Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UML_lab

UML_lab

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by thanchientranh90

More info:

Published by: thanchientranh90 on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2010

pdf

text

original

 
 H Ư NG D N TH C H À N H UML
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
 
THƯ VIỆN BẰNG CÔNG CỤ RATIONALROSE
Giới thiệu
Mục tiêu
 
của bài thực hành là
 
cho SV thực tập phương pháp phân tích và thiết kế bằng ngônngữ UML thông qua một công cụ CASE là Rational Rose.
 
Trước hết SV
 
được làm quen vớimôi trường Rational Rose. Sau
 
đó sẽ
 
ứng dựng công
 
cụ này
 
để xây dựng phần mềm quản lýhệ thống thư viện. Toàn
 
 bộ bài thực hành
 
được
 
chia làm 4
 
 buổi. Bài
 
hướng dẫn sẽ giúp sinhviên thực hiện
 
các thao tác
 
cơ bản thông qua một số lược
 
đồ mẫu. Tuy nhiên sinh viên cần phải tự mình
 
thực hiện các
 
lược
 
đồ khác
 
để có thể hoàn tất việc phân tích/thiết kế chohệ thống quản lý
 
thư viện.
Đặc tả sơ lược hệ thống quản lý thư viện
Trường
 
đại học
 
Đông Nam
 
cần xây
 
dựng một phần mềm quản lí hệ thống thư viện củatrường. Thư viện này
 
 phục vụ nhiều
 
đối tượng khác nhau
 
như
 
giáo viên, sinh
 
viên trongtrường và
 
cả sinh viên
 
hoặc cán
 
 bộ của các cơ quan ban
 
ngành
 
có nhu
 
cầu. Người mượncó thể mượn sách,
 
tạp chí,
 
đĩa CD,
 
 băng video thuộc quyền quản lý của thư viện. Ngoàicác chức năng cơ bản của hệ thống thư viện như mượn, trả, gia hạn… các chức năngkhác như hỗ trợ tìm kiếm sách,
 
đăng kí mượn tiếp, giữ tựa sách,
 
yêu
 
cầu sách… cũngđược thiết lập trong
 
hệ thống này.
 
Việc quản lí
 
tài chính
 
như tiền mượn
 
sách, quá hạn,mua thiết bị… cần
 
được chuyển qua phòng
 
tài vụ.Thông tin về sách,
 
tạp chí,
 
đĩa CD và băng video hiện có
 
trong thư viện cũng như thôngtin về các
 
độc giả
 
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 
đặt
 
ở máy trung tâm
 
của thư viện. Hệthống
 
được xây dựng theo dạng Web
 
để cho
 
người sử dụng có
 
tương tác
 
được từ bất kỳmột máy tính nào
 
được nối mạng với máy chủ của thư viện.
Hướng dẫn thực 
 
hành UML trên Rational Rose–
 
Trang 
 
1
 
Buổi thứ nhất
 Mục tiêu
Làm quen
 
với môi
 
trường phân
 
tích/thiết kế của Rational Rose Nhận diện tác nhân(
actor 
) và các
 
trường hợp sử dụng (
use-case
) Xây dựng biểu
 
đồ sử dụng (
use-casediagram
)
Trình tự thực hiện
Làm quen với môi trường
Bắt
 
đầu sử dụng
 
Rational Rose – Chọn mục Rational Rose 2000 Enterprise Edition
 
trong nhóm phần mềmRational
 
Rose
 
2000 Enterprise Edition.
 
Đợi hộp thoại Create
 
 New Model
 
xuất hiện rồi nhấn nút Cancel.Môi trường làm
 
việc của
 
Rational Rose bao
 
gồm 3 cửa sổ chính.
 
Cửa sổ bên
 
trái trên
 
thể hiện các
 
view
khácnhau
 
để người sử dụng có thể
 
thao tác trên các mô
 
hình
 
khác nhau:
 
Use-case View, Logical
 
View, ComponentView
 
và Deployment View. Mỗi
 
view
 
được trình bày
 
dưới dạng một
 
cây (click 
 
vào dấu + sẽ mở cây
 
ra,
 
click vàodấu -
 
sẽ
 
đóng cây
 
lại). Cửa sổ
 
 bên trái dưới thể hiện
 
documenation
của phần tử
 
đang giữ
 
 focus
(có thể là
 
use-case
,
 
actor 
,
 
class…
). Cửa sổ còn lại nằm bên
 
 phải thể hiện các
 
lưu
 
đồ. Khi double-click 
 
vào
 
icon
của mỗi biểuđồ trong các
 
view
, của sổ bên
 
 phải sẽ hiển thị lưu
 
đồ
 
đó.Một số chức năng quan
 
trọng cần chú
 
ý trong
 
quá
 
trình thực hiện:1.Đlưu mô
 
hình
 
đang tạo lập vào
 
một file chọn
 
menu
File |
 
Save.
 
Sau
 
đó có thể mở 
 
nó ra bằng
 
menu
File| Open.2.Thay
 
đổi
 
 font 
, màu viền
 
 
màu tô cho
 
các phần tử
 
mới
 
được tạo ra
Sử dụng
 
menu
 
Tools | Options
Dùng General
 
Tab
Sửa
 
 font 
 
các màu
 
sắc cần thiết3.Thay
 
đổi
 
 font 
, màu viền
 
 
màu tô cho
 
các phần tử trong
 
một biểu
 
đồ
 Nhấn Ctrl+A hoặc
 
menu
Edit
 
| Select
 
All
 
để chọn tất cả các
 
 phẩn tử có trong
 
 biểu
 
đồ
Sử dụng các
 
menu
 
Format
 
|
 
Font Size,
 
Format |
 
Line Color, Format
 
| Fill Color, Format | Font4.Thay
 
đổi ngôn ngữ mô hình và
 
ngôn
 
ngữ lập trình
 
mặc
 
định. Các
 
lớp và
 
 package
tạo ra
 
sẽ
 
được gánngôn ngữ lập trình
 
mặc
 
định.
Sử dụng
 
menu
 
Tools | Options
Dùng Notation Tab
Kiểm tra Default notation là
 
Unified
 
và Default language
 
là Analysis,
 
C++, Java…5.Hiển thị chỉ số trong
 
 biểu
 
đồ tuần tự (
 sequence diagram
)
Sử dụng menu Tools
 
|
 
Options
Dùng
 
tab
Diagram
Chọn Sequence
 
numbering6.Hiển thị tất cả thuộc tính
 
và tác vụ
Sử dụng menu Tools
 
|
 
Options
Dùng
 
tab
Diagram
Chọn
 
Show
 
all Attributes
 
và Show all Operations7.Thay
 
đổi chế
 
độ hiển thị
 
 stereotype
 
cho các phần tử
 
đang giữ
 
 focus
bằng các chức năng con
 
của
 
menu
Format
 
| Stereotype Display8.Tt
 
Focus
 
of Control (sequence diagram)
Sử dụng menu Tools
 
|
 
Options
Dùng
 
tab
Diagram
Tắt focus
 
of control
Hướng dẫn thực 
 
hành UML trên Rational Rose–
 
Trang 2 
Nhận diện
 
tác nhân và các trường hợp sử dụng
Phương pháp
: Trước hết nhận diện các
 
actor 
. Trong
 
số các
 
danh từ
 
được dùng
 
để miêu
 
tả, chọn ra các từ thích
 
hợp thể hiện
 
vai trò của các tác
 
nhân bên ngoài tạo ra các
 
kích thích
 
về phía
 
 phần mềm.Qua mô
 
tả ngắn gọn trên, chúng ta nhận ra các tác nhân
 
sau sẽ tác
 
động
 
đến hệ thống bao
 
gồm: Sinh
 
viên(Student), cán
 
 bộ
 
 – 
 
giáo
 
viên (Staff), khách (Guest), và phòng tài
 
vụ (Finance).
 
Tuy
 
không
 
được miêu
 
tả trực tiếpnhưng một tác
 
nhân
 
đóng
 
vai
 
trò quan trọng trong hệ thống này
 
 
quản thư (Librarian).Tiếp theo,
 
chúng ta
 
cần nhận diện các
 
tính chất chung
 
để tổng
 
quát hoá các
 
tác nhân nếu có
 
thể. Các
 
tác nhânStudent, Staff, Guest
 
đều có thể sử dụng chức năng mượn, trả hay
 
đặt chỗ trước. Như vậy tác
 
nhân
 
người mượn(Borrower)
 
được tạo
 
và là lớp cha
 
của Student, Staff 
 
và Guest.
 
Librarian là
 
một trường hợp
 
đặc biệt của Staff. Nhận diện các
 
use-case
từ các
 
cụm
 
động từ. Chúng ta
 
xác
 
định
 
use-case
bằng cách xem
 
xét sự tương tác
 
củatừng tác nhân
 
với hệ thống và
 
cố gắng mô
 
tả
 
chúng thành một chuỗi các sự kiện có kết thúc.
 
Qua miêu
 
tả ngắngọn
 
ở trên,
 
chúng ta
 
thấy, tất cả người mượn
 
đều có
 
thể yêu
 
cầu những chức năng:
 
đặt chỗ trước, xóa
 
đặt chỗ,tìm kiếm các
 
item
. Quản thư phụ trách
 
việc cho
 
mượn, trả, gia hạn, quản lý
 
các
 
item
có trong thư viện (thêm
 
vào,loại bỏ, cập nhập tình trạng) và
 
quản lý các
 
độc giả.
Xây dựng biểu
 
đồ
 
use-case
Phương pháp
: Dựa vào
 
chiều tác
 
động giữa các
 
actor 
và/hoặc
 
use-case
 
để thiết lập các mối liên
 
kết(
association
). Các
 
trường hợp tổng quát
 
hóa
 
và cụ thể hóa
 
được thể hiện bằng mối quan hệ
 
 generalization
.
 
Đồngthời quan
 
hệ
 
 generalization
cũng
 
được mở rộng
 
thành quan hệ
 
use
 
extend 
bằng cách
 
sử dụng
 
 stereotype
.Trong phần nhận diện các
 
trường hợp sử dụng ta
 
đã xác
 
định một số quan
 
hệ giữa tác nhân
 
 
trường hợp sửdụng. Tuy
 
vậy ta
 
cần phải cân
 
nhắc trường hợp sau
 
đây: việc giữ tựa sách
 
được thực hiện trong
 
quá trình tìmkiếm tựa sách. Vì
 
vậy, tuy
 
cũng tương tác
 
với người mượn nhưng sẽ là một trường hợp mở rộng trong
 
khi
 
tìmkiếm sách.
 
 Như vậy riêng
 
mối quan
 
hệ giữa makes reservation
 
và searchs là
 
association
với
 
 stereotype
<<extend>>. Tương tự quan
 
hệ giữa
 
 borrows
 
và removes reservation là
 
association
với
 
 stereotype
<<include>>.
Thực hiện
:1.Click vào
 
dấu + của
 
use-case view
 
để mở nó sau
 
đó double-click 
 
vào Main2.Clic
 
vào hình người trên thanh
 
công
 
cụ và sau
 
đó click 
 
vào biểu
 
đồ3.Trong
 
lúc hình người còn
 
được chọn, nhập tên Student4.Lặp li bước 2-3
 
để tạo ra các
 
actor 
 
Staff, Guest, Borrower, Librarian,
 
Finance5.Click vào
 
icon
 
(
 generalization
) và
 
đưa chuột vào
 
 biểu
 
đồ.6.Clic
 
vào ký hiệu của Student
 
rồi kéo
 
đến Borrower.(
Tip
: giữ
 
 phím
 
shift
 
trong khi click vào biểu
 
đồ sẽ tránh
 
được việc phải chọn lại
 
icon
 
 generalization
)7.m tương tự bước 5-6
 
để xác
 
định quan
 
hệ giữa Staff,
 
Guest với Borrower;
 
giữa Librarian với Staff.8.Click vào
 
icon
 
đường thẳng liền có
 
mũi tên
 
() trên thanh công cụ và
 
đưa chuột vào
 
 biểu
 
đồ.9.Clic
 
vào ký hiệu của Borrower và
 
kéo
 
đến ký
 
hiệu của Librarian.10.
 
Click vào
 
icon
 
hình oval trên thanh công cụ rồi
 
click vào biểu
 
đồ11.
 
Trong khi
 
use-case
vẫn
 
được chọn nhập tên borrows12.
 
Thực hiện bước
 
10-11
 
để tạo ra các
 
use-case
khác: returns,
 
renews, makes
 
reservation,
 
removesreservation,
 
searches, manages
 
item và manages
 
 borrower.13.
 
Click vào
 
icon
 
đường thẳng liền có
 
mũi tên
 
() trên thanh công c14.
 
Click vào
 
Librarian giữ phím
 
chuột kéo
 
đến borrows15.
 
Tiếp tục thực hiện hai
 
 bước trên
 
để tạo các mối liên
 
kết giữa
o
Librarian
 
đến returns
o
Librarian
 
đến renews
o
Borrower 
 
đến searches
o
Borrower 
 
đến makes reservation
o
Borrower 
 
đến removes
 
reservation
o
returns
 
đến Finance
Hướng dẫn thực 
 
hành UML trên Rational Rose–
 
Trang 3
o
Librarian
 
đến manages
 
 borrower 
o
Librarian
 
đến manages
 
item
o
manages item
 
đến Finace
o
searches
 
đến makes
 
reservation16.
 
Một số mối liên
 
kết là
 
hai
 
chiều. Chẳng hạn giữa Librarian và
 
renews.
 
Right-click vào mũi tên
 
 biểu diễnliên kết. Chọn
 
menu
Navigable.17.
 
Click vào
 
icon
(
association
) và
 
đưa chuột vào biểu
 
đồ.18.
 
Click vào ký hiệu của
 
use-case
borrows rồi kéo
 
đến
 
use-case
removes reservation. Double-click 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
diendv liked this
fdtfdt liked this
Thái Nguyễn liked this
ma_ak72 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->