Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
141Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filosofia Greciei Antice

Filosofia Greciei Antice

Ratings: (0)|Views: 8,698|Likes:
Published by CristinaPopaM

More info:

Published by: CristinaPopaM on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
VI. FILOSOFIA GREAC
Ă
 
Constantin Marin
1. "Miracolul grec"
Istoricii filosofiei antice grece
ş
ti au scris despre acest fenomen unic înspiritualitatea omenirii, ca despre o fericit
ă
înm
ă
nunchere de factori
ş
i împrejur 
ă
ri prielnice, gra
ţ
ie c
ă
rora, vechii greci, mai ales cei din epoca clasic
ă
au inventat
ş
i creatvalori unice, irepetabile, în toate domeniile activit
ăţ
ii umane. Este vorba, în primul rând,de idealul
 Kalokagathon
, frumuse
ţ
ea fizic
ă
 
ş
i spiritual
ă
, fericit
ă
asociere de valori etico-estetice, f 
ă
ă
care nu se poate în
ţ
elege filosofia, arta
ş
i cultura Grecieiantice. Despre vechii greci s-a spus c
ă
au inventat totul, în afar 
ă
de for 
ţ
elenaturii, totul, adic
ă
, poliseea, democra
ţ
ia, templul, sculptura, tragedia, poezia epic
ă
, lirica ca s
ă
nu mai vorbim de filosofie, geometrie, teatrul
ş
.a. Istoriafilosofiei antice grece
ş
ti cunoa
ş
te trei principale perioade: perioada presocratic
ă
, clasic
ă
,elenistic
ă
. Cunoa
ş
terea filosofiei presocratice este de o importan
ţă
hot
ă
râtoare, atât pentruîn
ţ
elegerea epocii arhaice cât
ş
i a gândirii din perioada clasic
ă
 
ş
i elenist
ă
.
Kalokagathon
 
2. Heraclit
ş
i Parmenide
Ace
ş
tia sunt cei mai de seam
ă
gânditori de pân
ă
la sofi
ş
ti
ş
i Socrate.
Heraclit din Efes
(540, a.n.Ch.)
este filosoful devenirii a
ş
a cumreiese din lucrarea sa
 Perì physe
ō
 s
în mare parte pierdut
ă
, dar din care s-a p
ă
strat, totu
ş
i, un num
ă
r apreciabil de fragmente, suficiente pentru a ne puteaface o idee clar 
ă
asupra filosofiei sale. Aceste fragmente pot fi cercetate
ş
i dinlucrarea lui Hermann Diels,
 Herakleitos von Ephesos – Griechisch und Deutsch Zweite Aufflage
, Berlin, Weidmannsch Buchaudlung, 1909.Întrebarea c
ă
reia Heraclit trebuia s
ă
-i dea un r 
ă
spuns, în acord cu evolu
ţ
iagândirii filosofice de pân
ă
la el – întrebare la care gânditorii milasieni
ă
spunseser 
ă
potrivit vremii lor, era dac
ă
, exist
ă
vreo rela
ţ
ie între schimbarea perceptibil
ă
  prin sim
ţ
uri
ş
i principiul imperceptibil.Heraclit sus
ţ
ine c
ă
elementul supus schimb
ă
rii este focul. Iat
ă
cunoscutulfragment prin care ilustr 
ă
m ceea ce am afirmat mai sus:
 
 
 Kósmos tónde tòn autòn hapant 
ō
n
ū̀
te tis the
ō
n
ū
teánthropon epai
ē 
 sin alle’naei kaì estin kaì éstai pyr ae
ī 
 z
ō
n aptómenon métra kaì apobenn
 ́
 ymenon métra
1
. Iat
ă
traducerea german
ă
 a lui Diels a acestui fragment:
 Diese Weltordnnug dieselbige fur alle Wessen,hat kein Gott und Kein Mensch geschaffen, sondern sie war immerdar und ist und wird  sein ewig lebendiges Feuer, nach Ma
 β 
en erglimend und nach Ma
 β 
en erlöschend 
2
,adic
ă
 Este fragmentul 30, din care afl
ă
m concep
ţ
ia realist
ă
 
ş
i dialectic
ă
a lui Heraclitasupra lumii, faptul c
ă
el promoveaz
ă
un alt mod de în
ţ
elegere a principiului, ca cevaschimb
ă
tor, iar nu constatnt, static. Devenirea lucrurilor se datore
ş
te faptului c
ă
acesteasunt asocieri de opuse care se afl
ă
deci, atât în unire cât
ş
i în discordie.
“aceast
ă
lume, aceea
ş
i pentru toate fiintele n-a fost f 
ă
cut
ă
de nici un zeu, de nici un om;ea a fost este
ş
i va fi mereu un foc ve
ş
nic viu care se înte
ţ
e
ş
te
ş
i se domole
ş
te cu m
ă
sur 
ă
”.
Ideea este c
ă
ă
zboiul
 pólemos
, discordia
éris
este cauza celor existente a
ş
a cumreiese din fragmentul 80:dialecticaheraclitean
ă
eidénai de chr 
ē 
ton pólemon eónta xynón, kaìdík 
ē 
n érin, kaì ginómena pánta kat'érin kaìdík 
ē 
n érin, kaì chre
ō
mena-man soll abesowissen, das der krieg das gemein same ist und das Recht der Streit, und da
 β 
alles durchStreit und Notwendigkeit zum Leben kommt 
, “trebuie s
ă
se
ş
tie c
ă
lupta estecomun
ă
, c
ă
dreptatea este lupt
ă
 
ş
i c
ă
toate se nasc din lupt
ă
 
ş
i nevoie”. În toatetransform
ă
rile sale, focul urmeaz
ă
o m
ă
sur 
ă
, o legitate denumit
ă
de el logos; toate se pleac
ă
sub biciul necesit
ăţ
ii, se spune în alt fragment heraclitic.
3
 Cunoa
ş
terea adev
ă
rat
ă
are loc numai dac
ă
sufletul este într-o stare omneotic
ă
 focului luminos, logossului universal.
Parmenide din Sansos
(540 a.n.Ch.)
. A fost supranumit filosofulexisten
ţ
ei imuabile, deoarece, contrar lui Heraclit, el neag
ă
devenirea
ş
i afirm
ă
c
ă
 totul este Unul etern în timp
ş
i limtat în spa
ţ
iu. Este considerat urma
ş
al lui
1
Hermann Diels,
 Herakleitos von Ephesos – Grieschisch und Deutsch Zweite Auflagen
, Berlin,Weidmannsch Buchandlung, 1909, p.24
2
 
ibidem
 
3
Hermann Diels,
op. cit 
., p. 37
 
Xenophon
ş
i magistrul lui Zenon, împreun
ă
cu care formeaz
ă
triada eleat
ă
în filosofiagreac
ă
. Platon l-a considerat unul dintre marii filosofi greci
ş
i "str 
ă
 bun spiritual" al s
ă
uconsacrându-i un dialog care-i poart
ă
numele.A scris
ş
i el un tratat intitulat
 perí physe
ō
 s
 
ş
i înc
ă
o alt
ă
lucrare
 Adev
ă 
 ş
i eroare
,ambele pierdute, din care afl
ă
m c
ă
el f 
ă
cea distinc
ţ
ia dintre adev
ă
ş
i opinie. Aceast
ă
ideeva fi preluat
ă
de Platon. De asemenea, Parmenide sus
ţ
inea c
ă
existen
ţ
a este, iar nonexisten
ţ
a nu este, sim
ţ
urile ne în
ş
eal
ă
cunoa
ş
terea adev
ă
rat
ă
este ob
ţ
inut
ă
pe caleara
ţ
iunii. Existen
ţ
a este unic
ă
, etern
ă
c
ă
ci "amarnica nevoie" o
ţ
ine în strânsoarea ei.Parmenide st
ă
ruie obsesiv asupra ideii c
ă
existenta care este, este
ş
i nu poate s
ă
nu fie"
4
.
În concluzie, existen
ţ
a, "on", parmenidian
ă
este sustras
ă
devenirii, deoarece ea nu poate s
ă
apar 
ă
din nonexisten
ţă
. Ea exist
ă
într-un etern-prezent ca:
hén
, Unu
; pan
,Întreg; nemi
ş
cat,
atremés
; nen
ă
scut,
agéneton
; continuu,
 syneches.
Cele dou
ă
idei principale ale lui Parmenide – existen
ţ
a este unic
ă
 
ş
i existen
ţ
a este imuabil
ă
vor fiargumentate apogogic de elevul s
ă
u Zenon eleatul
5
, prin aporiile sale contra mi
ş
c
ă
rii
ă
mase celebre.
Este important s
ă
mai re
ţ
inem c
ă
eleatismul a fost un gen aparte de ra
ţ
ionalismmetafizic, prin care gândirea este considerat
ă
m
ă
sur 
ă
a toate cele existente; prin aceastase deosebe
ş
te de panzoismul ionian. Parmenide a separat fizica de metafizic
ă
, odat
ă
cudistinc
ţ
ia dintre adev
ă
ş
i opinie, iar Zenon, elevul s
ă
u, prin acele "perplexit
ăţ
i logice", aar 
ă
tat care sunt virtu
ţ
ile ra
ţ
iunii emancipat
ă
de empiric; în
ţ
elegerea logic
ă
a mi
ş
c
ă
rii, nudoar acceptarea ei pur 
ş
i simplu ca un dat. Problemele acestea vor sta în aten
ţ
ia filosofilor începând cu Platon
ş
i Aristotel, apoi Descartes, Spinoza, Bergson
ş
i pân
ă
ast
ă
zi, la un M.Heidegger sau Ed. Husserl.
3. Sofi
ş
tii
ş
i Socrate
Ceea ce putem
ş
i trebuie s
ă
 
ş
tim despre sofi
ş
ti
ş
i noutatea adus
ă
de ei în filosofiagreac
ă
, se g
ă
se
ş
te adunat
ş
i sistematizat într-o celebr 
ă
lucrare a lui Hermanni Diels,
 Fragmente der Vorsokratiker,
I, 3, Aufl., completat
ă
prin
 Nachtrage zur Auflage der  Fragmente der Vorsokratiker 
, Berlin, 1922.Apari
ţ
ia sofi
ş
tilor trebuie pus
ă
 
ş
i în leg
ă
tur 
ă
cu r 
ă
sturn
ă
ri de ordin social, trcereade la statul-cetate la statul democratic dinamic dirijat de Pericle. Sunt primii
4
Simmel, G
. Hauptprobleme der Philosophoe
, Berlin, 1927, p. 46.
 
 phy 
 ́
sis
 
nómoi 
5
Detalii într-un studiu de Ana Felicia-Stef,
 Zenon din Eleea
 ş
i categoria prezentului
(în vol.
 Antichitatea
 ş
imo
 ş
tenirea ei spiritual 
ă 
 )
. Actele sesiunii de comunic
ă
ri ale Societ
ăţ
ii de studii clasice din R.S.R., 30 mai–1iunie, 1980, pp.278-283.

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maryutza Maria liked this
crocoali liked this
crocoali liked this
Mihai Rusu liked this
Andrei Balan liked this
Aurelia Balmus liked this
Aurelia Balmus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->