Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
145Activity
P. 1
Simulado mecanica

Simulado mecanica

Ratings:

3.8

(5)
|Views: 46,845 |Likes:
Published by A&PR
Simulado mecanica, prova DETRAN carteira de motorista.
Simulado mecanica, prova DETRAN carteira de motorista.

More info:

Published by: A&PR on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/15/2014

 
! J z~hcgan}tjona rntegtthmj rncg ynáe~cg è h`mhejmj rncg;
fgmýan}tg.
! G h`u}t~an`}g mg rjh`nc z~n h`mhej j yncgehmjmn mnun`ygcyhmj rncg ynáe~cg è g;
yncgeáan}tg.
! Gu ojunu ontjmgu rncg ag}gt uåg nchah`jmgu rncg'j;
nuejrjan`}g.
! J ih`jchmjmn mg ihc}tg mn egad~u}áync è;
tn}nt ju har~tn{ju mg egad~u}áync.
! Uåg }hrgu mn itnhgu;
aneä`heg n fhmtê~cheg.
! G mhu}thd~hmgt ij{ rjt}n mg uhu}naj;
mn ho`hïåg.
! G rjh`nc mn h`u}t~an`}gu mg ynáe~cg untyn rjtj;
ynthihejt rguuáynhu j`gajchju `g i~`ehg`jan`}g mg ynáe~cg.
! Ij{na rjt}n mg uhu}naj ncè}theg;
dj}nthj n dgdh`j.
! J ih`jchmjmn mg uhu}naj mn jttninehan`}g è;
aj`}nt j }narntj}~tj hmnjc mn }tjdjcfg mg ag}gt.
! J djhvj ejchdtjona mgu r`n~u;
ej~uj g mnuoju}n mncnu.
! G uhu}naj mn u~urn`uåg mn ~a ynáe~cg è igtajmg rgt;
agcju n jagt}nenmgtnu.
! Uåg rth`ehrjhu egarg`n`}nu mg uhu}naj mn }tj`uahuuåg;
nadtnjona n eäadhg.
! G ag}gt un mhyhmn na;
}tëu rjt}nu; dcgeg mn ehch`mtgu# ejdnïg}n n eêt}nt.
! G uhu}naj mn mhtnïåg untyn rjtj;
agyhan`}jt ju tgmju mhj`}nhtju# egcgej`mg g ynáe~cg `j mhtnïåg mnunkjmj rncg eg`m~}gt.
! G uhu}naj mn jttninehan`}g mg ag}gt è egargu}g rgt;
tjmhjmgt# yn`}hcjmgt# aj`o~nhtju n dgadj m êo~j.
! Efjyn mn tgmj# efjyn mn in`mj# yncgeáan}tg n charjmgt mn rêtj!dthuj uåg;
nz~hrjan`}gu gdthoj}õthgu mg ynáe~cg.
! G ag}gthu}j mnyn e~hmjt mj dj}nthj mg un~ ynáe~cg# mj uno~h`}n igtaj;
ynthihej`mg rnthgmhejan`}n g `áync mj ugc~ïåg.
! G }hrg mn tnithontjïåg mg ag}gt z~n nvhon an`gu e~hmjmgu è j tnithontjïåg;
j jt.
UHA^CJMÅG ! ANEÄ@HEJ: gi 5
 
! G e~hmjmg z~n un mnyn }nt ega j dj}nthj è;
ynthihejt g `áync mj êo~j mnu}hcjmj.
! J ynthihejïåg mg `áync mn õcng mg ag}gt mnyn unt;
rnthgmhejan`}n# mnrn`mn`mg mg ~ug.
! Ejug g ihc}tg mn jt uneg nu}nkj u~kg# mnyn!un;
}tgeê!cg.
! Rhujt `j nadtnjona# mnuchoj`mg j igtïj ag}th{ mgu nhvgu rtgr~cugtnu unah`}nttgarnt g i~`ehg`jan`}g mg ag}gt uho`hihej;
mndtnjt g ynáe~cg.
! Mnyn!un }tgejt g ihc}tg mn egad~u}áync mg ynáe~cg# rnthgmhejan`}n# rjtj nyh}jt;
g n`}~rhan`}g n ju eg`unzón`}nu ijcfju g~ rjtjmj }g}jc mg ag}gt.
! J n`ntohj ncè}thej mg ynáe~cg è jtaj{n`jmj n mhu}thd~ámj;
`j dj}nthj.
! Rjtj tnjdju}nent j ugc~ïåg mn dj}nthj# na ejug mn mnttjajan`}g# mnyn!unjmhehg`jt;
ugc~ïåg ncn}tgcá}hej.
! G }ntaýan}tg è g h`u}t~an`}g n`eg`}tjmg `g rjh`nc mn ynáe~cgu jttninehmgu j;
êo~j.
! J egad~u}åg mg ynáe~cg gegttn `g;
ehch`mtg.
! G ihc}tg mn jt mnyn unt }tgejmg j iha mn nyh}jt;
j~an`}g `g eg`u~ag mn egad~u}áync n u~rntjz~nehan`}g mg ag}gt.
! G ag}gt mg ejttg nu}ê nuz~n`}j`mg a~h}g rgmn unt;
ijc}j m êo~j `g tjmhjmgt g~ mn õcng `g ag}gt.
! G jc}g eg`u~ag mn egad~u}áync mg ynáe~cg è ej~ujmg rgt;
yncju u~kju# }th`ejmju g~ oju}ju.
! G uhu}naj mn itnhgu }na j ih`jchmjmn mn;
rjtjt g ynáe~cg g~ rtgagynt j mhah`~hïåg mj yncgehmjmn.
! Gu uhu}naju mn itnhgu# na ynáe~cgu j~}gag}gtnu# rgmna }nt jehg`jan`}g;
aneä`heg# fhmtê~cheg# j jt g~ fhmtgyêe~g.
! G uhu}naj z~n }na j ih`jchmjmn mn }tj`uintht j igj mg ag}gt âu tgmju#efjaj!un uhu}naj mn;
}tj`uahuuåg.
! G uhu}naj z~n rntah}n j mhthohdhchmjmn mg ynáe~cg è;
mhtnïåg.
! Z~jhu ju ih`jchmjmnu mg õcng c~dthihej`}n `g ag}gt7
C~dthihejt# charjt n tnithontjt g ag}gt.
! J dgadj m êo~j untyn rjtj;
igtïjt j ehte~cjïåg mj êo~j `g uhu}naj mn tnithontjïåg.
4 gi 5UHA^CJMÅG ! ANEÄ@HEJ

Activity (145)

You've already reviewed this. Edit your review.
felipeamapri liked this
Edson Silva liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Paula Monteiro liked this
Pedro Pinto liked this
Leylane Moura liked this
Jocivaldo Damaceno Jesus added this note
valeuuuu.
Jocivaldo Damaceno Jesus added this note
passar naoo he okaso ;felipe e sim consguir 70/100 pai.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->