Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
125Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
obiceiuri traditionale romanesti

obiceiuri traditionale romanesti

Ratings:

3.67

(3)
|Views: 4,142 |Likes:
Published by ciulina22

More info:

Published by: ciulina22 on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
6 OECZfl*
 
23 dfc2oo< 0 7 JM
 
1 3 -01- 2005
 
1 2 -Q2-
 
- 1 -03- 2005 28 &PR2005
 
2 7 -05- M
 
18 -06- 7005 29 '""
 
l g -10- 200b
 
2 9 -12- 7005
 
1 1 -01- 2006
 
0 2 -02- 2006 2 3 -02- 2005
 
2 B-el-IM
 
11 -06- 2006 29 -06-2006
 
Colec
Ń
ia
 
EXCELLENS - UNIVERS |
 
 
 
Coperta colec
Ń
iei: Anamaria Smigelschi Redactor: Alina Opric
ă
 
© Editura UNIVERS 79739 Bucure
ş
ti, Pia
Ń
a Presei Libere nr. 1
 
MihaiPop
 
OBICEIURI
 
TRADI
ł
IONALE
 
ROMÂNE
Ş
TI
 
edi
Ń
ie rev
ă
zut
ă
 
Postfa
Ńă
de Rodica Zâne
 
editura JHR univers
 
Bucure
ş
ti, 1999
 
13
 
" '.£.. >•
 
iÎBtiOTEC, 1
 
-PETRc DULFU"
 
E
 
:{.{
 
-,
 
*585369*
 
ISBN 973-34-0622-8
 
NOT
Ă
ASUPRA EDI
ł
IEI
 
Edi
Ń
ia de fa
Ńă
a c
ă
r
Ń
ii Obiceiuri tradi
Ń
ionale române
ş
ti este publicat
ă
de Editura Univers pentru a faceaccesibil un text important pentru cunoa
ş
terea
ş
i studierea culturii române
ş
ti, un text ap
ă
rut în 1976care ast
ă
zi este practic de neg
ă
sit. Repunerea în circuitul editorial a acestui text este necesar
ă
nu numaipentru publicul specializat, ci
ş
i pentru publicul larg, interesat din ce în ce mai mult de o perspectiv
ă
 integratoare în în
Ń
elegerea culturii, în general,
ş
i a culturii române
ş
ti, în particular. Absen
Ń
a acestui texteste resim
Ń
it
ă
în mod deosebit în mediul universitar, cartea fi-gurînd în bibliografiile pentru cursuri deantropologie, etnologie, etnografie, folclor literar, dar lipsind uneori chiar
ş
i din bibliotecile facult
ăŃ
ilor.
 
Edi
Ń
ia de fa
Ńă
reproduce textul publicat în 1976, Mihai Pop, Obiceiuri tradi
Ń
ionale române
ş
ti, Bucure
ş
ti,C. C. E. S., Institutul de Cercet
ă
ri Etnologice
ş
i Dialectologice, în raport cu care s-au operat în primulrînd eviden
Ń
ieri grafice pentru a marca subdiviziunile capitolelor. De asemenea, s-a recurs lasublinierea a dou
ă
categorii de termeni cheie: cei referitori la teoria obiceiurilor pe care o propuneautorul
ş
i cei referitori la terminologia folcloric
ă
legat
ă
de obiceiuri. în cea mai mare parte, ace
ş
titermeni se reg
ă
sesc în indicele de la sfîr
ş
itul c
ă
r
Ń
ii pe care edi
Ń
ia îl pune la dispozi
Ń
ia cititorilor.
 
In ceea ce prive
ş
te textele citate de autor, în aceast
ă
edi
Ń
ie s-a completat
ş
i s-a actualizat, acolo unde afost posibil, bibliografia, pentru a permite accesul cititorului la sursa respectiv
ă
atunci cînd este vorbadespre opere tip
ă
rite cu foarte mul
Ń
i ani în urm
ă
care au fost republicate în ultimul timp. Un exemplu înacest sens este opera lui S. FI. Marian, ap
ă
rut
ă
la sfîr
ş
itul secolului al XlX-lea, citat
ă
de Mihai Pop înedi
Ń
ia de atunci. în cartea de fa
Ńă
a fost indi-
 
Mihai Pop
 
cat
ă
sursa actualizat
ă
, respectiv S. FI. Marian, [Trilogia vie
Ń
ii], Bucure
ş
ti, Editura „Grai
ş
i suflet -Cultura Na
Ń
ional
ă
", 1995.
 
Erorile de tipar ale edi
Ń
iei din 1976 au fost îndreptate tacit. O serie de formul
ă
ri au fost revizuite pentruprecizarea sau actualizarea sensului. Toate interven
Ń
iile au fost f 
ă
cute cu acordul autorului.
 
 
) l,
'. r '.
. >H-; i-
 
 
INTRODUCERE
 
Interesul oamenilor s-a îndreptat, mai ales în anii din urm
ă
, tot mai insistent spre obiceiurile folclorice.
 
Fenomenul se explic
ă
, în parte, prin faptul c
ă
, dintre toate manifest
ă
rile noastre spontane, obiceiurile sedovedesc a fi cele mai rezistente în timp. Fenomenul se datore
ş
te
ş
i pluralit
ăŃ
ii valen
Ń
elor pe careobiceiurile le poart
ă
, valorii umane, sociale deosebite a unora dintre aceste valen
Ń
e, precum
ş
iinteresului omului contemporan pentru aceste valen
Ń
e.
 
Obiceiurile sînt, f 
ă
r
ă
îndoial
ă
, pentru cei care le privesc din afar
ă
, pitore
ş
ti manifest
ă
ri folclorice, marispectacole. Dar, dincolo de aceasta, ele încifreaz
ă
în
Ń
elesuri profunde asupra rela
Ń
iilor omului cu lumea înconjur
ă
toare, cu natura, asupra rela
Ń
iilor interumane, asupra mersului normal al vie
Ń
ii sociale
ş
i asuprasolu
Ń
iilor pe care, într-o evolu
Ń
ie de multe ori milenar
ă
, omenirea le-a g
ă
sit pentru a face ca ucrurile s
ă
 reintre în normal atunci cînd rînduiala lumii a fost, dintr-o pricin
ă
sau alta, stricat
ă
.
 
Aceasta pentru c
ă
în via
Ń
a social
ă
tradi
Ń
ional
ă
a existat o rînduiala f 
ă
r
ă
de care nu ar fi putut s
ă
fiin
Ń
ezeatîtea veacuri, s
ă
treac
ă
prin atîtea vicisitudini f 
ă
r
ă
s
ă
se dezagrege.
 
Din acest punct de vedere obiceiurile exprim
ă
via
Ń
a social
ă
a comunit
ăŃ
ilor umane, diversele aspecteale rîn-duielii ei. Le exprim
ă
 
ş
i, totodat
ă
, contribuie la realizarea lor. Sînt expresii ale vie
Ń
ii sociale
ş
imecanisme prin care via
Ń
a social
ă
func
Ń
ioneaz
ă
.
 
In cultura noastr
ă
tradi
Ń
ional
ă
, obiceiurile, în totalitatea lor, cele pe care folclori
ş
tii le-au numitcalendaristice sau de peste an, împreun
ă
cu cele pe care le-au numit ale vie
Ń
ii de familie formeaz
ă
unsistem de complexe interrela
Ń
ii, un sis-
 
Mihai Pop
 
1
 
tem corelat cu via
Ń
a omului, cu via
Ń
a neamului ca celul
ă
fun damental
ă
a societ
ăŃ
ii noastre tradi
Ń
ionale,cu via
Ń
a comunit
ăŃ
ilor mai mici sau mai mari, locale sau regionale. Sistemul este corelat la normelecare organizeaz
ă
aceast
ă
via
Ńă
, la regulile de convie
Ń
uire social
ă
, la regulile dup
ă
care omul î 
ş
iorganizeaz
ă
, prin munc
ă
, raporturile lui cu natura. Acest sistem de reguli, exprimat prin adagii, prinmoduri da comportare, prin obiceiuri, asigur
ă
buna rînduire a societ
ăŃ
ii tradi
Ń
ionale, asigur
ă
o ordineechilibrat
ă
care, pentru a fi dinamic
ă
, era balansabil
ă
, în a
ş
a fel încît orice perturbare a ei, oricedeteriorare s
ă
poat
ă
fi înl
ă
turat
ă
 
ş
i buna rînduial
ă
s
ă
poat
ă
fi recuperat
ă
. Astfel, fiecare rebalansare ceducea la restabilirea echilibrului putea s
ă
însemne un progres, s
ă
transforme entropia în valoarecultural
ă
.
 
Acestor opera
Ń
iuni de rebalansare le-au servit în trecut
ş
i le servesc
ş
i ast
ă
zi, în formele lor spontane,obiceiurile ca elemente primordiale de creare de noi valori culturale în societatea tradi
Ń
ional
ă
. Servesc, înainte de toate, omului, s
ă
i treac
ă
diferitele praguri ale existen
Ń
ei, s
ă
dep
ăş
easc
ă
situa
Ń
iile liminale încare, în chip fatal, se poate g
ă
si.
 
Obiceiurile formeaz
ă
deci un mecanism activ al vie
Ń
ii sociale, un mecanism creator
ş
i p
ă
str
ă
tor deordine, un mecanism creator de cultur
ă
. Prin aceasta, ele se deosebesc de celelalte categorii alefolclorului, de basme, de cîntecele epice
ş
i chiar de cele lirice care vorbesc mai mult despre situa
Ń
iile încare se g
ă
se
ş
te omul, despre anumite întîmpl
ă
ri ale vie
Ń
ii sociale, relateaz
ă
ca texte în sensul propriu alcuvîn-tului, pe cînd obiceiurile ne apar ca acte ale mecanismului
 
social.
 
Dar în raport cu regulile
ş
i normele care organizeaz
ă
rela
Ń
iile omului cu natura
ş
i rela
Ń
iile interumane,interso-ciale, obiceiurile sînt acte de comunicare cu limbaj propriu, un limbaj activ în care, pe lîng
ă
 cantitatea de informa
Ń
ie comunicat
ă
, cantitatea de ac
Ń
iune este mult mai mare decît în orice act delimbaj verbal.
 
Ca acte de comunicare tradi
Ń
ionale ele au un limbaj corn plex pentru c
ă
la realizarea fiec
ă
rui obiceicontribuie, d<
 
Obiceiuri tradi
Ń
ionale române
ş
ti 9
 
fapt, mai multe modalit
ăŃ
i de expresie. Exprimarea verbal
ă
se îmbin
ă
cu cea muzical
ă
 
ş
i coregrafic
ă
, cucea gestic
ă
 
ş
i mimic
ă
. Fiecare din limbajele textelor folclorice propriu-zise, verbale sau muzicale, secoreleaz
ă
între ele
ş
i cu modurile de comportare dup
ă
legile interne ale structurii fiec
ă
rei categorii deobiceiuri, dup
ă
normele logice de construire a unui act complex cum este obiceiul.
 
Ele se îmbin
ă
în strategia de argumentare a discursului activ care este obiceiul, în raport cu func
Ń
ia pecare el o îndepline
ş
te în condi
Ń
iile p
ă
str
ă
rii bunei rînduieli, rebalan-s
ă
rii ei dup
ă
ce a fost balansat
ă
. Se îmbin
ă
creînd raporturi ierarhice între limbaje, nu numai în ansamblul obiceiului, ci
ş
i în diferitesecven
Ń
e, în diferitele lui momente. Se îmbin
ă
pentru c
ă
obiceiurile implic
ă
acte rituale
ş
i ceremonii,acte juridice
ş
i economice etc, valori morale
ş
i exprim
ă
ri estetice, vechi mituri
ş
i cuno
ş
tin
Ń
e dobînditedin experien
Ń
a oamenilor sau integrate din lexicul cultural eterogen în succesiunea cultural
ă
adiferitelor epoci prin care obiceiul a trecut. Sînt m
ă
rci plasate între secven
Ń
ele succesive ale vie
Ń
iicotidiene, dincolo de cotidian, pentru a-i sublinia diferitele etape, pentru a-i da ritmul necesar unei tr
ă
iri în dinamism propriu. Obiceiurile merit
ă
deci aten
Ń
ia pe care le-o acord
ă
omul contemporan. Pentru caaceast
ă
aten
Ń
ie s
ă
-
ş
i capete îns
ă
sensul deplin, obiceiurile tradi
Ń
ionale se cer cunoscute. Se cercunoscute mai cu seam
ă
atunci cînd, în formele manifest
ă
rilor folclorice contemporane organizate,

Activity (125)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iacob Ionela liked this
Anathema Katze liked this
Dinulescu Marius liked this
deea2802 liked this
Isabelle Ionita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->