Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sravanti March 2010

Sravanti March 2010

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:
Published by taaimelbourne

More info:

Published by: taaimelbourne on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
1.
 
Newsletter March 2010Sravanthi
 
Newsletter of
 
TeluguAssociation of Australia, Melbourne
ƒ ¬ÁÏúÃ
Á¨Í
 
œÌ¨¡¨Å
Å
 
€Ÿê¯Åþ ¬ÏžªÏ
 
¥Ä
ͬÏ
 
ƒ ¬Ïú
©ê
Ã
 
 
¡¨¨ - ©¤Â
Ï
 
ýÆ
Ä
Â
 
§ÁÅú - €¤§ÁÅúÃ
 
§Â£Í¦É ¡Ï™
¨Å
 
„œà§Â¨Å
 
„œà§Â¨Å
œÉ¨Å
ÁÅ ¬ÁÏ
ÁÏ
ÌëœÁà ©É£÷ ¬Ëý÷
www.taai.net.au 
žà ¡ÁëœÊê
Á ¬ÁÏúÃ
Á
 
 
 
Page 2 of 36
 
xqsª«sLi¼½
We’re on the Web!See us at:
www.taai.net.au 
 
 
Page 3 of 36
xqsª«sLi¼½
œÉ¨Å
  ÁÅ ¬ÁÏ
 
  ÁÏ Web Sub Committee¬ÁÿÁ¦ÁÏœÍ
  ÁœÁ 4 þɨ¨ þçÁÏœÁ§Á
  ÁǫâÁ¨ÃœÁÏ
  Â ¥ÁþÁ Website ¬Á§Ã
  ÌëœÁà
  Â ¥ÁųÂà£Ë¬Á¤ÁÅê¨ÏžÁ§ÃþÄ

  ÁýÅÛ
  Í©Á™ÂþÃ
  Ã§ÁÏ
  ÁŧÁÏ
  ÁŨ ©ÁþÉä¨œÍ ¥Ä¥ÁÅÏžÁÅ
  ÁÅ©Á³ÍàÏžÃ. þÁÆœÁþÁ website €™Áë¬ÁÅ:www.taai.net.au. ¬Á¤ÁÅê¨ÏžÁ§ÁÆ ¥ÁþÁwebsiteþà úÁƬÃ
þÁÏžÃÏúÁ
  Á¨§Áþà œÉ¨Å
  ÁŬÁÏ
 
  ÁÏ
  Í§ÁÅ
  ÁÅÏýÍÏžÃ.œÉ¨Å
  ÁÅ ¬ÁÏ
 
  ÁÏ ©Â§ÁÅ ¢Ã£ë©Á§Ã 6©Á œÊžÄþÁ
  ÌþÃä úÁýÛ¡Á§Á¥ËþÁ §ÂüÂêÏ
  Á ¬Á©Á§Á›¨Åúʪ§ÁÅ. ƒ
  Â§Áê
  Áë¥Á ÂþÃ
  Ã žÂžÂ¡Áô 50 ¥ÁϞìÁ¤ÁÅê¨Å ¡ÁëœÁê¯ÁÏ
  ÂþÁÅ, ‚Ï
  Í 45¥ÁϞáÁ§Í¯ÁÏ
  ÂþÁÅ œÁ¥Á ‹ýÅ ÿÁ
  ÁÅÑþéÃþæÉÂ
  ÃÏúÁÅ
  ÁÅþà ¬Á©Á§Á›¨þÄä 
¥ÉžÃÏúÁ™ÁÏ¥ÁŞ©ÁÿÁÏ.žÂžÂ¡Áô
  ÁœÁ žÁªÂ£âÏ¨Í (ƒ ªÁœÂ£âϨÍ)¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁýó§Ã
  Â ¥É¨Íç§÷ä œÉ¨Å
  Áũ§ÁÅMount Waverley¨Í „
  ÂžÃ ©Ê™ÁÅ
  Á¨Åü§ÁÅ¡Áô
  ÁÅþÂä§ÁÅ. ƒ „
  ÂžÃ ©Ê™ÁÅ
  Á¨Å¡ÁœÊê
  ÁÏ
  Â œÉ¨Å
  ÁÅ ³ÂÿÃœÁêÏ, ³ÂÏ¡ÁëžÂ¦Á ¨Ãä „ýÃÛ¡Á™Ê¨Â ‡ÏœÍ¥ÁϞà ¥É¨Ìç§÷ä ¨ÍþÃ
  Á©Áô¨Å,³ÂÿÜĩʜÁà¨Å,
  Â¦Á
  ÁŨÅ, ¤Â´Â¤Ã¥Á ÂþÁŨÅ
  Á¨¬Ã ‡ÏœÍ „œÂðÿÁÏœÍ ü§ÁÅ¡Áô
  ÁÅþÂä§ÁÅ.
 ©Ê™ÁÅ
  Á¨¨ÍþÃ
  ÌþÃä 
  Á©ÃœÁ¨Å,
   Ê¦Á ¨Å,
  ÁŸÁ¨Åƒ ¬ÁÏúÃ
  Á¨Í ©ÁôþÂä¦.
 
€þé§Áê
  Â§Á›Â¨ ©Á¨þÁ ƒ ¬ÁÏúÃ
  Á ©Ã™ÁÅžÁ¨úʦÁ™ÁϨÍ
  ÌÏœÁ
¨¬ÁêÏ €¦ÏžÃ.¬Á¤ÁÅê¨ÏžÁ§ÁÆ ¥ÁþÃäÏúÁ
  Á¨§Áþà ¥ÁþÁ©Ã.
 
©ÁúÊÖ ¬ÁÏúÃ
  Á ©Á§Á
  ÁÆ ¬É¨©Áô
¥Ä ¬ë©Ïœ
Disclaimer:
Articles in this newsletter are contributed by individual writers' and TAAI will noway be responsible for this content.
President
:Gopal TangiralaMob: 0413 307 347
Vice-President:
Vijaya TangiralaPh: 03 9802 6451
Secretary
: Krishna BetanabhatlaPh: 03 8802 8741
Treasurer
: Srinivasa Rao GangulaMob: 0418 398 252
Member
: Lakshmi PeriPh: 03 9578 5027Mob: 0421 101 999
Member
: Mallikeswara Rao KonchadaMob: 0422 116 542
œÉ¨Å
ÁÅ ¬ÁÏ
ÁÏ
§Áê©Á§ÁÓÏ
œÌ¨Ã¡Á¨Å
ÁÅ
 
žêÁŤÂ
ÂϯÁ¨Å
 
Is negativity adisease or astate of mind?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->