|Views: 2,222 |Likes:
Published by Duxbury Clipper
Duxbury Clipper 2010_03_24
Duxbury Clipper 2010_03_24

More info:

Published by: Duxbury Clipper on Mar 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

 
JC WAO XOI= xxx#qien||o#j` O-@KNE= onwjLqien||o#j` Coxjj`= 81;->67-91;; q9? Ktownnch= 81;->67-91;; q96 Coxwkc= ';#<<
TJEu@O EQ CJ# ;9XOgCOvgK~% @KyfA 97% 9<;<
―Tjwo djy wao `kc xaj |yj`nvov eokvw# Ao„ee io wao eokvw gnvk||jncwnch#‐ ‖‖ Ioyckyg Ikyufa

\jgnkwynvw


VwkcgnvaFk|nwke@jywhkho#fj`
6< ~y ﬋qog 7#18? < |jncwv K|y 7#>4?;? ~y ﬋qog 7#9?< < |jncwv K|y 7#666
\KNCWNCH OWF#
• @nbo Ekgg •
81;-81>-64;9
 
';<< 
JDD+ 
Ncwoynjy \kncw Mji jd '?<< jy `jyo
Dekh \jeo Yo|kny
\E_@INCH $ AOKWNCH
 Mjckwakc Fekybo
V|ofnke- Anha Od﬋fnocf~ Ajw Xkwoy Aokwoyv+
>67-81<<
Enf# & ;;>4;
F
YOGNW
F
KYGV
K
FFO\WOG
 mfekybo81<<L`vc#fj`
BNCHVWJC
OKVW FJKVW DOCFO
#FJ@
 XAOYO [_KENW^ $ TKE_O @OOW+
;-81;-?1?->?<<
EKCGVFK\NCH
@kyb Doyykyn • 81;->67-88;> 
 doyykynekcgvfk|nch#cow 
  D
 O
Y
Y
K
N  
EKCGVFK\NCH
 Vak~ck ]jewjxvbn% E@W 81;-88;-6874

\eu`inch $ Aokwnch% Oeofwynfke%Kny Gufw Feokcnch%Fky|ocwy~ $ \kncwnch Voytnfov
81;->67->>;;
 xxx#`k~iyufb|eu`inch#fj`
V_CGK^V
61 Go|jw Vw# Guqiuy~ 81;->67-V\JW
!coqw wj Djjgnov.
J\OC
Gfnvnc gk~
Voeofw`oc wkeb dnckcfnke bcjx-ajx% tnvnjcVfa Fj` aj|oduev vjucg jdd
VFAJJE FAJNFO= Vfajje Fj``nwwoo fkcgngkwov Fjeeooc Iyk~oy% @ky~ Eju Iuoee% Hky~ @khcuvjc kcgFaynvwnco @fEkuhaenc kyo fj`|ownch djy wxj j|oc vokwv jc wao ijkyg#^J_Y TJWO FJ_CWV= Xnee ]kfa`kcc kcg Vakxc Gkaeoc ijwa wkebogkijuw wao coog djy dnvfke yov|jcvninenw~ `jtnch djyxkyg#
I
~
M
uvwnc
H
ykoIoy
% F
en||oy
o
gnwjy
 
Muvwnc
L
guqIuy~Fen||oy
#
Fj`
Fkcgngkwov djy VfajjeFj``nwwoo kyo wjuwnch waonyikfbhyjucg kcg oq|yovvnchk govnyo wj `kbo wao vfajjevwao iovw wao~ fkc io kv djuyfkcgngkwov fj`|owo djy wxjvokwv nc wao u|fj`nch wjxcoeofwnjcv#Fuyyocw Vfajje Fj`-`nwwoo Fakny`kc Hojyho Fn-|jeeowwn kcg `o`ioy BkyocXjch kyo cjw yuccnch djy yo-oeofwnjc#Fjeeooc Iyk~oy% @ky~Eju Iuoee% Hky~ @khcuvjckcg Faynvwnco @fEkuhaenckyo yuccnch djy wao vfajjeijkyg# Jce~ Iyk~oy akv |yo-tnjuve~ vjuhaw wao |jvw#
I
~
v
uvkcck
v
aooakc
% F
en||oy
v
wkdd
 
vuvkcck
L
guqIuy~Fen||oy
#
Fj`
Wao duwuyo ckcfov jd 
Guqiuy~ kyo k wj| fjcfoyc djyijwa fkcgngkwov yuccnch djywao j|oc vokw jc wao Ijkyg jd Voeofw`oc% kcg okfa `kc akvanv jxc ngokv jc ajx wj aoe|wao wjxc `jto djyxkyg guy-
nch wao fuyyocw gndfuew ofj
-cj`nf fen`kwo#Xnee ]kfa`kcc% 48% jd Vwkcgnva Vwyoow kcg VakxcGkaeoc ?4% jd Ejch \jncwEkco kyo yuccnch khkncvw okfa
fjcwncuog jc |kho ;4fjcwncuog jc |kho ;?
VOO @JYO NCVNGO
Dnyo% fyo`kwjy~ ########### |kho ;9@jgoykwjy ykfo ############# |kho ?Oeofwnjc vu||eo`ocw ### |kho 9<
I
~
M
uvwnc
H
ykoIoy
% F
en||oy
o
gnwjy
 
Muvwnc
L
guqIuy~Fen||oy
#
Fj`
Kw wao kho jd >% NccjfocwJ|xjc~k xkv vwjeoc dyj` anvaj`o tneekho nc wao `nggeojd wao cnhaw i~ _hkcgkc yoi-oev# Ao xkv v|nynwog kxk~ wj kfk`| goo| xnwanc wao mucheoxnwa jwaoy ~juch ij~v% xaoyowykncnch fjcvnvwog jd ionchvajw kw xnwa ento k``ucnwnjc ‖‖ wajvo xaj fjueg gjghoxoyo hjjg ocjuha io `kgoncwj vjegnoyv#―N wajuhaw wakw xkv wao ocgjd `~ xjyeg%‐ ao vkng#Nccjfocw„v vwjy~ nvc„wucn{uo nc _hkcgk% xaoyo k
fjcwncuog jc |kho ;7
Nccjfocw J|xjc~k v|okbv wjGuqiuy~ Anha Vfajje vwugocwvkw wao \oydjy`nch Kywv FocwoyDyngk~ `jycnch#
\enhaw d ‑NctnvnieFanegyc„ nv akyg
Vkwuygk~% @kyfa 98wa% ;<k`-7|`Vucgk~% @kyfa 91wa ;;k`-7|`


I
~
v
uvkcck
v
aooakc
% F
en||oy
v
wkdd
 
vuvkcck
L
guqIuy~Fen||oy
#
Fj`
Nv k fkyw wakw gyntov kyjucgwao wjxc-jxcog Cjywa Aneehjed fjuyvo voytnch iooy kcgxnco wj hjedoyv k hjjg ngok djyGuqiuy~:Wxj jd wao wayoo Guqiuy~voeofw`oc ncgnfkwog wanv xoobwakw wao~ xoyo j||jvog wj wanv―iotoykho fkyw%‐ kewajuha waoijkyg |jvw|jcog tjwnch jc waonvvuo ucwne ekwo K|yne wj keejxwjxc fjucvoe wn`o wj hkwaoy`jyo ncdjy`kwnjc#Gjuh Mjacvjc% jxcoy jd Mjacvjc Wuyd kcg Hjed Ncf#% jd Xovwjc% wao fuyyocw `kckhoyjd wao cnco-ajeo Cjywa Aneehjed fjuyvo jc @oyy~ Ktocuo%akv k||enog wj wao wjxc djy k en-focvo djy wanv w~|o jd fkyw# EkvwK|yne% wao vwkwo Kefjajenf Iot-
Ekvw fkee jcwao ikfb cnco:
Voeofw`oc goikwo k iotoykho fkywkw Cjywa Anee Hjed Fjuyvo
fjcwncuog jc |kho 6
Xaoyo= Guqiuy~ @nggeo Vfajje
Xaoc= Vkwuygk~% @kyfa 981 k#`#- 1 |#`#Xaj= Kee Guqiuy~ tjwov
Guqiuy~ Twv
 
9Xogcovgk~% @kyfa 97% 9<;<
Guqiuy~ Fen||oy
G
uqiuy~
K
e`KcKf
 
V
|jcVjyoG
 
i~
K
eKc
A
uyeo~
y
jjdnch
 KEKC A_YEO^ 
YJJDNCH
-
X
NCWOY
V
\OFNKE
-

_| wj '?<< Jdd jc Fj`|eowo Cox YjjdNfo Gk` $ Vcjx Yo`jtke

Wao Guqiuy~Fen||oy nv|uienvaog xoob-e~ i~ Fen||oy\yovv% ;; Vj#Vwkwnjc Vwyoow%Guqiuy~% @K<966;# \oynjgnfke|jvwkho |oy`nw !_V\V&;46-94<. |kng kw Guqiuy~% @K#\JVW@KVWOY= \eokvo vocg kggyovv fakchov wj Guqiuy~Fen||oy kw \J Ijq ;4?4% Guqiuy~% @K <966;#
\JVWKE VWKWO@OCWWNGOVAnha Anha Ejx Ejx
Wauyv# @ky# 9? 8=9< k` 1=<? |` ;=66 k` 9=;1 |`Dyn# @ky# 94 1=9? k` >=<4 |` 9=61 k` 6=;1 |`Vkw# @ky# 98 >=98 k` ;<=<9 |` 6=6> k` 7=;7 |`Vuc# @ky# 91 ;<=94 k` ;<=?7 |` 7=61 k` ?=<8 |`@jc# @ky# 9> ;;=9< k` ;;=76 |` ?=69 k` ?=?8 |`Wuov# @ky# 6< ;9=;9 |` -- 4=97 k` 4=7? |`Xog# @ky# 6; ;9=6; k` ;=<9 |` 8=;7 k` 8=69 |`Wauyv# K|y# ; ;=;1 k` ;=?; |` 1=<6 k` 1=;> |`Dyn# K|y# 9 9=<? k` 9=7< |` 1=?9 k` >=<4 |`
V_CYNVO KCG V_CVOWVucynvo Vucvow
Wauyv# @ky# 9? 4=68 k` 8=<< |`Dyn# @ky# 94 4=6? k` 8=<; |`Vkw# @ky# 98 4=67 k` 8=<9 |`Vuc# @ky# 91 4=69 k` 8=<6 |`@jc# @ky# 9> 4=6< k` 8=<? |`Wuov# @ky# 6< 4=91 k` 8=<4 |`Xog# @ky# 6; 4=98 k` 8=<8 |`Wauyv# K|y# ; 4=9? k` 8=<1 |`Dyn# K|y# 9 4=96 k` 8=<> |`
XOKWAOY KE@KCKFAnha Ejx Ykncdkee Vcjxdkee 4K@ Vb~
Vkwuygk~ 7; 61 ;#;6‐ -- VeoowVucgk~ 7? 6> 9#;>‐ -- Enhaw Vcjx@jcgk~ 79 68 ;#<8‐ -- FeokyWuovgk~ 7? 69 <#<4‐ -- Jtoyfkvwxnwa IyokbvXogcovgk~ ?1 6; -- -- FeokyWauyvgk~ 44 7< -- -- FeokyDyngk~ 8< 6> -- -- Iyjboc FejugvWjwkev= 7#7?‐ <#<‐
Fjcgnwnjcv
V|ynch nv ke`jvw aoyo kcg Okvwoy nvynhaw kyjucg wao fjycoy#Wao Vwugnj nv yokg~ djy k toy~
―Fakvo wao Xncwoy Ieuov‐
vokvjc#Dejxoyv kyo iejj`nch nc otoy~fjcfontkieo v|jw% kcg iuccnov% ionchtoy~ |yjendnf% kyo kee jtoy wao |ekfo#Juy wkieo vowwnchv kyoduc kcg dovwnto#Gjc„w djyhow juy wykgnwnjcke
AkyijyVxoowv Fajfjekwo Iuccnov%
fyokwogxnwa ~juy dktjynwo ~u``~ fkcg~%gkyb jy `neb fajfjekwo#
Okvwoy Vucgk~nv K|yne 7Okvwoy Vucgk~nv K|yne 7
G_QI_Y^ @KYBOW\EKFO

 


Xoefa $ Gjcjajo% EE\
Kwwjyco~v kw Ekx
4?? Vu``oy VwyoowVunwo 9<6Ijvwjc% @K <99;<\ajco 4;8#791#<999Dkq 4;8#791#<91?xxoefaLxoefagjcjajo#fj`7> Go|jw VwyoowVunwo 9Guqiuy~% @K <9669\ajco 81;#>67#>>47Dkq 81;#91?#7679`gjcjajoLxoefagjcjajo#fj`
Xkgo @# Xoefa% Ov{# $ @oenvvk F# Gjcjajo% Ov{#
\kywcoyv
xxx#xoefagjcjajo#fj`
\NEHYN@ \KTNCH


How ~juy dyoo ovwn`kwo cjx wj how jcjuy envw djy 9<;<#O`oyhocf~ gyntoxk~ yo|kny ktknekieo
xxx#|nehyn`|ktnch#fj`
81;#>19#>1>1
GNVFJ_CW WJ VOCNJY FNWN]OCVKCG CJC \YJDNW JYHKCN]KWNJCV
WJ\ ;< COX YOEOKVOV ‖ AKYGFJTOY $ \K\OYIKFB
;# Wao Xn`|~ Bng @jtno Gnky~% i~ Modd Bncco~ 9# Wao Wjuynvw% i~Jeoc Vwnocakuoy 6# Ajuvo Yueov% i~ Mjgn \nfjuew 7# Vofyowv jdOgoc% i~ Faynv Ijamkenkc ?# _cnjc Kwekcwnf% i~ Kgk` Akveoww 4# WaoN``jywke Endo jd Aocynowwk Ekfbv% i~ Yoioffk Vbejjw 8# Enwweo Ioo%i~ Faynv Feokto 1# Cj K|jejh~= Wao Fkvo djy K`oynfkc Hyokwcovv%i~ @nww Yj`co~ ># Ikyikyk kcg Vuvkc„v Hungo wj wao O`|w~ Covw%i~ Ikyikyk Yknco~ kcg Vuvkc ^kwov ;<# Wao Ekvw Vjch% i~ CnfajekvV|kybv-- Xovwxncgv Ijjbvaj|
YOKE OVWKWO WYKCVKFWNJCV?9 Ik~ Tnox Yg# '?68%48?
Tkvnenjv I# Bjwvnynv wj Mk`ov O#Vfayjogoy kcg Kcco G# Vfayjogoy
;<6 Feokyxkwoy Gy# '778%?<<
Mokc I# Yjincvjc kcg Vkyka K#Yjincvjc wj Kcgyox O# Dkykikuha
;< Hekvv Woy# '1<6%<<<
Moyy~ E# Fjcdoy wj Wjgg F# @fCone
6<6 Booco Vw# '>9%<<<
Iyufo K# Vub wj Ikyy~ K# Vub kcg \kwynfnkK# Vub
47 Xncvejx Yg# '48?%<<<
Mk`ov O# Vfayjogoy kcg Kcco G#Vfayjogoy wj Gktng M# Govyjfaov kcg Vaoy~e K# @oekcvjc
Wykcvdoy vwkwnjcyo`ncgoyv
Wao Wykcvdoy Vwkwnjc xneeio fejvog jc Okvwoy Vucgk~%K|yne 7#^ju `uvw akto ~juy coxWykcvdoy Vwkwnjc vwnfboy i~K|yne ;#
Wao yvw \kncw Gk~ nv K|yne
;8 dyj` > k#`# ucwne ;9 cjjc#Ajuvoajeg Ak}kygjuvXkvwo Gk~ xnee io aoeg jcVkwuygk~% @k~ ; kw wao @nggeoVfajje#Yof~feo% yof~feo% yof~feo ‖Nw vktov ~ju `jco~ ‖ Nw„v hjjgdjy wao okywa ‖ Nw„v hjjg djy waofj``ucnw~#
K ‑Vauwwy Nvekcg„|nfwyke wuy
Jc Vucgk~ K|yne ;; kw 9|#`#% Wao Guqiuy~ Dyoo En-iyky~ kcg Xovwxncgv Ijjb-vaj| xnee ajvw Faynvwj|aoyBeonc% Ijvwjc Hejio fjyyo-v|jcgocw kcg kuwajy jd ―Gnv-fjtoynch wao Ijvwjc AkyijyNvekcgv2 K Hungo wj wao Fnw~„vAnggoc Vajyov#‐ Ynfa xnwa anv-wjy~% duee-fjejy |ajwjhyk|av%`k|v% kcg neeuvwykwnjcv% ―Gnv-fjtoynch wao Ijvwjc AkyijyNvekcgv‐ nv kc ncgnv|ocvkieohungo wj aoe| ~ju |ekc ~juy nv-ekcg kgtocwuyov# Nc vj`o fkvov%
wao wyuwa ioancg wao cox e`%
―Vauwwoy Nvekcg%‐ nv vwykchoy
wakc fwnjc+ Beonc nv k yohueky
fjcwyniuwjy wj wao wyktoe |khovjd Wao Ijvwjc Hejio% kcg anvkywnfeov kcg |ajwjhyk|av aktok||okyog nc Ckwnjcke Hoj-hyk|anf Wyktoeoy% Wao IjvwjcHejio @khk}nco% Cox Och-ekcg Wyktoe% HJ @khk}nco%KKK Ajyn}jcv% K`oynfkc-Aoynwkho#fj`% kcg OV\C#fj`# Dyoo wnfbowv kyo ktknekieokw ijwa wao eniyky~ kcg ijjb-vaj|# Ijjbv xnee io ktknekieodjy |uyfakvo kcg vnhcnch# Djy`jyo ncdjy`kwnjc% fkee 81;->67-989;% oqw ;<1#
KDV dyunw vkeoakv iohuc
Wao Kccuke Dyunw Vkeo nvfuyyocwe~ ucgoyxk~# Fkvovjd dyova Dejyngk cktoe jy-kchov kcg munf~ yog hyk|o-dyunwv akto kyyntog kcg fkcio |uyfakvog i~ fjcwkfwnchFjccno Goccnv% kc KDV tje-ucwooy kw 81;-?1?-<;>1 jyi~ o-`kne kw dk`ne~bejvLkje#fj`# Guqiuy~„v KguewKDV Fak|woy aoe|v `kbo nw|jvvnieo djy Guqiuy~ AnhaVfajje vwugocwv wj vwug~ ncdjyonhc fjucwynov kcg oc-ynfaov wao oq|oynocfov jd djyonhc vwugocwv xaj entoxnwa ejfke dk`nenov xaneo kw-wocgnch vfajje nc Guqiuy~kcg vuyyjucgnch wjxcv#
Wykcvdoy vwnfboyyocoxkev
Kyo ~ju yokg~ djy v|ynchfeokcnch: Wykcvdoy Vwkwnjcvwnfboyv oq|nyo jc @kyfa 6;#K||enfkwnjcv kyo ktknekieo kwWjxc Akee jy jcenco#
 
6Xogcovgk~% @kyfa 97% 9<;<
Guqiuy~ Fen||oy
Ncwohynw~Vwyntnch djy Oqfoeeocfo
 
K Tjnfo jd Yokvjc
 Wj `~ `kc~ vu||jywoyv=wajvo N„to bcjxc ;< ~okyv%kcg wajvo N„to `ow nc wao|kvw ;< xoobv% wakcb ~judjy ~juy tjwo jc @kyfa 98wa# Wj wajvo vwnee ucgofngog%wakcb ~ju djy ~juy guognenhocfo nc iofj`nchkc ncdjy`og tjwoy#Guqiuy~ fkc akto oqfoeeocwvfajjev xnwa v`kyw v|ocgnch%oddofwnto eokgoyvan|% kcgkxkyg xnccnch kfkgo`nfv#
D
JY
V
FAJJE
F
J@@NWWOO
Tjwo Vkwuygk~% @kyfa 98wa jy kivocwoo ucwne Dyngk~ @kyfa 94wa#
\kng djy i~ wao Fj``nwwoo wj Oeofw Hky~ @khcuvjc% \#J# Ijq 986?% Guqiuy~% @K <966;
oykhov Fjcwyje Fj``nvvnjc nv-vuog k yuench `kbnch iotoykhofkywv eohke nc @kvvkfauvowwv kvejch kv wao~ djeejx wao KIFFhungoencov#Wao iotoykho fkyw xjuegio uvog jce~ guynch eokhuovjy juwnchv% xanfa kyo xaochyju|v jd hjedoyv% enbo wajvonctjetog nc k ducgyknvoy% wkbojtoy wao ocwnyo fjuyvo djy kfoywknc wn`o |oynjg% vkng Mjac-vjc„v kwwjyco~ Vwo|aoc Dje-ekcvioo#Wao fkyw% xanfa xjueg kevjvoee vckfbv kcg vjdw-gyncbv%xjueg cjw io uvog otoy~gk~jy jc xoobocgv% vkng Djeekcv-ioo# Nw xjueg io yovwynfwog wjwao fjuyvo kcg xjueg cjw iokeejxog jc |uienf xk~v jy ncwao |kybnch ejw# Xaoc kc juw-
nch cnvaog% wao fkyw xjueg
io o`|wnog kcg |uw kxk~% aovkng#Wao gyntoy jd wao fkyw
`uvw io WN\V foywnog% xanfa
`okcv ao jy vao nv wykncog ncwao yov|jcvnieo vkeov% voytnfokcg fjcvu`|wnjc jd kefjaje#Kffjygnch wj Djeekcvioo%hjed fjuyvov nc \o`iyjbo kcg[uncf~ akto kuwajyn}og kefj-ajenf iotoykho fkywv kcg waoyonv kc k||enfkwnjc |ocgnch djyjco kw wao Vjuwa Vajyo Fjuc-wy~ Feui nc Anchak`#―Cjywa Anee nv nc fj`|o-wnwnjc xnwa jwaoy fjuyvov% vjxnwajuw wanv fkyw% wao fjuyvoxnee io kw k fj`|ownwnto gnvkg-tkcwkho%‐ vkng Djeekcvioo#Wjxc Fjucvoe YjioywWyj~ vkng nc fjcvngoynch wanvk||enfkwnjc% voeofw`oc `uvwwj gofngo xaowaoy k iotoykhofkyw xjueg voyto wao |uienfkcg xonha wakw khkncvw wao |j-wocwnke enkinenw~ djy wao wjxc nd wao kefjaje xkv kiuvog kcg kckffngocw ak||ocog#Kc KIFF `o`j wj en-focvnch kuwajynwnov% vufa kvwao wjxc jd Guqiuy~% vwkwov=―Wayjuha juy oddjywv wjhowaoy%xo fkc io vuyo wakw okfa en-focvo voytov wao |uienf coogkcg nv j|oykwog jce~ nc vufak `kccoy vj kv wj |yjwofw waofj``jc hjjg#‐Voeofw`kc Mjc Xnwwoc j|-|jvog wao fkyw= ―N wancb nw„v muvwk ikg ngok#‐―Nw„v k |uienf fjuyvo kcgwakw yknvov wao vwkcgkyg%‐ Xnw-woc kggog# ―N„` guinjuv wakwwanv nv nc wao |uienf„v ncwoyovw#‐―Vncfo nw„v k |uienf fjuyvokcg juy ck`o nv jc nw% xo„yoocgjyvnch wao kfwnjc i~ keejx-nch nw%‐ vkng Voeofw`oc Fakny-`kc Iowv~ Vueentkc# ―Xo aktok yovwkuykcw waoyo keyokg~# Ngjc„w wancb nw„v wao iuvncovv xovajueg how ncwj# \oj|eo gjc„whow v`kywoy kv wao~ akto k doxgyncbv#‐Xnwwoc xkv wyjuieog i~ waongok wakw fanegyoc xaj eokyc wj|ek~ hjed kw Cjywa Anee fjuegio oq|jvog wj wao iooy fkyw#―Nw„v k |uienf fjuyvo# Bngv kyowaoyo kee wao wn`o%‐ ao vkng#Kffjygnch wj wao KIFFhungoencov% nd waoyo nv k |uienfxk~ fyjvvnch wao hjed fjuyvo%jitnjuv vnhcv `uvw io |jvwogvwkwnch ―cj kefjajenf iotoy-khov |oy`nwwog io~jcg wanv|jncw‐ kw k||yj|ynkwo ejfkwnjcvnc fjcv|nfujuv |ekfov#Voeofw`kc Faynvwj|aoyGjckwj cjwog wakw conwaoy wao|jenfo go|kyw`ocw cjy wao gn-yofwjy jd ncv|ofwnjcke voytnfovfj``ocwog cohkwntoe~ jc waoiotoykho fkyw k||enfkwnjc#―Nw„v k cnco ajeo hjed fjuyvokcg N„` cjw vuyo ajx `ufa~ju„yo hjnch wj gyncb jc cncoajeov%‐ vkng Gjckwj# ―Ikvogjc wao hungoencov hntoc wj uvi~ wao KIFF% N„` fj`djyw-kieo xnwa wanv#‐Voeofw`oc |jvw|jcog waonytjwo ucwne K|yne 94 iofkuvoWyj~ xkcwog wj cjwnd~ wao fjuywjd Mjacvjc„ k||enfkwnjc djy waoiotoykho fkyw#Fuyyocwe~% wao wjxc nv nc-tjetog nc enwnhkwnjc xnwa Mjac-vjc Wuyd kcg Hjed% Ncf# Mjac-vjc% xaj `kckhog wao fjuyvodjy woc ~okyv% vuog wao wjxc nc9<<1 kdwoy ejvnch wao `kckho-`ocw fjcwykfw wj Fke` Hjed jd Yjfbekcg# Mjacvjc„v ekx-vunw fekn`v wakw Fke` Hjed nv
uc{ukenog kcg wakw wao wjxc
fjcv|nyog khkncvw an`# Mjacvjcxkv kieo wj jiwknc k vuffovvduencmucfwnjc khkncvw wao wjxc nc@nggeovoq Fjucw~ fjuyw wakwakv keejxog an` wj yo`knc ncfjcwyje jd Cjywa Anee ucgoy waowoy`v jd anv ekvw fjcwykfw#―I~ jygoy jd wao fjuyw% aonv keejxog wj yuc wao fjuyvokv nw xkv yuc ucgoy wao ekvwfjcwykfw%‐ vkng Wyj~# ―Kyo xo`oggench xnwa wakw: Xo coogwj woee wao fjuyw kijuw wanv kv kfjuywov~ kcg hnto wao` wn`o wjyotnox kcg yov|jcg#‐Djeekcvioo khyoog vk~nch=―N wancb wanv nv k tkeng fjc-foyc#‐Kffjygnch wj wao KIFF%wao k||enfkcw djy k iotoykhofkyw enfocvo `uvw |yjtngo gjf-u`ocwog |yjjd wakw ao akv k eo-hke ynhaw wj jffu|~ wao hyjucgvjd wao hjed fjuyvo# Wanv |oy-`nvvnjc ncfeugov k eokvo% kcjffu|kcf~ khyoo`ocw% k eowwoyjd khyoo`ocw jy k fjcwykfw#
Cywa Anee vbv iy fkyw
fjcwncuog dyj` |kho jco
xxx#gucek|vjne#fj`?<1-874-;981
9< Aje`kc Yjkg% \e~`juwa
- Vocnjy $ \yj`|w\k~`ocw Gnvfjucwv- Iughow \k~`ocw \ekcv- 97 Ajuy Iuycoy Voytnfo- Kuwj`kwnf Goentoy~ Voytnfo- Fj`|eowo Aokwnch Ncvwkeekwnjcv
Dk`ne~ Jxcog $ J|oykwog Vncfo ;>96 
\eokvo mjnc Wao Dynocgvjd Wkybnec djy Kc Otocnchjd Fajfjekwo kcg Mk}} jcVkwuygk~% K|yne ;< dyj`4 |#`#-> |#`# kw Wao KywFj`|eoq @uvou`% ;1> Ke-goc Vw#Yovngocwv kyo nctnwogwj wao KF@ wj ncgueho ncfajfjekwo fyokwnjcv i~ ejfkefkwoyoy Vn`|e~ Gntnco% kf-focwukwog xnwa fak`|khcoxaneo ionch ncv|nyog i~ waofyokwnto xjybv jd kyw gnv-|ek~og nc wao `uvou`„v hke-
eoynov# Envwoc wj wao ktjydue
`uvnfke vw~enchv jd wao GnfbYkfjcwouy Mk}} Wynj xaneovk`|ench goenfnjuv k||own}-oyv kcg |oyuvnch juy vneocwkufwnjc# @kc~ ucn{uo nwo`vxnee io jddoyog% ncfeugnchiokuwndue |nofov jd kyw i~kxkyg-xnccnch ejfke kywnvwvkv xoee jco-jd-k-bncg akcg-`kgo nwo`v kcg v|ofnkexoobocg wyn|v#Wnfbowv kyo '7< okfakcg kee |yjfoogv xnee vu|-|jyw wao yovwjykwnjc jd wao;18; Wkybnec Fj``ucnw~Focwoy djy nwv yoj|ocnch wanvvu``oy# Wkybnec akv ioocck`og wj wao Ckwnjcke Yoh-nvwoy jd Anvwjynf \ekfov#Wnfbowv kyo jc vkeo cjxkw Xovwxncgv Ijjbvwjyo%Guqiuy~ Xnco kcg V|ny-nwv% Djeb Kyw Kcwn{uov kcgOkheov Covw Ekcgvfk|nch*Akee„v Fjycoy kcg xnee ioktknekieo kw wao `uvou` waocnhaw jd wao otocw# Wnfbowvkyo kevj ktknekieo i~ fkee-nch 81; >67-<189% jy o`kne-nch Ducgyknvnch7WkybnecLh`kne#fj`# Faofbv |yo-doyyog#
Dynocgv jd Wkybnec wj ajegfajfjekwo kcg mk}} |kyw~

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->