Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3-1

3-1

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by faqed ilzakira

More info:

Published by: faqed ilzakira on Apr 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2010

pdf

text

original

 
 
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ
 
ﺓﺩﺤﻭﻟﺍ
 
ﺔﻠﺌﺴﺍ
 
لﺤ 
)
ﻪﺘﺎﻘﻴﺒﻁﺘ 
 
ﻭ 
 
لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ
( 
ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﺍ
 
ﻡﻭﻠﻋ
 
لﺌﺎﺴﻤ 
 
ﻭ 
 
ﻥﻴﺭﺎﻤﺘ 
)
٣ –١
) (
ﺹ ٨١
(
لﻭﻻﺍ
 
لﺍﺅﺴﻟﺍ
:-
ﻍﺍﺭﻔﻟﺍ
 
لﻤﻜﺍ
 :- 
١
(
ﻥﺍﺭﺘﻗﻻﺍ
 
ﺔﻘﺘﺸﻤ 
 
ﺕﻨﺎﻜ 
 
ﺍﺫﺍ٥ﺱ 
 
٢
 
ﻲﻫ
 
١٠
 
ﻥﺎﻓ 
 
ﺱ 
 
١٠ﺱﺩ 
 
ﺱ 
 =
٥ﺱ 
 
٢
+
ـﺠ 
 
٢
(
ﺔ 
 
ﻘﺘﺸﻤ 
 
ﺕﻨﺎﻜ 
 
ﺍﺫﺍ
)
ﺱ 
٣
+
٢ﺱ 
( 
ﻲﻫ
 
ﺱ 
 
ﻰﻟﺍ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ٣ﺱ 
٢
+
٢ﻥﺎﻓ 
 )
٣ﺱ 
٢
+
٢
(
ﺱﺩ 
=
ﺱ 
 
٣
+
٢ﺱ 
+
ـﺠ 
 
٣
(
ﺹ 
 
ﺕﻨﺎﻜ 
 
ﺍﺫﺍ
=
١٢
 
ﻥﺎﻓ 
 
ﺱ 
 
ﺩ 
 
ﺱ 
 
ﺀﺱ ﺀﺹ 
=
١٢ﺱ 
 
ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ
 
لﺍﺅﺴﻟﺍ
:-
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
 
ﺔﻠﺌﺴﻻﺍ
 
ﻥﻋ
 
ﺏﺠﺍ
 
،
 
لﻀﺎﻔﺘﻟﺍ
 
ﻲﻓ 
 
ﻙﺘﺎﻤﻭﻠﻌﻤ 
 
لﻼﺨ 
 
ﻥﻤ 
 :- 
١
( 
ﻱﻭﺎﺴﺘ 
 
ﺎﻤﻬﻨﻤ 
 
لﻜ 
 
ﺔﻘﺘﺸﻤ 
 
ﻥﻴﻨﺍﺭﺘﻗﺍ
 
ﺏﺘﻜﺍ٧
 
لﺤﻟﺍ
: 
١
(
ﻕ 
)
ﺱ 
(=
٧
 
ﺱ 
 +
٥
 
،٢
(
ل 
)
ﺱ 
= (
٧
 
ﺱ 
 - 
١٠،
 . 
ﻕ 
 
ﺓﺭﻭﺼ 
 
ﻰﻠﻋ
 )
ﺱ 
= (
٧
 
ﺱ 
 +
ـﺠ 
 
٢
(
ﻱﻭﺎﺴﺘ 
 
ﺎﻤﻬﻨﻤ 
 
لﻜ 
 
ﺔﻘﺘﺸﻤ 
 
ﺕﺎﻨﺍﺭﺘﻗﺍ
 
ﺔﺜﻼﺜ 
 
ﺏﺘﻜﺍ٥ﺱ 
 
٤
 
لﺤﻟﺍ
:- 
١
(
ﻕ 
)
ﺱ 
= (
ﺱ 
٥
+
٢،
 
٢
(
ل 
 )
ﺱ 
(
ﺱ 
 
٥
 -
٩
,
٥
 
،٣
(
ـﻫ
 )
ﺱ 
= (
ﺱ 
 
٥
+
١٠٠٠٠
...
ﺓﺭﻭﺼ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﺃﻕ 
 )
ﺱ 
= (
ﺱ 
٥
 +
ـﺠ 
 
٣
(
 
ﺭﻔﺼ 
 
ﻱﻭﺎﺴﺘ 
 
ﺎﻤﻬﻨﻤ 
 
لﻜ 
 
ﺔﻘﺘﺸﻤ 
 
ﻥﻴﻨﺍﺭﺘﻗﺍ
 
ﺏﺘﻜﺍ
 
١
(
ﻕ 
)
ﺱ 
= (
٢٠ﻕ 
 
،
 )
ﺱ 
= (
٣
,
٥
- 
ﻕ 
 
ﺓﺭﻭﺼ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺕﺒﺎﺜ 
 
ﻥﺍﺭﺘﻗﺍ
 
لﻜ 
)
ﺱ 
= (
ـﺠ 
 
لﺍﺅﺴﻟﺍﺙﻟﺎﺜﻟﺍ
:-
؟
 
ﺍﺫﺎﻤﻟﻭ 
 
ﺔﺤﻴﺤﺼ 
 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﺒﻌﻟﺍ
 
ﻱﺃ
 :-
 
ﺍ
()
ﺱ 
٣
+
٢
 
ﺱ 
-
١
(
ﺱ 
 
ﺩ 
=
41
ﺱ 
 
٤
+
ﺱ 
٢
 
+
ﺱ 
+
ـﺠ 
 
لﺤﻟﺍ
:-
ﺓﺭﺎﺒﻌﻟﺍ
 
ﺔﺤﻴﺤﺼ 
 
ﺕﺴﻴﻟ 
 :
ﺔﻘﺘﺸﻤ 
 
ﻥﻻ
 
ﺏﺒﺴﻟﺍ
)
41
ﺱ 
 
٤
+
ﺱ 
٢
 
+
ﺱ 
+
ـﺠ 
( 
ﺱ 
 
ل 
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ 
 
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->