Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nyhetsbrev_NSWAS_mars10

Nyhetsbrev_NSWAS_mars10

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Newsletter of the Swedish Friends of Neve Shalom - Wahat al-Salam
Newsletter of the Swedish Friends of Neve Shalom - Wahat al-Salam

More info:

Published by: Wahat al-Salam - Neve Shalom on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2010

pdf

text

original

Nyhet sbrev fr\u00e5n svenska v\u00e4nf\u00f6reningen mars 2010
1
V\u00e4nf\u00f6reningen fyller 25 \u00e5r
I \u00e5r \u00e4r det 25 \u00e5r sedan som den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen t ill fredsbyn Neve Shalom/ Wahat al Salam
bildades. Carl-Anders Ifvarsson, tidigare ordf\u00f6rande i v\u00e4nf\u00f6reningen, ger h\u00e4r en tillbakablick.

Id\u00e9n till en fredsby kom fr\u00e5n den legendariske Bruno Husar (Fader Bruno), en jude med fransk-ungersk bakgrund som f\u00f6ddes i Egypten och som blev pr\u00e4stvigd i dominikanerorden. Hans id\u00e9 var att skapa en gemenskap, ett samh\u00e4lle best \u00e5ende av judar, muslimer och krist na. Tanken var att de genom att leva

tillsammans skulle vara ett levande exempel p\u00e5 att fredlig samexistens var m\u00f6jlig. Bygemenskapen skulle ocks\u00e5 kompletteras av en Fredsskola \u2013 A School for Peace. De f\u00f6rsta familjerna bosatte sig i byn 1977 och knappt t io \u00e5r senare, 1985, bildades den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen.

I en helsidesart ikel i Svenska Dagbladet p\u00e5 julaft on 1984 skriver journalist en Cordelia Edvardsson om

Fredsbyn och Fader Bruno under den gripande rubriken \u201d Han st\u00e4llde ultimatum till Gud\u201d . I artikeln beskriver hon hur Fader Bruno skrev ett avt al med Latrounklost ret som \u00e4gde marken, st\u00e4llde upp en gammal cont ainer som han bodde i och hur han ordnade bland annat sommarl\u00e4ger och veckoslutskurser f\u00f6r att sprida sin id\u00e9. M\u00e5nga bes\u00f6kare kom, men var tveksamma. Fader Bruno b\u00f6rjade sj\u00e4lv tvivla p\u00e5 sin id\u00e9, men s\u00e4ger i artikeln: \u201dJag st\u00e4llde ett ultimatum till Gud. Om Du vill att jag ska forts\u00e4tta, ge mig tv\u00e5 tecken: en israelisk familj,

judisk, muslimsk eller kristen och pengar till Fredsskolan!\u201d. Kort d\u00e4refter kom den f\u00f6rsta familjen och
ekonomiska bidrag som gjorde det m\u00f6jligt att start a Fredsskolan. Och p\u00e5 den v\u00e4gen \u00e4r det .

Men en verksamhet av det t a slag beh\u00f6ver kont inuerligt st \u00f6d. Neve Shalom/ Wahat al-Salam bedriver i dag en
omfatt ande utbildningsverksamhet kring fr\u00e5gor om fred och samexistens. Mot den bakgrunden bildades
eft er n\u00e5gra \u00e5r st \u00f6df\u00f6reningar/ v\u00e4nf\u00f6reningar i m\u00e5nga l\u00e4nder: USA, Tyskland, It alien och Frankrike f\u00f6r att
n\u00e4mna n\u00e5gra. Syft et med v\u00e4nf\u00f6reningar \u00e4r att st\u00f6dja byn, samla in pengar t ill verksamheten och bedriva

informat ion och upplysningsarbet e.
(Forts\u00e4ttning p\u00e5 n\u00e4sta sida.)
Barnens m\u00f6t e med musikens v\u00e4rld
I februari bes\u00f6kte Yael och Mikael Melzer,

professorer vid Jerusalems dans- och musikakademi byns skola f\u00f6r en musikalisk akt ivitet f\u00f6r alla elever. Barnen fick bekanta sig med 13 olika typer av fl\u00f6jter fr\u00e5n olika tids\u00e5ldrar, de flesta av tr\u00e4. De tv\u00e5

musikerna spelade korta musikstycken fr\u00e5n
medeltiden fram till v\u00e5ra dagar.
De visade vilken gl\u00e4dje som uppst \u00e5r n\u00e4r man spelar
musik tillsammans och hur fri man kan k\u00e4nna sig
n\u00e4r man uttrycker sig genom musik.
Syft et med bes\u00f6ket var inte att t vinga eleverna in i
musikens v\u00e4rld eller att de ska f\u00f6rst\u00e5 skillnaden
mellan Bach och Beethoven.
Mikael och Yael Melzer vill l\u00e4ra barnen att lyssna,
n\u00e5got som g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r dem att uttrycka sig.
Att uttrycka allt det de k\u00e4nner inf\u00f6r det v\u00e5ld som
h\u00e4nder i dagens Israel.
Catharina Hjortzberg-Nordlund
Yael och Mikael Melzer med t v\u00e5 av de m\u00e5nga fl\u00f6jt er
som skolbarnen fick bekant a sig med.
Nyhet sbrev fr\u00e5n svenska v\u00e4nf\u00f6reningen f\u00f6r Fredens Oas
\u2013 Neve Shalom/Wahat al-Salam mars 2010
2
Den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen bildades 1985. D\u00e5 hade det under n\u00e5got \u00e5r skrivit s en hel del i svensk press om
Fredsbyn. F\u00f6rutom den stora art ikeln i Svenska Dagbladet hade G\u00f6t eborgs-Post en i august i 1984 en st or
kult urart ikel skriven av Lorica Baeckst r\u00f6m, uppbyggd kring en l\u00e5ng intervju med l\u00e4karen Johan Rudebeck fr\u00e5n
\u00d6rnsk\u00f6ldsvik. Johan Rudebeck beskrivs som en som eft er m\u00e5nga bes\u00f6k i Israel blivit \u00f6vert ygad om det

meningsfulla, f\u00f6r att inte s\u00e4ga n\u00f6dv\u00e4ndiga, i det arbet e som utf\u00f6rs i Fredsbyn. Andra t idningar som skrev om byn var bland andra t idningarna Broderskap och Dagens Nyhet er. S\u00e5 det var verkligen en l\u00e4mplig t idpunkt att \u00e4ven i Sverige dra ig\u00e5ng en v\u00e4nf\u00f6rening.

Jag t ror att man utan att \u00f6verdriva kan s\u00e4ga att Johan Rudebeck var den eldsj\u00e4l som bidrog t ill att den

svenska v\u00e4nf\u00f6reningen bildades. Han var med i styrelsen fr\u00e5n f\u00f6reningens t illkomst 1985 t ill \u00e5rsm\u00f6t et 1994. Han var d\u00e5 88 \u00e5r gammal. Under dessa \u00e5r var Johan Rudebeck en av de mest akt iva i f\u00f6reningens st yrelse, t rots att han bodde i \u00d6rnsk\u00f6ldsvik och styrelsem\u00f6tena \u00e4gde rum i Stockholm. Som jag skrev i minnesorden \u00f6ver honom: \u201d Han var en ovanligt fin m\u00e4nniska, samtidigt en oegennytt ig idealist och handlingsinriktad realist.\u201d

F\u00f6reningens f\u00f6rst a ordf\u00f6rande blev den g\u00f6t eborgska FP-riksdagsledamoten Kerstin Ekman, f\u00f6ljd av Erling Bager, ocks\u00e5 riksdagsledamot fr\u00e5n G\u00f6t eborg. Sj\u00e4lv hade jag d\u00e4reft er privilegiet att f\u00e5 leda styrelsearbet et under en f\u00f6ljd av \u00e5r f\u00f6r att eft erf\u00f6ljas av den nuvarande ordf\u00f6randen Peter Haas. Andra namn som kan

n\u00e4mnas \u00e4r kyrkoherden i Skutsk\u00e4r, Lars Gustafsson, som ocks\u00e5 jobbat som volont\u00e4r i byn, Birgitta Hall\u00e9n som
i m\u00e5nga \u00e5r var kass\u00f6r, Ebba Gyllensv\u00e4rd med anknytning t ill Folke Bernadot t es Minnesfond och den
nuvarande eldsj\u00e4len och sekreteraren Cat harina Hjort zberg-Nordlund. Och det \u00e4r f\u00f6rst \u00e5s m\u00e5nga, m\u00e5nga fler
som under dessa 25 \u00e5r gjort en insats i st yrelsen.

I en s\u00e5dan h\u00e4r verksamhet \u00e4r det f\u00f6rst \u00e5s inte st yrelsen som \u00e4r det viktigast e utan alla de enskilda personer som genom medlemskap och/ eller g\u00e5vor bidrar t ill att verksamhet en i Fredsbyn kan fort s\u00e4tt a och utvecklas. Vi har ingen exakt statist ik hur mycket pengar som samlats in under \u00e5rens lopp men det r\u00f6r sig nog

sammanlagt om flera miljoner kronor. Och vi har ocks\u00e5 alltid haft ett gener\u00f6st st\u00f6d fr\u00e5n ett antal
f\u00f6rsamlingar i Svenska kyrkan som bidragit med kollektmedel som vi slussat vidare till byn.

Den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen har under \u00e5ren ocks\u00e5 spelat en viktig roll som kont akt l\u00e4nk mellan Fredsbyn och Folke Bernadot t es Minnesfond. Eft er mordet p\u00e5 FN-medlaren Folke Bernadot t e i Jerusalem 1948 inst ift ades en minnesfond som skulle bidra till att fr\u00e4mja fred och internationell f\u00f6rst\u00e5else. Minnesfonden har under \u00e5ren st\u00f6tt at Neve Shalom med avsev\u00e4rda belopp framf\u00f6rallt vid byggande av skolan. I det arbetet har den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen kunnat bidra genom att utveckla och f\u00f6rklara Fredbyns arbet e.

Till sist vill jag understryka den viktiga insats som den svenska v\u00e4nf\u00f6reningen under \u00e5ren gjort genom att
akt ivt medverka i dialogen med byn kring hur de donerade medlen anv\u00e4nds. \u00c4ven om den svenska
v\u00e4nf\u00f6reningens ekonomiska bidrag \u00e4r blygsam j\u00e4mf\u00f6rt med bidragen fr\u00e5n t ill exempel USA och Tyskland har
vi \u00e4nd\u00e5 ansett att det \u00e4r viktigt att inte bara skicka iv\u00e4g pengar utan ocks\u00e5 delt a i diskussionen om hur
pengarna anv\u00e4nds. Sedan \u00e4r det Fredsbyn sj\u00e4lv som slutligen, i demokratisk ordning, best \u00e4mmer.
Carl-Anders Ifvarsson
Gl\u00f6m inte \u00e5rsm\u00f6t et 29 april
klockan 18.30 i Landst ingshuset
Anm\u00e4ldig till catharina.hjortzberg@telia.com
senast 28 april.
Vid sen ankomst ring 070-575 81 75.
Till Landst ingshuset g\u00e5r bussarna 3, 40, 52 eller 62 t ill h\u00e5llplat s
Kungsholmst org/ Landst ingshuset . Eller T-bana t ill st at ion
R\u00e5dhuset , uppg\u00e5ng Landst ingshuset .
Se pj\u00e4sen Jerusalem 2010 f\u00f6r specialpris

En pj\u00e4s som skildrar fiktiv situation i en verklig del av v\u00e4rlden \u2013 Mellan\u00f6stern. Urpremi\u00e4r 26 mars p\u00e5 M\u00e5larsalen, Dramaten.

Under tiden 27 mars\u20137 april kan du k\u00f6pa biljetter
f\u00f6r 150 kronor (ordinarie 250 kronor).
Boka via www.dramat en.se och koden JERUSALEM
(med st ora bokst \u00e4ver) eller via Dramatens
biljett kassa 08-667 06 80.
Nyhet sbrev fr\u00e5n svenska v\u00e4nf\u00f6reningen f\u00f6r Fredens Oas
\u2013 Neve Shalom/Wahat al-Salam mars 2010
3
F\u00f6lj med t ill Israel och Neve Shalom/ Wahat al-Salam i okt ober 2010

Vad s\u00e4gs om att resa med v\u00e4nnerna till Fredens Oas i h\u00f6st och kombinera resan med utflykter till Jerusalem och andra sev\u00e4rdheter i Israel? Vi ordnar resan delvis t illsammans med den engelska v\u00e4nf\u00f6reningen. Utresa omkring den 8 oktober.

I det fast a programmet ing\u00e5r nat urligtvis visning av byn, bes\u00f6k i skolan och Fredsskolan och t r\u00e4ffar med byns
familjer. Utflykter till Tel Aviv och Jerusalem har redan lagts in i programmet. Vi bor hela veckan i byn och
alla utflykter startar d\u00e4rifr\u00e5n.

Om minst tio personer deltar i resan kommer kostnaden f\u00f6r flyg, hotell (dubbelrum) och frukost ligga p\u00e5 cirka 10 000 kronor. Kanske kan vi f\u00f6rhandla ner priset n\u00e5gon t usenlapp, beroende p\u00e5 hur m\u00e5nga vi blir. Ytterligare kostnader f\u00f6r \u00f6vriga m\u00e5ltider, utflykter och transporter tillkommer.

Anm\u00e4l ditt intresse till Peter Haas, haas.j.peter@gmail.com, 070-575 81 75.
Tack till v\u00e5ra medlemmar
Under februari och halva mars 2010 har v\u00e4nf\u00f6reningen tagit emot 17 010 kronor.
V\u00e4nf\u00f6reningen t ackar ocks\u00e5 f\u00f6r en st \u00f6rre g\u00e5va fr\u00e5n Burl\u00f6vs f\u00f6rsamling.
Bes\u00f6k fr\u00e5n Knesset kan leda till f\u00f6r\u00e4ndrad skolpolitik
Den israeliska riksdagens (Knesset s) ut bildningsut skot t har bes\u00f6kt Fredsbyn och konst at erat at t man
m\u00e5st e se \u00f6ver st \u00f6det t ill skolan. Kanske kommer en del av skolans ekonomiska problem \u00e4nt ligen at t l\u00f6sas.

Bakgrunden \u00e4r att byns skola bet rakt as som en friskola och diskrimineras b\u00e5de vad g\u00e4ller skolpeng och
bussning av barnen. Den israeliska regeringen vill inte ha t v\u00e5spr\u00e5kiga skolor med undervisning b\u00e5de p\u00e5
hebreiska och arabiska utan st \u00f6der bara ett av spr\u00e5ken. Men nu \u2013 eft er en uppvakt ning fr\u00e5n byn hos Israels
regering \u2013 har den israeliska riksdagens utbildningsutskott gjort ett bes\u00f6k i Fredsbyn och konstaterat att

st\u00f6det till skolan m\u00e5ste ses \u00f6ver. Ett nytt m\u00f6te med skolans ledning, regionstyrelsen och
utbildningsdepartementet \u00e4r planerat.

V\u00e4nf\u00f6reningen har f\u00f6ljt detta spel mellan myndigheter och by i flera \u00e5r och reagerat p\u00e5 de or\u00e4ttvisor som drabbat skolan. Kanske kan vi \u00e4nt ligen f\u00e5 se en \u00e4ndring av skolpolit iken och d\u00e4rmed f\u00f6r fler skolor d\u00e4r barn fr\u00e5n de tv\u00e5 folken kan m\u00f6tas. Kanske ett litet fredsinitiativ?

Pet er Haas
Du kan alltid hitta mer information p\u00e5 byns hemsida www.nswas.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->