Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o špediciji - Seminar Ski

Ugovor o špediciji - Seminar Ski

Ratings: (0)|Views: 119 |Likes:
Published by pedjiko
Privredno pravo
Pravo za menadzere
Poslovno pravo
Privredno pravo
Pravo za menadzere
Poslovno pravo

More info:

Published by: pedjiko on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2010

pdf

text

original

 
 
1
S A D R  A J
1. NAZIV I POJAM UGOVORA U PRIVREDI .......................................... 32 . OPTA I POSEBNA PRAVILA UGOVORA U PRIVREDI ..................
5
3. UGOVOR O PEDICIJI ........................................................................
7
3.1. Bitni elementi i vrste ugovora ..................................................................... 73.2. Obaveze peditera ........................................................................................... 83.3. Obaveze komintenta .................................................................................... 9
4
. LITERATURA ........................................................................................
9
 
 
 
2
1.
 
NAZIV I POJAM UGOVORA U PRIVREDI
a
)
Naziv
± ugovori u privredi se oznaavaju razliitim nazivima. U uporednom pravu -trgovinski poslovi, trgovaki ugovori, komerijalni poslovi. U naoj pravnoj teoriji -ugovori robnog prometa, privredni ugovori, poslovi robnog prometa. U Zakonu oobligaionim odnosima za ugovore koje privredni subjekti zakljuuju na tritu koristi seizraz ³ugovori u privredi´. b
)
Pojam ± 
Ugovori u privredi su posebna vrsta pravnih poslova obligaiono pravne prirode, kojima se obavlja promet materijalnih dobara i usluga na tritu. To su pravniinstrumenti putem kojih se obavlja pravni promet na t tritu u kome uestvuju privrednisubjekti.
 
P
rema zakonu o obligaionim odnosima ugovorima o privredi se smatraju ugovorikoje zakljuuju preduzea i druga pravna lia kao i fizika, koja obavljaju neku privrednu delatnost (preduzetnii). Zapravo to su oni ugovori koje zakljuujusubjekti koji se bave privrednom delatnosu u ilju stianja zarade.
 
P
od privrednom delatnosu treba podrazumevati: proizvodnju, promet roba ivrenje usluga na tritu.
 
 
U uporednom pravu u pojmovnom odredjenju trgovinskog posla polo se od pojmovnog odredjenja trgova. U prvo vreme trgovem se smatralo svako liekoje se bavi trgovakim poslovima.
P
olazilo se od statusa trgova pa se i poslovikoje on obavlja nazivaju trgovaki poslovi - Subjektivni sistem odredjivanja pojma trgova.
 
 
O
 bjektivni sistem odredjivanja trgova -
P
riroda trgovakog posla odredjujetrgova.
P
rema tome u pojmovnom odredjivanju trgovinskih poslova formirala suse 2 pristupa: 1. Zakonodava odredjuje koji se poslovi smatraju trgovinskim poslovima , a lie koje ih obavlja dobija status trgova. 2. Lie ima statustrgova, ako to svojstvo priznaje zakon, a poslovi koje on obavlja u vidu redovnogzanimanja su trgovinski.
 
B
itno je odrediti koji se posao smatra trgovinskim poslom zbog primeneodgovarajuih pravnih pravila. U naem pravu na ugovore u privredi prvenstvenose primenjuju odredbe zakon o obligaionim odnosima, osim ako za ugovore u
 
 
3
 privredi nije izriito drugaije odredjeno. To znai da osim optih pravila koji vaeza obligaione ugovore u privredi vaze i posebna pravila.
 
I
ma sluajeva kada se neke odredbe Zakona o obligaionim odnosima ne mogu primeniti na ugovore o privredi kao sto je sluaj sa prekomernim osteenjem. Jer, privredni subjekti svoju delatnost obavljaju u vidu redovnog zanimanja, pa se pretpostvavlja da moraju poznavati prilike na tritu i odnose na njemu.
2. OPTA I POSEBNA PRAVILA UGOVORA U PRIVERDI
- Regulisanje obligaionih odnosa u uporednom pravu izvrseno je na dva naina: putem jedinstvenog rezima za sve subjekte i putem dvojakog rezima - jedan za gradjansko pravne odnose izmedju fizikih lia i drugi za obligaione odnose u privredi.- U zakonima o obligaionim odnosima zakonodava se priklonio konepiji jedinstvenog regulisanja obligaionih odnosa , nezavisno od toga ko su uesnii.
P
ravilaugovornog prava podjednako vaze i za fizika i za pravna lia. Da se iz gradjanskograzvije privredno ± trgovinsko pravo je uslovljno time da se u zakonu u obligaionimodnosima unesu odredjeni izuzei koji ulaze samo za ugovore u privredi, jer je prirodatih odnosa zahtevala drugaija i posebna reenja.
- Posebna pravila koja treba imati u vidu prilikom zakljuivanja ugovora uprivredi
:1)
 
P
regovori za zakljuivanje ugovora ± zakljuivanje ugovora u privredi predstavljasloen postupak kome prethode brojne pravne radnje: poziv na pregovore, pristupanje pregovaranju, davanje ekskluzivnog prava, sastavljanje pisma o namerama, davanje ponude, prihvatanje ponude, zakljuivanje predugovora i zakljuenje ugovora. Kojee od navedenih radnji biti preuzete zavisi od konkretnog sluaja.-
P
regovori se vode pismeno i usmeno, oni nisu obavezujui i mogu se prekinuti usvakom trenutku bez pravnih posledia po pregovarae. To je faza u kojoj se trainajpovoljniji partner i najpovoljnije reenje.
P
regovori se moraju voditi saglasnonaelu savesnosti i potenja.
P
regovaranje bez namere da se zakljui ugovor i bezrazlozan prekid pregovora povlai za sobom odgovornost koja se naziva predugovorna odgovornost.
O
dgovornosti nema ako su obe strane odustale od pregovora bezrazlozno ili su pregovarale bez namere da zakljue dogovor. Trokoveoko priprema za zakljuenje ugovora snose svaka strana za sebe , a zajednike snose podjednako.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bojana Pavlovic liked this
vupulepe liked this
vupulepe liked this
virag44 liked this
Ana Puzovic liked this
bergman79 liked this
Bojan Burazor liked this
Vesna Pasic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->