Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uniatismul din Transilvania - Preot Profesor Dumitru Staniloae

Uniatismul din Transilvania - Preot Profesor Dumitru Staniloae

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by catalinnz2002
Uniatismul din Transilvania - incercare de dezbinare a poporului roman
Uniatismul din Transilvania - incercare de dezbinare a poporului roman

More info:

Published by: catalinnz2002 on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
Pr. Prof. D. Staniloae,Uniatismul din Transilvania1
Preot Profesor DUMITRU STANILOAEUNIATISMUL DIN TRANSILVANIAINCERCARE DE DEZBINARE A POPORULUI ROMANBUCURE{TI1973
 
Pr. Prof. D. Staniloae,Uniatismul din Transilvania2
CUPRINSULA
Prefaþa
Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii1. Cauzele unia]iei2. ~nceputul unia]iei [i fals
urile de documente care însoþesc naº
terea ei
3. Lupta românilor din Transilvania pentru a rãmâne în Biserica strãmoºeascã ºi persecuþiile neîntrerupte suportate din cauza aceasta
BI. — 
Inocenþiu Micu Clain, deschizãtorul luptei politice naþionale a
românilor 
din Transilvania, luptãtor pentru independenþa Bisericii strãmoºeºti ºi victimã aalianþei habsburgo
-catolice
1. Lupta lui Inocenþiu Micu Clain în perioada funcþionãrii sale
caepiscop
2. Lupta lui Inocenþiu Micu Clain din captivitatea de
la RomaII. — 
Fruntaºii ªcolii Ardelene, continuatori ai liniilor directoare ale acþiunii luiInocenþiu Micu Clain, luptãtori împotriva catolicizãrii Bisericii unite ºi victime
ale ierarhiei acesteia1. Samuil Micu Clain
2. Gheorghe ªincai
3. Petru Maior III. — 
Lupta fruntilor greco
-catolici din secolul al XIX-lea pentru
independenþa Bisericii unite ºi pentru pãstrarea caracterului ei strãmoºesc
C
Acþiunea de extindere ºi de catolicizare continuã a uniatiei
DI. — 
ªcolile greco
-catolice
ºi opera educativã a Bisericii
OrtodoxeRomâneII. — 
~ncetarea definitivã a unei divizãri religioase formale a
poporului românIII. — 
Problema uniatismului `n perspectiva ecumenicã
 
Pr. Prof. D. Staniloae,Uniatismul din Transilvania3
PREFAÞA
Cele douã mari Biserici de astãzi, Biserica Ortodoxã ºi Biserica Romano
-
Catolicã, au fost Biserica cea Una în Hristos pân
\
`n 1054. Separaþia între Apusºi Rãsãrit ºi
-
a avut cauzele ei `n pretenþiile de jurisdicþie universalã ale papilor asupra întregii creºtinãtãþi. Aceste pretenþii, afirmate tot mai
accentuat dinsecolul al IX-
lea, au dus la despãrþirea oficialã a Bisericii Apusului de cea aRãsãritului, prin nefericitul act de la 1054. Anatema aruncatã de cardinalul
Humbert la 16 iulie 1054, `n numele papei Leon al IX-lea (1040—1054), pealtarul catedralei Sfintei Sofii din Constantinopol, prin care se afurisea patriarhul Mihail Cerularie (1043— 
1058) ºi întreaga Bisericã Ortodoxã, a fostîntemeiatã implicit pe ideea necreºtinã ºi f 
\
rã temei în revelaþia Sfintei ScripturiBiserica Ortodoxã, nerecunoscând primatul papal de jurisdicþie asupraBisericii universale a Domnului Hristos, se aflã într 
-o eroare atât de mare, `ncât
ea nu mai poate dobîndi ºi asigura mântuirea credincioºilor ei.Trãgînd toate consecinþele din ideea eronatã cã Biserica Romano
-
Catolicãeste singura Bisericã universalã, papalitatea a depus, de la 1054 `n continuare,
neîncetate eforturi spre a impune Bisericii Ortodoxe admiterea primatului papal
de jurisdicþie.Neînþând nimic din faptul încercarea de impunere a
 primatului pap
al a fost cauza despãrþirii ºi în loc sã caute refacerea unitãþii prinînlãturarea acelei cauze a dezbinãrii, Biserica Romano
-
Catolicã a crezut cã
 poate reface unitatea prin mijlocul prin care a sfâ[iat-
o, încercând sã impunã ºiortodocºilor primatul papa
l cu sila. Ea a pornit, astfel, în încercarea de refacere
a unitãþii pe o cale greºitã, care a adâncit ºi mai mult dezbinarea
.
De la sfârºitul secolului al XI
-
lea pânã la cãderea Constantinopolului subturci, la 29 mai 1453, papalitatea a încercat sã atragã Biserica Ortodoxã aRãsãritului la unire cu Biserica Romei prin repetate încercãri de unire, care vor constitui preludiul încercãrilor de uniaþie.
~n cursul acestor patru secole, Roma
 papalã a fãcut din pro
 blema reunirii Bisericilor un obiect de rguia
confesionalã, promiþînd creºtinilor din Imperiul bizantin ajutor în faþa asaltuluiotoman, în schimbul recunoaºterii primatului papal. Dacã Biserica Romano
-
Catolicã n
-
ar fi pornit ºi n
-
ar fi susþinut secole de
-
a rândal aceastã acþiune de
atragere a popo
arelor din Rãsãrit sub autoritatea scaunu
lui papal, anatema din
1054 ar fi rãmas un act f 
\
rã urmãri serioase în adâncirea dezbinãrii ºi rãciriidragostei dintre cele douã Biserici.~ncercãrile de unire din secolele
XI—XV
ºi cruciadele din secolele
XI— XII
I, în loc sã ajute la refacerea unirii Bisericilor, au agravat ºi mai multneînþelegerile dintre apuseni ºi r 
\s\riteni, adâncind dezbinarea dintre Biserica
Apusului ºi Biserica Rãsãritului. Anul 1204, când cavalerii Cruciadei a IV
-a au

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->