Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Word - VoiliersDIndochine_Vi_March

Microsoft Word - VoiliersDIndochine_Vi_March

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by neohon

More info:

Published by: neohon on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2010

pdf

text

original

 
1
J. B. PIÉTRI
Giám 

c nha Ng 
ư 
nghi 
ông D 
ươ 
ng 
THUY
N BU
M
ÔNG D
ƯƠ
NG
Hình 
nh minh ho 
và ph 
n c 
a tác gi 
 Xu 
 
t b 
n l 

SILI – Saigon1949
 
2
GI
I THI
U
Th
t ng
c nhiên khi nh
n ra là cho dù m
i cu
n sách nghiên c
u v
nhânkh
u h
c
ông d
ươ
ng, phát hành nh
ng n
ă
m v
a qua, ch
 
có m
t ít

c
p t
idân s
 
ông
úc và
a s
c t
c, su
t t
B
c chí Nam, d
c theo 2,600 ký lô métb
bi
n c
a

t n
ư
c này. Tuy nhiên, ng
ư
i ta phí công vô ích trong vi
c tìm tòit
i vùng
ông D
ươ
ng, n
ơ
i s
ng nh
vào cây lúa và tôm cá, m
t n
n công nghi
pc
ũ
mèm nào h
ơ
n là công ngh
 
ánh b
t cá.
i
u thi
u sót này gây b
t ng
khi ng
ư
i ta ngh
 ĩ 
là trên nh
ng vùng b
 bi
n phát tri
n t
ươ
ng t
không có m
t cây s
b
bi
n nào mà không có làngchài, chùa chi
n

th
cúng t
l
thánh th
n, ph
ư
ng h
i dân
ánh b
t cá, cáclàng bi
n

c thù hay nh
ng l
u tranh x
ơ
xác n
m cu
i v
nh ho
c trên b
m
t

m phá, t
i c
a m
t dòng ch
y hay d
c theo b
bi
n khô c
n, nh
ng chi
cxu
ng
ánh cá
ư
c kéo trên cát, n
m u
o
i ph
ơ
i b
ng hay th
neo ng
p n
ư
c.N
u có m
t vùng

t trên th
gi
i ch
mà nh
ng hình
nh s
ng

ng c
ah
i quân thuy
n bu
m xa x
ư
a trú
n và h
i sinh trên nhi
u ph
ươ
ng di
n, d
 ĩ 
nhiên
ó là vùng b
bi
n
ông. N
ơ
i chúng ta s
tìm th
y m
t gam nhi
u màu s
c, mùic
ũ
k
c
a g
m
t th
i k
 
ã qua, pha tr
n v
i mùi n
ng n
c khó t
c
a n
ư
cm
m và mùi m
hôi c
a loài ng
ư
i s
ng quây qu
n l
i v
i nhau trong nh
ng
i
u ki
n không t
ư
ng t
ư
ng n
i. V
sinh
 
ây không
ư
c bi
t t
i, ngay chínhc
tên g
i c
a nó, và
i
u này g
i chúng tôi nh
 

n th
m c
nh m
t ngày kiach
ng ki
n, t
i mi
n Nam, trên m
t chi
c thuy
n, t
t c
bu
n v
n c
ă
ng phía trên,toàn b
 
oàn th
y th
 

u thi
t m
ng vì b
nh d
ch h
ch.Ch
 
An Nam, ngh
 ĩ 
a là trên 1.200 cây s
, có th
 
ư
c tính có 500.000ng
ư
i m
ư
u sinh chuyên ngành th
y s
n.Ph
i nói gì t
nh
ng
ánh giá ngày x
ư
a v
ng
ư
i dân vùng bi
n này?“Dân An Nam kinh s
bi
n c
ng
ư
i ta
ã quen nghe nói v
y. “H
ch
 
dongbu
m khi tr
i êm b
l
ng hay khi th
i ti
t c
ngày d
ư
ng nh
ư
không thay

igì”… ”vùng bi
n ít g
m gào…”, v.v.Tuy v
y, ph
i bi
t là h
trên nh
ng ghe thuy
n c
a mình, t
biên gi
iXiêm La

n các r
n san hô nguy hi
m c
a h
u h
t vùng

o Lai Châu, d
ng l
il
ng gió lúc chuy
n

i gió mùa hay lênh
ênh trong c
ơ
n l
c bão, khôngng
ng ngh
 
su
t m
y ngày li
n,
i
u này thuy
t ph
c chúng ta là t
m
i ngànhngh
, dù
 

t n
ư
c nào, n
ơ
i mà ngh
bi
n không bi
t t
i, m
i không

l
c vày
u kém th
ch
t

 
i bi
n.Trên m
t trong nh
ng bãi bi
n th
gi
i b
áp th
p l
c xoáy quét qua nhi
unh
t
ư
c chính nh
ng ng
ư
i vùng ven g
i tên là “bãi s
t” (ghi chú c
a tác gi
)b
t

u t
 
èo H
i Vân và k
t thúc
vùng

ng b
ng B
c b
chúng tôi g
p m
tki
u ngh
 
ánh b
t cá táo b
o nh
t c
ũ
ng nguyên thu
ch
ư
a t
ng có. C
ư
i trênm
t thân cây tre, ng
ư
dân Hà T
 ĩ 
nh, tr
n trùng tr
c, mang chéo vai m
t cái l
 nh
, lao mình b
ơ
i ra kh
ơ
i, th
ư
ng ra xa 3

n 6 h
i lý h
m
i d
ng l
i. Và
ch
 
ó, h
 
i câu, d
ư
i m
t tr
i chói chang, tung l
ư
i c
ngày n
ơ
i

u sóng ng
n
 
3
gió. H
ch
 
tr
v
lúc nhá nhem t
i, m
t ph
nh
ư
ng s
n sàng b
t

u l
i vàongày hôm sau. Tr
ư
ng t
n t
bi
t bao k
nguyên cái ki
u
ánh b
t cá ph
ich
ă
ng là loài ng
ư
i

u tiên “chinh ph
c bi
n c
” ?Chính t
i bãi này tôi c
ũ
ng g
p nh
ng chi
c ghe bè nguyên thu
b
ng tren
a, có hai hay ba cánh bu
m, th
n
i và d
ng c
t bu
m

ki
u mà ng
ư
i tanh
n ra nh
ng chi
c ghe bè b
ng g
ban-xa nh
c
a Pê-ru t
ươ
ng t
phía bênkia s
ư
n Thái Bình D
ươ
ng.N
u tâm h
n Á
ông, mê tín và nhát gan s
lo s
nh
ng chuy
n b
hànhv
ư
t núi non, r
ng r
m n
ơ
i dân du th
du th
c sinh s
ng (1), ít ra h
u h
t dânAn Nam

u là ng
ư
i s
d
ng thu
n th
c ghe thuy
n sông ngòi và b
bi
n. Th
tra chuy
n
i ch
 
 
ư
c th
c hi
n sau khi ng
ư
i ta làm nh
ng th
t
c c
u an: th
pnhang
èn,

t gi
y ti
n vàng b
c hay v
y

cúng t
r
ư
u, g
o n
p cho Hà Bá,nh
ng “v
th
n sông”

xua b
t Mã Tà, lính h
u c
a Diêm V
ươ
ng, v
chúa t
 
i
n Ng
c,


s
c m
nh can

m
ươ
ng

u “Th
y ph
”, các lính gáccung
i
n c
a “ Thu
th
n ”. (2)
x
sông n
ư
c nh
ư
 
ông D
ươ
ng,

y sông l
n, sông nh
, kênh r
ch,
àn ông,
àn bà, tr
con nào c
ũ
ng bi
t dùng « xu
ng », m
t chi
c « Tam B
n »(3), bi
t b
ơ
i, bi
t chèo b
ơ
i, chèo l
n (chèo m
t mái, hai mái). M
t l
ư
ng
áng k
 dân chúng s
ng vùng sông h
, kênh r
ch, h
i c
ng và v
ũ
ng tàu, c
ư
trú trênthuy
n, ghe v
n chuy
n, nhà n
i, sinh ra, s
ng và t
giã cõi

i d
ư
i cùng m
tmái nhà, chung

ng h
n t
p ch
ư
a t
ng th
y. Ph
i
i m
t vòng mi
n Nam, c
 m
t vùng châu th
sông H
ng, phá Th
a Thiên, sông Giang, sông C
, nh
ngbi
n h
Tông Lê Sáp

bi
t v
nh
ng vùng sông n
ư
c n
ơ
i dân c
ư
t
t
p
ông
úc c
 

nh lâu dài trên nh
ng chi
c thuy
n con

kích c
tính c
ũ
ng ph
i

n hàng m
y ngàn.---
1/ S 
 
kinh s 
 
di 
n t 
rõ trong hai câu th 
ơ 
th 
hi 
n tình c 
m c 
 
a ng 
ư 
i Ph 
 
 
 
An Nam : Th 
ươ 
ng anh em c 
ũ 
ng mu 
n v 
 
 
Truông nhà H 
, s 
 
phá Tam Giang Di 
n d 
  
ch : Ôi anh thân yêu, em c 
ũ 
ng 
ư 
ư 
c g 
n g 
ũ 
i anh nh 
ư 
ng còn e ng 
i con 
ư 
ng r 
 
ng nhà H 
ũ 
ng nh 
ư 
 
phá tam giang (Ba Dòng Sông cái)2/ Xem thêm nh 
 
ng nghi th 
 
 
óng thuy 
n ghe trong cu 
n L.Cadière,Nh 
 
ng
p Quán Dân gian c 
 
a Thung l 
ũ 
ng Ngu 
n
ơ 
n trong T 
p San Tr 
ư 
ng Vi 
ông Bác C 
- 1902, trang 373-376.3/ Thuy 
n nh 
 
---Ph
i k
 

n nh
ng khu v
c trung tâm
ánh b
t cá vùng ti
u

o Cône, Tchéco, R
ch Giá, Ph
ư
c H
i – ch
 
k
 

n mi
n Nam, n
u chúng ta mu
n có ýni
m v
 

c
i
m riêng bi
t c
a nh
ng dân bi
n thay

i thích nghi v
i m
i hoànc
nh, b
n b
 ĩ 
ch
u

ng, là các quan sát viên, ít ra bi
t nhìn tr
i tiên
oán s
thay

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->