Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gh Zbuchea - Istoria Bizantului

Gh Zbuchea - Istoria Bizantului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,026|Likes:
Published by Lucian Musteata

More info:

Published by: Lucian Musteata on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 37
 
ISTORIA BIZAN
Ţ
ULUI
Prof. univ dr.
GHEORGHE ZBUCHEA
 
Obiective
 
Cunoa
 ş
terea în desf 
ăş
urare, cauzalitate
 ş
i consecin
 ţ 
e a diver-
 ş
ilor factori istorici ce au compus istoria spa
 ţ 
iului bizantin. Formareaunei gândiri istorice
 ş
i a unui limbaj istoric adecvat. În
 ţ 
elegerearaportului dintre manifest 
ă 
rile trecutului
 ş
i realit 
ăţ 
i ale prezentului, precum
 ş
i a locului românilor în aceast 
ă 
parte a lumii în trecut.
I.
 
LUMEA BIZAN
Ţ
ULUI PÂN
Ă
ÎN SECOLUL AL XI-LEA
 
 Începuturile Bizan
 ţ 
ului
În cadrul istoriei medievale, istoria Imperiului Bizantinreprezint
ă
din multe puncte de vedere un caz cu totul deosebit.Bizan
ţ
ul s-a n
ă
scut ca mo
ş
tenitor, deci continuator al lumii romane. Afost destul
ă
vreme un stat care s-a întins pe trei continente, în Europa,Asia
ş
i Africa.
Ş
i-a încetat existen
ţ
a la mijlocul veacului al XV-lea,fiind înlocuit din punct de vedere politic cu Imperiul otoman.Începuturile Bizan
ţ
ului ca realitate istoric
ă
sunt controversate. La 11mai 330 împ
ă
ratul Constantin cel Mare, sanctificat ulterior de bisericacre
ş
tin
ă
, inaugura o nou
ă
capital
ă
pe malurile Bosforului, un ora
ş
ceavea s
ă
-i poarte numele, Constantinopol, care se afla pe locul undemai înainte fusese colonia greceasc
ă
 
 Byzantion
. Dup
ă
mul
ţ
i istorici,aceasta ar fi data de na
ş
tere a noului stat care în prima sa faz
ă
deexisten
ţă
nu ar fi altceva decât Imperiul roman cre
ş
tin. La mai multedecenii dup
ă
Constantin cel Mare, în anul 395, pe patul de moarte,împ
ă
ratul Teodosie cel Mare împ
ă
ţ
ea din punct de vedereadministrativ Imperiul s
ă
u în dou
ă
unit
ăţ
i teritorial administrative pecare le încredin
ţ
a spre guvernare celor doi fii, Arcadiu
ş
i Honoriu. Sen
ăş
tea astfel o realitate, ini
ţ
ial formal
ă
, apoi efectiv istoric
ă
, aImperiului roman de Apus, respectiv a Imperiului de R 
ă
s
ă
rit, devenitmai târziu Imperiul bizantin. Deci aceasta este o alt
ă
dat
ă
considerat
ă
 de unii ca fiind cea a na
ş
terii Bizan
ţ
ului. A
ş
a-numitul Imperiul romande Apus a încetat s
ă
existe în anul 476 când generalul germanOdoacru l-a depus pe Romulus Augustulus, un copil ce era consideratîmp
ă
rat,
ş
i a trimis însemnele imperiale la Constantinopol. Atunci a
 
 38
încetat efectiv a mai exista imperiul roman în p
ă
ţ
ile apusene. Câtevadecenii mai târziu, împ
ă
ratul constantinopolitan Justinian a întreprinstimp de mai multe decenii un r 
ă
zboi având drept scop reconstituireaImperiului de odinioar 
ă
,
ş
i de aceea în viziunea unora el a fost
ş
i esteultimul împ
ă
rat al Romei antice, cu moartea c
ă
ruia s-ar fi încheiatexisten
ţ
a celei mai de seam
ă
crea
ţ
ii politice a antichit
ăţ
ii.Oricare ar fi data sa de început, Bizan
ţ
ul s-a n
ă
scut la hotaruldintre antichitate
ş
i evul mediu
ş
i într-un spa
ţ
iu geografic triconti-nental. Aceast
ă
realitate i-a dat
ş
i o alt
ă
dimensiune men
ţ
inut
ă
 statornic, indiferent de dimensiunile sale teritoriale mai mari sau maimici. În cadrul Imperiului constantinopolitan, în mare m
ă
sur 
ă
spredeosebire de Imperiul roman, a existat o mare diversitate din punct devedere etnic, respectiv popula
ţ
ii din cele mai diverse în Caucaz, AsiaMic
ă
, Peninsula Balcanic
ă
etc. Având o singur 
ă
limb
ă
oficial
ă
, latin
ă
 
ş
i apoi greac
ă
, impunând o singur 
ă
religie, cea cre
ş
tin
ă
, ortodox
ă
,Imperiul ca atare s-a dovedit de o toleran
ţă
extrem
ă
în raport cu popoarele extrem de diverse care alc
ă
tuiau substan
ţ
a sa demografic
ă
 
ş
icare
ş
i-au putut astfel p
ă
stra tr 
ă
s
ă
turile lor specifice de la etnogenez
ă
  pân
ă
înspre vremurile moderne.
Semnifica
 ţ 
ia istoriei bizantine
Istoria bizantin
ă
prezint
ă
a
ş
adar importan
ţă
din mai multe puncte de vedere. S-a reliefat deja importan
ţ
a spa
ţ
ial
ă
a acesteia,respectiv întinderea tricontinental
ă
 
ş
i apoi bicontinental
ă
a realit
ăţ
iistatale bizantine. Ar fi de ad
ă
ugat faptul c
ă
din punct de vederecronologic, al duratei, nici o alt
ă
forma
ţ
iune statal
ă
medieval
ă
nuegaleaz
ă
d
ă
inuirea milenar 
ă
a statului cu capitala pe malurileBosforului, care
ş
i-a înscris existen
ţ
a între dispari
ţ
ia antichit
ăţ
ii
ş
iînceputurile vremurilor moderne. În fond, istoria bizantin
ă
, una dintrecele mai originale
ş
i mai complexe din evolu
ţ
ia omenirii, reprezint
ă
nunumai o excep
ţ
ie, ci
ş
i un caz de sintez
ă
.Bizan
ţ
ul a fost în toat
ă
perioada Evului Mediu o punte deleg
ă
tur 
ă
între Europa
ş
i Asia, între Apus
ş
i
ă
s
ă
rit, ceea cedemonstreaz
ă
c
ă
în vremurile trecute n-a existat, din acest punct devedere, ruptur 
ă
 
ş
i izolare, ci dimpotriv
ă
, leg
ă
tur 
ă
 
ş
i interdependen
ţă
, ovariat
ă
interpenetra
ţ
ie. Bizan
ţ
ul ca atare a fost o punte permanent
ă
decircula
ţ
ie a valorilor între Europa
ş
i Orient în toate planurile, de la celspiritual la cel al economicului, materialului.Bizan
ţ
ul a fost o lume a culturii în care intelectualii consemnaustatornic
ş
tiri despre cele ce se petreceau cu ei
ş
i în jurul lor. Astfel,
 
 39
înc
ă
de la începuturile existen
ţ
ei sale, într-o lume european
ă
în caretradi
ţ
ia scris
ă
a fost aproape stins
ă
veacuri de-a rândul, Bizan
ţ
ul a avutrolul de martor istoric, spontan, documentat al evenimentelor ce aveauloc în lumea contemporan
ă
lui. Interesul c
ă
rturarilor bizantini s-aextins dincolo de frontierele statului lor. Astfel c
ă
o bun
ă
parte aistoriei medievale a popoarelor europene nu poate fi cunoscut
ă
ă
ă
 m
ă
rturiile scrise în Bizan
ţ
. Bizan
ţ
ul ca atare a fost, a
ş
a cum ademonstrat magistral marele istoric Nicolae Iorga, o sintez
ă
între ideea politic
ă
a Imperiului roman, cea cultural
ă
a elenismului
ş
i Orientului
ş
icea spiritual
ă
a ortodoxiei cre
ş
tine. Mult
ă
vreme istoria diferitelor  popoare de la Golful Persic la Dun
ă
re
ş
i din Caucaz la Nil se confund
ă
 cu istoria Bizan
ţ
ului, dup
ă
cum pecetea acestuia, ca
ş
i peceteaanterioar 
ă
a Romei le-a marcat destinul. Astfel de realit
ăţ
i suntvalabile
ş
i în ceea ce prive
ş
te destinul istoric al românilor, atât a celor din sudul Dun
ă
rii afla
ţ
i veacuri de-a rândul sub st
ă
 pânire bizantin
ă
, cât
ş
i a celor din spa
ţ
iul carpato-dun
ă
rean. Nu poate fi ignorat
ă
nicidimensiunea cultural
ă
a existen
ţ
ei Bizan
ţ
ului. El a fost p
ă
str 
ă
tor sta-tornic, de nepre
ţ
uit, al mo
ş
tenirii antichit
ăţ
ii greco-latine, pe care atransmis-o mai departe având un mare rol în geneza Umanismului
ş
iRena
ş
terii.Bizan
ţ
ul ca realitate pregnant
ă
a vremurilor mai vechi a generato anumit
ă
imagine, mai cu seam
ă
în lumea apusean
ă
dup
ă
cruciada aIV-a (1202-1204). Catolicii occidentali, cuceritori
ş
i devastatori aiBizan
ţ
ului, au lansat o imagine negativ
ă
care s-a p
ă
strat apoi veacurila rând, cu reminiscen
ţ
e pân
ă
în zilele noastre. Începând cu secolul alXVI-lea s-a constituit treptat, ca domeniu aparte de cercetare,interdisciplinar,
bizantinistica
, care a parcurs mai multe faze deevolu
ţ
ie: umanist
ă
, iluminist
ă
, romantic
ă
, pozitivist
ă
etc. În func
ţ
ie despecificul respectivelor faze de evolu
ţ
ie a istoriografiei s-a modificatcontinuu, cantitativ
ş
i axiologic, viziunea asupra Bizan
ţ
ului.
Criza secolului al V-lea
 ş
i Bizan
 ţ 
ul 
Trecând peste perioada lui Constantin cel Mare
ş
i ai urma
ş
ilor s
ă
i direc
ţ
i, e incontestabil c
ă
istoria propriu-zis
ă
a lumii bizantine deînceput apar 
ţ
ine veacului al V-lea. Atunci, Imperiul Roman de r 
ă
s
ă
ritce devenea bizantin a fost confruntat cu variate probleme interne
ş
iexterne. În interiorul grani
ţ
elor se manifestau
ş
i se combinau realit
ăţ
idin cele mai diverse. Se manifesta în diverse forme criza structurilor sociale
ş
i economice, caracteristic
ă
dispari
ţ
iei sclavagismului de tiproman
ş
i genezei realit
ăţ
ilor feudale de mai târziu. Se manifestau în

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Viorica Tincu liked this
Dumbravescu Gheorghe liked this
Naty Ketrary liked this
Maria Dubita liked this
bogdanutk liked this
lete53 liked this
Dudu Stefan Weisz liked this
Doinita Popa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->