Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kumanda devre elemanları

kumanda devre elemanları

Ratings: (0)|Views: 1,515 |Likes:
Published by nosirkars

More info:

Published by: nosirkars on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ASENKRON MOTOR KUMANDATEKN
İ
KLER
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1.................................................................................................31. GÜÇ VE KUMANDA
Ş
EMALARINI Ç
İ
ZMEK.............................................................31.1. Kumanda ve Güç Devre Elemanlar
ı
Sembolleri.........................................................41.2. Devre
Ş
emalar
ı
n
ı
n Çizimi.........................................................................................61.2.1. Güç Devresinin Çizimi.......................................................................................61.2.2. Kumanda Devresinin Çizimi..............................................................................71.2.3.
Ş
emalarda Tan
ı
tma
İş
aretleri............................................................................11UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................12ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................14PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................15Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2...............................................................................................162. KUMANDA VE GÜÇ DEVRELER
İ
N
İ
KURMAK.......................................................162.1. Motor Kumanda Teknikleri.....................................................................................162.1.1. Asenkron Motoru Kesik Çal
ış
t
ı
rma..................................................................162.1.2. Bir Yönde Sürekli Çal
ış
t
ı
rma...........................................................................192.1.3. Birden Çok Kumanda Merkezinden Çal
ış
t
ı
rma.................................................212.1.4. Paket
Ş
alterleri ile Çal
ış
t
ı
rma...........................................................................242.1.5. Motorun Kilitleme Devreleri
İ
le Devir Yönü De
ğ
i
ş
imi.....................................302.1.6. Asenkron Motoru Zaman Ayarl
ı
Çal
ış
t
ı
rma......................................................362.1.7. Asenkron Motoru Hareket S
ı
n
ı
rlamalar
ı
na Göre Çal
ış
t
ı
rma..............................432.1.8. Bir Fazl
ı
Yard
ı
mc
ı
Sarg
ı
l
ı
Asenkron Motorun Çal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
.............................472.1.9. PTC Ba
ğ
lant
ı
l
ı
Faz Koruma Rölesi Ba
ğ
lanarak Bir Asenkron MotorunÇal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
.............................................................................................................552.1.10. Faz S
ı
ras
ı
Rölesi Ba
ğ
lanarak Bir Asenkron Motorun Sabit Yön
Ş
artl
ı
 Çal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
.............................................................................................................572.1.11. A
şı
r
ı
ve Dü
ş
ük Gerilim Rölesi Ba
ğ
lanarak Bir Asenkron Motorun Çal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
..................................................................................................................................582.1.12. S
ı
v
ı
Seviye Rölesi Ba
ğ
lanarak Bir Asenkron Motorun Çal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
..............602.1.13. Sa
ğ
Sol Rölesi
İ
le Asenkron Motorun Çal
ış
t
ı
r
ı
lmas
ı
.......................................612.1.14. Motor Koruma ve Kontrol Röleleri ile
İ
lgili
İş
lem Basamaklar
ı
......................622.2. Otomatik Kumanda
İ
le
İ
lgili De
ğ
i
ş
ik Uygulamalar..................................................632.2.1. Uygulama 1......................................................................................................632.2.2. Uygulama 2......................................................................................................642.2.3. Uygulama 3......................................................................................................642.2.4. Uygulama 4......................................................................................................652.2.5. Uygulama 5......................................................................................................66UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................67ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................68PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................69Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3...............................................................................................703. S
İ
STEM
İ
N ÇALI
Ş
MASINI TEST ETMEK...................................................................703.1. Güvenli Çal
ış
ma......................................................................................................703.1.1. Sisteme Enerji Giri
ş
i........................................................................................703.1.2. Sistemin Çal
ış
ma Parametrelerinin Uygunlu
ğ
u.................................................71
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Murat Görükmez liked this
Murat Görükmez liked this
718elx_1 liked this
Cahit Akgül liked this
Servet Kemancı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->