Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ky_thuat_do_hoa

ky_thuat_do_hoa

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by phoenixhp

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: phoenixhp on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2010

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
T
ĐỒ
H
A
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
T
ĐỒ
H
A
Biên so
n : THS. TR 
NH TH
VÂN ANH
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
3
L
I NÓI
ĐẦ
U
Hi
n nay
đồ
ho
máy tính (Computer Graphics) là m
t trong nh
ng ch
ươ 
ng trình thôngd
ng nh
t, nó
đ
ã góp ph
n quan tr 
ng làm cho giao ti
ế
 p gi
a con ng
ườ 
i và máy tính tr 
ở 
nên thânthi
n h
ơ 
n. Th
t v
y, giao di
n ki
u v
ă
n b
n (text)
đ
ã
đượ 
c thay th
ế
hoàn toàn b
ng giao di
n
đồ
 ho
, cùng v
ớ 
i công ngh
 
đ
a ph
ươ 
ng ti
n (multimedia)
đ
ã
đư
a ngành Công Ngh
Thông Tin sangm
t phiên b
n m
ớ 
i.Cu
n tài li
u gi
ng d
y này, tôi mu
n mang l
i cho b
n
đọ
c các c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t v
 
đồ
ho
 máy tính t
 
đơ 
n gi
n nh
t nh
ư
các thu
t toán v
 
đườ 
ng th
ng,
đườ 
ng tròn,
đ
a giác, ký t
..... Ti
ế
 p
đế
n các k 
thu
t xén t
a, các phép bi
ế
n
đổ
i
đồ
ho
trong không gian 2D và 3D.... Chúng ta l
n l
ượ 
tlàm quen v
ớ 
i th
ế
gi
ớ 
i màu s
c thông qua các h
màu: RGB, CMYK, HSV.... Ph
c t
 p h
ơ 
n n
a làcác phép chi
ế
u, các ph
ươ 
ng pháp xây d
ng
đườ 
ng cong và m
t cong cho
đố
i t
ượ 
ng.Tài li
u g
m b
y ch
ươ 
ng, trong
đ
ó ch
ươ 
ng m
t giúp b
n có cái nhìn t
ng quan v
thu
t
đồ
ho
t
tr 
ướ 
c
đế
n gi
ờ 
cùng
đị
nh h
ướ 
ng t
ươ 
ng lai cho l
 ĩ 
nh v
c này. Các ch
ươ 
ng ti
ế
 p theo, m
ich
ươ 
ng s
m
t v
n
đề
t
 
đơ 
n gi
n
đế
n ph
c t
 p. Cu
i m
i ch
ươ 
ng
đề
u có ph
n bài t
 p chochúng ta ki
m tra l
i ki
ế
n th
c v
a
đọ
c
đượ 
c. Bài t
 p g
m hai d
ng: d
ng tính toán và d
ng l
 ptrình,
đố
i v
ớ 
i d
ng l
 p trình b
n có th
vi
ế
t b
ng C/C++ hay BC th
m chí b
ng VB
đề
u
đượ 
c.Cu
i cùng là ph
n ph
l
c g
m các h
ướ 
ng d
n
để
chúng ta làm bài t
 p l
 p trình, ngôn ng
haydùng
ở 
 
đ
ây là C/C++ hay BC.B
c
c rõ ràng, hình
nh phong phú,
đ
a d
ng. Dù cho b
n ch
ư
a t
ng bi
ế
t v
 
đồ
ho
máytính hay b
n
đ
ã nhi
u n
ă
m làm vi
c trong l
 ĩ 
nh v
c này, b
n
đề
u có th
nh
n th
y r 
ng cu
n sáchnày là m
t b
tham kh
o
đầ
y
đủ
các thông tin h
u ích và có tính ch
t th
c ti
n cao.Trong quá trình biên so
n m
c dù
đ
ã c
g
ng h
ế
t s
c nh
ư
ng v
n không tránh kh
i nh
ng saisót, r 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp chân thành t
quý b
n
đọ
c.Xin chân thành cám
ơ 
n.
Tác gi
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->