Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nifaaz e Shariat Kitna Mushkil Kitna Aasaan by Mufti Abu Lubabah Shah Mansoor

Nifaaz e Shariat Kitna Mushkil Kitna Aasaan by Mufti Abu Lubabah Shah Mansoor

Ratings: (0)|Views: 87 |Likes:
Published by Musalman Bhai
MUTAFARRIQ
MUTAFARRIQ

More info:

Published by: Musalman Bhai on Mar 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
Î
£
 Ñ
<
Â
 M 
y
{
ā 
z
¦
gÔZ
D
Ñ
]z
Z
!
*
]ÔQ
§
Zzg
i
?
Z
1
]
/÷
á  
{
g
] Ö Û  n ˆ ]h  f  ×  Ó  n    ß ˆ 
0313-92642140321-2050003
Î
£
 Ñ
<
:
Â
 M 
y
 
[
?
Z
1
]
/÷
á  
{
g
'
Y
2009
|&
#
1430
T
ZÍw
)
Š
~Z
Ñ
z
\
D
 Ù  
Zg
5
®
Z
Š
Zk
 
a
Å 
Æ
p
Z
×
 |
Z]gZ
 Û 
â
] Ö Û  n ˆ ]h  f  ×  Ó  n    ß ˆ 
0313-92642140321-2050003
2
Î
£
 Ñ
<
www.alkalam.pk www.alkalam.pk
 
 ¿ ¿
5
QQQQ
åååå
VVVV
» »» » 
iiii
))))
7777
ÂÂÂÂ
((((''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ÁÁÁÁýýýý
7
ÂÂÂÂ
ÄÄÄÄ
 Ñ ÑÑ Ñ
<<<<
H
ìììì
????''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ÁÁÁÁýýýý
7
Z
¾
w
Ð
y
Z
y
J
'''''''''''
8
Š
{Zzg
 ¡
~
Â
x''''''''''''
10
Š
z
/
V
~
'''''''''''''
11
Ñ
¦
Â
x
Å 
Z
q
Z
ë
S
¤
'''''''''
13
¤
]
y
à
y
÷
?''''''''''''
14
¨
» 
 Û 
t'''''''''''''
15
Ñ
¦
Š
w
Å 
 Û 
Z
b
'''''''''''
15
Ñ
Zzg
 ¢
zg]
» 
 Û 
t''''''''''
15
Š
z
 &ÿ E L
d
V
B
'''''''''''
17
F
,
š
 c
*
C
 Ð
~
ù 
 Û 
Z
ë
ƒ
?'''''''''
18
½
Zzg
,
:
Š
z
ˆ
'''''''''''
19
ZZZZ
ââââ
----
$$$$
Å ÅÅ Å 
ffff
))))
ŠŠŠŠ
ZZZZgggg~~~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ÁÁÁÁýýýý
21
Z
s
x
» 
È
?'''''''''''
22
Ñ
¦
 w
Z
V
*
*
¦ 
/
 k
,
÷
?'''''''''
23
|
]
 /
g
è
Z
v
Å
zZ
Ñ
Z
s
x'''''''''
24
)
²
:
Â
x
» 
g
¿
''''''''''
25
¨
» 
 Û 
t'''''''''''''
26
Z
s
î 
Î
 …
g
C
''''''''''''
27
¯
]
.
ZgZzg
}
.
#
Ö    
Ç 
g'''''''''''
29
ZZZZ
ssss
òòòò
ÂÂÂÂ
xxxxgggg
 c cc c
****
   
ÆÆÆÆ
ŠŠŠŠ
zzzz
UUUU
''''''''''''''''''''''''''''
ÁÁÁÁýýýý
29
;
&
+
-
Z
ß
V
Ð
z
Ã
Š
Zg~''''''''''
30
Z
q
â
¹ 
z]''''''''''''
31
Z
Z
yz
=
» 
Z
J
y'''''''''''
32
Z
y
ƒ
ˆ 
Z
D
+
 Û,
'''''''''''
35
'''''''''
Å ‹ ýL
?
Zzg
 
 = 
 ç G X L
?
Æ
×
V
Ö
@
36
ú
Zx
~
» 
x
Æ
e
g
ˆ
''''''''''
38
=
q
» 
gZi'''''''''''''
38
Z
s
ò
g
 c
*
 
Å 
Š
zf
)
Š
Zg
 c
*
V'''''''''
39
Ñ
¦
(
 
}
.
#
Ö    
» 
Š
z
 u
Z
*
*
x
ì
''''''''
42
''''
¿ ¿¿ ¿
UUUUzzzz
!!!!
****
ÑÑÑÑ
""""
gggg''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ÁÁÁÁýýýý
42
¬
Zzg
ˆ
» 
 Û 
t''''''''''''
43
¯
g~
Â
z
Á 
 q
zV
6
,
ƒ
?''''''''''
43
W
y
~
!
*
]'''''''''''''
45
Â
Ä
°
w
ç
@
}
» 
''''''''''
46
Â
Ä
°
w
ç
@
}
» 
F
,
À
''''''''''
3
Î
£
 Ñ
<
Î
£
 Ñ
<
www.alkalam.pk www.alkalam.pk
 
Q
å
V
» 
i
 Ñ
<
Z
s
ð
Æ
¦
gZzgZk
Å 
i
r
Æ
j
Z
á
Ð
ø
g}
;
V
{
à
Q
§
Ô
ß
x
VZzg
ë
Š 
H
V
0
*
ð
Y
C
÷
Xgz
ñ
i
}
Ð
Z
s
ò
ß
V
Æ
d
o
a
è 
Z
q
œ
~
Ð
i
 c
*
Š
{
 ²ā
¦ 
/
g
[
ì
ZzgZk
Î
w
Æ
 ²
á
~
i
}
6
,
à
Z
s
ò
g
 c
*
 
» â
ew
ñ
Š
7
g
;
X
¤
]
y
ä
Z
â
gZ]Z
s
ð
Æ
ª
x
~
» 
x
!
q
Ý
™ 
à
p
Zy
Å 
t
» 
x
!
 f
!
Z
E
g
à
Z
q
W
ç 
:
¸
ð
ZzgZ
r
V
ä
Z
L
Ï
™ 
Æ
Š
x
1
XZk
Ú
 ø
~
Z
L
Ì
 ª
Zyz
6
,
.
y
÷
Zzg
 )
zV
àÂñ
Z
Ð
ï
Š 
H
ì
ā 
Z
.
$
 ] 4 ï IEH
;
Ô
Ü
ß
 ] Ò û
¦
 k
,
É 
™ 
,
ÔZy
àà
ð
gz
1
zZ
Ñ
7
XZ
j
j
î
yÔ
Ô
ß
â
D
Zzg
Î
eZy
~
Z
s
x
I
 ’
V
ä
Z
K
Ï
à
l
Y
g~g
¿ 
ƒ
ð
÷
XZ
r
V
ä
È
7
;
g~ZzgZ
s
ò
Ü
Ä
Æ
Z
§
Y
Æ
a
Ú
{
ā 
t
:
ƒ
ä
i
÷
XZ
 %
zZ
§
t
ì
ā 
Z
q
 q
» 
å 
g
÷
Zzg
Š
}
Š
~
Œ
 Û 
!
*
*
V
Å 
z
z
Ð
Zk
Å 
ß
g]
¤ 
/
~
~
» °
)
]
Š
g
7
÷
Xi
â
ää
Zk
Ö
@
Æ
 ²
á
~
 !
g
ë
g
F
,
¹Å 
ì
Ô
Š
*
» â
j
wÔ
ç
 Ñ
]Zzg
Ø
]
p
s™ 
Š
zZ
à
 I
Z
 Å š  © ð G
wZ
X
Š
Z]
t
W
ð
÷
ÔZy
Æ
Ú
 ø
~
]
.
h
+
4
y
Š
*
~
Z
s
x
Å 
i
 " 3  ©  5 å GEEGE
~
q
g
» 
z
I
V
» 
o
™ *
*
à
ð
W
y
!
*
]
7
X
Z
ÐÎ
Z]
~
¤
]
yZzg
Ó
#
Ö    
Æ
Š
g
x
y
ç
@
{
ƒ
Z
ì
A
$
Ð
t
c
 Q
izg
ñ 
ˆ 
ì
ā 
Ë 
(
~
Z
¤ 
/
Z
s
x
» 
¬
Š
Ñ
:
Â
xW
Y@
*
ì
Â
W`
Å 
ª
#
Ö    
 &
œœ
$
+
r
Š
*
~
Zk
Å 
i
^
ƒ
Ï 
?Z
¨
K
y
Æà
y
Ð
Z
,
£
t
÷
Z
s
xZk
à
zZ
:
Š
Ñ
ñ
Ç 
?
à
y
Ï
Z
+
 q
,
÷
 )
 Ñ
¦
Â
ñ
V
ä
Z
¨
K
+
Ð
á
à
÷
?
 2
tā 
à
ð
i
ˆ
F
¸
Î
£Z
s
x
Æ
¿
Ð
¦ 
/
g
™ 
ç
 Ü
Š
*
Æ
a
V
à
%
:
ù 
0
Y
ì
?
 §
iZ
Š
d
$
è
Š
+
Zzg
r
è
|
]
?
Z
1
]
/÷
á  
{
g
r
 c
zs
¬
Ý
÷
XZ
r
V
ä
Zk
ñ
ç
q
6
,
Z
_
O
gz
¡
÷
Æ
ZkZ
¡
[
Œ
â
j
w
~
Ú
&
» Ý
‘ 
C
 Ù  
6
~
I
K
XZy
 ’
 k
,
zV
~
Z
r
V
ä
Z
Š
ZwZzg
Â
Ziy
à
Å
pg
n
ƒ
ñ
]
.
]
I
6
Æ
Z
D
Ñ
]
Ì
Š
zg
K
Zzg
¤
]
y
à
Ì
 P q
zV
Å 
 §
s
Â
z
Š
Ñ
ð
XZy
Å 
Zk
5
wZzg
á
Ziy
 ’
 k
,
Ð
¹
Ï
Q
§
i
ƒ
ð
÷
Ô
¹
Ð
Z
D
Ñ
]
» 
Z[
M
ì
Zzg
Î
az
„ 
Æ
¹
Ð
È
Š
g
÷
XZ
Ã
Š
Ò
¬
x
Æ
a
Zy
p
}
à
 
a
Å 
ß
g]
~
÷
á  
ù
Y
g
;
ì
X
p
}
Å 
ª
C
 Ù  
~
p
ç
V
Æ
O
ñ
i
 c
*
Š
{
Ð
i
 c
*
Š
{
S
®
~
f
~
Ä
Z
*
*
]
Î
Š
b
÷
ZzgZ
÷
á  
®
6
,
Â
z
Š
~
ˆ 
ì
@
*
ā 
Á 
y
a
~
i
 c
*
Š
{
Ð
i
 c
*
Š
{
ßÍ 
V
J
!
*
]
V
n
X
 |
Z]
t
 
^
™ *
*
e
÷
z{
 u
zgt
6
,
Š
b
 
6
,
gZ
™ 
M
h
÷
X
*
*
 Ñ
Î
£
 Ñ
<
Î
£
 Ñ
<
www.alkalam.pk www.alkalam.pk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->