Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
testiin bodlogiin huraamj

testiin bodlogiin huraamj

Ratings:
(0)
|Views: 3,282|Likes:
Published by heribo

More info:

Published by: heribo on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

 
ªìíºõ ¿ãÝíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãûã ÅÁÑ-ä ¿çýõ õè÷ýýëèéí öºì àãóóëãûíõ¿ðýýíä ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõü Òåõíîëîãèéíñóðãóóëèéí áàãø íàð áîëîâñðóóëæ,Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëòáîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýãñäýä çîðèóëàí ôèçèêèéí õè÷ýýëèéíñòàíäàðò àãóóëãàä íèéö¿¿ëýí ýíãèéí õÿëáàð áîëîí ¿íäñýí òóëãóóð îéëãîëò, õóóëü ç¿é òîãòëûã á¿ðýí áàãòààñàí 100 òåñòèéã áîäîëòûíõàìò áîëîí áèå äààæ áîäîõ òåñò¿¿äèéã îðóóëæ ýìõýòãýñýí áîëíî.Ôèçèêèéí òåñò¿¿äòýé àæèëëàñíààð:
Ñóðàã÷ òºãñºëò áîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýõ
Ñóðàã÷ îëæ àâñàí ìýäëýã, äàäàë, ÷àäâàðûíõàà ò¿âøèíãäýýøë¿¿ëýõ
Ñóðàã÷èéã øàëãàëòûí òåñòòýé àæèëëàõ äàäëàãàòàé áîëãîõçýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ñóðàëöàõàä òóñ äºõºì áîëíî.Ýíý 100 òåñòíýýñ ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõüÒåõíîëîãèéí ñóðãóóëèéí Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéíòºãñºõ àíãèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëòèéí øàëãàëòûã àâàõ áîëíî.Íîìûí áóÿí äýëãýðýõ áîëòóãàé.
 
 Æèøýý бодолт
1.Машин 10 секундэд 195м замыг 1,5м/с
2
хурдатгалтай явсан боланхны хурдыг ол.А. 14м/Б. 12м/сВ. 1,4м/сГ. 1,2м/с Д. 0,12м/сТухайн хөдөлгөөн нь шулуун замын жигд хурдсах хөдөлгөөн болно.Хөдөлгөөний тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна.
220
a
+=
υ 
болно. Энэ тэгшитгэлээс
0
υ 
-г олвол
с мa
/125.75.19 20
===
υ 
байна.
Á-
õóâèëáàð2.Жигд хурдсан хөдөлж байгаа бие эхний 5 секундэнд 30см зам,дараагийн 5 секундэнд 80см зам явав. Биеийн хурдатгал ба анхныхурдыг ол.А. 1м/с, 2м/с
2
Б. 1,2м/с, 0,2м/с
2
В. 1,4м/с, 20м/с
2
Г. 12м/с, 1м/с
2
Д.0,12м/с, м/с
2
 Хөдөлгөөнийг харахад шóëóóí çàìûí æèãä õóðäñàõ õºäºë㺺íболох бөгөөд эхний болон нийт хугацаанд явсан çàìуудынтэгшитгэлийг бичвэл äàðàà õýëáýðòýé áàéíà.
+=+=
222202221101
a a
υ υ 
+=+=
aa
5 001 01 1 05.1 2053 0
υ υ 
Энэ 2 үл мэдэгчтэй тэгшитгэлийн системийг бодоход
с м
/10
=
υ 
2/2
с ма
=
гарна.
À-
õóâèëáàð3. Ìàøèí çàìûí ýõíèé õàãàñûã 15 êì/ö, õî¸ðäóãààð õàãàñûã 30 êì/öäóíäàæ õóðäààð òóóëæýý. Ìàøèí á¿õ çàìûã ÿìàð äóíäàæ õóðäòàéÿâñàí áý?À. 22.5 êì/ö Á. 20êì/ö Â.
201
êì/öÃ. 45 êì/ö Ä. 15 êì/öÍèéò ÿâñàí çàìûã, çàðöóóëñàí á¿õ õóãàöààíä õàðüöóóëñàí õàðüöààã
 
äóíäàæ õóðä ãýíý. Äóíäàæ õóðä íü ñêàëÿð õýìæèãäýõ¿¿í áºãººääàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
 Á  Á  Ä 
=
υ 
Á¿õ ÿâñàí çàìûã S
Á
=S
1
+S
2
, á¿õ õóãàöààã
21
 Á 
+=
 òîìü¸îãîîð òóñ òóñ òîäîðõîéëíî 
1
,
2
-õóãàöààã îëâîë
öêì
/3012111
===
υ υ 
,
öêì
/6022222
===
υ υ 
áîëíî.
20306021
 Á 
=+=+=
,
 Á 
==+=
2222
 
( )
2/*
000
π ϕ ω ω υ 
++=
S i na
êì/ö áàéíà.
Á-
õóâèëáàð4.Áèåèéí õóðä õóãàöààíààñ õýðõýí õàìààðàõûã ãðàôèêààð ¿ç¿¿ëæýý.Ýõíèé 2 ñåêóíäýä áèåèéí ÿâñàí çàìûã îë.À. 1.6ìÁ. 1.5ìÂ. 2ìÃ. Ä. 0.2ìØóëóóí çàìûí æèãä õóâüñàõ õºäºë㺺íèé çàì íü õóðäíû ãðàôèêààðõàøèãäñàí ä¿ðñèéí òàëáàéòàé òýíö¿¿ áàéíà.
2
1
+=
ìñìñ
5.02/111
==
,
ìññì
11/1 2
==
ììì
5.115.0
=+=
Á- õóâèëáàð5. Дугуйчин дөрөөг 60 эргүүлэхэд хэр хол явах вэ? Дугуйны диаметр70см . Урд ба хойд араа тус тус 48 ба 18 шүдтэй.À.350м Á.343мÂ. 34,3ì,Ã. 38ì, Ä. 340ì
6.21848,2
===
 хn уn R
/óðä араа нэг эргэхэд, хойд араа 2,6 удааэргэнэ./ Хойд араа хойд дугуйнд хөдөлгөөнтэй бэхлэгдсэн байх тулхойд араа нэг эргэхэд хойд дугуй мөн нэг эргэнэ. Иймээс дөрөөг 60эргүүлэхэд дугуйны эргэлтийн тоо
15618486060
===
 хn уnдn
байна.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oko Otgoo liked this
Dona Anja liked this
Bugi Buyanaa liked this
Sarnai Tsetseg liked this
Chimgee Oyun liked this
oyukaoyuka liked this
oyukaoyuka liked this
BaagiiB liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->