Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
su menh lich su cua giai cap cong nhan

su menh lich su cua giai cap cong nhan

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by Toan_Chi_Tran_3764

More info:

Published by: Toan_Chi_Tran_3764 on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2010

pdf

text

original

 
Chng IVChng IV
S mnh lch sS mnh lch sca giai cp công nhânca giai cp công nhân
11..KháiKhái nimnim GCCNGCCN vàvà s s mnhmnh lchlch s s caca GCCNGCCN22..NhngNhng iuiu kinkin kháchkhách quanquan quyquy nhnh s s  mnhmnh lchlch s s caca GCCNGCCN 33..CácCác giaigiai cpcp vàvà tngtng lplp trungtrung giangian 44..VaiVai tròtrò ngng CngCng snsn trongtrong quáquá trìnhtrình thcthc hinhin s s mnhmnh lchlch s s caca GCCNGCCN 55..S S mnhmnh lchlch s s caca GCCNGCCN VitVit NamNam
 
1.
Khái nim GCCN và s mnh
1.
Khái nim GCCN và s mnhlch s ca GCCNlch s ca GCCN
11..11.. KháiKhái nimnim
--C Cs sphngphngpháppháplunlun::
++
GCCNGCCN làlà snsn phmphm caca c/mc/m côngcông nghipnghip..
++ H
ai
H
ai tiêutiêu chí chí nhnnhn bitbit GCCNGCCN VV nghngh nghipnghip VV vv trí trí trongtrong Q
H
SXQ
H
SX TBCNTBCN
--KháiKinimnim::
GCCNGCCN làlà mtmt tptp oànoàn xãxã hihi nn nh,nh, hìnhhình thànhthành vàvà phátphát trintrin cùngcùng vivi quáquá trìnhtrình hìnhhình thànhthành và phátphát trintrin caca nnnn SXSX côngcông nghipnghip hinhin i,i, vivi nhpnhp  phátphát trintrin caca LLSXLLSX cócó tínhtính chtcht X
HH
X
HH
ngàyngày càngcaocàngcao;; LLSXLLSX cc bnbn vàvà tiêntiên tin,tin, trctrc tiptip hochoc
gi¸ngi¸ntiÕptiÕp
thamthamgiagia vàovào quáquá trìnhtrình snsn xut,xut, táitái snsn xutxut rara caca cici vtvt chtcht vàvà cici toto cáccác quanquan hh xãxã hihi;; làlà lclc lnglng chch yuyu caca tintin trìnhtrình lchlch s s quáquá  t t CNTBCNTB lênlên CNX
H
CNX
H
..
 
 ³
GC
 ³
GC vôvô snsn làlà dodo cuccuc c/mc/m côngcông nghipnghip snsn sinhsinh rara;; cuccuc c/mc/m nàynày xyxy rara  AnhAnh vàovào nana sausau caca th th kk trc,trc, vàvà sausau óó táitái dindin  tttt cc cáccác ncnc vnvn minhminh trêntrên th th gii´ gii´..
((
Mác Mác--ngghen ngghen tuyntuyn tptp T T11 NxbNxb St St H 19801980 tr tr441441, ,442442) )..
 ³P
hát
 ³P
hát minhminh uu tiêntiên làmlàm thaythay ii sâusâu scsc tìnhtình cnhcnh ngingi laolao ngng AnhAnh làlà cáicái máymáy sisi JennyJenny caca anhanh ththdtdt JameJame
H
argeaves
H
argeaves Standhill,Standhill, gngn BlackburnBlackburn thucthuc NordNord ±± LancaLanca sihresihre (nm(nm 17641764))..
(Mác (Mác--ngghen ngghen tuyntuyn tptp T T11 NxbNxb St St H 19801980 tr tr441441, ,442442
 ) )..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->