Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mga Alituntunin ng Tawheed

Mga Alituntunin ng Tawheed

Ratings:
(0)
|Views: 879|Likes:
Published by albangsamori
Pagsalin sa Aklat ni Dr Bilal Philips "The Fundamental of Tawheed" Chapters 1 - 4
Pagsalin sa Aklat ni Dr Bilal Philips "The Fundamental of Tawheed" Chapters 1 - 4

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: albangsamori on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
albangsamori@yahoo.com
1
Mga Alituntunin ng Tawheed
Dr. Abu Ameenah Bilal PhilipsIsinalin ni: Abu Khalid
Mga Kategorya ng Tawheed
ng literal na kahulugan ng tawhid ay unification (making something one) o dikaya’y “asserting oneness”. At ito ay nanggaling sa pandiwang
wahhada
na angkahulugan ay pag-isahin, pinag-isa (o magkaisa), o pagsamahin. Subalit kungang salitang tahweed ay ginagamit patungkol kay Allaah (tawhidullah). Ito aynangangahulugang pagganap (pagtupad) at pagpapanatili (pag-giit) ng kaisahan ngAllaah sa lahat ng gawain ng tao, maging ito man ay tuwiran o di tuwirang nakaugnay sakanya. Ito ay ang paniniwala na ang Allaah ay iisa, walang katambal sa KanyangDominyo (Ruboobeeyah), ang walang katulad sa kanyang Diwa (essence) at mgakatangian (asma’ was sifaat), at ang walang katunggali (kaagaw/katunggali) sa Kanyang pagkadiyos at sa pagsamba (sa Kanya) (Ulooheeyah/Ibaadah). Ang mga tatlong aspeto naito ay bumubuo ng saligan/basehan/pundasyon ng mga kategorya na kung papaano angagham ng tawheed ay nakagawiang binabahagi. Ang mga tatlo na ito ay nagkaka sanibsanib (overlap) at di mapaghiwalay [to such a degree] na kung sinoman ang magtanggalng kahit ano man sa aspeto nito ay nagapi/nasawi/nagkulang/nabigo (failed) sa pagkumpleto ng mga pangangailangan ng tawheed. Kung may nakaligtaan sa isa sa mganabanggit na aspeto ng tawheed, ito ay mabibilang na
 shirk 
[literal na kahulugan ay pagtambal], ang pagtambal sa Allaah. Sa pang islamikong termino (term) sa katunayan ito ayIdolatry.Ang tatlong kategorya ng tawheed ay nakasanayan ng bansagan ng mga sumusunod na pamagat/titulo:1.
Tahweed ar Ruboobeeyah
(literal: Pag giit/pagpanatili ng Pagkapanginoon ni Allaah)[Lordship]. It ay ang pag [affirm] na ang Allaah ay Iisa, walang kasama/katambal sakanyang kapangyarihan/kaharian.2.
Tawheed al Asma’ was sifaat
(maintaining the Unity of Allaah’s Names andattributes). Ito ay pag [affirm] (pag pagtibay/pag giit/) na ang mga pangalan ni Allaah ayhindi maihahalintulad at walang kaparis/bukod tangi.3.
Tawheed al Ibaadah
(maintaining the unity of Allaah’s worship). Ito ay ang pag[affirm] na ang Allaah lamang ang may karapatang sambahin.Ang pagbabahagi ng tawheed (sa ganito) [sa mga bahagi nito] ay hindi nagawa ng propeta at maging ng kanyang mga kasamahan, sa dahilan na walang pangangailangan nasuriin ang mga saligan/batayan ng pananampalataya sa ganitong paraan. Subalit ang mga pinagmulan [foundation] ng mga ito [components] ay lahat matatagpuan sa mga talata ngQur’aan at mga nakapagpapaliwanag [explanatory] na kasabihan ng Prophet
و  ا 
, at
 
albangsamori@yahoo.com
2ng kanyang mga kasamahan. Ito ay magiging malinaw sa mambabasa sa mga susunod namga pahina kapag ang bawat kategorya ay mapag aaralan na ng masinsinanan/detalye. Nagkaroon ng pangangailangan sa ganitong pagsusuri/pagbabahagi ng mga [principles]ng Tawheed nang ang Islam ay lumaganap sa Ehipto, Byzantium, Persia at India, at ito aynahalo sa mga kultura ng mga lugar na ito. Natural lamang na madadala/mahahalo ngmga tao na pumasok sa Islam ang ilan sa kanilang mga dating paniniwala. Nang ang ilansa mga bagong yakap na ito ay nagsimulang maghayag [express] sa kasulatan at mga paguusap, ng mga pam pilosopong konsepto ng Diyos, lumitaw ang pagkalito na kung saanang pagkadalisay at payak na paniniwalang [Unitarian] Islam ay nanganganib [threaten].Mayroon ding mga tumanggap ng Islam sa panlabas lamang subalit kanilang palihim nasinisira ang Islam mula sa loob nito [within], sa dahilang hindi nila kaya ang pang militar na pakikipagtunggali. Ang grupo na ito ay masigasig na nagpapalaganap ng mga pilipit/na paniniwala tungkol kay Allaah sa mga masa upang sirain ang unang haligi ng Iman[faith] at kasama na dito and Islam mismo. Ayon sa mga Muslim namananalaysay/nagsusulat ng kasaysayan, ang unang Muslim na nagpahayag ng free will[kalayaan ng tao na gumawa sa labas ng kapangyarihan ni Allaah], at ng di pag-iral ngQadr ay ang Iraqi convert na nag-ngangalang Sausan. Pagkaraan ng ilang panahon, siSausan ay bumalik uli sa kristiyanismo ngunit bago nangyari ito, kanyang nahawa angkanyang mag aaral/estudyante na si Ma’bad ibn Khalid al Juhani na taga Basrah.Pinalaganap ni Ma’bad ang katuruan ng kanyang maestro hanggang siya ay nadakip at bitayin/putulan ng ulo [execute] ng Umayyad Caliph na si Abdul Malik ibn Marwan(685-705), sa taong 700 CE. Nag udyok sa mga tao ang mga nakababatang Sahabah katulad ni Abdullah ibn Umar (d.694 CE), Abdullah ibn Abi Aufa (d. 705 CE) na huwag batiin (ng Salam) ang tumatanggiat di naniniwala sa Qadr at huwag magsagawa ng [funeral prayers] sa kanila kung sila aynamatay. Alalaong baga, sila ay kanilang tinuturing na mga di Muslim. Subalit ang pampilosopong pangangatwiran na mula sa Kristiyanismo na para sa Free Will ay patuloyna nagkakaroon ng mga tagasunod. Pinag tanggol ng taga Damascus na si Ghailan ibnMuslim na nag aral kay Ma’bad ang Free Will hangga’t siya ay nadala sa harapan niCaliph ni ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz (717-720 CE). Tinalikdan niya ng lantaran angkanyang paniniwala; subalit ng namatay ang Caliph, siya ay bumalik sa pag tuturo ngFree Will. Dinakip siya ng sumunod na Caliph na si Hisham ibn Abdul Malik (724-743CE) at siya ay nilitis at binitay. Isang prominent figure sa controversy na ito ay si al-Ja’dibn Dirham, na hindi lang basta sumoporta sa philisopy ng free will ngunit nagsumikapdin na re interpret ang mga talaga ng Qur’aan na naglalaman ng descriptions ng Katagianni Allaah ayon sa neo platonic philosopy. Si Al-J’ad ay naging guro ng Umayyad naPrinsipe na si Marwan ibn Muhammad, na naglaong naging ikalabing apat na Caliph(744-750 CE). Sa kanyang mga pagtuturo sa Damascus, lantaran niyang ikinaila ang mgakatangian ng Allaah katulad ng pagmasid, pag dinig at iba pa hanggang siya ay pinaalisng Umayyad Governor. Siya ay tumungo sa Kufah na kung saan siya ay nagpalaganap(propound) ng kanyang kaisipan at dumami ang kanyang tagasunod hanggang kumalat naang kanyang maling opinion at siya ay binitay ng Umayyad Governor na si Khalid ibnAbdullah. Ngunit ang kanyang disipulo na si Jahm ibn Safwan ay pinagpatuloy angdoctrina ng kanyang maestro sa (philisopical circles) sa Tirmidh at Balakh. Nang
 
albangsamori@yahoo.com
3lumaganap ang kanyang heresies, siya ay binitay ng Umayyad Governor na si Nasr ibnSayyar, in 743 CE.Mas malapit sa Islam ang mga naunang Caliph at ang kanilang mga gobernador atmalakas ang kamalayan ng mga tao (sa Islam) dahil sa kapiling nila ang mga Kasamahanng Propeta at pati na rin ang mga tagasunod nila. Dahil dito, mabilis ang pag tugon mulasa mga namamahal/pinuno ang pag puksa/lipol/alis ng mga lantarang heretics na ito. Sakabilang banda naman, ang mga huling Umayyad Caliph ay mas masama at maliit angkanilang pagkalinga sa mga isyung pang relihiyon. Mahina rin ang kamalayan ng mgamadla kaya’t sila ay madaling kumiling sa mga mali at taliwas na kaisipan. Habang parami na ng parami ang mga taong pumasok sa Islam, at ang kaisipan ng mga nasakopna bansa ay nahalo (sa Islam), ang pag bitay ng mga tumatalikod sa pananampalataya ayhindi na nagamit upang labanan ang paglaganap ng paniniwalang heresy. Nahulog samga balikat ng mga paham na mga Muslim sa panahong ito na labanan ang pagdami ngmaling paniniwala sa pamamagitan ng pang intelektual na pamamaraan. Kanilangnilabanan ng may sistemang pamamaraan ang mga samu’t saring philisopies at paniniwala sa pamamagitan ng pag categorize sa kanila at ito ay kanilang sinalungat ngmga saligang hango mula sa Qur’an at Sunnah. Lumitaw ang kaalamang Tawhid mula samga depensang ito kasama na ang mga tumpak na mga kategorya at mga nilalaman nito.Kasabay din nito ang pagdadalubhasa ng mga ibang aspeto ng kaalamang islamiko,katulad din kung papaano ang nangyari sa mga iba’t ibang kaalamang pang sekular ngayon. Samakatuwid, habang hiwalay na pinag aaralan ang mga kategorya ng Tawhidat sa mas malalim pa nitong pagaaral, hindi dapat kalimutan na lahat sila ay parte ngkabuoan na pati (ang kabuuan na ito) ay ang saligan ng mas malaking kabuoan, ang Islammismo.
Tawheed ar-Ruboobeeyah
(Pagpapanatili sa Kaisahan ng Pagkapanginoon niAllaah)
Ang kategorya na ito ay hango sa pangunahing konsepto na ani Allah lamang anggumawa sa lahat ng bagay mula sa wala. Tinutustos at pinanatili Niya ang nilikha ngwalang pangangailangan mula dito o para dito. Siya ang nag-iisang Panginoon ngSanlibutan at ng mga naninirahan dito nang walang tunay na hamon sa Kanyangkapangyarihan. Sa wikang Arabe, ang katagang ginagamit upang ilarawan angkatangiang manlilikha-manunustos ay
 Ruboobeeyah
na galing sa salitang ugat na
 Rabb
 (Panginoon). Ayon sa kategoryang ito, sa dahilan na ang Diyos lamang ang may tunay nakapangyarihan sa lahat, samakatuwid Siya lamang ang nagbigay sa lahat ng nilikha ngkakayahang gumalaw at magpalit. Walang nangyayari sa nilikha liban lamang na ito ayKanyang pahintulutan. Sa pagkilala ng Propeta Muhammad sa katotohanang ito, kanyanginuulit-ulit ang mga katagang, “
 La hawla wa la quwwata illa billah.”
(Walang pag-galaw o kapangyarihan liban sa kagustuhan ni Allah).Ang batayan sa konsepto ng
 Ruboobeeyah
ay matatagpuan sa maraming talatang Qur’an. Halimbawa ani Allah ay nagsabi:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiffanny Diane Taylan Agbayani liked this
Ennah Faye Sigua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->