Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elmalili Hamdi Yazir Hak Dini Kuran Dili Tefsiri

Elmalili Hamdi Yazir Hak Dini Kuran Dili Tefsiri

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 4,893|Likes:
Published by a_metin_13

More info:

Published by: a_metin_13 on May 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 

 
ﺮﻳﺯﺎﻳ
 
ﻱﺪﻤﺣ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻲﻠﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
 
Elmal
ı
l
ı
Hamdi Yaz
ı
rHak Dini Kur'an Dili I-IX
 
(Orijinal)
 
PDF'ler sure sure verilmi
 ş
ancak sayfa numaralar
ı
 
 ş
u bask 
ı
ya uygun oldu
 ğ
u için a
 ş
a
 ğı
daki sayfanumaralar
ı
na göre cildi ile birlikte kaynak verilebilir: (Metin içinde de orijinal sayfa numaralar
ı
 verilmi
 ş
tir.)
Elmal
ı
l
ı
Hamdi Yaz
ı
r, Hak Dini Kuran Dili I-X, 3. Bask 
ı
, Eser Ne
ş
riyat ve Da
ğı
ı
m,
İ
stanbul 1979.1. cilt: s. 1-6862. cilt: s. 687-14523. cilt: s. 1453-22234. cilt: s. 2224-30075. cilt: s. 3008-37926. cilt: s. 3793-45477. cilt: s. 4548-52488. cilt: s. 5249-59639. cilt: s. 5964-643310. cilt: s. (Fihrist olup bu k 
ı
s
ı
m eksiktir)
 NOT:
Her cildin sonunda o cilde ait yer alan Fihrist'ler eksiktir.
 
Sh:»3FAT
HASURES
:Mekdir veyediayettir 
Q
 
¢ì 
ñ¢a Û¤ 1 
 m¡ z 
ò ¡
Kur'an
ı
nveKur'ansurelerininRisaletpenahEfendimiztaraf 
ı
ndantesmiyeedilmi
isimlerivard
ı
r.Fakatsurelerinbuisimlerini,mahallinüzulleriniveayetlerininadetlerinii
'ar içinyaz
ı
lanba
l
ı
klar,kezaliksahifekenarlar 
ı
ndata
ir denilena
ı
rlar 
ı
,hizibleri,secdelerigösterentahrirler nazm
ı
kur'andande
ildirler. 
simlerinmuhdesolmay
ı
ptesmiyeirisaletpenahiyemüstenitolmas
ı
,kelimat
ı
kur'andanolmalar 
ı
n
ı
icapetmezvebir kelimeninkur'aniyetiiçinbukadar 
ı
kâfide
ildir,çünkükitapyanikur'an,hadîstenvehatta hadîsikudsîdenba
kabir hususiyetihaizdir.Peygamberimizinhadîslerimiyan
ı
ndatefsirikur'anamüteallik niceahadisi
erifevard
ı
rkibunlar tevatürensabitbileolsalar yinekur'ansay
ı
lamazlar.Bir kelimeninnazm
ı
kur'andanmadutolabilmesiiçinPeygamberimizdenkur'anolarakahzedilmi
vetevatürennaklolunmu
bulunmas
ı 
artt
ı
r.Çünkükur'an
ı
nhükmünü,k
ı
ymetiyaln
ı
zmanas
ı
ndade
ildir,onunelfazvekelimat
ı
dahibizzathükümvek
ı
ymetihaizdir.Zirakur'anmetlüvolmaklamümtazd
ı
r.Tilâvetvelevaz
ı
m
ı
tilâvetiseelfaz
ı
n
 
ahkâm
ı
d
ı
r.SelefikirambuhakikatebinaenMushaf 
ı 
erifikur'anolarakme'huzolm
ı
yankelimattantecritederek yazarlar ve«
 u
Š £¡¢ëaa Û¤ Ô ¢Š ¤a¨æ
=cerridülkur'an»-kur'an
ı
tecritediniz,yahut«
 u
Š £¡¢ëaa Û¤ à ¢ – 
 y¡Ñ 
=cerridülmesahif»-Mushaflar 
ı
tecritedinizdiyetavsiyeederlerdi.Çünkü kur'anolmiyankelimelerinveyacümlelerinmürurizamanilenazmikur'anakar 
ı
t
ı
ı
laraktahrifatasebebiyetverilmesigibi
er'î bir mahzurunazar 
ı
mülâhazayaal
ı
rlar veMushaf 
ı
n«deffeteyni»beynindesadecekur'an yaz
ı
lmas
ı
naitinaederlerdikibutavsiyeve Sh:»4itinan
ı
nnicefevaidimühimmesivesemerat
ı
müterettibesigörülmü
tür.Lâkinbutecridi,Beyhaki«kur'an
ı
,gayrikur'anilekar 
ı
t
ı
rmamak»manas
ı
natefsir etmi
tir.Çünkümutazamm
ı
noldu
uhikmetbunumuktaz
ı
d
ı
r.Ohaldeihtilâtveiltibasvakiolm
ı
yacakbir tarzdayaz
ı
lmas
ı
ndabir beisolmamaklâz
ı
mgelir.Filvaki ÎbniAbbas
ı
nkerahetita
irisöylemesibununozamanbir  hâdiseoldu
unuimaetti
igibiihtilâtmahzurunun
ı
kdan
ı
halindebukerahetindeirtifa
ı
nadelâlettenhali