Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sst

sst

Ratings: (0)|Views: 672|Likes:
Published by Jambu_Lala_675

More info:

Published by: Jambu_Lala_675 on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
UTUSAN MALAYSIA
SELASA
7 NOVEMBER 2006
 
Oleh KHAIRUNN
 
ISA SULAIMANGa
 
mbar: MOHD N
 
OOR AMIN DANISMAIL KAMADIN
SASAR 
 
 AN
kerajaan untukmeningkatkan hasil padi sehingga 10tan sehektar secara menyeluruhmungkin akan menjadi kenyataantidak lama lagi.Dasar Pertanian Negara Ketiga(DPN3) memberi tumpuan khas un-tuk meningkatkan hasil padi dengantujuan menambah pendapatan petani yang demikian memperbaiki taraf hidup rakyat sejajar dengan pertum- buhan pembangunan negara.Semua orang mengetahui apa jugatanaman akan mengeluarkan hasil yang tinggi jika ditanam dengan ter-atur serta diurus mengikut tatacarapengurusan ladang terbaik.Bagi memenuhi hasrat mencapaisasaran hasil padi yang tinggi, PusatPenyelidikan Sumber Strategik, Ins-titut Penyelidikan dan Kemajuan Per-tanian Malaysia (MARDI) telahmembangunkan satu kaedah barupenanaman padi yang dinamakanCREST.CREST adalah singkatan
‘Crop establishment’ 
 yang membawa mak-sud penapakan tanaman.CREST merupakan sistem sokon-gan membuat keputusan atau
deci- sion support system
(DSS) untukmemperolehi set tanaman padi taburterus yang wajar lagi sempurna danseterusnya berupaya mencapai hasil yang disasarkan.Pegawai penyelidik yang bertang-gungjawab membangunkan CREST-DSS, Dr. Suhaimi Othman berkata,sistem tersebut dibangunkan denganterperinci menggunakan kemudahanprogram komputer tetapi di permu-dahkan atau mesra pengguna supayadapat difahami dan dihayati olehpetani.Menggunakan kaedah berkenaanpetani berupaya menepati keperluanpenapakan tanaman padi tabur terusseperti mana terdapat di dalam pro-gram CREST-DSS.Pakej teknologi berkenaan diban-gunkan bertujuan membantu pesa- wah menanam padi menggunakankaedah terbaik.“Semua bahan dalam CREST-DSSini saya adaptasi daripada penyeli-dikan dan pemerhatian pesawah yang berjaya mengeluarkan hasil tinggi.“Pesawah yang berjaya mengelu-arkan hasil tinggi biasanya menggu-nakan kaedah terbaik tetapi tidaktahu menerangkan kepada rakan-
MUKA2 UTUSAN MALAYSIA7 NOVEMBER 2006
CREST-DSS
 
Teknologi interaktif ke arahpertanian tepat
SEKUMPULANpetani berbin-cang menge-nai penggu-naan CREST disawah padi.DR. SUHAIMI OTH-MAN menunjukkanCREST dalam telefonbimbit
 
MUKA3UTUSAN MALAYSIA7 NOVEMBER 2006
rakan lain,’’ katanya semasa ditemuidi pejabatnya baru-baru ini.Dr. Suhaimi mengambil masa limatahun bagi mengumpulkan segalapemerhatian dan maklumat penye-lidikan untuk membangunkanCREST-DSS.Kemudian beliau mengolah se-galanya dalam bentuk paling mudahdan di sini Dr. Suhaimi menggunakanperisian komputer.“Pada peringkat permulaan, sayamengumpulkan semua data dan gam- bar di dalam cakera padat,’’ katanya yang menjalankan kajian di sawahLembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA), FELCRA Seberang Perak,Lembaga Kemajuan PertanianKemubu (KADA) dan Sekinchan,Barat Laut Selangor.CREST-DSS berjaya memenangipingat emas pada Pameran I-Tex2005 dan pada tahun 2006 telahdianugerah Pingat Emas dengan Ke-pujian Juri semasa dipertandingkandi Pameran Innovasi Antarabangsa diGeneva.Pengiktirafan tersebut telah mele-takkan MARDI sebagai institusi pe-nyelidikan cemerlang di peringkatnasional dan antarabangsa.Buat masa ini CREST hanya dida-kan dalam bentuk cakera padat dantelah diedarkan kepada pihak terten-tu seperti MADA, FELCRA SeberangPerak dan KADA.Di dalam CD CREST terdapat dua bahagian iaitu komponen utama dan
crop set indicator 
atau penunjuk teta-pan tanaman.Komponen utama terbahagi kepa-da empat bahagian utama iaitu pen-gurusan sawah lepas tuai, penyediaantanah, pembenihan (tabur benih) danpengurusan anak benih.Dalam setiap bahagian diberikanpenerangan terperinci mengenai apa yang perlu dilakukan oleh petanisemasa setiap peringkat penanaman.Misalnya bagi pengurusan tana-man selepas tuaian, CREST meletak-kan lima langkah yang perlu diikuti bersama-sama gambar.Jika petani menghadapi masalahdengan sawah, CREST dalam baha-gian pengurusan lepas tuai jugamemberikan penerangan lanjut men-genai pemulihan sawah padi.“Bagi sawah yang tidak rata atau bermasalah, CREST mempunyai kae-dah terbaik untuk memulihkan ta-nah.“Ini penting bagi mengelakkan padi yang ditanam tumbuh tidak sekatakerana tidak mendapat air yang seim- bang di dalam petak’’ katanya.Selepas itu CREST juga mempun- yai spesifikasi bagi sawah sebelumpesawah mula menanam padi.“Di dalamnya terdapat gambar sa- wah seperti mana yang dikehendaki,’’katanya.Dr. Suhaimi berkata, ini penting bagi memastikan tanaman padi akantumbuh subur pada peringkat pena-pakan tanaman.“Peringkat ini penting bagi memas-tikan sawah tidak dicemari dengan benih padi daripada tumpahan tua-ian sebelumnya,’’ katanya. Apabila benih padi dari tuaiansebelumnya bercambah, ini akan me-nyebabkan persaingan antara pokokpadi yang ditanam dengan sisa tua-ian.Bagi menghadapi masalah berke-naan, petani harus membersihkansawah selepas dituai dengan sempur-na mengikut kaedah yang disediakandalam CREST.“Semuanya ditunjukkan langkahdemi langkah misalnya bagaimana jerami padi perlu diuruskan selepastuaian,’’ katanya.Bagi penyediaan tanah, petani disarankan menguruskan dengan kae-dah yang disyorkan supaya kualitigemburan tanah bertepatan dengankeperluan untuk percambahan benihdan juga tumbesaran anak benihseterusnya.Jika semua langkah dijalankan de-ngan betul, petani dijangka menda-pat hasil yang tinggi.Dr. Suhaimi akan memasukkanCREST dalam laman web MARDIdan sedang dalam perancangan un-tuk membawanya dalam telefon bim- bit.“Saya telah pun membangunkanCREST bagi digunakan dalam telefon bimbit bagi memudahkan pesawahmenggunakannya walau di manamereka berada.“CREST dalam telefon bimbit akan bersifat lebih interaktif kerana terda-pat talian yang boleh dihubungi jikamereka menghadapi sebarang ma-salah berkaitan dengan tanamanpadi,’’ katanya.Kini Dr. Suhaimi masih mencarisyarikat pembekal telefon bimbit yang berminat untuk menjalinkankerjasama membangunkan CRESTmudah alih.“Saya telah pun membangunkanprototaip bagi CREST dalam telefon bimbit tetapi masih banyak yang per-lu diperbaiki.“Saya berharap ada syarikat yang berminat dengan inovasi yang bakalmembantu pesawah meningkatkanhasil pertanian mereka,’’ katanya.Dr. Suhaimi yang telah mengujiCREST di sawah padi di MADA ber- jaya mendapatkan hasil sehinggalapan tan padi semusim.Pada mulanya, pesawah di sana ti-dak percaya dengan CREST sehinggamereka melihat sendiri hasil yangdikeluarkan.“Kita tidak boleh mengubah carapetani tetapi kita dapat memberikanmereka contoh agar mereka bolehmengikut kaedah terbaru,’’ katanya.Kini CREST telah mula digunakanoleh sebahagian petani di beberapakawasan di MADA, FELCRA Seberang Perak dan di-kawasanKADA.Bagaimanapun, CREST akandiubahsuai mengikut keperluansetempat bertepatan dengan peran-cangan awal yang menjurus kepadasistem pertanian tepat pengeluarantanaman.
CREST dalam bentuk telefonbimbit bersifat lebih interak-tif kerana terdapat talianyang boleh dihubungi jikapesawah menghadapimasalah tanaman padi.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lalaaluessa liked this
Khairunnisa Nis liked this
Husna Athirah liked this
Irene Kawaii liked this
Ahmad Albab liked this
Nor Hayati liked this
cesc_izzee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->