Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Computer journal 2009 Nov

Computer journal 2009 Nov

Ratings: (0)|Views: 329 |Likes:
Published by weenyin

More info:

Published by: weenyin on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 
2009 ckES pf? Ek  d0ifbmv? trSwf189
10
Ek  difiHwumuGefysLwmowif;
 21
Netbook
tqif  h jr§if  hrI enf;vrf; 4 oG,f
34
Netbook
twGufuGefcsufrsm;
44
&efukefaps;uGufrSm 0,f,lEk  difwJ  h 
Netbook
rsm;
62
tifwmeufay:rS m aeYpOfxkwf owif;pmawGuk  da0a0qmqm zwfEk  difapr,f  h 
Google
&J U 
Fast flip
66
wpfckckuk  dyJa&G;&r,fqk  d&if *Dwuk  dyJa&G;ygr,f
70
enf;ynmu vl YtzJ  G U tpnf;uk  d  jzwfausmfoG m;awmhrS myg
72
Wi-Fi
vk  H ûcHa&;twGuf eH&Hokwfaq;
74
plygcspfyfok  d Yr[kwf 
Intel corei7
78
awmif;qk  dcsuft& us,f jyef Yvm&wJ  h 
Opticaldrive
rsm;
 84
uGefysLwmrsm;ukdpwifzefwD;cJ  hol
 86
Blu-ray
&Sif;wrf;
92
Top-5
112
Reader site
uGefysLwm*sme,f
 uGef ysLwm oifcef;pm
121
Animation
126
 od rSwf p&m
Excel
xJ rS m
131
Premiere
 134
Office 2007
142
uGefysLwmtar;tajz
149
Java Developer Guide
 uGef ysLwm taxGaxG
uGefysLwm*sme,f
197 (c)? yxrxyf? 33 vrf;(txuf )? &efukef/ zkef;- 01-387305/
wm0efcHt,f'Dwm
OD;aomif;0if; (yef;cs,f&D)
t,f'DwmtzJ   G U 
armifarmif MuD;? atmifaomf? aEG;rDrDaEG;ESif  h  jrwfqk0if;
94
uGefysLwmuk  dpdwfcs&atmif10 rdepfyJtcsdefay;yg
104
Casing
uk  dvG,fulpG m aq;okwfenf;vrf;nTef
108
y½k  d*&rf;rif; tvkyf½k  Hok  d Ytvnfwpfacguf
114
Software Review
118
USB case connector
rsm; csdwfqufrnfqk  dvQif
100
Wolfenstein
102
Xbox 360
*drf;puftwGufjrefEIef;jrif  hy½k  dqufqm,lepf
Art of Game
Essay
30
uRefawmfeJY tD;ar;vfrsm; okdYr[kwfenf;ynmuay;aom pdwfzdpD;rIa0'em
Products
34
New Products
39
News Products In Yangon
 
Ed  kifiHwumuGefysLwmowif ; uGefysLwm*sme,f?2009 Ek  d0ifbm
10
Dell Inc.
 uk rÜ PD u rMumao;cif &uf ydkif;uyJ MudK;rJhpepfeJY tm;oGif ;Ed kifr,f  h
Lati-tude z
 qdkwJh
laptop
 udka':vm 2ç000 eJ Y a&mif;csawmhr,fvdkY aMunmoGm;cJhw,f/ tm;vHk;udk MudK;rJhpepf ajymif;ypfvdkufwJhyHkpH jzpf w,f/
Laptop
 ud k toHk;jyKpOf b,fvdk MudK;eJYrS qufoG,frI &S  daeawmhrSm r[kwfyg bl;/
Laptop
 rSm wyf qifxm;wJh bufx&D ud ktm;oG if ;wJ  h ae&mrS m  orm;½dk;us
laptop
 awG tm;oGif;,lwm xuf ydk jyD ; jrefjrefqef qef eJ Y tm;jynfh Edk ifap  r,f vdk Y qd kw,f/ 'gay  rJhtoH k ;jyK&wJ  hvQyf ppf  tm;u 70 &mcd kifEI ef ;yJ  xd a&muf rI&S  djyD; usefwJ  h  vQyfppfawGu tom; vGwfqHk ; ½H  I; & r,fh  oabm &Sdw,f/ 'Dvdk tm;oGif;rIudk
induc-tive changing
 vdkY ac:qd kw,f/ 'ghtjyif
Dell
 u
optional wirelessdocking station
 udk vnf;
Ultra wide-band technology
 udk tajcjyK wnfaqmuf jyD; xkwfvkyfrSm jzpf w,f/ tJ'D
dockingstation
 rS m
USB con-nector
 awGawmfawmf rsm;rsm; yg&S  dvmrS m jzpf jyD ;
DVI video con-nector
wpf ckeJY
audio jack 
 aygufawGvnf; yg&Sdygvd rfh r,f/
Lati-tude z
 udk
dockingstation
 uae ukd;ay tuG mta0;txd xm; apjyD ; Mud K;rJ  h pepf rsKd ;pH k ud k  toH k ;jyKaprS mjzpf w,f/
Docking station
 ouf ouf twG uf199  a':vmeJY a&mif;csjyD;
Coil
 eJ Y
elevated note-book stand
 u 199 a':vm jzpfw,f/ 'D ESpfrsKd;vHk; tygt0if xnfhay;jyD; a':vm 2ç000 aps;EIef ; owf rSwfcJhwm jzpfw,f/
Latitude z
 taeeJY tav;csdef 4 'or 5 aygif av;jyD ; 0 'or 5 vufryJ txl&Sdyg vdrfh r,f/ 2010 jynfh ESpfaps;uGuf ta&muf yd k Yay;r,f vd k Y od &w,f/
upm;p&m uifr&mtjzpf oHk;Edkifr,fh
F + Lens adaptor
 wDxGif rIawGu wpfcgwav xl;jcm;qef;jym;vGef; ae wmud kawG U&w,f/ rd rd rS m wu,f  h 
BSLR
 uif r&mMuD ; &SdaejyD;
toy camera effect
 rsKd; &,lvdk w,fqdk &if toH k;  jyKEdk if r,fh 
lens adaptor
 udk 
Lanography
 u xkwf vk yf cJ  h  w,f/ 'D 
adaptor
 udk 
Diana F+Lens
 vdk Y trnfay;xm; w,f/ txl;ojzifh 
Canon EOS
 pD;&D ;awG eJY
Nikon F
 pD;&D;awGtwGuf toHk;jyKEdkifr,fh
adaptor
 awGudk 12 a':vmeJY a&mif ;csr,f vdk Y od&w,f/
Diana F+Lens
 eJ Y
Fisheye/Telephoto/Wide/Clockup/Super WideLens
 rsm;eJ Y toH k ;jyKEd k if rS m jzpf w,f/
Lens
 awG [m yvwf pwpfeJY vkyf xm;wmjzpf jyD ;  toHk;jyKr,fh
lens
 tae txm;tay: rlwnfjyD;
adaptor
 eJ Y
lens
 wpf pH k pmud k  a':vm 50 uae a':vm 60 twGif;usoifhrSm jzpf w,f vdk Y od &w,f/
MudK;rJhpepfeJ Y tm;oGif ;Edkifr,fh 
LaptopMiFi 3G rountin
Mobile opera-tor 3
 u b,f ae&m urqd k 
3G signal
 &S  d aewJh 
Wi-Fi net-work 
 twGif;rSm vk yf ud k ifaqmif &G uf  ay;Edkifapr,fh
port-able gadget
 ud k xk wfvkyfa&mif;csaejyDjzpf w,f/
Portable wire-less hot spot
 udkzef wD ;zd kY
signal
 xkwf vT wfay;Edk ifr,f/
Wire-less modem
 wpf rsKd ;jzpfw,f/
MiFi
 vdk Y ac:a0:oHk ;pGJ Muw,f/  86_45_10 rD vD rD wmt&G ,f tpm;&S  d jyD ;
multiple Wi-Fi connec-tor
 awG ud kyH  h yd k ;ay;xm;w,f/
MiFi
 ud kquf oG ,f zd k YtwG ufyxrqH k ;  'D 
device
 ud k toH k;jyKwJhol taeeJ Y
eight-digital network key
 udk xnf  h oG if ;,l &ygr,f/ xnf  h oG if ;jyD ;wmeJ Y tvd k tavsmufquf oG ,f  rIawG &oG m;aprSm jzpf w,f/
WiFi
 ay:rSm
mobile broadband
 eJY vk yfaqmifay;ygvd rfhr,f/ avmavmq,f
MiFi 3G router
 udk b,favmufeJY a&mif;csrSmvJqdkwJh owif;twdtusawmh r&&Sd ao;ygbl;/

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arkke liked this
theyounggun liked this
kogyiitc liked this
Min Htun liked this
theinha liked this
theyounggun liked this
kaungzawshein liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->