Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ratings: (0)|Views: 20,817 |Likes:
Published by ductuandt10

More info:

Published by: ductuandt10 on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ác nư 
PGSTS Trần Quang Nhiếp
Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng,kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta.Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấnđề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạochủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam ; kế thừa và phát triển các giátrị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ; là lý luậnchiến lược, sách lược về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội ; làkhoa học về những vấn đề có tính quy luật của sự phát triển một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến nền kinh tế chưa phát triển ; là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhândân các dân tộc Việt Nam ở thời đại mới...Tư tưởng Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ truyền thống lịch sử yêu nước thiết tha củadân tộc với ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, kiên quyết đấu tranh đến cùng,không sợ hy sinh, gian khổ để giữ vững nền độc lập tự chủ của dân tộc. Truyền thốngấy được tiếp thêm sức mạnh bởi những kinh nghiệm và ý chí của phong trào cộng sảnvà công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bứckhắp năm châu trên thế giới. Tư tưởng ấy được soi sáng và tiếp thu những nguyên lý lýluận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn hoạt động sôi nổi, đầy sáng tạo của bảnthân Nguyễn Ái Quốc suốt mấy chục năm trong phong trào cộng sản quốc tế. Tư tưởngHồ Chí Minh là sự kết hợp những tinh hoa văn hóa phương Đông với tinh hoa văn hóa phương Tây, là sự hội tụ các tư tưởng tiến bộ Đông - Tây, kim - cổ. Tư tưởng Hồ ChíMinh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nhận thức và hànhđộng, lấy mục tiêu cải tạo xã hội theo quy luật vận động và phát triển của lịch sử, manglại hạnh phúc cho nhân dân.Hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trên những nét cơ bản như vậy để thấy rõ những giá trị tolớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.- Giá trị lớn nhất, xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gắn bó hữu cơ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Hồ ChíMinh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước tatrong việc kết hợp biện chứng vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc và vấn đề nhân loại. Tưtưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ cách mạng giải phóng dân tộc phải gắn chặt với sự nghiệpgiải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới ; lýtưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đó là con đường phát triển tấtyếu của cách mạng Việt Nam.- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng quá trình nhận thức và giải quyết những vấn đề cáchmạng ở Việt Nam. Khi chưa có Đảng, nhân dân ta sống chìm đắm trong vòng nô lệ củachế độ thực dân phong kiến, tưởng như không có lối ra. Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủnghĩa Mác - Lê-nin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạngđúng đắn cho sự phát triển của nước ta. Nhờ có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, cáchmạng Việt Nam đã tìm ra con đường đi đúng vượt qua mọi thử thách đi từ thắng lợi nàyđến thắng lợi khác. Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta nhận thức và hành động đúngtrong việc đề ra các mục tiêu chiến lược, chiến thuật của cách mạng ; huy động tối đanguồn sức mạnh của nhân dân ; đường lối đối nội, đối ngoại sáng tạo.
 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhữngchỉ đạo của Người về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để thực sự là hạt nhânlãnh đạo của cách mạng nước ta về xây dựng nhà nước, hệ thống chính quyền thực sựcủa dân, do dân, vì dân ; xây dựng các đoàn thể, cán bộ là công bộc của dân, mãi mãivẫn còn nguyên giá trị.- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh vôtận để chiến thắng mọi kẻ thù, bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc. Người chỉ rõ đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ; thành công, thành công, đại thànhcông. Muốn vậy phải đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết quốctế. Đoàn kết vì lợi ích chung và sự phát triển của các thành viên của cả cộng đồng.Đoàn kết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.- Tư tưởng Hồ Chí Minh đề cao giá trị nhân văn. Đó là lòng yêu thương hết mức conngười, nhất là những người lao động, bị áp bức, đau khổ, thiệt thòi. Cao hơn nữa là HồChí Minh đặt niềm tin cao độ vào phẩm giá và sức mạnh của con người. Vì vậy Hồ ChíMinh sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng con người.- Về phương pháp luận, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp ta cách nhìn nhận và hành độngkhoa học, tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc hoặc xét lại, bảo thủ trì trệ. Hồ ChíMinh luôn nhắc chúng ta học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Người cán bộ bất cứ làm việc gì, ở cấp bậc nào đều phải đi sâu nghiên cứu lý luận, không ngừnghọc tập nâng cao trình độ, đồng thời phải coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung, làmsáng rõ cho lý luận. Hồ Chí Minh nhấn mạnh : Thực tiễn không có lý luận soi đường làthực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông. Trong công tácluôn hướng về cơ sở, tin ở dân, dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Trong đấu tranh cách mạng luôn chủ động, sáng tạo, biến yếu thành mạnh, biến ít thànhnhiều, tạo thế để phát triển. Người luôn nhắc chúng ta phải kiên định, khôn khéo, biếtdĩ bất biến, ứng vạn biến ; biết biến cái đại sự thành cái tiểu sự ; biến cái tiểu sự thànhcái vô sự. Tuyệt đối không để cái vô sự thành cái đại sự... Vì thế Hồ Chí Minh giản dịđến vĩ đại và vĩ đại một cách giản dị. Những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh rất lớn và là tài sản tinh thần vô giá của Đảng vàcủa dân tộc ta. Giá trị ấy được khai thác có hiệu quả tới đâu tùy thuộc vào ý thức, trìnhđộ, năng lực vận dụng của mỗi người chúng ta
TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH Thứ Năm, 20/08/2009, 12:20 (GMT+7)Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sinh khí của một học thuyếtTư tưởng Hồ Chí Minh, sắc lại, vì con người, do con người. Suy thoái đạo đức làkhởi điểm cho mọi suy thoái. Tư tưởng Hồ Chí Minh từng chấp nhận cái mềm dẻocần thiết cho đại cục nhưng chính trong những hy sinh thông minh ấy, phẩm chấtcon người, xã hội phải được củng cố hơn bao giờ hết, nếu không, những bước lùi sẽlà quá trình tuột dốc “không phanh” chẳng hé ra tiền đề cho những bước tiến...
..................................................
 
1.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, theo tôi nghĩ, là nghiên cứu đồng thời ba bộ phậnhợp thành một tổng thể:- Trước tác.- Cuộc đời.- Diễn biến của đất nước, xã hội và con người Việt Nam từ khi tư tưởng Hồ Chí Minh tácđộng tại đây cho đến hôm nay.Cả ba bộ phận hợp thành đều mang tầm quan trọng như nhau, bổ sung cho nhau, cả bacộng lại mới đủ sức vẽ lên trung thực toàn bộ và hệ thống một tư tưởng lớn của Việt Namvà thời đại.Trước tác là mặt biểu thị trực tiếp nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua các bài báo, phát biểu, sách, sáng tác văn học, lời kêu gọi… suốt 5 thập kỷ (1919 – 1969), chúng ta biếtđược quan điểm của Người trước các vấn đề đặt ra cho vận nước và một số vấn đề đặt racho loài người. Tuy nhiên, sẽ chỉ tiếp cận một phần tư tưởng Hồ Chí Minh nếu chúng tachủ yếu nghiên cứu tư tưởng của Người qua trước tác, Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởnggắn chặt tư duy với hành động thực tiễn.Cuộc đời của Người từ buổi thanh niên đến khi vĩnh biệt chúng ta nối dài một chuỗi hoạtđộng cách mạng không ngơi nghỉ. Tư tưởng của Người hóa thân vào các ứng xử cả tầmchiến lược lẫn trong giao tiếp đời thường. Chính phạm vi hoạt động của Người, công tácmà Người đảm trách, mối quan hệ của Người với đủ đối tượng và nhất là chính với tưcách con người mà Người sống với chung quanh đã nói thậm chí nhiều hơn những gì Người lưu lại cho chúng ta trong Toàn tập.Cái mà có người gọi là tác phong Hồ Chí Minh phản ánh một lối sống gần với tự nhiên,xuất phát từ sự chân thật trong cốt cách. Trước tác và cuộc đời của Hồ Chí Minh rất phong phú, song cũng chưa phản ánh trọn vẹn tư tưởng của Người. Không thể xem quátrình diễn biến của cách mạng, đất nước, xã hội và con người Việt Nam từ 1920, 1930,đặc biệt từ 1945 và nhất là hiện nay như ngoại biên của tư tưởng Hồ Chí Minh.Làm sao hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh nếu không hiểu cái gì là trung tâm dẫn đồng bào tathực hiện toàn thắng cuộc cách mạng tháng Tám, hai cuộc kháng chiến và đang thực hiệnthắng lợi bước đầu sự nghiệp Đổi mới. Sự đứng vững của Việt Nam trước cơn khủnghoảng cực kỳ gay gắt dẫn đến sự sụp đổ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trong đó cóLiên Xô, cơn thoái trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới và ngay những thành tựukinh tế hiện nay của nước ta cũng không ra khỏi sự hướng dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh – có những thoát ly đấy và đã thoát ly tư tưởng Hồ Chí Minh thì không phải là thành tựumà trái lại hoặc dự báo cho cái rất xấu khó tránh khỏi dù với toàn cục hay với từng cánhân. Như vậy, quỹ đạo của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Việt Nam hết sức rộng.

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
lehuutrong456 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Thuonghoai Tran liked this
Thuc Nguyen liked this
diuhienle liked this
Tung Luc added this note
dddddddddddddddddddddddddddd
Na Dont's Cry liked this
Pham Diem liked this
Tinh Thi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->