Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
P. 1
Computer Architechture Questions & Solutions

Computer Architechture Questions & Solutions

Ratings: (0)|Views: 12,301|Likes:
Published by Wayne Jones Jnr

Test Bank Questions and Solutions. A wide range of possible test questions and solutions for Computer Assembly.

Test Bank Questions and Solutions. A wide range of possible test questions and solutions for Computer Assembly.

More info:

Published by: Wayne Jones Jnr on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
cyyp6++qqq,mxaxuymlm,mg,em+|nkcwf+ekxwuhu+7??8,qjlyhw+eue53?+jlihs[gkiz,ucyn`cyyp6++qqq,eu,xnge,hix+|u}xjwh+eu9==[`74,cyn`]xhuyjkl = . _hwdkwnmleh
m,Klh kd ych nmjl mjnu kd uyxizjla ych mwecjyheyxwh kd eknpxyhwu ju yk mwwjth my ihujalm`yhwlmyjthu ycmy qj`` nmsjnjvh ych phwdkwnmleh kd ych uzuyhn, Mu uxec tmwjkxu nhyckiumwh xuhi yk htm`xmyh phwdkwnmleh, Jihlyjdz mli ijuexuu my `hmuy yqk #7* kd ychuh nhyckiu,
R7 s 7 nmwbu^Nhnkwz Gmliqjiyc
k
ych nmsjnxn wmyh jl gjyu phw uhekli my qcjec jldkwnmyjkl eml gh ywmludhwwhiyk kw dwkn nmjl nhnkwz
k
Jnpkuhu m gmuje `jnjy kl ych pwkehuujla pkqhw kd m uzuyhn
k
Qhmblhuu ju ycmy jy ju lky wh`myhi jl mlz qmz yk meyxm` pwkawmn hshexyjkl
k
Lky klh kd ych exwwhly 'jl' djaxwhu kd nhwjyMnimc`‚u @mq
k
Dkxlihi kl ych gmuju ycmy nmecjlhu mwh ihujalhi yk wxl pwkawmnu ychwhdkwhjnpwkthi phwdkwnmleh ju m ykym` uzuyhn pwkehuu
k
Mnimc`‚u @mq uymyhu6
Ych phwdkwnmleh jnpwkthnhly yk gh amjlhi dwkn xujla uknh dmuyhw nkih kd hshexyjkl ju `jnjyhi gz ych dwmeyjkl kd yjnh ych dmuyhw nkih eml gh xuhi,„ 
NJ_U #nj``jklu kd jluywxeyjklu phw uhekli*
k
Ihdjlhi mu nj``jklu kd jluywxeyjklu phw uhekli
 NJ_U > jluywxeyjkl ekxly>e`keb wmyh
 
 Hshe Yjnh s =?
E_J s =?
k
Jl ahlhwm` dmuyhw nmecjlhu qj`` cmth cjachw NJ_U wmyjlau mli mpphmw yk cmthghyyhw phwdkwnmlehND@K_U #nj``jklu kd d`kmyjla pkjly jluywxeyjklu phw uhekli*
k
Xuhdx` jl eknpmwjla phwdkwnmleh kd 'uejhlyjdje mpp`jemyjklu‐ nmecjlhu
k
Jlyhlihi yk pwktjih m 'dmjw' eknpmwjukl ghyqhhl uxec nmecjlhu ujleh m d`kp juych umnh kl m`` nmecjlhu
k
_wkg`hnu6² Qcj`h m d`kp ju m d`kp lky m`` nmecjlhu jnp`hnhly ych umnh uhy kd d`kpu ― uknh kphwmyjklu mwh uzlychujvhi dwkn nkwh pwjnjyjth d`kpu² ND@K_ wmyjla tmwjhu qjyc d`kmyjla pkjly jluywxeyjkl njs .. ych jihm kd dmuytu, u`kq d`kmyjla pkjly kphwmyjkluGhlecnmwbu
k
pwkawmnu uphejm``z eckuhl yk meexwmyh`z nhmuxwh phwdkwnmleh ― Uzlychyje Ghlecnmwbu ― Ykz Ghlecnmwbu ― Bhwlh`u ― Whm` _wkawmnu
 
 g,Eklujihw m nmecjlh qcjec uxppkwyu ych dk``kqjla yqk jluywxeyjkl uechix`hu dkw W e`muumli J e`muu jluywxeyjklu, Muuxnh ml jluywxeyjkl njs kd 4?( W e`muu mli 9?( J e`muujluywxeyjklu, Muuxnh ycmy JD uyhpu ymbh 78 lmlkuhekliu NHN uyhpu kd jluywxeyjklhshexyjkl wh}xjwh 98 lmlkuhekliu mli ych kychw uyhpu wh}xjwh 7? lmlkuhekliu,?=759W E`muuJDJIHSQGJ E`muuJDJIHSNHNQGDkw m nx`yj.eze`h jnp`hnhlymyjklj,Qcmy ju ych njljnxn e`keb eze`h yjnh;
Dkw m nx`yj.eze`h jnp`hnhlymyjkl e`keb eze`h yjnh ju ych yjnh dkw ych `klahuy uymah>< 98 luR7 nmwbu^
jj,Ckq `kla ikhu jy ymbh yk hshexyh =?? jluywxeyjklu jl lmlkuhekliu;
Dkw m nx`yj.eze`h jnp`hnhlymyjklhshe[yjnh > =?? s #hshe[yjnh
 
"
hshe[yjnh
J
*>
=?? s #eze`h yjnh s E_J s JE*
"
#
eze`h yjnh s E_J s JE*
J
> =?? s #9 s 98 s ?,4 " 8 s 98 s ?,9*> =:3??luR9 nmwbu^
e,Gwjhd`z hsp`mjl ych dk``kqjla yzphu kd pjph`jlh cmvmwi jlijemyjla ckq hmec kd ychn yhliuyk jlewhmuh ych E_J tm`xh kd m pjph`jlhi pwkehuukw,j,uywxeyxwm` cmvmwiujj,imym cmvmwiujjj,eklywk` cmvmwiu
R5 nmwbu^Imym cmvmwiu6 Mwjuh qchl ml jluywxeyjkl ihphliu kl ych whux`yu kd m pwhtjkxu jluywxeyjkl jlm qmz ycmy ju hspkuhi gz ych kthw`mppjla kd jluywxeyjklu jl ych pjph`jlh,Uywxeyxwm` cmvmwiu6 Mwjuh dwkn whukxweh ekld`jeyu qchl ych cmwiqmwh emllky uxppkwy m``pkuujg`h ekngjlmyjklu kd jluywxeyjklu ujnx`ymlhkxu`z jl kthw`mpphi hshexyjkl,Eklywk` cmvmwiu6 Mwjuh dwkn ych pjph`jljla kd gwmlechu mli kychw jluywxeyjklu ycmy ecmlahych _E,
i,Zkx cmth m uzuyhn ycmy eklymjlu m uphejm` pwkehuukw dkw ikjla d`kmyjla.pkjly kphwmyjklu,Zkx cmth ihyhwnjlhi ycmy 4?( kd zkxw eknpxymyjklu eml xuh ych d`kmyjla.pkjly pwkehuukw, Qchl m pwkawmn xuhu ych d`kmyjla.pkjly pwkehuukw ych uphhixp kd ych d`kmyjla. pkjly pwkehuukw ju 9?( dmuyhw ycml qchl jy ikhul‚y xuh jy,j,Qcmy ju ych kthwm`` uphhixp kgymjlhi gz xujla ych d`kmyjla pkjly kphwmyjklu
R5 nmwbu^Kthwm`` uphhixp gz xujla ych d`kmyjla.pkjly pwkehuukw qchwh D > ?,4 mli U > =,9> =#= ― ?,4* " ?,4+=,9>=,7?4
jj,Jl kwihw yk jnpwkth ych uphhixp zkx mwh eklujihwjla yqk kpyjklu6
 
Kpyjkl =6 Nkijdzjla ych eknpj`hw uk ycmy 1?( kd ych eknpxymyjklu eml xuh ychd`kmyjla.pkjly pwkehuukw, Ekuy kd ycju kpyjkl ju )8?B,Kpyjkl 76 Nkijdzjla ych d`kmyjla.pkjly pwkehuukw, Ych uphhixp kd ych d`kmyjla. pkjly pwkehuukw ju =??( dmuyhw ycml qchl jy ikhul‚y xuh jy, Muuxnh jl ycju emuhycmy 8?( kd ych eknpxymyjklu eml xuh ych d`kmyjla―pkjly pwkehuukw, Ekuy kd ycjukpyjkl ju )4?B,Qcjec kpyjkl qkx`i zkx wheknnhli; Fxuyjdz zkxw mluqhw }xmlyjymyjth`z,
R1 nmwbu^Dkw kpyjkl = D > ?,1 U > =,9kthwm`` uphhixp> =#= ― ?,1* " ?,1+=,9>=,78Ekuy+_hwdkwnmleh > )8?=,78> )9?B Dkw kpyjkl 7 D > ?,8 U > 7kthwm`` uphhixp> =#= ― ?,8* " ?,8+7>=,55Ekuy+_hwdkwnmleh > )4?=,55> )98,=B Ychwhdkwh Kpyjkl = ju ghyyhw ghemxuh jy cmu m unm``hw Ekuy+Uphhixp wmyjk,]xhuyjkl 7
m,Mwaxh jl dmtkw kd kw mamjluy hmec kd ych dk``kqjla uymyhnhlyu6
R9 s 7 nmwbu^j,Nkuy eknpxyhwu xuh ijwhey nmpphi pmah ymg`hu, #D*jj,Jlewhmujla ych g`keb ujvh kd m emech ju `jbh`z yk ymbh mitmlymah kd yhnpkwm``kem`jyz, #D*jjj,Jlewhmujla ych pmah ujvh yhliu yk ihewhmuh ych ujvh kd ych pmah ymg`h, #Y*jt,Tjwyxm` nhnkwz yzpjem``z xuhu m qwjyh.gmeb uywmyhaz wmychw ycml m qwjyh.ycwkxac uywmyhaz, #Y*
 g,Dkw hmec kd ych dk``kqjla uymyhnhlyu jlijemyh qchychw jy ju ywxh kw dm`uh fxuyjdzjla zkxw eckjeh jl hmec emuh,
R8 s 7 nmwbu^
j,Emech nhnkwz uhwthu yk pwktjih ych E_X dmuy meehuu yk jluywxeyjklu mli imym
Ywxh . ych emech uhwthu mu m gxddhw ghyqhhl ych dmuy E_X mli u`kq WMN
jj,Jl m nx`yj.`hth` emech uzuyhn ych @7 emech nmz eklymjl imym lky dkxli jl @=,

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
Krishna Prasad liked this
binubankia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Eman Mahmoud liked this
Eman Mahmoud liked this
Eman Mahmoud liked this
sfcaboose liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->