Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Influenta limbajului pozitiv

Influenta limbajului pozitiv

Ratings: (0)|Views: 573 |Likes:
Published by ghimpina7336

More info:

Published by: ghimpina7336 on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Autorul
se
Tsrezintd
Degieu sper
sd
am vegti de
la
voi,
sunt
gansesd
nu
ne
cunoastem
rriciodati
personal.
In
loc
sA
md
filesc.
cu o biografie
impresic>nantd,
permiteli-mi
sd
vd
spun
cinesunt
eu.
in
primul
gi-n
primul
rAnd,
sunt
untatdaflat
in
neobignuita
situ-alie de
a-gi
cregte
fetila
ca
pdrinte
singui.
Ea
este
in
continuare
cea
mai
mare
bucurie
a
viefii
mele.
Am
prezentatconceptele
din
aceastecarte
colegilor
lui
Kelcie(niciodattr
nu
e
prea devreme)
9i
minunalilor
ei profesori.
Ca
vorbitor
profesionist,
publicul
meupreferat
esteo
sali
de
clash
plinl
cu
copii.
Sunt
membru fondator
al
MentorU.com
gi
un
conferenfiarfoarte
activ.
Am
norocul
sd
fiu
reprezentat
de cele
maibune
firme
deorganizare
a
seminariilor
gi
am
avut
ocazia
si
prezint programepersonalizate
pentru
sute
de
corporaliigi
asociatii
din
lumea
intreagd.
Dintre
clienlii
mei
fac
parte:
Microsoft,3M,Intel, Union
Carbide,
American
Express,
Hewlett-Packard,
GE,
Ford,
Du
Pont
giaga
maideparte
...
cred
ci
ali
infeles.Suntpasionat
de
ceea
ce
fac
ai
m-ag
bucura
sd
am
gansa
de a realiza
o
prezentare
pentru
firma
sauasociafia
dumneavoastrd
profesionali.
National
Speakers
Association
(AsociafiaNafionald
a
Vorbitorilor)
este
principala
organizalie
profesionalS
cu
care
colaborez.
Am
avut
onoarea
sd
fiu
inclus
in
Galeria
Celebritifilor din
domeniu,
cunoscuttr
gi
sub
numele de
The
Council
of
Peers
Award
of
Excelbnce
(Premiulde
Excelenftr
al
Consiliului
Colegial)sau CPAE.
Maipufin
de
100
de
colegi
de-ai
mei
din
lumea intreagAau
primit
la
rAndul
lor
aceastilrecunoagtere, pe
lAngtr
titlul
deCertified
Speaking
Profusional
(vorbitorprofesionist certificat).
in
ceea
ce
privegte
studiile,
am
obfinut
cu
onoruri
titlul
MBA
la$coalade
Afaceri Anderson
a
UCLA,
duptrun
masterat
summa
cum
laude
in
retorici
gi
discursuri
publice,
obfinutla
Universi-
tatea
Califomia din
SantaBarbara.
Experienfele
care
mi-au
modelat
viala
cel
mai profund
au fost
cele
legatede
cdl5torii.
Tattrlui meu
ii
plicea
str
trdiascl aventuri
altrturidefamilia
lui
gimi-a
transmis
virusul
cdltrtoriilor.
Am
strdbtrtut
lumea
in lung
9i-n
lat
de
multeori.
Amlocuit
un
timpprintrenativii
maori
din
NouaZeelandl,
am
vorbit
cuconduce-
toriitriburilor
din
Tanzania,
m-am
delectat
cucartofi
dulci
al5-
turi
de
indigenii din
Papua
Noua
Guinee
-
9i
am descoperit
cd
oriunde
m-agduce,
oamenii sunt
prietenogi,pagnici gi
motivali
de dragoste
si curiozitate.
In
aceastd
aventurd a
viefii,
strtrdu-ili-vtr
sd
fifi
o
forlXpentrrr
inlelegere,
toleranfi,
dragoste
gipace.
GEORGE
R.
WALTHER
INFLUENTA
LIMBAJULUIPOZITIV
Stdpdnegte
puterea
limbajului
po2itiv,
limbajul
succesului
Edigia
a
II-a
Traducere
din
limbaenglez5de
ANDREEAROSEMARIELUTIC
,
BUCUREgTI,2008
 
DEDICATIE
Descrierea
CIP
a
Bibliotecii
Nafionale
a
Romlniei
WALTHER.GEORGE
R.
Infl
uenta
llmbajului
pozitiv:
sttrpinegteputerea
limbajului poziliu,limbajul
succesului
/
George
R.
Walther;
trad.
deAndreeaRosemarie
Lutic.
Ed.
a
2-a.-Bucuregti:Curtea
Veche
Publishing,
2008
ISBN
978-973-669-425-7
I. Lutic,
Andreea Rosemarie
(trad.)
81,'23:774.4
395.6:174.4
Coperta:Grurroru
ANo
SwANs
PRoDUcrroNs
www.griffon.ro
George
R.
WaltherWHAT
YOU
SAY IS
WHAT
YOUGETHow
to
Master Power Talking, the
Longuage
of
Success
Copyright
@
2000
by
George
R.
Walther
All
rights
reserved.
@
Curtea
Veche
Publishing,
2002, 2@7
pentru
prezenta
versiunein limba
rom6ndISBN
978-973-6
69
-
425
-7
Aceastd
carte,
ca
giintreagamea
viafd,,
ii
este
dedicatl
fiicei
mele,KelciepaigeWalther.Kelcie,
veiauzi
lntotdeauniun
om
bdtAnd
din
palme.
(Citegte
capitolul50
gi
vei
infelege
ce
vreau
sd
spun.)
 
MULTUMIRI
Aceast[
carte
este
rezultatul
direct
al
reacfiilor
entu-
ziaste
din
partea
clienlilor,
a
cititorilor
celorlalte
lucrdri
ale
mele
gia
publicului
de
la
seminarii,
care
nii-au
su-
gerat
str
includ
aceste
concepte
intr-o
carte.
Mulli
dintre
colegiimei
de
la
Asocia.tia
Nafionald
a
Vorbitorilor
mi-auoferitprietenia
lor
gi
un
sprijin
pro-
fesional
neprefuit.Apreciez
ajutorul
si
numeroasele
lor
sugestii.De-a
lungul
anilor,oparte
dintre
angajalii
mei
au
adus
contributii
valoroase.
in
special CaroleOlson m-a
suslinut
cu
hotdrAregi
ii
sunt
nespus
de
recunoscdtor
pentru
rdbdarea
cu
care
intAmpind
remarcele
meleusturdtoare.(Mulgumesc,Carole.)
in
1990,
devenind
tatd,
am
lnv5lat
ce
este
dragostea.
Fetila
mea
este
,,draga
tatii"
gi
principalul
scop al
vielii
mele
este
s-o
cresc
aga
cum
se
cuvine.Md
uimegte
felul
in
care
Kelcie
adoptl
in
fiecare
zi principiile
prezentate
in
aceste
pagini.A avut foarte multtr
rdbdare
cu
tatll
ei,
vegnic
pus peexplicafiigi
invdfiture.
ili
multumesc,
copilul
meu
iubit,
pentru
ctr
daiun
sens
clar
vielii
mele.
tn
fine,
dragi
cititori,
voi
mX
lineliin
formd.
CAndvd
intAlnesc
la
prezentdrile mele,
cAnd
primesc
mesaje
r--

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Alexandra liked this
Seicu Dorin liked this
electrotehnica liked this
electrotehnica liked this
Dan liked this
pislaru8 liked this
dragomir claudia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->