Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
slv

slv

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by wiredpsyche

More info:

Published by: wiredpsyche on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
 
SPLO
Š
NA DEKLARACIJA
Č
LOVEKOVIH PRAVIC
PREAMBULA
Ker pomeni priznanje prirojenega
č
love
š
kega dostojanstva vseh
č
lanov
č
love
š
kedru
ž
be in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravi
č
nosti inmiru na svetu;ker sta zanikanje in teptanje
č
lovekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj,
ž
aljivih za
č
love
š
ko vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudjesvobode govora in verovanja in v katerem ne bi
ž
iveli v strahu in pomanjkanju,spoznana za najvi
š
 je prizadevanje
č
love
š
tva;ker je nujno potrebno, da se pravice
č
loveka zavarujejo z mo
č
 jo prava, da
č
lovekne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje;ker je nujno potrebno pospe
š
evati razvoj prijatelskih odnosov med narodi;ker so ljudstva Zdru
ž
enih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne
č
lovekove pravice osebnosti, v enakopravnost mo
š
kih in
ž
ensk in se odlo
č
ila, dabodo podpirala dru
ž
beni napredek in ustvarjanje bolj
š
ih
ž
ivljenjskih pogojev vve
č
 ji svobodi;ker so se vse dr 
ž
ave
č
lanice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Zdru
ž
eniminarodi, pospe
š
evale splo
š
no in resni
č
no spo
š
tovanje
č
lovekovih pravic intemeljnih svobo
šč
in;ker je skupno razumevanje teh pravic in svobo
šč
in najve
č
 jega pomena zapopolno uresni
č
itev te zaveze,GENERALNA SKUP
ŠČ
INArazgla
š
aTO SPLO
Š
NO DEKLARACIJO
Č
OVEKOVIH PRAVIC kot skupen ideal vsehljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi dru
ž
be in vsi posamezniki,vedno v skladu s to Declaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spo
š
tovanje do tehpravic in svobo
šč
in ter s postopnimi dr 
ž
avnimi in mednarodnimi ukrepi zagotoviliin zavarovali njihovo splo
š
no in resni
č
no priznanje in spo
š
tovanje, tako mednarodi dr 
ž
av
č
lanic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo.
 
 
1.
č
len.
Vsi ljudje se rodilo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati grug z grugim kakor bratje.
2.
č
len.
Vsakdo je upravi
č
en do u
ž
ivanja vseh pravic in svobo
šč
in, ki so razgla
š
ene s toDeclaracijo, ne glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politi
č
no ali drugoprepri
č
anje, narodno ali socialno pripadnost, premo
ž
enje, rojstvo ali kakr 
š
nokolidrugo okoli
šč
ino.Nadalje ni dopustno nikakr 
š
no razlikovanje glede na politi
č
no ali pravno ureditevali mednarodni polo
ž
aj de
ž
ele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo toozemlje neodvisno, pod skrbni
š
tvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno vsvoji suverenosti.
3.
č
len.
Vsakdo ima pravico do
ž
ivljenja, do prostosti in do osebne varnosti.
4.
č
len.
Nikogar se ne sme imeti niti v su
ž
enjustvu niti v podlo
ž
ni
š
tvu; su
ž
enjstvo intrgovina s su
ž
nji v kakr 
š
nikoli obliki sta prepovedana.
5.
č
len.
Nikogar se ne sme mu
č
iti ali z njim surovo, ne
č
love
š
ko ali poni
ž
ujo
č
e ravnati.
6.
č
len.
Vsakdo ima povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti.
7.
č
len.
 
 Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakegapravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred slehernodiskriminacijo, ki bi kr 
š
ila to Declaracijo, kakor tudi pred vsakim
šč
uvanjem ktak
š
ni diskriminaciji.
8.
č
len.
Vsakdo ima pravico do u
č
inkovitega pravnega sredstva pri pristojnih dr 
ž
avnihsodnih oblasteh proti dejanjem, ki kr 
š
ijo temeljne pravice, priznane mu po ustaviali zakonu.
9.
č
len.
Nih
č
e ne sme biti samovoljno zaprt, pridr 
ž
an ali izgnan.
10.
č
len.
Vsakdo je pri odlo
č
anju o njegovih pravicah in dol
ž
nostih in v primeru kakr 
š
nekolikazenske obto
ž
be zoper njega upravi
č
en ob polni enakosti do pravi
č
nega in javnega obravnavanja pred neodovisnim in nepristranskim sodi
šč
em.
11.
č
len.
1. Vsakdo, ki je obto
ž
en kaznivega dejanja, ima pravico, da velja zanedol
ž
nega, dokler ni spoznan za krivega v skladu za zakonom o javnempostopku, v katerem so mu dane vse mo
ž
nosti, potrebne za njegovoobrambo.2. Nih
č
e ne sme biti spoznan za krivega kateregakoli kaznivega dejanjazaradi kakr 
š
negakoli ravnanja ali opustitve, po notranjem alimednarodnem pravu. Prav tako se ne sme izre
č
i stro
ž
 ja kazen od tiste, ki je bila predpisana v
č
asu storitve kaznivega dejanja.
12.
č
len.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->