Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
สาระท้องถิ่น

สาระท้องถิ่น

Ratings: (0)|Views: 2,595|Likes:
Published by kru_jhim
เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการพืชพฤกศาสตร์โรงเรียน
เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการพืชพฤกศาสตร์โรงเรียน

More info:

Published by: kru_jhim on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
รายวิชาที ่นำ าเสนอ
สาระท้องถิ ่น รายวิชางานดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินไทย รายวิชาที ่จัดทำาขึ นเป็นสวนหนึ ่งของสาระการเรียนร้  การงานอาชี และเทคโนโลยี -เป็นรายวิชาเพิ ่มเติ
เหตุผลที ่เปิดสอน
-เพื ่อให้สอดคล้องกั  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกันงานพืชพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และเผยแพรภมิปัญญาท้องถิ ่นชะอำ
จุดเดนในการจัดทำ า
สาระท้องถิ ่นในรายวิชานี  คือการประดิษฐ์ผักบ้ ุ ทะเลจากดินไทยเพื ่อเป็นการเผยแพรความร้   ประโยชน์และ สรรพคุณของพืชศึกษาของโรงเรียนให้กับทุกคน โดยจัดการเรียน การสอนโดยใช้นวัตกรรม สื ่อมัลติมิเดีย เรื ่องการประดิษฐ์ผักบ้ ุ ทะเลจากดินไทยสามารถให้นักเรียนและผ้  สนใจศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองได้
ความเป็นมา
 โรงเรียนชะอำาคุณหญิงเนื ่องบุรี ได้เข้ารวมเป็นสมาชิ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริสมเด็ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีโดยให้ทำาการศึกษาพื อยางละเอียดมา 1 ชนิดทางโรงเรียนจึงเลือกพืชศึกษาคือ ผักบ้ ุ ทะเล ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ของทางโรงเรียนโดยทำาการ ศึกษาตามหัวข้อที ่ได้รับ คือ 1. ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 2 ศึกษา สรรพสิ ่งล้วนพันเกี ่ยวของผักบ้ ุงทะเล 3.ประโยชน์แท้แกมหาชน
 
และแนวความคิดที ่ได้การศึกษาผักบ้ ุงทะเลเพื ่อสนองแนวพระ ราชดำาริในงานสวนพฤกษศาสตร์ของทางโรงเรียนได้จัดทำาและ ปฏิบัติ ไปแล้วนั น มีดังนี  ในปีพ.ศ. 2546 ทางโรงเรียนได้ทำาการศึกษา ธรรมชาติแหงชีวิต ได้แก การศึกษา ราก ลำาต้ใบ ดอก ผล และเมล็ในปพ.ศ. 2547 ได้ทำาการศึกษาสรรพสิ ่งล้วนพันเกี ่ยว ซึ ่งเป็นการศึกษาระบบ นิเวศของผักบ้ ุงทะเลทั งสิ ่งมีชีวิต (พื สัตว์) และสิ ่งไมมีชีวิตโรงเรียนรวมทั งศึกษาเกี ่ยวกับภมิปัญญาท้อง ถิ ่นเรื ่องของผักบ้ ุงทะเลที ่ชาวบ้านนำาผักบ้ ุงทะเลมาบรรเทาอาการ พิษจากแมงกะพรุนและเพื ่อความสะดวกในการใช้จึงได้นำามาทำ เป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับพกพาได้ซึ ่งการศึกษาดังกลาวสอดคล้อง กับหัวข้อประโยชน์แท้แกมหาชนของทางโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริในปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้บป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   ในปี พ.ศ.2549-50 ได้จัดทำาผลิตภัณฑ์จากผักบ้ ุงทะเล พร้อมทั งขอจดอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์จากผักบ้ ุงทะเลไว้เป็นที ่เรียบร้อยแล้
 
และจำาหนายเป็นสินค้า หนึ ่งโรงเรียนหนึ ่งผลิตภัณฑ์
 
และกำาหนดให้ทุกกล ุมสาระ นำาผักบ้ ุงทะเลมาบรณาการกับการเรียนการสอน จากความเป็นมาดังกลาวทางกล ุมสาระการเรียนร้  การงาน อาชีพและเทคโนโลยีจึงได้นำาผักบ้ ุงทะเลมาจัดทำาเป็นสาระท้องถิ ่น  โดยใช้สอนแบบบรณาการแบบสอดแทรกในรายวิชางานดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี 
 
วัตถุประสงค์
1.เพื ่อให้ผ้  เรียนมีความร้  ความเข้าใจเกี ่ยวกับพืชศึกษา หลัก การ วิธีการและขั นตอนในการประดิษฐ์ผักบ้ ุงทะเลจากดินไทยได้ 2.เพื ่อให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ผักบ้ ุงทะเลและสามารถจัดทำาผลงานเพื ่อนำาไปตกแตงและจัดนิทรรศการเพื ่อเผย แพรพืชพฤกษศาสตร์ โรงเรียนได้
ผลที ่เกิดกับผู ้เรียน
นักเรียนมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธ์ ุพืชในท้องถิ ่นและเกิด ความภมิ ใจในผลงานที ่ทำาสามารถใช้เผยแพรพืชศึกษาของโรงเรียน และภมิปัญญาท้องถิ ่นชะอำาให้กับบุคคลทั่วไปได้ร้  จักผักบ้ ุงทะเล อยางกว้างขวางมากขึ น
1.ชื ่อรายวิชาที ่นำ าเสนอ
สาระท้องถิ ่น รายวิชางานดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินไทย รายวิชาที ่จัดทำาขึ นเป็นสวนหนึ ่งของสาระการเรียนร้  การงานอาชี และเทคโนโลยี -เป็นรายวิชาเพิ ่มเติ
2.เหตุผลที ่เปิดสอน
-เพื ่อให้สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชกันงานพืชพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และเผยแพร ภมิปัญญาท้องถิ ่นชะอำ
3. จุดเดนในการจัดทำ า
สาระท้องถิ ่นในรายวิชานี  คือการประดิษฐ์ ผักบ้ ุงทะเลจากดินไทยเพื ่อเป็นการเผยแพรความร้   ประโยชน์และ สรรพคุณของพืชศึกษาของโรงเรียนให้กับทุกคน โดยจัดการเรียน การสอนโดยใช้นวัตกรรม สื ่อมัลติมิเดีย เรื ่องการประดิษฐ์ผักบ้ ุ ทะเลจากดินไทยสามารถให้ผ้  สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->