Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mxv

mxv

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by wiredpsyche

More info:

Published by: wiredpsyche on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
 
Tnu'u saja n
í
 
ñ
ayiv
í
ja
ñ
atu na sa'a ndeva'tna'a Se'e kaka'an taka ma
ñ
una'nu
Uxi ki
í
yoo Diciembre kuiya 1948 nganclututu taka ma
ñ
u na'nu te ngandatnu'i tengasijinui tnu'u, ja nu tutu ya'a ka'an ja taka ma
ñ
ayi m
í
 
ñ
ayivi ma k
ú
kusa'andeva'a tna'a-i. Te sun
í
ngaxindaku-i nu
í
in iin
ñú
kusajai t
ú
tu ya'a, nu taka masa'a
ñ
ui, te suni ngaxindaku-i ja nasaja tnu'u mu i
í
n i
í
n suchi kuechi k
á
 jika ve'esikua'a.
TNU'U SAJA N
Í
 
Ñ
AYIVI JA
Ñ
ATU NA SA'A NDEVA'TNA'A
Tnu'u ka'an libertad, justicia, ji'in Paz chi kaka'an ja natu na kukuna kusa'andeva'atna'a chi su'uva kundatnu'u mani, kukoto tna'a-i, kuchinde tna'a
ñ
ayi ve'e-i,
ñ
ui t
é
mi
ñ
ayivi,
ñ
atu iyo ja kusa'a ndeva'a tna'a-i.Nayi
ñ
atu kajini ja iyo tutu chinde
ñ
ayi ja ma kusa'a ndeva'a tna'ao, ku ja sa'a
í
jakua'a
ñ
ayi
ñ
u kasa'a ndeva'a tna'a.Yuka ku ja ka
ñ
uku xeen ja kuka'avi-o tutu ya'a tnav'a ku kukoto-mani tna'a-o,
ñ
atu na kukasi ja kusa'atna-o i
í
n ja va'a, te ku kuini-ndsiaja-o nanga i'yadsionsikuinio.Te suni
ñ
u kuechi,
ñú
na'nu taka tusuma-i ni jika ka'nu
ñ
ayivi ngandututu-i tengandaka'i ya jini
ñ
u'u ja
ñ
atu na sa'ndeva'tna, ni
ñ
a'a, ni te tna'va iin, iin,
ñ
u kuk
ó
 va'a,
ñ
atu
ñ
ayi kunda'vi koo.Te suni t
á
kol tu'u
ñú
ni jika ka'nu nayiv
í
ngasijinui tnu'u ja kukuatnui t
ú
tu ka'atnu'u ja
ñ
atu na sa'a-ndeva'tna.Te suni n
ú
taka tu'u
ñú
kukani-ini in
ú
tna ka'a t
ú
tu ja ma sa'a ndeva'tna-o chi kukukot
ó
va'atna takatu'u
ñ
ayi k
á
yiyo m
í
 
ñ
ayivi.NU NGADUTUTU
Ñ
 AYITE SE'E NGAKA'I
 
 TNU'U KA'A JA
Ñ
 ATUNA SA'A NDEVA'A TNA'AJini
ñ
u'u ja taka tu'u ma
ñ
ayi kujiyo ini
ñ
u kuechi ji'in
ñ
u na'nu, ni jika ka'nu
ñ
ayivi,kuin
í
ja kundukunde-i tnava'a takutu'u
ñ
ayi ji'
í
n ve'e tni
ñ
u kusaja-i tnu'u tna ka'at
í
tu ja ma k
ú
sa'a ndeva'tna-o. Te sumi jini
ñ
u'u ja kusaja-i tnu'uma nu suchikasikua'a tnava'a ku kuchinde-i ma-i, tata-i, nana-i, nu kajiyo-i tnundo'o ji
ñ
ayisa'andeva'
ñ
a'a.
Art
í
culo 1
Taka ma
ñ
ayi nguiakoi
ñ
ayivi
ñ
atu na ja'a tnu'u ja kusa'a ndeva'
ñ
a-i, su'uva kajitova'a
ñ
a-i, yuka ku ja jini
ñ
u'u ja kukototna-i.
Art
í
culo 2
Suni ka'a ja ma sa'a ndeva'tna-o, kasa-i ja inuni kaku taka-tu'uo,
ñ
at
ú
kaji
ñ
ayi,
ñ
atu nu sa'a kue tnu, kuij,
ñ
a'a, t
é
kakui, te suni
ñ
atunu sa'a kue nanga yu'u ka'a-i, nanga i'yandiosi jinindiaja-i, suni
ñ
atu nu sa'a nu kuika-i xi kunda'v
í
, suni
ñ
atunu sa'a ndega
ñ
u kaku-i.Te suni tutu ka'a ja ma sa'a-ndeva'tna-o ku kuatni
ñ
u taka ma
ñ
u
ñ
ayivi.
Art
í
culo 3
Tutu ya'a chi
ñ
atu jai tnu'u ja kuxin
á
tna
ñá
yi, su'uva iyo ja chinde
ñ
a'
í
te iyoi janenu
í
taka tu'u
ñ
ayi nija'anu ji'i suchi lule.
Art
í
culo 4
Ni i
í
n
ñ
ayi ma ku kunukechi ka'anga-i nu i
í
ka
ñ
ayi, te sumi ma ku sa'a ndeva'
ñ
a-i
ñ
ayi j
í
nukuechi nu-i.
Art
í
culo 5
 
 
Ñ
at
ú
na ja'a tnu'u ja kusa'ndeva'tna
ñ
ayi, kukanitna-i kuquendetna-i ji'inkuka'ndeva-i.
Art
í
culo 6
Taka tu'u ma
ñ
ayi jikond
á
va
ñ
ayiv
í
, chi iyo i
í
n t
ú
tu ka'a ja
ñá
tu na sa'andeva'
ñ
a'a.
Art
í
culo 7
Taka tu'u ma
ñ
ayi inuni kakui, inuni kande-i nu t
é
tni
á
 
ñú
te suni ku chinde
ñ
a'tenu
ñ
atu kuechi
í
iyo.
Art
í
culo 8
Taka tu'u ma
ñ
ayi ku nduku-i i
í
n
ñ
ayi chinde
ñ
a'a n
ú
iyo i
í
n kuechi ja kui'i, ve'ekaa, xi na inka tnundo'o iyo-i.
Art
í
culo 9
Ni i
í
n
ñ
ayi ma ku kuivi ve'e kaa, xi kuta
ñ
a-i
ñ
u-i nu
ñá
tu na ki'echi iyo.
Art
í
culo 10
Taka tu'u ma
ñ
ayi ku chinde-i ma-i nu ve'e tni
ñ
u n
ú
kaa kuechi ja'a-i nava'akundaa n
á
kuechi sa'a-i
ó
 
ñ
at
ú
na kuech
í
iyo.
Art
í
culo 11
1. Taka
ñ
ayi kaa chuechi ja'a-i ma k
ú
ki'in ve'e kaa nu
ñá
tu kundaa kuechitna ka'a t
í
tu ja ma ku sa'a ndeva'atna-o.2. Te suni ma ku ki'in kani-i ve'e kaa, nu masu kuechi xeen sa'a-i.
Art
í
culo 12

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->