Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20 Type Dosai

20 Type Dosai

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by orryes

More info:

Published by: orryes on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2010

pdf

text

original

 
ªñ£Áªñ£Á MÁMÁ ²Á²Á.. 20 õ¬è «î£¬ê!
ðm˜ «î£¬ê 
«î¬õò£ù¬õ:ð„êKC & å¼ èŠ, ¹¿ƒèôKC & å¼ èŠ, ¶¼Mò ðm˜ & å¼ èŠ, ð„¬êI÷裌 & 2, àŠ¹ & «î¬õ‚«èŸð, ªð£®ò£è ÜK‰î ªè£ˆ¶ñ™L & å¼ ¯vÌ¡,â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.ªêŒº¬ø:ð„êKC, ¹¿ƒèôKC Þó‡¬ì»‹ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ ñE «ïó‹ áø¬õ‚辋.
This book is shared by venkat mani.. any comment at vm3567@gmail.com...if you enjoy this book let me know... it makes me happy...This book is shared by venkat mani..any comment at vm3567@gmail.com...if you enjoy this book let me know...it makes me happy..
 
ðm¬ó ¶¼M ¬õˆ¶‚ªè£œ÷¾‹. ð„¬ê I÷裬ò»‹ ªè£ˆ¶ñ™L¬ò»‹ ªð£®ò£èÜK‰¶ ¬õˆ¶‚ªè£œ÷¾‹. áPò ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬó‚辋. H¡ù˜ÜîÂì¡ ¶¼Mò ðm˜, ð„¬êI÷裌, ªè£ˆ¶ñ™L ÞõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶, ñ£¬õ CP¶ î÷óèô‰¶, CP¶ èùñ£ù «î£¬êè÷£è õ£˜ˆ¶ ⴂ辋. «ê£ò£ðm˜ «ê˜ˆ¶‹ ªêŒòô£‹.à싹‚° I辋 ï™ô¶. ¹OŠ¹ «õ‡®òõ˜èœ ñ£¬õ 5 ñE «ïó‹ ¹O‚è¬õˆ¶, Hø°ðm˜ «ê˜ˆ¶„ ªêŒòô£‹. Åì£è ꣊H†ì£™ ²¬õ ÜFè‹.
ð£ô‚ «î£¬ê 
«î¬õò£ù¬õ:ð„êKC & å¼ èŠ, àÀˆî‹ð¼Š¹ & å¼ «ìHœvÌ¡, ïÁ‚Aò ð£ô‚(ðê¬ô‚W¬ó) & å¼ èŠ, ð„¬ê I÷裌 & 3, ªð¼ƒè£òˆÉœ & å¼ ¯vÌ¡, àŠ¹ &«î¬õ‚«èŸð, â‡ªíŒ & «î¬õ‚«èŸð.ªêŒº¬ø:ð„êKC¬ò»‹ àÀˆî‹ð¼Š¬ð»‹ å¡ø£è «ê˜ˆ¶ 2 ñE«ïó‹ áø ¬õ‚辋.áPò ÜKC, ð¼Š¹ì¡ ð„¬ê I÷裌, àŠ¹, ªð¼ƒè£òˆÉœ, ïÁ‚Aò ð£ô‚ â™ô£‹«ê˜ˆ¶ ¬ïú£è Ü¬óˆ¶ ¬õ‚辋. 5 ñE «ïóñ£õ¶ ¹O‚è«õ‡´‹. ¹Oˆ¶ªð£ƒAò¶‹ «î£¬êè÷£è õ£˜‚辋. W¬óJ™ õöõöŠ¹ Þ¼Šð àÀ‰¬î °¬øˆ¶Š«ð£ì«õ‡´‹. MˆFò£êñ£ù ñ£¬ô ®ð¡, Þ‰î «î£¬ê.
º¼ƒ¬è‚W¬ó ܬì 
 
 «î¬õò£ù¬õ:¶õó‹ð¼Š¹ & ܬó èŠ, èì¬ôŠð¼Š¹ ܬó èŠ, àÀˆî‹ð¼Š¹ & 弫ìHœvÌ¡, ð„êKC & 裙 èŠ, ¹¿ƒèôKC & 裙 èŠ, ¶Oó£ù º¼ƒ¬è‚W¬ó & å¼ èŠ,«îƒè£Œ ¶¼õ™ & 裙 èŠ, 裌‰î I÷裌 & 6, àŠ¹ & «î¬õ‚«èŸð, ªð¼ƒè£òˆÉœ &ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & «î¬õ‚«èŸð.ªêŒº¬ø:𼊹 õ¬è, ÜKC, 裌‰î I÷裌 â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£è «ê˜ˆ¶ å¼ñE«ïó‹ áø¬õ‚辋. º¼ƒ¬è‚W¬ó¬ò å¼ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ M†´ «ôê£è õî‚A¬õˆ¶‚ ªè£œ÷¾‹. áø¬õˆî 𼊹, ÜKC, I÷裌 ÞõŸÁì¡ ªð¼ƒè£ò‹, àŠ¹,«îƒè£Œ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ܬ󈶂ªè£œ÷¾‹. ܬóˆî ñ£¾ì¡ õî‚A¬õˆî º¼ƒ¬è‚W¬ó¬ò «ê˜ˆ¶, å¡ø£è‚ èô‰¶ ܬìè÷£è ²†ªì´‚辋.°PŠ¹:ܬìè¬÷ ²´‹ªð£¿¶ Üî¡ ï´M™ CÁ æ†¬ì «ð£†´ ÜF½‹ êŸÁ ⇪íŒM쾋. ²ŸP½‹ CP¶ â‡ªíŒ M쾋. Þšõ£Á ªêŒõ ܬìJ¡ à†¹øˆF½‹ï¡ø£è «õ°‹. H¡ù˜ F¼ŠHŠ «ð£†´ Cõ‰î¾ì¡ ⴂ辋. º¼ƒ¬è‚W¬ó¬ò õî‚AŠ«ð£´õ õJŸÁ‚° å¡Á‹ ªêŒò£¶.
ïõî£Qò «î£¬ê

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->