Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
senaryonun_dramatik_yapisi

senaryonun_dramatik_yapisi

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by yalasa_

More info:

Published by: yalasa_ on Mar 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK 
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
RADYO-TELEV
İ
ZYONSENARYONUN DRAMAT
İ
K YAPISI
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER..............................................................................................................iAÇIKLAMALAR .......................................................................................................ivG
İ
R
İŞ
...........................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1 ........................................................................................31. TEMA VE TEMA SEÇ
İ
M
İ
.....................................................................................31.1. Tema (Senaryo Konusu) Nedir?........................................................................31.2. Konu Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler ..................................................51.3. Senaryo Olu
ş
turma Kaynaklar
ı
.........................................................................51.3.1. Edebiyat Ürünleri.......................................................................................51.3.2. Tarihi Olaylar .............................................................................................61.3.3. Günlük Hayat ve Tecrübeler ......................................................................71.3.4. Toplumsal Olaylar......................................................................................71.3.5. Di
ğ
er Kaynaklar .........................................................................................81.4. Senaryo Konusu Belirlenirken Göz Önünde Bulundurulmas
ı
GerekenÖzellikler..................................................................................................................81.4.1. Kitlesellik ...................................................................................................81.4.2. Popülerlik ...................................................................................................81.4.3. Özlülük.......................................................................................................91.4.4. Mant
ı
kl
ı
l
ı
k..................................................................................................91.4.5. Görsellik...................................................................................................101.4.6.
İş
itsellik....................................................................................................10UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...................................................................................12ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................13Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2 ......................................................................................142. SENARYODA DRAMAT
İ
K YAPI ......................................................................14(ÖYKÜ VE ÖYKÜLEME)........................................................................................142.1. Öykü Anlat
ı
m
ı
.................................................................................................142.2. Öykü Türleri....................................................................................................152.2.1. Olay Öyküsü.............................................................................................152.2.2. Durum ve Kesit öyküsü............................................................................152.2.3. Günümüzde Öykü ....................................................................................162.3. Öykünün Amaca Uygunlu
ğ
u...........................................................................162.4. Senaryonun Önemli Bölümleri........................................................................172.4.1. Sürekli Ilerleme Yasas
ı
............................................................................182.4.2. Senaryonun Doruk Noktas
ı
......................................................................182.4.3. Sahne ve Ayr
ı
m(Sekans)..........................................................................192.4.4. Bölümler...................................................................................................192.4.5. Giri
ş
..........................................................................................................202.4.6. Merak Ö
ğ
esi .............................................................................................21
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->