Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhập môn cờ vây

Nhập môn cờ vây

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 54 |Likes:
Published by Tiểu Thanh
Nhập môn cờ vây - Vũ Thiện Bảo - hữu ích cho người mới làm quen với cờ vây
Nhập môn cờ vây - Vũ Thiện Bảo - hữu ích cho người mới làm quen với cờ vây

More info:

Published by: Tiểu Thanh on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
V
ũ
Thi
n B
o biên so
n
NH
P MÔNC
Ờ 
V ÂY
 REVISED BY CONG 
 
 
2
  M 
c l 
c
 
Ch
ươ 
ng 1: Quân c
ờ 
, bàn c
ờ 
và quy t
c ch
ơ 
i c
ờ 
5
 Bài 1: Gi
ớ 
i thi
u v
ề 
quân bàn c
ờ 
5
 
 Bài 2: Quy t 
ắ 
c
 Ch
ươ 
ng 2: Luy
n t
 p b
t quân và ph
ươ 
ng pháp b
t quân 11
 Bài 1: Luy
n t 
 p 11
 
 Bài 2: B
ắ 
đ 
ôi, b
ắ 
t t 
i c
ử 
a, b
ắ 
t ôm 11
 
 Bài 3: Chinh quân 16 
 
 Bài 4: Khoá 19
 
 Bài 5: V 
và v
ng 
ượ 
c 21
 
 Bài 6: N 
ố 
i không v
ề 
25
 
 Bài 7: Ch
 y quân 27 
 
 Bài 8: Y 
ế 
u l 
ĩ 
nh
ă 
n quân
ở 
biên, góc 29
 
 Bài 9: So khí 31
 Ch
ươ 
ng 3: Gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
qua v
s
ng ch
ế
t 37
 Bài 1: C 
ờ 
s
ố 
ng c
n có 2 m
ắ 
t 37 
 
 Bài 2: S 
ố 
ng chung 40
 
 Bài 3: Hình c
ờ 
s
ố 
ng ch
ế 
t th
ườ 
ng g 
ặ 
 p 42
 Ch
ươ 
ng 4: Quy t
c thông th
ườ 
ng v
b
trí quân c
ờ 
49
 Bài 1: Góc vàng, biên b
c,
ở 
gi
ữ 
a khô 49
 
 Bài 2: Cách cách
đ 
i công th
thông th
ườ 
ng 50
 
 Bài 3: ý th
ứ 
c t 
ấ 
n công và phòng th
53
 
 Bài 4: Tính toán th
ắ 
ng b
i 56 
 Ch
ươ 
ng 5: Ph
ươ 
ng pháp công sát c
ơ 
b
n 62
 Bài 1: Khoét 62
 
 Bài 2: K 
 p 64
 
 Bài 3:
 Đứ 
ng 66 
 
 Bài 4:
 Đ
i
ể 
m 69
 
 Bài 5: Khoá bay, khoá m
ề 
m 70
 
 Bài 6: L
ă 
n
đ 
ánh 72
 
 Bài 7: L
t ng 
ượ 
c
ng 74
 Ch
ươ 
ng 6: Hình s
ng ch
ế
t c
ơ 
b
n 78Ch
ươ 
ng 7: Liên l
c và chia c
t 81
 Bài 1: Liên l 
c 81
 
 
 
3
 Bài 2: Chia c
ắ 
t 87 
 Ch
ươ 
ng 8: Thí quân 90
 Bài 1: Thí quân t 
ự 
nhiên 90
 
 Bài 2: Chi
ế 
n thu
t thí quân 91
 Ch
ươ 
ng 9: Sát khí 95
 Bài 1: Nh
n th
ứ 
c c
ơ 
b
n v
ề 
sát khí 95
 
 Bài 2: Ph
ươ 
ng pháp kéo dài khí bên mình và ph
ươ 
ng pháp xi
ế 
t khí 
đị
ch 97 
 Ch
ươ 
ng 10: C
ướ 
 p 101
 Bài 1: Các lo
i c
ướ 
 p 101
 
 Bài 2: V 
n d 
ng c
ướ 
 p trong ch
ơ 
i c
ờ 
102
 Ch
ươ 
ng 11: Hình c
ờ 
và các y
ế
u
đ
i
m trong t
n công và phòng th
105
 Bài 1: Hình
đẹ
 p và hình x
ấ 
u 105
 
 Bài 2: Y 
ế 
u
đ 
i
ể 
m trong t 
ấ 
n công và phòng th
107 
 Ch
ươ 
ng 12:
Đị
nh th
c sao 111Ch
ươ 
ng 13: Cách ch
ơ 
i c
ờ 
ch
 p quân 116Ch
ươ 
ng 14: gi
ớ 
i thi
u Quan t
123
 Bài 1: Ph
ươ 
ng pháp tính toán quan t 
ử 
123
 
 Bài 2: Các quan t 
ử 
th
ườ 
ng g 
ặ 
 p 127 
 
 Bài 3: K 
 ỹ 
x
o trong quan t 
ử 
130
 Ch
ươ 
ng 15: Chi
ế
n thu
t trong giai
đ
o
n trung bàn 137
 Bài 1: Chi
ế 
n thu
t công kích 137 
 
 Bài 2: Chi
ế 
n thu
đả
nh
 p 142
 
 Bài 3: S 
ự 
ớ 
n nhò c
a m
ở 
biên 147 
 
 Bài 4: Chi
ế 
n thu
t chuy
ể 
n
đổ 
i 149
 
 Bài 5: Chi
ế 
n thu
t g 
ặ 
m nông 151
 Ch
ươ 
ng 16:
Đị
nh th
c và tuy
n ch
n
đị
nh th
c 154
 Bài 1:
 Đị
nh th
ứ 
c treo th
ấ 
 p góc ti
ể 
u m
c 154
 
 Bài 2:
 Đị
nh th
ứ 
c treo cao góc ti
ể 
u m
c 159
 
 Bài 3:
 Đị
nh th
ứ 
c “m
c ngo
i” 161
 
 Bài 4:
 Đị
nh th
ứ 
c cao m
c 163
 
 Bài 5:
 Đị
nh th
ứ 
c tam tam 164
 
 Bài 6: Tuy
ể 
n ch
n
đị
nh th
ứ 
c 164
 Ch
ươ 
ng 17: B
c
c 169
 Bài 1: Tri th
ứ 
c thông th
ườ 
ng v
ề 
b
ố 
c
c. 169
 
 Bài 2: Các ph
ươ 
ng pháp b
ố 
c
c th
ườ 
ng g 
ặ 
 p. 173
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ngosonglam liked this
hoquyettam liked this
tomkhai liked this
tomkhai liked this
Tiểu Thanh liked this
Vu Tungxd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->