Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Ratings: (0)|Views: 308|Likes:
Published by ferdi

More info:

Published by: ferdi on Apr 02, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

 
KENTSEL DÖNÜÜM UYGULAMALARI
ÖZET
 Farkl nedenlerden dolay zaman içinde kentsel standartlara uymayan, fiziki yaps gittikçe bozulan veya terkedilen kent alanlarnn yeniden kente kazandrlmas kentsel dönüüm olarak ifade edilmektedir. Günümüzde bu alanlar için kentsel dönüüm uygulamalar balatmtr. Böylece; kente yeni imar planl alanlar kazandrmak, sosyal ve kamu kullanmalanlarn yeniden oluturmak ve modern yerleim alanlar elde etmek amaçlanmtr. Bu çalmada, dünyada uygulanm olan kentsel dönüüm projelerinden örnekler verilmitir. Trabzon kentsel dönüüm projealannda yaplan ve yaplmakta olan çalmalar irdelenerek dünyada yaplan kentsel dönüüm çalmalar ile karlatrma yaplmtr. Böylece kentsel dönüüm proje alanlar seçilirken ne gibi kriterlerin dikkate alnmas gerektii belirlenmeyeçallmtr.
Anahtar Sözcükler:
Kentsel dönüüm, imar planlar, Toplu Konut daresi Bakanl
ABSTRACT
URBAN TRANSFORMATION APPLICATIONS
 Because of different reasons, regained urban areas which not confom to urban standards, retrogressing physical structure or abandoned is stated by urban transformation. Urban transformation applications are initialized for deteriorated areas.Thus, to gain urban areas with new development plan, to reproduce social and public areas and to form modern residentiaareas are purposed. In this study, urban transformation projects executed in the world are exemplified. Works of urban transformation in theworld with in Trabzon have been compared to explicate works of executed and in process. Thereby, which criteria must takea consideration have been determined to be selected areas of urban transformation project.
Keywords:
Urban transformation, development plans, Housing Development Administration of Turkey.
1.
GR
Kentsel dönüüm proje alanlar çounlukla çarpk yaplamann olduu kent alanlar olmaktadr. Proje alanlarnakarar verildikten sonra imar planlarnn hazrlanmas gerekmektedir. Kentsel dönüüm projesi kapsamndahazrlanacak olan imar planlar toplum ihtiyaçlarna cevap vermek zorundadr. mar planlarnn hazrlanmasnda proje alanna göre farkllklar ortaya çkmaktadr. Örnein; proje alan tarihi alanlar içeriyorsa, tarihi dokuyazarar vermeden mevcut durumu iyiletirmek amacyla imar plannn hazrlanmas gerekmektedir. Kaçak yaplamann olduu alanlarda ise; mevcut yaplama ksmen veya bütünüyle yeniden imar plan üzerindeekillenecektir.Yaplama ve dier ihtiyaçlar açsndan, artk kent ihtiyaçlarn karlayamayan bu alanlarn kentsel dönüümalanlar içine alnmasnda baz kriterler gözönüne alnmaktadr. Bu alanlarn rantnn yüksek olmas, bulunduukonum açsndan kentin önemli bir noktasnda bulunmas, sosyal ve fiziki açdan problem üreten bir alan olmasvb. nedenlerle kentsel dönüüm alanlar belirlenmektedir. Örnein; Kuzey Ankara Girii Kentsel DönüümProjesi, kuzey Ankara girii ve çevresinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün gelitirilmesi veiyiletirilmesi ve daha salkl bir yerleim düzeni salayarak kentsel yaam standartlarn yükseltmek içinhazrlanmtr.Kentsel yenileme projeleri kentsel yerleim alan içerisinde yeniletirme, koruma, salamlatrma vesalklatrma amaçlar ile belli bir müdahale program çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gereken alanlarkapsayan, temel olarak konut sorununu çözmeyi ve sorunlu alanlarn kente tekrar kazandrlmasn hedefleyen projelerdir. Dönüüm projeleriyle sadece yenilenmi konut alanlar yaratlmamakta; büyük rekreasyon alanlar,kent parklar, kent meydanlar, ticaret merkezleri de kente kazandrlmaktadr. Bu tür dönüüm projeleritasarlanrken, kamuya fazla yük getirmeyecek modellerin uygulanmas ve bu kapsamda gelimi, yaanabilir vegüvenilir yaama mekanlarnn oluturulmas, sosyolojik uyum çalmalarnn yaplmas ve finansmanmodellerinin gelitirilmesi gereklidir (Bayraktar, 2006).
2
.
DÜNYADA KENTSEL DÖNÜÜM UYGULAMALARI
 
 
Dünyada uzun bir yol katetmi olan kentsel dönüüm uygulamalar ülkemizde son yllarda balamtr. Özelliklede II. Dünya Sava¶ndan büyük hasarla çkan ve tarihi zenginlikleri dolaysyla büyük önem tayan kentlerdeyaanan kentsel çöküntü, ilgili çevreleri konuyla yakndan ilgilenmeye ve çözüm araylarna itmitir. Bunedenlerle Avrupa ülkeleri ve Amerika¶da kentsel dönüüm 1950¶lerde önem kazanm ve zaman içinde hak ettii yeri bulmutur. 1970 yllar kentsel dönüüm ile ilgili araylarn, çalmalarn sürdürüldüü yllar olarak ifade edilmektedir. 1980¶lerden bu yana ise, kentsel dönüüm ilkesel bazda yerlemi, özümsenmi ve bu yöndeuygulamalarla kendini ispat etmitir.
2
.1.
Dockland Projesi (ngiltere)
 
Londra'da büyük bir çounluu kamu arazisi olan limanlar bölgesinde 1980¶li yllarda kamu özel sektör ibirliiile balatlan en büyük dönüüm projesidir. Proje, etaplar halinde, ticaret, ofis alanlar, konut ve kamu yatrmlariçeren uluslararas yatrmclar da kapsayan bir projedir. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör ibirliiile gerçekletirilmitir. Projenin amac;
-
 
Kent merkezinin uluslararas bir ticari merkez haline dönütürülmesi,
-
 
Projenin, bir arazi ve proje gelitirme mant içinde serbest piyasa koullar içinde gerçeklemesininsalanmas,
-
 
Planlama, tahsis, kamulatrma ve pazarlama vb. gibi kamu yetkilerinin tek elde toplanmas,
-
 
E
konominin ve i olanaklarnn canlandrlmasdr.
2
.
2
.
Elephant&Castle Projesi (ngiltere)
Proje alan, Londra¶da düük gelir gruplarnn yaad ve kentsel yoksulluun yaand bir bölgekonumundadr. Bölgenin kentsel dönüüm alan olarak seçilmesinin nedenleri; bölgede altyap ve emlak  piyasasnn yaratt artan basklar ve bölgenin anayol ulam a üzerinde olmasdr. Bölge yüksek orandasosyal yoksulluun ve hava kirliliinin youn olarak görüldüü ve kötüleen belediye konutlaryla çevrili bir alandr. Projenin temeli kamu-özel sektör ve yerel halk içeren salam bir ortaklk stratejisine dayanmaktadr.Projenin amac;
-
 
Sosyal ve ekonomik yaam artlarn iyiletirmek,
-
 
Yerel ekonomiyi canlandrmak,
-
 
Sosyal dlanmay ortadan kaldrmak,
-
 
Kentin sosyal ve teknik altyaps ile iliki kurmaktr.
2
.3.
Paddington Projesi (ngiltere)
Paddinton, Londra'nn en zengin ilçelerinden biridir ve yatrm açsndan en önemli bölgesini oluturmaktadr.Bölgenin kentsel dönüüm alan olarak seçilmesinin en önemli nedeni; kente ve merkezin bat snrna olanyaknl ve Heathrow
E
kspresinin faaliyete geçmesiyle birlikte güçlenen ulam balantlardr. Metro istasyonuve ulam balantlar nedeni ile bölge özellikle gayrimenkul odakl gelime açsndan büyük bir potansiyeltamaktadr. Ayrca, özellikle eitim ve i gelitirme boyutu ile de önemli bir projedir. Proje mülk sahipleri,giriimciler ve yerel yönetim birimleri ibirlii ile gerçekletirilmitir. Projenin amac;
-
 
Ticari merkez yaratmak,
-
 
Bölgenin ekonomisini canlandrmak ve sürdürülebilir çevresel iyiletirmeyi gerçekletirmek,
-
 
 gelitirmeye yönelik eitim alanlar gelitirmek,
-
 
Kamu yatrmlar için kentsel alanlar yaratmak,
-
 
Proje alannda yaratlan deerin topluma kazandrmaktr.
2
.4.
Thebes Yerlemesi Planlamaya Katlm Projesi (Yunanistan)
 
Thebes yerlemesinde yaayan göçmenlerin bata konut ve isizlik sorunlarn çözmek üzere yerel ve merkeziyönetim ibirlii ile halkn planlama ve uygulamaya katlmn salayan bir projedir. Proje merkezi yönetim veyerel yönetim ibirliiyle gerçekletirilmitir.Projenin amac;
 
 
-
 
Halkn, konutlarn proje ve planlama boyutunda katlmn salamak,
-
 
Kültür, dükkan ve dier servisler için ortak mekanlarn yapmnda halkn katkda bulunmasnsalamaktr.
2
.5.
Hiroima-Danbara Kenti Yeniden na Projesi (Japonya)
1945 ylnda savata harap olan Hiroima kentinin yeniden inasn kamu, özel sektör ve yerel halkn komiteler aracl ile örgütlenerek yapt ibirlii ile ele alan bir projedir. Hiroima'nn yeniden ina edilmesi ve Danbarayerleiminin dönüümü projeleri halkn örgütlenerek, problemleri çözmek için ne kadar etkili olduklarngöstermesi açsndan önemli bir uygulamadr. Proje kamu özel sektör ve yerel halk ibirlii ilegerçekletirilmitir. Projenin amac;
-
 
Özellikle fakir halkn konut sorunlarna çözüm bulmak,
-
 
Geni ölçekte yeil alan, park ve kamu alanlar elde etmek,
-
 
Halk ile belediye arasnda ihtiyaçlar konusunda sistematik bir iliki kurmaktr.
2
.6.
Rio Kenti Gecekondu Salklatrma Program (Brezilya)
 
io kentinde, yaklak nüfusun 1/3¶ü çok kötü artlarda gecekondu alanlarnda yaamaktadr. 1994 ylnda belediye tarafndan balatlan Favela-Bairro Salklatrma Program ile kent merkezindeki gecekondualanlarnn standartlarnn yükseltilme çalmalar balatlmtr. Proje kamu ve yerel halk ibirlii ilegerçekletirilmitir. Projenin amac;
-
 
Program çerçevesinde, konutlarn iyiletirilmesi,
-
 
Yaam artlarnn düzeltilmesi,
-
 
 ve eitim olanaklarnn artrlmas,
-
 
Halkn örgütlenmesi ve onlarn kapasitesinden yararlanlmasdr (U
L 1).
2
.7.
Bellenden Yenileme Projesi (ngiltere)
 
Bellenden,
E
lephant & Castle gibi Londra¶nn güneyinde Southwark lçe Snrlar içerisinde yer almakta veküresel taleplerle birlikte emlak piyasasnn yaratt basklardan etkilenen bir bölgedir. Bölge 19. yy.konutlarnn yer ald ve zaman içerisinde kötüleen fiziksel çevreye bal olarak ekonomik ve sosyalyoksulluun hzla artt köhneleme sürecini yaamtr. 1990¶larn sonunda bölge, küresel basklar altndakiemlak piyasas ve Londra genelindeki denge araynn etkisiyle, öncelikli iyiletirme alanlar arasna girmitir (U
L 2). Gayrimenkul piyasasnn basks altnda bulunan Bellenden yerleim alannn, halkn proje gelitirmesürecine katlmasn salayan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelimesine katk salayan bir yenileme projesidir. Proje kamu ve yerel halk ibirlii ile yaplmtr. Projenin amac;
-
 
Bölgedeki, yap stokunun yenilemesini salamak,
-
 
Fiziksel geliimin yan sra toplumsal ve ekonomik gelimeye yönelik programlar gelitirmek,
-
 
Mülk sahiplerinin proje karar süreçlerine katlmn salama ve onlarn projeye sahip çkmalarntemin etmektir (U
L 1).
3.
TÜRKYE¶DE KENTSEL DÖNÜÜM UYGULAMALARI
Türkiye, 1950¶li yllarda balayan hzl kentlemeyle birlikte düzensiz bir yaplama sürecine girmitir. 1980¶liyllardan günümüze kadar geçen süreçte politik ve ekonomik nedenlerden dolay kent ihtiyaçlar karlanamazhale gelmitir. Kentlerde kaçak yaplamann büyük oranda artt ve görüntü kirliliinin had safhalara ulatalanlar olumutur. Bu alanlarn yeniden kente kazandrlmas ve daha etkin kullanlabilmesi için kentseldönüüm gerekli hale gelmitir.Türkiye¶de son yllarda önem kazanan kentsel dönüüm, büyükehirlerde uygulanmaya balanmtr. Ankara,Bursa, stanbul ve Trabzon gibi büyükehirlerde belirlenen kent alanlarnda kentsel dönüüm projelerihazrlanmtr. Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesi snrlar içinde Zanos ve Tabakhane dere içi bölgelerinikapsayan alan kentsel dönüüm proje alan olarak belirlenmitir. Trabzon¶da Kentsel Dönüüm Projesi¶ninhayata geçirilmesi için Trabzon Belediye Bakanl ile Toplu Konut daresi Bakanl arasnda protokol

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
haindomdom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->