Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VOCABULARI CONSTRUCCIÓ

VOCABULARI CONSTRUCCIÓ

Ratings: (0)|Views: 531 |Likes:
Published by titillo30
VOCABULARI CONSTRUCTIU
TERRENY Sòl / Suelo: Terreny o capa superficial de l’escorça terrestre. Terreny / terreno: Extensió de terreny. Capa freàtica / capa frática: Capa mes o menys superficial per on hi circula l’aigua, la quantitat d’aigua que hi pot arribar a circular depèn del nivell de pluges. Cala / Cata, calicata: forat a una paret, biga… per comprovar l’estat en que es troba el seu interior. També, excavació sobre el terreny per comprovar les característiques en què es troba aquest i la
VOCABULARI CONSTRUCTIU
TERRENY Sòl / Suelo: Terreny o capa superficial de l’escorça terrestre. Terreny / terreno: Extensió de terreny. Capa freàtica / capa frática: Capa mes o menys superficial per on hi circula l’aigua, la quantitat d’aigua que hi pot arribar a circular depèn del nivell de pluges. Cala / Cata, calicata: forat a una paret, biga… per comprovar l’estat en que es troba el seu interior. També, excavació sobre el terreny per comprovar les característiques en què es troba aquest i la

More info:

Published by: titillo30 on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

 
VOCABULARI CONSTRUCTIU
TERRENY
 Sòl / Suelo:
Terreny o capa superficial de l’escorça terrestre.
Terreny / terreno:
Extensió de terreny.
Capa freàtica / capa frática:
Capa mes o menys superficial per on hi circulal’aigua, la quantitat d’aigua que hi pot arribar a circular depèn del nivell de pluges.
Cala / Cata, calicata:
forat a una paret, biga… per comprovar l’estat en quees troba el seu interior. També, excavació sobre el terreny per comprovar lescaracterístiques en què es troba aquest i la seva aptitud per poder-hi edificar.
 Estudi geotècnic / estudio geotécnico:
Estudi sobre el terreny que es voledificar.
 Mostres / Muestras:
 
 Sondeig / sondeo:
Estudi que es fa sobre determinades zones, per comprovar i conèixer el seu estat.
 Plànol topogràfic / plano topográfico:
mostra els diferents desnivells que presenta el terreny.
 Alineacions / alineaciones:Cotes / cotas: Desnivell / desnivel: Nivell / nivel: Replanteig / replanteo:
Traçar sobre el terreny la posició dels fonamentsd’una construcció o la posició de les parets que s’han d’aixecar segons esmostren sobre plànol.
MOVIMENT DE TERRES
 Desmunt / Desmonte:
Rebaix fet en un terreny, que està situat per damuntdel nivell de l’esplanació.
 Explanació / explanación:
rebaix de terres pera aconseguir una superfície plana i horitzontal.
 Excavación mecànica / excavación mecánica: Excavación manual / excavación manual: Rasa / Zanja:
excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell dela rasant per tal de construir-hi uns fonaments, enterrar-hi canalitzacions, passar-hi instal·lacions…
 Pou / Pozo:
Excavació profunda del terreny que serveix per fer-hifonaments, captar aigua…
 
 Pou de recalçar, dama / batache:
Pou fet al costat d’un fonament que es prolonga per sota seu per tal de reforçar-lo
 Recalçat / recalce:
consolidar o reforçar un fonament fent-ne un altre méssòlid a sota.
 Estrebar / entibar:
Resistir l’empenta d’una cosa, normalment de terres, per mitjà de l’apuntalament d’aquest per poder excavar sense perilld’ensorrament.
 Estintolar / apuntalar, apear:
substituir provisionalment amb una sèrie de puntals una part estructural de l’edifici, que sigui capaç d’aguantar lescarregues que emet el mateix edifici.
FONAMENTS
Fonament / cimiento:
obra enterrada que distribueix sobre el terreny naturalles càrregues d’una construcció i l’ancora.
Fonamentació / cimentación: :
element constructiu en contacta amb elterreny, que té com a objectiu transmetre les carregues de l’edifici sobre elterreny.
 Assentament / asiento:
moviment de descens que fan els sòls, lesconstruccions i les seves parts a mesura que van entrant en càrrega.
 Assentament diferencial / asiento diferencial: Assentament total / asiento total: Assentar / assentar: Riostra, trava / riostra:
Biga que no suporta cap càrrega i està destinada alligar diversos elements d’una construcció (parets) per fer-la més rígida ievitar el seu moviment relatiu horitzontal.
FONAMENTS SUPERFICIALS
 Sabata / zapata:
fonament d’una construcció que, amb l’augment de la sevasuperfície permet distribuir les forces sobre el terreny.
 Sabata aillada / zapata aislada:
sabata que serveix de fonamentació d’unúnic pilar I quan te el mateix centre geomètric que els seu suport.
 Sabata continua ( corregida) / zapata continua:
Tipus de sabata queserveix de fonamentació de vairs pilars ordenats segons un eix lineal.
 Engraellat / emparrillado:
conjunt d’elements metàl·lics disposats en formade graella (quadricula), que serveix de base per a la construcció delsfonaments.
 Armadura d’espera / armadura de espera:
armadura disposada al’estructura amb objectiu d’assegurar la seva continuïtat mecànica un copcompletada. Es troba a les plantes dels forjats per donar continuïtat als tramsamb pilars, per exemple.
 
Formigó de netejar / hormigón de limpieza:
habitualment de menorscondicions de resistència, que es col·loca immediatament sobre el fons del’excavació amb objecte de permetre el major replanteig i regularització dela superfície de recolzament de l’element constructiu separant-lo delcontacte directe amb el terreny.
 Llosa de fonaments / losa de cimentación:
fonament continu format per una estructura d’armadures i formigó que actua com un conjunt de moltasuperfície.
 Placa de fonaments / placa de cimentación:
FONAMENTACIONS PROFUNDES
 Pilot, estaca / pilote:
perforació profunda reomplerta amb formigó armat,que transmet la carrega a capes fondes del terreny.
Fonament de pilots / cimiento por pilotes:
fonaments a partir de varies perforacions profunda reomplerta amb formigó armat, que transmet lacarrega a capes fondes del terreny.
Cep / encepado, losa de encepado:
massís de formigó que es col·loca elcoronament dels pilons i facilita l’ancoratge i la transmissió de carregues.
 Encepar / encepar:
construir els ceps a l’extrem superior d’un piló o d’ungrup de pilons. Unir peces per mitjà d’un cep.
 Ancoratges / anclajes:
Acció de subjectar un element a un altre de mésresistent.
 Placa d’ancoratge / placa de anclaje:
 placa metàl·lica interposada entre unsuport, habitualment metàl·lic, I l’element constructiu que el rep tal com lafonamentació. La major dimensió de la placa permet reduir el nivelltensional sobre l’element que rep l’esforç del suport.
MUR DE CONTENCIÓ
 Mur de contenció / muro de contencion:
Paret de caràcter estructural queresisteix l’empenta de les terres.
Fust / fuste:
Segment de columna comprès entre la base i el capitell.
 Intradós / intradós:
Cara interior d’un arc, d’una volta o d’una cúpula. Ocara vista d’un mur de contenció.
 Puntera / puntera:
Part de la base del mur de contenció que queda sota ded’intradós i no introduïda sota el terreny contingut.
Taló / talón:
En un mur de contenció, prolongació de la sola del mur cap alseu trasdós, que col·labora a estabilitzar-lo.
 Extradós /extradós:
Cara que dóna al terreny en un mur de contenció.
 Solera / solera:
Element constructiu plà format per peces de ceràmica sobreel qual s’hi posa alguna cosa.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->