Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hat

hat

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by wiredpsyche

More info:

Published by: wiredpsyche on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
 
DECLARASYON INIVESEL DWA DE LOM
[Preamble]
EntwodiksyonL
è
nou konsidere ke, paske yo rekon
è
t ke diyite ki nan nannan tout moun ak dwaegal ego yo ki pa sa van, se baz epi inali
é
nables constitue le fondement de lalib
è
te, de la jistis epi deak lap
è
nan le mond entye,L
è
nou konsidere ke, paske yo pa rekon
è
t epi ke yo m
é
eprize dwa de lom, samennen move zak ki revolte la konsians limanite, epi tou ke w
è
yon tan kote toutmoun ap lib pou you pale ak pou yo kw
è
, paske yo pap nan laperez ak la mis
è
,tan sa-a yo rele li pi gwo ambisyon lom ka genyen,L
è
nou konsidere ke li enp
ò
tan ke dwa de lom fok yo pwoteje yo av
è
k yonregleman de dwa pou lom pa oblije, l
è
li pasa aji lot jan, revolte kgenont kraze zoak lopresyon,L
è
nou konsidere ke li imp
ò
tan ke tout moun ankouraje devlopman relasyonzanmitay ak lot nasyon,L
è
nou konsidere ke nan Pwensip fondalnatal Nasyon Zini, p
è
p Nasyon Zini-yoretounen proklame la fwa-yo nan dwa fondalnatal moun, nan la diyite ak val
è
toutmoun, nan dwa egal ego fanm kou gason, epi ke p
è
p sa yo deklare ke yo desidemete devan, pwogr 
è
la sosyete epi pou yo enstale bon kondisyon pou la vi miy
ò
 chitya nan gwao la lib
è
te,L
è
nou konsidere ke peyi manm yo angaje yo pou yo asire, ansanm avekOganisyon Nasyon Zini, respe iniv
è
sel ak respe tout bon dwa de lom ak lib
è
tefondalnatal,L
è
nou konsidere li enp
ò
tan ke fok yo tout w
è
dwa ak lib
è
te sa-yo menm jan, pouyo ka ranpli tout bon angajman sa-a, Asamble Jeneral Nasyon ZinipwoclameDeklarasyon Iniv
è
sel Dwa de Lom sa-a
 
 Se anbisyon pou la vi miy
ò
demen, pou tout p
è
p ak tout nasyon mete nan t
è
t yo,pou yon jou tout moun, ansanm avek tout vwa la sosyete, ak Deklarasyon sa-anan lespri yo toutan, yo f 
è
yon j
è
ò
, avek kom baz anseyman ak edikasyon, pouyo devlope resp
è
dwa ak lib
è
te sa a yo epi pou yo f 
è
de kwa, avek aksyonnasyonal ak ent
è
nasyonal, yap pran ofi am
è
zi, pou yo rekon
è
t dwa sa yo epi pouyo aplike yo nan le mond antye, tout bon, nan mitan popilasyon peyi ki manmNasyon Zini-yo, ak nan mitan tout teritwa ki anba jiridiksyon yo.
ArtikAtik 1
Tout moun f 
è
t lib, egal ego pou diyite kou w
è
dwa. Nou gen la rezon ak lakonsyans epi nou f 
è
t pou nou aji youn ak lot ak yon lespri fwat
è
nite.
ArtikAtik 2
Chak moun kapab itilize dwa ak tout lib
è
te pki pwoklame nan Deklarasyon sa-a,san yo pa f 
è
okenn diferans ant you moun ak you lot, kelt ki lan swa ras li, koul
è
 li, sex li, lang li pale-a, relijyon li, opinyon politik o swa nen pot ki lot opinyon li kagenyen, kit li soti nan orijin nasyonal o gen reap
ò
ak la sosyete, lajan, kotel s
ò
otio swa nenpot ki lot sitiasyon.Epi, yo pap f 
è
oken diferans kel ke swa lL wa sou politik, jistis o swa Lwaent
èé
nasyonal peyi ou byen tenritwa kote moun nan s
ò
ti, ke p
èé
yi o swa tenritwasa-a li endepandan, ou byen sou lobedians yon lot, kel pa sa anji pou kol oenke
ò
kel gen kek r 
è
gleman ki limite lib
è
te peyi-a.
ArtikAtik 3
Chak moun gen dwa as ke li gen la vi, la libe
è
te ak sekirite pou t
è
t-li.
ArtikAtik 4
Yo pa gen dwa kimbe p
è
son nan esklavaj ni f 
ò
sel ekzekite yon travay; esklavajavek kom
è
s esklav ent
è
di k
è
l ke swa jan yap f 
è
l la.
 
 
ArtikAtik 5
Yo pa gen dwa maspinen you moun, ni f 
è
l sibi m
ò
ve tretman, ni tretel kou b
è
tosnon f 
è
l p
è
di lon
è
l.
ArtikAtik 6
Chak moun gen dwa as ke yo rek
ò
net toupatou p
è
sonalite jiridik-li.
ArtikAtik 7
Tou moun egal devan la lwa epi tout moun gen dwa, san pati pri, gen menmpwoteksyon ke la lwa bay. Tout moun gen dwa gen pwoteksyon-an kont tout patipri ki ta kab anviole Deklarasyon sa-a epi tout kont tout pwovokasyon pou yo f 
è
 pati pri.
ArtikAtik 8
Chak moun gen dwa poul resevwa konkou tout bon pa devan tribinal nasyonalreskonsab yo, kont zak kap anviole dwa fondalnatal ke konstitisyon o swa la lwarek
ò
net kel genyen.
ArtikAtik 9
Yo pa gen dwa ak fos gro ponyet, arete, mete nan prizon o swa ekzile yon moun.
ArtikAtik 10
Chak moun gen dwa, egal ego, as ke yo koute koz li kou koz nenp
ò
t ki lot moun,devan yon piblik, devan yon tribinal ki pa depann de p
è
son anpi ki baye bon pwaak bon mezi, ki kab deside sou dwa ak devwa moun nan, o swa si akizasyon yopote kontli la lwa konsiderel kom jis.
ArtikAtik 11

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->