Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pagina.de.stanga #1

pagina.de.stanga #1

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by pagina.de.stanga

More info:

Published by: pagina.de.stanga on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2010

pdf

text

original

 
MAR-APR 2010 #I
FederaŃia Rusă
Imagine de ansamblu
 
Cecenia e în mijlocul conflictelor internedin 1999, când a izbucnit cel de-al doilearăzboi cecen. Un sfert din populaŃia cecenă(în jur de 300.000 de oameni) au fostmobilizaŃi în republică, iar 100.000 deoameni au găsit exil în învecinataRepublică Inguşetia.Comunitatea umanitaristă estimează că şi în ziua de azi au mai rămas în Inguşetia15.000 de ceceni, în lipsă de case şi deoportunităŃi de angajare în Ńara natală.Anii de război au distrus mult dininfrastructura socială şi economică aCeceniei. Grozny, capitala, este o ruină, iarproducŃia locală de ulei a stopat. Seestimează că 80% din potenŃialuleconomiei locale a fost distrus în urmaconflictului. Dar chair şi înainteaconflictului, Cecenia şi Inguşetia erauconsiderate cele mai sărace dintrerepublicile FederaŃiei Ruse, şi completdependente de transferurile în bani aleguvernului federal.De la sfârşitul conflictului, guvernulfederal a crescut suportul financiar pentrureconstrucŃia Ceceniei. Această infuziefinanciară a început să genereze locuri demuncă temporare, în principal în centreleurbane, pe când agricultura din centrelerurale a scăzut, din cauza nesiguranŃei.SituaŃia umanitară din Cecenia şi Inguşetiarămâne destul de serioasă. Rezultatele din2006 din urma studiului VAM/WFP auscos la iveală starea de sărăcie endemicădin rândurile populaŃiei afectate deconflict. Aproape 80% dintre ceiintervievaŃi aveau un venit de sub2.25$/zi/cap de locuitor, mai mic decâtmedia FederaŃiei Ruse, iar media locală erade 1.31$/zi/cap de locuitor.În urma unei comparaŃii cu un sondaj maivechi efectuat de ICRC, a ieşit la ivealăfaptul că situaŃia s-a înrăutăŃit pentrumulte gospodării în ultimii trei ani, maiales pentru cele din zonele muntoase dinCecenia şi din rândurile populaŃieiexpropriate din Inguşetia. Studiul VAM amai subliniat şi o incidenŃă acutăalarmantă a cazurilor de malnutriŃie înrândul a 10% dintre copiii intervievaŃi.WFP 
Programul WFP Food for Work în districtulKurchaloi, Cecenia*Indicatorii economici sunt imposibil de calculatdatorită instabilităŃii generalizate din republică.* Ca urmare a războiului, aproximativ 80% dinpotenŃialul economic al Ceceniei a fost distrus.*Nivelul şomajului este foarte ridicat, de peste60%.* Problemele economiei cecene au avut efecteasupra economiei ruseşti. 
 
Adevărul despre Gaza
Samera Baalusha (34 de ani) îşi poartă în braŃecopilul supravieŃuitor, pe Mohamad (15 luni), întimp ce aşteaptă să vadă trupul fetiŃei sale JawaherBaalusha (4 ani) în timpul înmormântării acesteia şia celor 4 surori ale ei, care au fost ucise într-un atacisraelian cu rachetă la 29 Decembrie 2008, în tabărade refugiaŃi Jebaliya din nordul Fâşiei Gaza.(fotografie: uruknet)Un avion de luptă israelian F-16, peisaj obişnuit pecerul Fâşiei Gaza. (fotografie: IAF)
 
 În lumina multor “mituri moderne” care se propagă la ora actuală, acesta esteadevărul, în baza rapoartelor ONU şi aleONG-urilor care au făcut cercetări la faŃalocului, inclusiv a unor grupări israeliene pentru drepturile omului. SchiŃă aCampaniei Palestiniene pentruSolidaritate.
Mit: Israelul este o naŃiune care respectălegile şi care caută să trăiască în pace cuvecinii săi
 
Adevărul:
În 1948, la scurt timp după ceembrionul ONU a acordat 56% dinPalestina populaŃiei evreieşti imigrante,minoritare, forŃele evreieşti i-au alungat pemajoritatea indigenilor palestinieni şi aupreluat 78% din teritoriu. Au pus lapământ peste 400 de sate palestiniene,pentru ca refugiaŃii să nu se poată întoarce. În 1967 au ocupat şi restulPalestinei, inclusiv Gaza, şi şi-au instalatcetăŃenii în acele zone, în ciuda celei de-aPatra ConvenŃie de la Geneva. În 2002 au început construcŃia unei bariere lungi de650 de kilometri, în majoritate pe teritoriupalestinian, folosind-o pentru a profita deresursele terestre şi acvatice ale Banculuide Vest.Centrele populate din Bancul de Vest aufost izolate în enclave similare ghetourilor, înconjurate de armata israeliană şi deocupaŃii ilegale. În Ierusalimul Estic, pecare Israel l-a anexat în ciuda legilorinternaŃionale, se folosesc multe metodepentru a-i alunga pe palestinieni din caselelor. Israel violează peste 60 de rezoluŃii aleONU, care cere repatrierea refugiaŃilor,retragerea ocupanŃilor, distrugereabarierei şi stoparea asediului asupraGazei.
 Mit: Israelul este ameninŃat de vecinii săiarabi
 
Adevărul:
Egiptul şi Iordanul întreŃinrelaŃii diplomatice şi tratate economice cuIsrael. Libanul şi Siria nu au asemeneatratate, deoarece Israel încă ocupă o partedin teritoriile acestora. Cu toate acestea, cudiferite ocazii, Liga Arabă a oferitIsraelului normalizare totală în schimbulacceptării condiŃiei de stat a Palestinei dinBancul de Vest şi Gaza. Israel a refuzat.
Mit: Israelul şi-a retras ocupanŃii şiarmata din Gaza în 2005, dar palestinieniiau refuzat această ofertă de pace şi aurecurs la violenŃă
 
Adevărul:
Israel a retras 8.000 de ocupanŃidin Gaza după 38 de ani de ocupaŃie – dara trimis imediat încă 30.000 cătreocupaŃiile ilegale din Bancul de Vest (careacum constă din 450.000 de ocupanŃi).
 
În acelaşi timp, a stabilit restricŃii extremde severe la toate punctele de acces înFâşia Gaza, astfel că este aproapeimposibil ca aceasta să aibă o economielocală. În următorii doi ani, Israel a ucis120 de bărbaŃi, femei şi copii şi a distrus înmare parte infrastructura oraşelor, prindetonarea a 16.000 de focoase de artilerie.
Mit: Israelul a suferit timp de mai mulŃiani din cauza rachetelor aruncate deGaza.Adevărul:
Prima rachetă artizanalăQassam a fost trasă la graniŃa israeliană înOctombrie 2001; prima victimă a murit înMartie 2007. Până în Noiembrie 2008,rachetele Qassam au ucis 13 israelieni. Înschimb, din Septembrie 2000 şi până lasfârşitul lui Noiembrie 2008, au fost ucişimai mult de 5.000 de palestinieni,majoritatea în Gaza. În ultimii ani,rachetele au atins obiective mai îndepărtate dar, în termeni militari, suntineficiente în comparaŃie cu puterea de foca rachetelor US F-16, a elicopterelorApache, a tancurilor Merkava şi a navelorcu care este echipat Israelul.Hamas susŃine că rachetele sunt doar unrăspuns, menit nu numai pentrunenumăratele victime pe care Israelul le-afăcut în Gaza şi în Bancul de Vest, dar şipentru ocupaŃia continuă şi expropriereapământurilor (vezi mai sus). Spun că sperăsă alunge ocupanŃii în acest fel, în modsimilar cu felul în care Hizbollah i-aalungat pe israelieni din Libanul de Sud.
Mit: Hamas a încălcat recentul tratat dene-agresiune, provocând Israelul săbombardeze şi să invadeze Gaza
 
Adevărul:
În Noiembrie 2008, în cursulcelor şase luni de ne-agresiune, armataisraeliană a ucis 14 palestinieni şi a asediatGaza cu forŃe şi mai puternice. ÎnconsecinŃă, s-au tras rachete Qassamasupra Negevului, fără ca acestea să facăvreo victimă.Purtătorii de cuvânt israelieni au admispublic că asediul asupra Gazei era plănuit încă din Martie – de dinainte de tratat. Auacceptat tratatul cu intenŃia clară de a-l încălca.
Mit: Hamas este o organizaŃie teroristăilegală care are ca scop distrugereaIsraelului. Nu există nicio posibilitate caIsraelul să negocieze cu ei
 
Adevărul:
Hamas este o organizaŃienaŃionalistă, islamistă, constând dintr-unpartid politic cu o aripă militară şi care,timp de mai mulŃi ani, a fost responsabilă
 
pentru administrarea şcolilor şi spitalelordin Gaza, în condiŃiile ocupaŃiei militare.Palestinienii îi privesc ca eficienŃi şiintegri.Când au ajuns la putere, au oferitIsraelului un armistiŃiu de zece ani, timp în care s-ar fi putut negocia. Israel arefuzat acest arimstiŃiu şi a continuat săciteze vechi manifeste ale Hamasului carecereau reîmproprietărirea palestinienilor.
Mit: Hamas a luat puterea în Gaza printr-o lovitură de stat în Iunie 2007, dând josguvernul de drept al lui MahmoudAbbas
 
Adevărul:
Hamas a câştigat alegerilegenerale din 2006, pe care observatoriiinternaŃionali le-au validat, şi a format un
 
guvern unit în care li s-au oferit posturiminiştrilor din partidul Fatah şi din altepartide. Cu toate acestea, în Iunie 2006,trupele israeliene au răpit mai mulŃiminiştri şi parlamentari ai Hamas şi i-au încarcerat, în timp ce SUA şi alte guvernevestice s-au alăturat Israelului
 
 în refuzulcategoric de a recunoaşte Hamasul sau dea negocia cu acesta.Israelul şi SUA au încurajat Fatahul să deao lovitură de stat în Gaza, dar Hamas aplusat în Iunie 2007. Mahmoud Abbas estePreşedintele ales al poprului palestinian,dar partidul său, Fatah, nu deŃine unmandat.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nora liked this
pagina.de.stanga liked this
razvan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->