Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gli1

gli1

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by wiredpsyche

More info:

Published by: wiredpsyche on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
 
DEARBH
Ú
UILE-CHOITEANN CEARTA AN DUINE
[Preamble]
De Bhr 
í
gurb
é
aithint d
í
nte d
ú
chais agus chearta comhionanna do-shannta anuile dhuine den chine daonna is foras don tsaorise, don cheartas agus donts
í
och
á
in sa domhan,De Bhr 
í
gur thionscain a neamhaird agus an m
í
-mheas ar chearta an duinegn
í
omhartha barbartha a chuir uaf 
á
s ar choinsias an chine daonna, agus gobhfuil for 
ó
gartha gurb
é
meanmarc is uaisle ag an gcoitiantacht saol a thabhairt i
é
im a bh
é
arfas don duine saoirse chainte agus chreidimh agus saoirse
ó
eaglaagus
ó
amhgar,De Bhr 
í
go ndearna pobail na N
á
isi
ú
in Aontaithe sa Chairt dearbh
ú
athuair ar agcreideamh i gcearta bun
ú
sacha an duine, i nd
í
nit agus i bhfi
ú
ntas pearsan anduine agus i gcearta comhionanna fear agus bean, agus gur chinneadar tac
ú
leisan ascnamh s
ó
isalach agus r 
é
im maireachtana n
í
os fearr a thabhairt i gcr 
í
ch faoishaoirse n
í
os fairsinge,De Bhr 
í
gur ghabhadar na St
á
t-Chomhalta
í
faoi chuing ghealltanais gond
é
anfaid, i gcomhar leis na N
á
isi
ú
in Aontaithe, urraim uile-choiteann
é
ifeachtach d'
á
irithi
ú
do chearta agus do shaoirs
í
bun
ú
sacha an duine.De Bhr 
í
go bhfuil s
é
í
or-th
á
bhachtach, chun an gealltanas sin a chomhalladh inaioml
á
ine, go mbeif 
í
ar aon-tuiscint maidir leis na cearta agus na saoirs
í
sin, Anois ar an abhar sin for 
ó
grainn an Tion
ó
l Giner 
á
lta an Dearb
ú
Uile-choiteannseo ar Chearta an Duine mar chomhchaighde
á
n le tabhairt i r 
é
im ag gach pobalagus gach n
á
isi
ú
n ionas go nde
á
nfaidh gach uile dhuine agus gach uile organden chomhdhaonnacht, agus iad de sh
í
or ag tabhairt an Dearbhuithe seo d
á
 n'aire agus d
á
n-
ú
idh, d
í
chell, tr 
í
d an teagasc agus an t-oideachas, chun urraimdo na cearta agus do no saoirs
í
sin a choth
ú
agus chun a
á
irithi
ú
tr 
í
d beartaascnaimh, n
á
isi
ú
nta agus eadarn
á
isi
ú
nta, go mbeidh aithint agus feidm
é
ifeathtach uile-choiteann acu, n
í
hamh
á
in i measc pobal na St
á
t-Chomhalta
í
 
é
in, ach f 
ó
s i measc pobal na gcr 
í
ocha at
á
faoina ndl
í
nse sin.
 
 
Airteagal 1.
Saol
á
itear na daoine uile saor agus comhionann ina nd
í
nit agus ina gcearta. T
á
 bauidh an r 
é
as
ú
in agus an choinsiasa acu agus dl
í
d iad f 
é
in d'iompar de mheonbhrthreachais i leith a ch
é
ile.
Airteagal 2.
T
á
teideal ag gach uile dhuine chun na gceart agus na saoirs
í
go l
é
ir at
á
leagthaamach sa Dearth
ú
seo, gan idirdheal
ú
d
á
on tsaghas, go h
á
irithe maidir le cine,dath, gn
é
as, teanga, creideamh, tuairim pholit
í
ochta n
ó
tuarim eile, bunadhn
á
isi
ú
nta n
ó
s
ó
isilach, maoin, breith n
ó
c
é
im
í
ocht eile,Fairis sin, n
í
d
é
anfar aon idirdheal
ú
ar fhoras no c
é
im
í
ochta poilitici
ú
la, dl
í
nsi
ú
lan
ó
eadarn
á
isi
ú
nta at
á
ag an t
í
r n
ó
an chr 
í
och len mbaineann duine, p
é
acucr 
í
och neamhsple
á
ch, cr 
í
och iontaobhais, n
ó
cr 
í
och gan rialtas d
ú
chais
í
, n
ó
 cr 
í
och a bhfuil aon teoranta eile ar a ceannasacht.
Airteagal 3.
T
á
ag gach uile dhuine, an ceart chun marthana, chun saoirse agus chunsl
á
nd
á
la a phearsan.
Airteagal 4.
N
í
coime
á
dfar aon duine faoi mhoghsaine n
á
faoi dhaoirse; toirmeasctar gachgn
é
den mhoghsaine agus de thr 
á
d
á
il na mogha.
Airteagal 5.
N
í
d
é
anfar c
é
ast
ó
ireacht ar bith n
á
c
ó
ir n
á
pion
ó
s
é
adr 
ó
caireach, m
í
dhaonna n
á
 t
á
irch
é
imneach a chur air.
Airteagal 6.
 
 T
á
ag gach uile dhuine an ceart chun a aithinte i ngach uile
á
it mar phearsa il
á
thair an dl
í
.
Airteagal 7.
Is comhionann na daoine uile i l'athair an dl
í
agus is dligh dh
ó
ibh an dl
í
dothabhairt coimirce dh
ó
ibh i gcomhionannas gan leithcheal ar aon neach.Dl
í
tear do ch
á
ch comhionannas coimirce i gcoinne aon leithcheal a sh
á
ó
dh anDearbh
ú
seo agus i gcoinne aon bhriogaireachta chun leithcheal den ts
ó
rt sin adh
é
anamh.
Airteagal 8.
T
á
ag gach uile dhuine an ceart chun f 
ó
irithin
é
ifeacht
ú
il d'fh
á
il
ó
na bins
í
 n
á
isi
ú
nta inni
ú
la i gcoinne gn
í
omhartha a sh
á
ra
í
os na cearta bun
ú
sacha a bheir an bunreacht n
ó
an dl
í
dh
ó
.
Airteagal 9.
N
í
d
é
anfar go forlamhach aon duine a ghabh
á
il a choinne
á
il n
á
a chur ar deora
í
ocht.
Airteagal 10.
Dl
í
onn an uile dhuine, i gcomhionannas ioml
á
n lena ch
é
ile,
é
isteacht chothromphoibl
í
d'fh
á
il
ó
bhinse neamhsple
á
ch neamhchlaon chun a chearta agus aoblag
á
id
í
agus aon ch
ú
iseamh coiri
ú
il ina aghaidh a chinneadh.
Airteagal 11.
1. Gach duine a c
ú
iseofar i gcion inph
í
onois is tuigthe
é
a bheithneamhchiontach go dt
í
go gcrutha
í
tear ciontach
é
do r 
é
ir dl
í
i dtrail phoibl
í
,ina mbeidh ar f 
á
il aige gach c
ó
ir is g
á
lena chosaint a r 
á
th
ú
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->