Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Osobní svědectví pani Dr. Glorie Polo

Osobní svědectví pani Dr. Glorie Polo

Ratings: (0)|Views: 86 |Likes:
Published by Zden_k_Kop_iva_9310

More info:

Published by: Zden_k_Kop_iva_9310 on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
 1
 Stála jsem u brány nebe a peklaMoje cesta od ZDÁNÍ k BYTÍ Od iluze k pravd
ě
 Osobní sv
ě
dectví paní dr. Glorie Polo
Toto sv
ě
dectví bylo p
ř 
eloženo do n
ě
m
č
iny ze špan
ě
lského originálu. M
ů
že být voln
ě
 rozši
ř 
ováno, kopírováno a užíváno, jestliže budou spln
ě
ny následující podmínky:
-
zde p
ř 
edložený text nesmí být zkracován ani m
ě
n
ě
n – nesm
ě
jí být vytrhávány v
ě
ty zesvého kontextu
-
tyto stránky a jejich kopie resp. jejich p
ř 
etisk sm
ě
jí být používány a rozši
ř 
oványpouze zdarma a bez komer
č
ního ú
č
elu.Na internetové adrese: http: //www.gloriapolo.net m
ů
žete navštívit webové stránky, kterépodávají zprávu o p
ř 
ípadu paní dr. Glorie Polové.Tyto kopie mohou být v n
ě
mecky mluvících zemích vyžádány zdarma na následující adrese:Neu ANFANGPostfach 102AT – 1011 Wien AustriaEmail: paterpio@qmx.atEste material puede disponerse para otras WEB y/o artículos de prensa, radio y televisiónsiempre y cuando se cite la procedencia. No se autoriza la venta y/o alquiler del contenido
 
 2
escrito ni archivos de imágenes, audio o video, sin excepción alguna. Todos los derechosreservados ®. Dra. Gloria Polo. Bogotá, República de Colombia, 2006.
Úvod
Jestliže n
ě
kdo z Vás pochybuje nebo si myslí, že B
ů
h neexistuje a že onen sv
ě
t jezáležitostí pro autory film
ů
, nebo jestliže n
ě
kdo z Vás myslí, že smrtí všechno kon
č
í, a
ť
si prosímp
ř 
e
č
te tuto kníže
č
ku. Ale
č
t
ě
te ji úpln
ě
celou od za
č
átku až do konce. Jist
ě
se pak Vaše mín
ě
zm
ě
ní, a
ť
je jakkoli skeptické.Jedná se zde o skute
č
nost, událost, která je dob
ř 
e dokumentovaná a stala se v roce 1995.Paní dr. Gloria Polo je žena z Kolumbie, zubní léka
ř 
ka, která „zem
ř 
ela“ p
ř 
i jednom úrazu, tzn. bylatak t
ě
žce zran
ě
na, že ležela n
ě
kolik dní v komatu a byla udržována p
ř 
i život
ě
jen pomocínemocni
č
ních p
ř 
ístroj
ů
. Kdyby byly p
ř 
ístroje vypnuty, okamžit
ě
by zem
ř 
ela. Ošet
ř 
ující léka
ř 
i se jižzcela vzdali a také už cht
ě
li p
ř 
ístroje odpojit. Pouze její sestra, která je také léka
ř 
kou, trvala natom, aby p
ř 
ístroje nechali ješt
ě
dále v provozu.B
ě
hem komatu stanula na druhé stran
ě
skute
č
nosti, na onom sv
ě
t
ě
a sm
ě
la se op
ě
t vrátit,aby vydala sv
ě
dectví t
ě
m, kte
ř 
í nemohou v
ěř 
it. P
ř 
inesla nám odtamtud tedy d
ů
ležité sv
ě
dectví.Ale
č
t
ě
te je na následujících stranách rad
ě
 ji sami p
ř 
ímo z jejích úst…Paní Gloria sm
ě
la v dnešní dob
ě
v mystickém zážitku, který velmi jasn
ě
popisuje,nahlédnout do své „knihy života“. A tento zážitek jí natolik ot
ř 
ásl, že se z p
ř 
íkazu Pána stalahlasem volajícím na „poušti víry“ dnešní moderní doby. P
ř 
itom podstata jejího poselství a jejísamotný zážitek není nic jiného než pohled na nesmírnou lásku Boží k nám lidem a na Jehoveliké Milosrdenství. Hovo
ř 
í p
ř 
itom na stejné téma jako náš sou
č
asný papež Benedikt XVI. ve svéprvní encyklice
DEUS CARITAS EST“
(B
ů
h je láska).
Vždy
ť
B
ů
h nám dává stále znovu d
ů
kazy, ale my p
ř 
esto popíráme JEHO existenci.
 
 3
 
Sv
ě
dectví paní dr. Glorie Polo
Zásah bleskem
Dobré ráno, pozdrav Pán B
ů
h, milí brat
ř 
i a sestry!Je pro m
ě
velmi krásné a velkou radostí, že zde smím být, abych se s Vámi pod
ě
lila o tentoveliký dar, který mi prokázal B
ů
h. To, co Vám budu vypráv
ě
t, se stalo 5. kv
ě
tna 1995 u Národníuniversity v Bogot
ě
, hlavním m
ě
st
ě
Kolumbie, tak kolem p
ů
l páté odpoledne.Jsem zubní léka
ř 
kou. Já a m
ů
 j t
ř 
iadvacetiletý synovec, který je rovn
ě
ž povoláním dentista, jsme práv
ě
pracovali na naší disertaci. V tento den, byl to deštivý pátek, jsme šli spolu s mýmmužem sm
ě
rem k fakult
ě
zubního léka
ř 
ství, abychom si p
ř 
inesli pár knih, které jsme pot
ř 
ebovali.Šli jsme se synovcem spole
č
n
ě
pod malým deštníkem. M
ů
 j muž m
ě
l nepromokavý pláš
ť
ašel t
ě
sn
ě
podél zdi hlavní knihovny, aby se chránil p
ř 
ed dešt
ě
m. Zatímco jsme oba neustále m
ě
nilistrany, abychom se vyhýbali loužím – tak jsme se p
ř 
iblížili, aniž jsme to zpozorovali, k alejistrom
ů
, a když jsme skákali p
ř 
es jednu v
ě
tší louži, z výše nás zasáhl blesk, který byl tak silný, že jsme zuhelnat
ě
li. M
ů
 j synovec byl okamžit
ě
mrtev a zem
ř 
el na míst
ě
.Blesk ho zasáhl zezadu a spálil celý jeho vnit
ř 
ek. Navenek z
ů
stal neporušen. A
č
koliv byltak mladý, byl to
č
lov
ě
k zcela oddaný Bohu. Zvlášt
ě
uctíval Jezulátko. Nosil Jeho medaili na krkuv krystalu k
ř 
emene. Odborníci ze soudního léka
ř 
ství
ř 
íkali, že to byl práv
ě
k
ř 
emen, který p
ř 
itáhlblesk. Blesk mu pronikl p
ř 
ímo do srdce. Okamžit
ě
nastala zástava srdce. Sho
ř 
ely všechny vnit
ř 
orgány a silný proud blesku potom opustil jeho t
ě
lo p
ř 
es nohy. Oživovací pokusy byly zbyte
č
né.Ale
č
ist
ě
navenek nem
ě
l žádné popáleniny. Co se tý
č
e mne, tak blesk vnikl p
ř 
es moji paži a spálilcelé mé t
ě
lo strašným zp
ů
sobem, zevnit
ř 
i zvenku. Za toto moje uzdravené t
ě
lo, které te
ď
p
ř 
edsebou vidíte, musím d
ě
kovat jen Božímu Milosrdenství. Je to výraz milosrdenství tohoto našehodobrotivého a nás nade vše milujícího Boha. Celé mé t
ě
lo bylo tímto mohutným zásahem bleskuzuhelnat
ě
lé. Prsa byla pry
č
, zvlášt
ě
na levé stran
ě
, kde byl m
ů
 j prs, byla velká díra. Nebylo namn
ě
už žádné svalstvo, moje žebra, b
ř 
icho, podb
ř 
išek, jakož i mé nohy a játra byly úpln
ě
 zuhelnat
ě
lé. Blesk opustil moje t
ě
lo pravou nohou. Ledviny utrp
ě
ly silné popáleniny, rovn
ě
ž plícea jeden z vaje
č
ník
ů
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->