Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aln

aln

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by wiredpsyche

More info:

Published by: wiredpsyche on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 M
ë
10 dhjetor t
ë
vitit 1948, Asambleja e P
ë
rgjithshme e Kombeve t
ë
Bashkuaranxori dhe shpalli Deklarat
ë
n e P
ë
rgjithshme mbi t
ë
Drejtat e Njeriut, tekstin eplot
ë
t
ë
s
ë
cil
ë
s po e botojme n
ë
faqet q
ë
vijojn
ë
. Mbas k
ë
tij akti historik, Asambleja ftoi t
ë
gjitha shtetet an
ë
tare q
ë
ta shpallin tekstin e Deklarat
ë
s dhe t
ë
 p
ë
rpiqen q
ë
t
ë
p
ë
rhapet, paraqitet, lexohet dhe t
ë
shpjegohet, sidomos n
ë
 shkolla dhe institucione t
ë
tjera edukuese, n
ë
t
ë
gjitha vendet dhe shtetet pamarr 
ë
parasysh statusin e tyre politik.Teksti zyrtar i Deklarat
ë
s mund t
ë
gjindet n
ë
gjasht
ë
gjuh
ë
zyrtare t
ë
Kombeve t
ë
 Bashkuara: angleze, fr 
ë
nge, kineze, ruse, spanjolle dhe arabe.
DEKLARATA E PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT
HYRJE
Mbasi njohja e dinjitetit t
ë
lindur t
ë
t
ë
drejtave t
ë
barabarta dhe t
ë
 patjet
ë
rsueshme t
ë
t
ë
gjith
ë
an
ë
tar 
ë
ve t
ë
familjes njer 
ë
zore
ë
sht
ë
themeli i liris
ë
,drejt
ë
sis
ë
dhe paqes n
ë
bot
ë
;mbasi mosrespektimi dhe p
ë
rbuzja e t
ë
drejtave t
ë
njeriut ka
ç
uar drejt aktevebarbare, t
ë
cilat kan
ë
ofenduar nd
ë
rgjegjen e njer 
ë
zimit, dhe mbasi krijimi i bot
ë
sn
ë
t
ë
cil
ë
n njer 
ë
zit do t
ë
g
ë
zojn
ë
lirin
ë
e fjal
ë
s, t
ë
besimit dhe lirin
ë
nga frika eskamja
ë
sht
ë
proklamuar si d
ë
shira m
ë
e lart
ë
e
ç
do njeriu;mbasi
ë
sht
ë
e nevojshme q
ë
t
ë
drejtat e njeriut t
ë
mbrohen me dispozita juridike,k
ë
shtu q
ë
njeriu t
ë
mos jet
ë
i shtr 
ë
nguar q
ë
n
ë
pik
ë
n e fundit t'i p
ë
rvishetkryengritjes kund
ë
r tiranis
ë
dhe shtypjes;mbasi
ë
sht
ë
e nevojshme q
ë
t
ë
nxitet zhvillimi i marr 
ë
dh
ë
nieve miq
ë
sore midiskombeve;mbasi popujt e Kombeve t
ë
Bashkuara v
ë
rtetuan p
ë
rs
ë
ri n
ë
Kart
ë
besimin e tyren
ë
t
ë
drejtat themelore t
ë
njeriut, n
ë
dinjitetin dhe vler 
ë
n e personit t
ë
njeriut dhe
 
 barazin
ë
midis burrave dhe grave dhe mbasi vendos
ë
n q
ë
t
ë
nxitin p
ë
rpariminshoq
ë
ror dhe t
ë
p
ë
rmir 
ë
sojn
ë
nivelin e jet
ë
s n
ë
liri t
ë
plot
ë
;mbasi shtetet an
ë
tare u detyruan q
ë
, n
ë
bashk
ë
punim me Kombet e Bashkuara,t
ë
sigurojn
ë
respektimin e p
ë
rgjithsh
ë
m dhe zbatimin e t
ë
drejtave t
ë
njeriut dhet
ë
lirive themelore;mbasi kuptimi i p
ë
rbashk
ë
t i k
ë
tyre t
ë
drejtave dhe lirive
ë
sht
ë
m
ë
i r 
ë
nd
ë
sish
ë
mp
ë
r realizimin e plot
ë
t
ë
k
ë
tij detyrimi; ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall K
ë
t
ë
DEKLARATE TEPERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal t
ë
p
ë
rgjithsh
ë
m t
ë
cilinduhet ta arrijn
ë
t
ë
gjith
ë
popujt dhe t
ë
gjitha kombet, n
ë
m
ë
nyr 
ë
q
ë
 
ç
do njeri dhe
ç
do organiz
ë
m shoq
ë
ror, duke pasur parasysh gjithmon
ë
k
ë
t
ë
Deklarat
ë
, t
ë
 p
ë
rpiqet q
ë
, me an
ë
t
ë
m
ë
simit dhe edukimit, t
ë
ndihmonte n
ë
respektimin ek
ë
tyre t
ë
drejtave dhe lirive dhe q
ë
, me an
ë
t
ë
masave progresive komb
ë
tare dhend
ë
rkomb
ë
tare, t
ë
sigurohej njohja dhe zbatimi i tyre i p
ë
rgjithsh
ë
m dhe i v
ë
rtet
ë
,si midis popujve t
ë
vet
ë
shteteve an
ë
tare , ashtu edhe midis popujve t
ë
atyreterritoreve q
ë
jan
ë
n
ë
n administrimin e tyre.
Neni 1.
T
ë
gjith
ë
njer 
ë
zit lindin t
ë
lir 
ë
dhe t
ë
barabart
ë
n
ë
dinjitet dhe n
ë
t
ë
drejta. Atakan
ë
arsye dhe nd
ë
rgjegje dhe duhet t
ë
sillen ndaj nj
ë
ri tjetrit me frym
ë
 v
ë
llaz
ë
rimi.
Neni 2.
Secili g
ë
zon t
ë
gjitha t
ë
drejtat dhe lirit
ë
e parashtruara n
ë
k
ë
t
ë
Deklarat
ë
pakurrfar 
ë
kufizimesh p
ë
rsa i p
ë
rket rac
ë
s, ngjyr 
ë
s, gjinis
ë
, gjuh
ë
s, besimit fetar,mendimit politik ose tjet
ë
r, origjin
ë
s komb
ë
tare a shoq
ë
rore, pasuris
ë
, lindjes osetjet
ë
r. Asnj
ë
dallim nuk do t
ë
b
ë
het n
ë
baz
ë
t
ë
statusit politik, juridik ose nd
ë
rkomb
ë
tar t
ë
shtetit ose vendit t
ë
cilit i p
ë
rket
ç
do njeri, qoft
ë
kur shteti ose vendi
ë
sht
ë
i
 
 pavarur, qoft
ë
n
ë
n kujdestari, qoft
ë
jo vet
ë
qeveris
ë
s ose q
ë
gjindet n
ë
 
ç
far 
ë
dokushtesh t
ë
tjera t
ë
kufizimit t
ë
sovranitetit.
Neni 3.
Gjithkush ka t
ë
drejt
ë
t
ë
jetoj
ë
, t
ë
jet
ë
i lir 
ë
dhe t
ë
ket
ë
sigurimin vetjak.
Neni 4.
 Asnjeri nuk duhet t
ë
mbahet si skllav ose
ç
if 
ç
i; skllav
ë
ria dhe tregtia e skllev
ë
rve jan
ë
t
ë
ndaluara n
ë
t
ë
gjitha format.
Neni 5.
 Asnjeri nuk duhet t'i n
ë
nshtrohet mundimit, veprimit ose d
ë
nimit t
ë
eg
ë
r, jonjer 
ë
zor ose posht
ë
rues.
Neni 6.
Gjithkush ka t
ë
drejt
ë
q
ë
t'i njihet kudo personaliteti juridik.
Neni 7.
T
ë
gjith
ë
jan
ë
t
ë
barabart
ë
para ligjit dhe kan
ë
t
ë
drejt
ë
pa asnj
ë
diskriminim t
ë
 mbrohen barabar nga ligji.T
ë
gjith
ë
kan
ë
t
ë
drejt
ë
n p
ë
r t'u mbrojtur barabar kund
ë
ç
do diskriminimi q
ë
c
ë
non k
ë
t
ë
Deklarat
ë
, si dhe kund
ë
ç
do nxitje p
ë
r nj
ë
 diskriminim t
ë
till
ë
.
Neni 8.
Gjithkush ka t
ë
drejt
ë
p
ë
r mjete juridike t
ë
frytshme para gjykatave kompetentekomb
ë
tare p
ë
r veprimet me t
ë
cilat shkelen t
ë
drejtat themelore t
ë
garantuaranga kushtetuta ose ligjet.
Neni 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->