Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Calligraphy G4

Calligraphy G4

Ratings: (0)|Views: 7,294|Likes:
Published by besosdebabas
arabe
arabe

More info:

Published by: besosdebabas on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
 dW‡«
 dF« j«w
¥
5DK WËœ
 “Ë d« …—«wUF« rOKF«Ë WO
¥
 
 dW«j« dF«w
 d« nBKwU_« l«
rÃUÝ tOłË Æœ
ò Ä M    I UΠå
Í“U³Š —uNAÄ ÆœbOL(« b³Ž vNÝ5I¹ 5%
ÊuHR*«
 rOŠdë sLŠdë tKë rР
5DK WËœ “Ë d« …—«wUF« rOKF«Ë WO
VOD)« bL×Ä bLŠ√
å Z¼UM*« eÂdÄ ò
 
 ‡¼ ±¥≤¥Ø≤∞∞≥
 Z?¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł»Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ∑±π5DK ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ÊuHKð≤≤¥∞∂±∑¥®π∑∞fÂU ©≤≤¥∞±µµ∞®π∑∞©
E-mail: PCDC@PALNET.COM
 ∫ UFë ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ ÆœÆ Z¼UM*« eÂdÄ UŽ d¹bÄ 5ÝU¹ Õö Æœ
 ∫ WOÐdFë WGKë UNM* wMÞuë o¹dHë
 
ÍuÐdðË wM ·«dý≈
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ
 
wM ·«dý≈
Ê«u d¼UÄ
 
r‡‡‡‡OLB²Ã«
…œUFÝ bOŽ bLŠ√
 
c‡‡‡‡‡‡OHM²Ã«
œUOŽ bL×Ä -UŠ
 Z¼UM*« eÂdÄ sÄ »U²Jë oMÄ
VOD)« bL×Ä bLŠ√ ∫
WOLý uÐ√ vOŽ Æœ
UIMÄòΠå
VOD)« bLŠ√—uHGë b³Ž 5Ä√“U³Ã« dOOðœ
.
œULŠ qOKšÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž ƜʫbOLŠ wKŽrKÄ dLŽ
«—dIÄò Î å
»u³NÞ vMÄÍ—uMë œ«uł bL×Ä Æœ Æ√
U³zU½òΠåoMLKÃ
UdŽ Èu$ Æœ
5DK WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë —dÁÂ≤∞∞¥ Ø≤∞∞≥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð
c
vË_« WFD« d«WO

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
AYER liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->