Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
146Activity
P. 1
Simulado mecanica

Simulado mecanica

Ratings:

3.8

(1)
|Views: 50,889|Likes:
Published by A&PR
Simulado mecanica, prova DETRAN carteira de motorista.
Simulado mecanica, prova DETRAN carteira de motorista.

More info:

Published by: A&PR on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/15/2014

 
! J z~hcgan}tjona rntegtthmj rncg ynáe~cg è h`mhejmj rncg;
fgmýan}tg.
! G h`u}t~an`}g mg rjh`nc z~n h`mhej j yncgehmjmn mnun`ygcyhmj rncg ynáe~cg è g;
yncgeáan}tg.
! Gu ojunu ontjmgu rncg ag}gt uåg nchah`jmgu rncg'j;
nuejrjan`}g.
! J ih`jchmjmn mg ihc}tg mn egad~u}áync è;
tn}nt ju har~tn{ju mg egad~u}áync.
! Uåg }hrgu mn itnhgu;
aneä`heg n fhmtê~cheg.
! G mhu}thd~hmgt ij{ rjt}n mg uhu}naj;
mn ho`hïåg.
! G rjh`nc mn h`u}t~an`}gu mg ynáe~cg untyn rjtj;
ynthihejt rguuáynhu j`gajchju `g i~`ehg`jan`}g mg ynáe~cg.
! Ij{na rjt}n mg uhu}naj ncè}theg;
dj}nthj n dgdh`j.
! J ih`jchmjmn mg uhu}naj mn jttninehan`}g è;
aj`}nt j }narntj}~tj hmnjc mn }tjdjcfg mg ag}gt.
! J djhvj ejchdtjona mgu r`n~u;
ej~uj g mnuoju}n mncnu.
! G uhu}naj mn u~urn`uåg mn ~a ynáe~cg è igtajmg rgt;
agcju n jagt}nenmgtnu.
! Uåg rth`ehrjhu egarg`n`}nu mg uhu}naj mn }tj`uahuuåg;
nadtnjona n eäadhg.
! G ag}gt un mhyhmn na;
}tëu rjt}nu; dcgeg mn ehch`mtgu# ejdnïg}n n eêt}nt.
! G uhu}naj mn mhtnïåg untyn rjtj;
agyhan`}jt ju tgmju mhj`}nhtju# egcgej`mg g ynáe~cg `j mhtnïåg mnunkjmj rncg eg`m~}gt.
! G uhu}naj mn jttninehan`}g mg ag}gt è egargu}g rgt;
tjmhjmgt# yn`}hcjmgt# aj`o~nhtju n dgadj m êo~j.
! Efjyn mn tgmj# efjyn mn in`mj# yncgeáan}tg n charjmgt mn rêtj!dthuj uåg;
nz~hrjan`}gu gdthoj}õthgu mg ynáe~cg.
! G ag}gthu}j mnyn e~hmjt mj dj}nthj mg un~ ynáe~cg# mj uno~h`}n igtaj;
ynthihej`mg rnthgmhejan`}n g `áync mj ugc~ïåg.
! G }hrg mn tnithontjïåg mg ag}gt z~n nvhon an`gu e~hmjmgu è j tnithontjïåg;
j jt.
UHA^CJMÅG ! ANEÄ@HEJ: gi 5
 
! G e~hmjmg z~n un mnyn }nt ega j dj}nthj è;
ynthihejt g `áync mj êo~j mnu}hcjmj.
! J ynthihejïåg mg `áync mn õcng mg ag}gt mnyn unt;
rnthgmhejan`}n# mnrn`mn`mg mg ~ug.
! Ejug g ihc}tg mn jt uneg nu}nkj u~kg# mnyn!un;
}tgeê!cg.
! Rhujt `j nadtnjona# mnuchoj`mg j igtïj ag}th{ mgu nhvgu rtgr~cugtnu unah`}nttgarnt g i~`ehg`jan`}g mg ag}gt uho`hihej;
mndtnjt g ynáe~cg.
! Mnyn!un }tgejt g ihc}tg mn egad~u}áync mg ynáe~cg# rnthgmhejan`}n# rjtj nyh}jt;
g n`}~rhan`}g n ju eg`unzón`}nu ijcfju g~ rjtjmj }g}jc mg ag}gt.
! J n`ntohj ncè}thej mg ynáe~cg è jtaj{n`jmj n mhu}thd~ámj;
`j dj}nthj.
! Rjtj tnjdju}nent j ugc~ïåg mn dj}nthj# na ejug mn mnttjajan`}g# mnyn!unjmhehg`jt;
ugc~ïåg ncn}tgcá}hej.
! G }ntaýan}tg è g h`u}t~an`}g n`eg`}tjmg `g rjh`nc mn ynáe~cgu jttninehmgu j;
êo~j.
! J egad~u}åg mg ynáe~cg gegttn `g;
ehch`mtg.
! G ihc}tg mn jt mnyn unt }tgejmg j iha mn nyh}jt;
j~an`}g `g eg`u~ag mn egad~u}áync n u~rntjz~nehan`}g mg ag}gt.
! G ag}gt mg ejttg nu}ê nuz~n`}j`mg a~h}g rgmn unt;
ijc}j m êo~j `g tjmhjmgt g~ mn õcng `g ag}gt.
! G jc}g eg`u~ag mn egad~u}áync mg ynáe~cg è ej~ujmg rgt;
yncju u~kju# }th`ejmju g~ oju}ju.
! G uhu}naj mn itnhgu }na j ih`jchmjmn mn;
rjtjt g ynáe~cg g~ rtgagynt j mhah`~hïåg mj yncgehmjmn.
! Gu uhu}naju mn itnhgu# na ynáe~cgu j~}gag}gtnu# rgmna }nt jehg`jan`}g;
aneä`heg# fhmtê~cheg# j jt g~ fhmtgyêe~g.
! G uhu}naj z~n }na j ih`jchmjmn mn }tj`uintht j igj mg ag}gt âu tgmju#efjaj!un uhu}naj mn;
}tj`uahuuåg.
! G uhu}naj z~n rntah}n j mhthohdhchmjmn mg ynáe~cg è;
mhtnïåg.
! Z~jhu ju ih`jchmjmnu mg õcng c~dthihej`}n `g ag}gt7
C~dthihejt# charjt n tnithontjt g ag}gt.
! J dgadj m êo~j untyn rjtj;
igtïjt j ehte~cjïåg mj êo~j `g uhu}naj mn tnithontjïåg.
4 gi 5UHA^CJMÅG ! ANEÄ@HEJ

Activity (146)

You've already reviewed this. Edit your review.
DioneMaria liked this
felipeamapri liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Edson Silva liked this
Jocivaldo Damaceno Jesus added this note
valeuuuu.
Jocivaldo Damaceno Jesus added this note
passar naoo he okaso ;felipe e sim consguir 70/100 pai.
Celia Maria Regiani Ambrozine added this note
Essa informações são importantes para quem precisa estudar mecânica e com certeza está me ajudando muito.
Anderson Souza added this note
eu ki amei essa morena ai de baixo
Niina Vidal added this note
AMEI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->