Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
el_mizan6

el_mizan6

Ratings: (0)|Views: 187 |Likes:
Published by moizeler

More info:

Published by: moizeler on Mar 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
Mâide Sûresi 55-56 .................................................................................................. 5
55-
Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz k
ı
lan verükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir.
 56-
Kim Allah'
ı
, O'nun Resulünü ve sözü edilen müminleri veliedinirse, (bilsin ki) galip gelecek olanlar, yaln
ı
z Allah'
ı
n hizbidir.
AYETLER
İ
N AÇIKLAMASI
Görüldü
ğ
ü gibi bu iki ayet Ehlikitab'
ı
ve kâfirleri veli edinmeyiyasaklayan ayetler aras
ı
nda yer al
ı
yor. Bundan dolay
ı
Sünnî tefsir-cilerin bir bölümü, bu iki ayetin önceki ve sonraki ayetlerle ayn
ı
 anlam
ı
payla
ş
t
ı
klar
ı
n
ı
ş
ünerek hepsini ayn
ı
anlamda saym
ı
ş
 -lard
ı
r. Bu ortak anlam, müminlerin yard
ı
mc
ı
anlam
ı
nda
ş
ah
ı
slar
ı
 veli edinme konusun-daki görevlerini aç
ı
kl
ı
yor ve Yahudileri, H
ı
ris-tiyanlar
ı
ve kâfirleri veli edinmeyi yasakl
ı
yor, velili
ğ
i sadece Allah-'a, Peygamberine (s.a.a) ve namaz k
ı
lan ve rükû hâlinde iken ze-kât veren müminlere mahsus k
ı
l
ı
yor. Çünkü bunlar gerçek mümin-lerdir. Böylece münaf
ı
klar ile kalplerinde hastal
ı
k olanlar d
ı
ş
ar
ı
dab
ı
rak
ı
larak gerçek müminlerin velili
ğ
inin gereklili
ğ
i vurgulan
ı
yor.Buna göre bu ayet,
"Allah müminlerin velisidir." 
 
(Âl-i
İ
mrân, 68)
 
"Peygamber, müminler üzerinde kendilerinden daha çok yetki sahibidir." 
 
(Ahzâb, 6)
 
"Onlar birbirlerinin velileridirler." 
 
(Enfâl, 72)
 
"Mümin erkekler ve kad
ı
nlar birbirlerinin velileridirler, iyili
 ğ 
i em- reder, kötülükten sak
ı
nd
ı
ı
rlar." 
(Tevbe, 71)
ayetleri ile ayn
ı
anlam
ı
 ta
ş
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla bu ayet, yard
ı
mc
ı
olma anlam
ı
nda Allah'
ı
n, Pey-gamberinin ve müminlerin müminler üzerinde velâyeti bulundu-
ğ
unu ifade etmektedir.Bu durumda ayette aç
ı
klanmas
ı
gereken tek bir nokta kal
ı
yor.O da,
"zekât veren" 
ifadesiyle ba
ğ
ı
nt
ı
l
ı
olan
"rükû hâlinde iken " 
 
ş
eklindeki hâl cümlesidir. Bu problem "rükû" kelimesinin mecazî anlamda kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
kabul etmekle ortadan kalkar. Bu mecazî anlam, mutlak anlamda yüce Allah'a boyun e
ğ
mek veya yoksulluk
 
6 ............................................................................. El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6
gibi sebeplerle dü
ş
ük durumda olmakt
ı
r. O zaman ayetin anlam
ı
 
ş
öyle olur: Sizin velileriniz (yard
ı
mc
ı
lar
ı
n
ı
z) Yahudiler, H
ı
ristiyanlarve münaf
ı
klar de
ğ
ildirler. Sizin velileriniz (yard
ı
mc
ı
lar
ı
n
ı
z) Allah,O'nun Resulü ve namaz k
ı
lan, zekât veren ve bütün bu durumlar-da Rablerine boyun e
ğ
erek O'nun emirlerine kay
ı
ts
ı
z
ş
arts
ı
z uyanveya geçim darl
ı
ğ
ı
çeken fakirler olduklar
ı
hâlde zekât veren mü-minlerdir.Fakat bu iki ayet ile öncesi ve sonras
ı
ndaki ayetlere, ayr
ı
casurenin bütününe yönelik irdeleyici ve dikkat yo
ğ
unla
ş
t
ı
r
ı
c
ı
birinceleme, bizi sözünü etti
ğ
imiz tefsircilerin söylediklerinin tersinesonuçlara gö-türür. Onlar
ı
n sözlerindeki ilk yanl
ı
ş
, bu ayetleraras
ı
nda anlam birli
ğ
i oldu
ğ
u, ayetlerin yard
ı
mc
ı
olmaanlam
ı
ndaki velili
ğ
e de
ğ
inerek bunun hangisinin do
ğ
ru vehangisinin yanl
ı
ş
oldu
ğ
unu ay
ı
rt etti
ğ
i yolundaki aç
ı
klamalar
ı
d
ı
r.Çünkü bu surenin Peygamberimizin son günlerinde, VedaHacc
ı
s
ı
ras
ı
nda indi
ğ
i gerçek olmakla birlikte, di
ğ
er bir gerçek deonun bütün ayetlerinin hep birlikte inmemi
ş
olmas
ı
d
ı
r. Onun için-deki baz
ı
ayetlerin bundan daha önce indi
ğ
i
ş
üphesizdir. Bununkan
ı
t
ı
, o ayetlerin içerikleridir.Ayr
ı
ca bu ayetlerin ini
ş
sebeplerine ili
ş
kin aktar
ı
lan rivayetlerde bunu desteklemektedir. Dolay
ı
s
ı
yla ne bir ayetin bir ayetin ön-cesinde veya sonras
ı
nda yer almas
ı
, o ayetler aras
ı
nda anlam bü-tünlü
ğ
üne delil say
ı
labilir, ne de iki ayet aras
ı
nda belirli bir müna-sebetin olmas
ı
, o ayetlerin birlikte indiklerine veya anlamlar
ı
ara-s
ı
nda bütünlük oldu
ğ
una delil te
ş
kil eder.Üstelik bir de
ş
u var: Bu ayetlerin öncesindeki ayetler, yani
"Ey inananlar, Yahudileri ve H
ı
ristiyanlar 
ı
veli edinmeyin. Onlar birbir- lerinin velileridirler." 
diye ba
ş
layan ayetler, müminlere Yahudilerive H
ı
ristiyanlar
ı
veli edinmeyi yasaklamakta, münaf
ı
klar
ı
ve kalp-lerinde hastal
ı
k olanlar
ı
onlara do
ğ
ru ko
ş
makla, onlar
ı
n taraf
ı
n
ı
 tutmakla suç-lamakta, fakat Yahudilere ve H
ı
ristiyanlara herhangibir hitap yöneltmemekte, onlara herhangi bir mesaj vermemekte-dir.Buna kar
ş
ı
l
ı
k bu iki ayetin sonras
ı
nda yer alan ayetlerde, yani
"Ey iman edenler, sak
ı
n sizden önce kendilerine kitap verilenler- den ve kâfirlerden dinlerinizi alaya alanlar 
ı
 , e
 ğ 
lence konusu ya- 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->