Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION-Malayalam-New_Testament

HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION-Malayalam-New_Testament

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 3,116 |Likes:
Published by vijimon

More info:

Published by: vijimon on May 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
919
EEEEyyyy²²²²vvvv ii i ieeeeÀÀÀÀRRRRvvvvMMMMzzzzAAAAvvvvllll ii i i
(lUeŠA. 3+23-38)
öèkArmANH Ey²ƒisH«vieÀR vMzAvli. avÀ dAvIdieÀR vMz˜iÇniÝ vÝ. dAvIdHaéAhAmieÀR vMz˜iÇ niÝM vÝ.
2
aéAhAM yisHhAŠieÀR pitAvH.yisHhAŠHyAEŠAbieÀR pitAvH. yAEŠAbHey¸dy…ewy…M aveÀRsEhAdrãA¯ewy…M pitAvH.
3
ey¸dA pAersieÀRy…M sArhieÀRy…M pitAvH.(tAmAÄ av¯ew mAtAvH.)pAersHehEAeÀR pitAvH.ehEAÀ ŒrAmieÀR pitAvH.
4
ŒrAM a—InAdAbieÀR pitAvH.a—InAdAbHnhEzAeÀR pitAvH.nhEzAÀ zÇEmAeÀR pitAvH.
5
zÇEmAÀ EbAvsieÀR pitAvH.(rhAbHEbAvsieÀR mAtAvH.)EbAvsHoAEbdieÀR pitAvH.(oAEbdieÀR a— ±˜H.)oAEbdHyišAyiy…ew pitAvH.
6
yišAyi dAvId…rAjAvieÀR pitAvH.dAvIdHzElAEmAeÀR pitAvH.(zElAEmAeÀR a— ŸQrIyAvieÀRBArY Œyi¯vLANH.)
7
zElAEmAÀ erhbYAmieÀR pitAvH.erhbYAM abIyAvieÀR pitAvH.abIyA ŒsAy…ew pitAvH
8
ŒsA EyAzAPA˜ieÀR pitAvH.EyAzAPA˜HEyArAmieÀR pitAvH.EyArAM ŸÈIyAvieÀR pitAvH.
9
ŸÈIyAvHEyATAmieÀR pitAvH.EyATAM ŒhAsieÀR pitAvH.ŒhAsHhisHkIyAvieÀR pitAvH.
10
hisHkIyAvHmnešy…ewpitAvH.mneš ŒEmAsieÀR pitAvH.ŒEmAsHEyAzIyAvieÀR pitAvH.
11
EyAzIyAvHeyeKAnYAvieÀRy…MsEhAdrãA¯ewy…M pitAvH(ey¸der bAbiElANiÇ awimkLAŠi ekAìuEpAy kAl˜ANitH.)
12
bAbiElANiÇ awimtVM«wÍiyEzxM+eyeKAnYAvHezyǘIEylieÀRpitAvH.ezyǘIEyÇ es¯bAEblieÀRpitAvH.
13
es¯bAEbÇ abI¸dieÀR pitAvH.abI¸dHqlYAŠImieÀRpitAvH.qlYAŠIM ŒEsArieÀR pitAvH
mmmm˜˜˜˜AAAAyyyy ii i iqqqq}}}}uuuutttt ii i iyyyyssssuuuuvvvv ii i iEEEEzzzzxxxxMMMM
1
14
ŒEsAÄ sAEdAŠieÀR pitAvH.sAEdAŠHŒKImieÀR pitAvH.ŒKIM qlI¸dieÀR pitAvH.
15
qlI¸dHqlIyAsrieÀRpitAvH.qliyAsÄ mØAeÀR pitAvH.mØAÀ yAEŠAbieÀR pitAvH.
16
yAEŠAbHEyAEsPieÀR pitAvH.EyAEsPHmRiyy…ew BĘAvH.mRiy Ey²vieÀR mAtAvH.Ey², ƒisH«evÝ viLiŠe–“u.
17
aÍen aéAhAMm…tÇ dAvId…verptinAlu tlm…RkÅ. dAvId… m…tÇ jnÍÅ bAbiElANiElÆ nAw… kw˜e–“kAlM ver ptinAlu tlm…RkÅ. jnÍÅbAbiElAnYyiElÆ nAw…kw˜e–“«m…tÇ ƒisH«vieÀR jnnM ver ptinAlu tlm…RkL@ìAyi¯Ý.EEEEyyyy²²²²ƒƒƒƒ ii i issss HH H H««««vvvv ii i ieeeeÀÀÀÀRRRRjjjjnnnnnnnnMMMM
(lUeŠA. 2+1-7)
18
Ey²ƒisH«vieÀR mAtAvH mRiy Œyi¯Ý. Ey²vieÀR jnnm…ìAytHöÍenyANH. mRiyyuM EyAEsPuM t—ilu™vivAhM niËyic i¯Ý. qAÇ vivAh˜i½ m…Ûute tAÀ gÄBiNiyAeNÝ mRiy aRi’u. pri²ÖA´AvieÀRzåiyAlANvÅ gÄBvtiyAytH.
19
mRiyy…ew BĘAvH EyAEsPH nlÂm½xYnAyi¯Ý. ayAÅ mRiyey jnmÖY˜iÇnANM ekw…˜AÀ öxHwe–“ilÂ. atinAlyAÅ aveL rhsYmAyi vivAh˜iÇniHo}ivAÆvAÀ ŒElAcic @.
20
EyAEsPHötHŒElAciŠEv kĘAvieÀR d†tÀ sVpHn˜iÇ EyAEsPiensmIpic@. d†tÀ pR’u, þdAvIdieÀRpuÒnAy EyAEsEP, mRiyey nieÀRBArYyAyi sVIkriŠAÀ ByEŠìtilÂ.avLiÇ vL¯ ›“i pri²ÖA´AvilUew ŸìAytANH.
21
avÅ orA¿›“iÆjãm¯L@M. nIyvnHEy²evHEpriwNM.avÀ m½xYer av¯ew pApÍLiÇniÝ riÆemtinAlANH öQ EprHnI av niEwìtH.ÿ
22
kĘAvHèvAcknilUew pR’ öQkArYÍL@ew aÄØM m…}uv½M vYåmAk˜ŠvÌM ö« sMBvic @.
23
þknYk gÄBiNiyA›ky…M o¯ puÒ½ jãEm›ky…Mec@M. avÄ avnH ö—A¾EvÇ qHEpriw…M.ÿ
*
(þeedvM nE—AewAÏìH,ÿ qANHö—A¾EvlieÀR aÄØM.)
24
EyAEsPH ŸNÄE–AÅ kĘAvi
kkkknnnnYYYYkkkk............EEEEpppprrrr ii i iwwww … … …MMMMŸÖrNi eyzA. 7+14.
eÀR d†tÀ pR’«EpAel èvĘic @.
 
mmmm˜˜˜˜AAAAyyyy ii i i 
1:25-2:22 920
EyAEsPHmRiyey vivAhM k}ic @.
25
mRiy mken èsviÆMver avÀ avL@mAyi eelMgikbÓ˜iElÄe–“ilÂ. EyAEsPHmknHEy² qÝ Epri“u.pppp$$$$ ii i ittttããããAAAAÄÄÄÄEEEEyyyy²²²²vvvv ii i ieeeennnnssssÄÄÄÄzzzz ii i iÆÆÆÆÝÝÝÝey¸dYyiel EbE˜ÂehmilANHEy²piRtH. ehErAdAvu rAjAvAyi¯kAl˜Ayi¯Ý aveÀR jnnM. Ey²vieÀR jnnEzxM ki}ÆniÝM cilp$itãAÄ ey±zElmiÇ vÝ.
2
p$itãAÄ jnÍELAw… EcAdic@. þey¸dArAjAvAyi piR ›’HqviewyANH? aveÀR jnne˜ kANiÆ nÒM {ÍÅkìu. Œ nÒM ki}eŠ ŒkAz˜iÇŸdiÆ« {ÍÅ kìu. {ÍÅ avennmsHkri–AÀ viriÆvrANH.ÿ
3
ey¸d¯ew putiy rAjAvien–·iy…™vAĘkÅ eherAdArAjAvieÀR ecviyiel˜i. aE”hM asVÐnAyi. ey±zElmiel qlÂA jnÍL@M asVÐrAyi.
4
ehErAdAvHqlÂA ey¸dmhApuErAhitãAery…M zAOimAery…M viLic @œ“i. ƒisH« jniŠAniriÆtH qviewyAyiriŠAemHehErAdAvHavErAwArA’u.
5
avÄ pR’u, þey¸dYyiel EbE˜ÂehM#Am˜iÇ. ti¯ev}u˜iÇ èvAckÀ öEt–·i öÍen q}utiyi“uìH.
6
üey¸dYyiel EbE˜ÂehEm, ey¸dYyiel èŠLiÇ nIyAyiriÆM èm…KÀ.aet, niiÇnieA¯ BrNADipÀ v¯MavÀ yiAEyliel qeÀR ŒL@keLnyiÆM.ýÿ
mIKA 5+2 
7
piIwH ki}ÆniÝM v p$it¯mAyi ehErAdAvHo¯ rhsYEyAgM EcÄÝ. avÄ ŒdYmAyi nÒM kì smyMk]tYmAyi ehErAdAvH avriÇniÝM #hic @.
8
ati½ EzxM ehErAdAvHaverEbE˜ÂehmiElŠyci“H avErAw… pR’u, þpu«tAyi piR Œ ›’ien–·issUHmM aEnVxiÆk. keì˜iyAÇqEAw… vÝ pRy…k. aE–AÅ qniÆMecHaven nmsHkriŠAmElÂA.ÿ
9
p$itãAÄ rAjAvHpR’« Ek“EzxM aviewniÝM EpAyi. ki}Ækì aEt nÒe˜ avÄ vIìuM kìu. avÄ nÒ˜ieÀR mAÄ‹e˜ piÚwÄÝ. ›’u™Ðle˜ÏM ver nÒM avÄÆm…iÇ sÉric @.
10
nÒM kìtiÇ avÄ ŒhÂAdic @. sEÙAxM ekAìHav¯ew mnSniR’u.
11
›’uìAyi¯ vI“iElŠvÄ vÝ. avÄ ›’ien aveÀRa—yAy mRiyEyAewA–M kìu. p$itãAÄ ›’ieÀR m…ÛiÇ nmsHkric Hav en ŒrADic @. avÄ ›’i½Evìi ekAìuv s—AnÍÅ «RÝ. sVÄÌ niEpvuM ›ÙiriŠvuM m†¯M avÄ zi²vi½ kA}Hcevc @.
 
12
qAÇ ehErAdAvieÀR aw…E˜ŠHmwͯetH sVpHn˜ilUew eedvM avÄÆ m…Riyi–@ ekAw…Ï. atinAÇ p$itãAÄ me·A¯v}iyAyi tÍL@ew rAjYÍLiElÆ mwÍiE–Ayi.
2
EEEEyyyy²²²²vvvv ii i ieeeeÀÀÀÀRRRRmmmmAAAAttttAAAApppp ii i ittttAAAAŠŠŠŠÅÅÅÅaaaavvvveeeennnnmmmm ii i iyyyy II I Immmm ii i iEEEEllllÆÆÆÆeeeekkkkAAAAììììuuuuEEEEppppAAAAÝÝÝÝ
13
p$itãAÄ EpAyiŠ}i’E–AÅ kĘAvieÀR d†tÀ EyAEsPinH sVpHn˜iÇ ètYe–“u. d†tÀ pR’u, þq}uEÇÕ! ›’ieny…M aveÀR a—eyy…M œ“i miyImiElÆ re–wNM. ehErAdAvH ›’ien aEnVxic@ «wÍuM.ehErAdAvH›’ien ekAl @vAÀ Œ#hiÆÝìH. niÍÅ suritrAeNH{AÀpRy…Mver miyImiÇ tAmsiŠNM.ÿ
14
a«ekAìH EyAEsPH q}uE·H ›’ieny…M aveÀR a—eyy…M œ“i miyImiElÆ puRe–“u. rAÒiyilAyi¯Ý avÄ puRe–“tH.
15
ehErAdAvieÀRmrNM ver EyAEsPHaview tAmsic @.öÍen kĘAvH èvAcknilUew pR’i¯tieÀR aÄØM m…}uv½M vYåmAk˜ŠvÌM ö« sMBvic@. kĘAvHöÍen pR’i¯Ý, þmiyImiÇniÝMpuRÏv¯vAÀ {AeneÀR puÒen viLic @.ÿ
*
eeeehhhhEEEErrrrAAAAddddAAAAvvvv HH H HEEEEbbbbEEEE˜˜˜˜  Â  Â  Âeeeehhhhmmmm ii i ieeeellllŒŒŒŒ¿¿¿¿uuuuÍÍÍÍeeeeLLLLeeeekkkkAAAAllll  Â  Â  Â  Â  Â  Â @@ @ @ÝÝÝÝ
16
p$itãAÄ te vifHFiyAŠi qHehErAdAvHkìu. ehErAdAvHvLery DikM ƒuÖnAyi. atinAÇ EbE˜ÂehmiluM ¡·um…™ ÐlÍLilum…™ rìu vySvery…™ qlÂA Œ¿›’uÍeLy…MekAl @vAÀ ehErAdAvHŸ˜rvi“@. ›’upiR k]tYsmyM ehErAdAvHp$itãAriÇniÝM #hici¯Ý. aE–AÅ Œ smyM k}i’H rìu vÄxmAyi. atinAÇrìu vyÈi½™ilu™ qlÂA Œ¿›“ikeLy…M ekAl @vAÀ ehErAdAvHŸ˜rvi“@.
17
atinAÇ eedvM yiermYAèvAcknilUew pR’ kArYÍÅ sMBvic @.
18
þRAmyielA¯ zbHdM Ek“@. krcilieÀRy…M kw…˜ d…+K˜ieÀRy…M zbHdM.RAEhÇ teÀR ›’uÍÅŠAyi vilpiÆÝ; avÅŠH ŒzVsiÆvAnA›ilÂ;kArNM avL@ew ›“ikÅ mric i¯Ý.ÿ
yiermYAvH 31+15 
EEEEyyyyAAAAEEEEssssPPPPuuuuMMMMmmmmRRRR ii i iyyyyyyyy … … …MMMMmmmm ii i iyyyy II I Immmm ii i iÇÇÇÇnnnn ii i i HH H HmmmmwwwwÍÍÍÍ ii i ivvvv¯¯¯¯ÝÝÝÝ
19
ehErAdAvieÀR mrNEzxM kĘAvieÀR o¯ d†tÀ EyAEsPi½ sVpHn˜iÇètYe–“u. EyAEsPH miyImilAyiriÆEÛA}ANi« sMBvictH.
20
d†tÀ pR’u, þq}uEÇÕ! ›’ieny…M a—eyy…M œ“i yiAEyliElŠH EpAkuk. ›’ien ekAlÂ@vAÀ æmicverAeŠ öE–AÅ mric @ k}i’u.ÿ
21
atinAÇ EyAEsPH›’ieny…M a—eyy…M œ“i yiAEyliElÆ EpAyi.
22
pE aÄeŠleyAsHaE–AÅ ey¸dYnAw… BriÆtAyi EyAEsPHEk“@. teÀRpitAvAy ehErAdAvieÀR mrNe˜ «wÄANHaÄeŠleyAsH rAjAvAytH. atinAÇ aviEwÆ EpA›vAÀ EyAEsPH
mmmm ii i iyyyy II I Immmm ii i iÇÇÇÇ............vvvv ii i iLLLL ii i icccc       @@ @ @ŸÖrNi EhAzy 11+1.
ByÝ. sVpHn˜ilUew EyAEsPi½ a
 
921
mmmm˜˜˜˜AAAAyyyy ii i i 
2:23-4:7
view EpAk¯etÝ™ niÄE”zM ki“iyi¯Ý. atinAÇ EyAEsPH aviwM vi“H glIlèEdzÍLiElÆ EpAyi.
23
EyAEsPH nseR˜H q #Am˜iÇEpAyi tAmsic @. eedvM èvAcknilUew pR’«EpAel öŠArYÍÅ sMBvic@. ƒisH« nseRyenÝ viLiŠe–w…emHeedvM pR’i¯Ý.ssss HH H HnnnnAAAAppppkkkkEEEEyyyyAAAAhhhhAAAAeeeeÀÀÀÀRRRRèèèèvvvvÄÄÄĘ˜˜˜ ii i ikkkkÅÅÅÅ
(mÄeŠA. 1+1-8; lUeŠA. 3+1-9, 15-17EyAh. 1+19-28)
Œ smyM sHnApkEyAhAÀ vHèsMgiÆvAÀ «wÍi. ey¸dYAEdz˜iel m¯®miyiÇniANE”hM èsMgictH.
2
EyAhAÀ pR’u, þmAnsAÙre–w…viÀ, qeÙAÇ sVÄ‹rAjYmitA vrvAyi.ÿ
3
sHnApkEyAhAen–·iyANHeyzAèvAckÀ pR’tH. eyzAvHpR’u.þm¯®miyiÇnieA¯vÀ Ÿc˜iÇ viLic @ pRy…Ý+ ükĘAvinAyi v}ieyA¯Æk; aveÀR pAtkeL EneryAÆk.ýÿ
eyz•AvH 40+3 
4
EyAhAeÀR vOÍÅ o“kErAmMekAìuìAŠiytAyi¯Ý. EyAhAÀ «kluekAìu™ o¯ ar–“ aryiÇ Dric i¯Ý. ev“uŠiLikL@M kA“@Et½mAyi¯ÝEyAhAeÀR BNM.
5
jnÍÅ EyAhAeÀR èsMgM EkÅŠAen˜i. ey±zElmiÇniÝM ey¸dYyiÇniÝM EyAÄ”AÀ ndiy…ew ¡·upAwilu™ qlÂAèEdzÍLiÇniÝM jnÍeL˜i.
6
jnÍÅ tÍÅ ecyHt pApÍÅ Ž·upR’u. EyAhAÀ aver EyAÄ”AÀndiyiÇsHnAnMk}i–ic @?
7
EyAhAÀ jnÍeL sHnAnM k}i–ic @ekAìi¯ ÐlE˜ŠHaEnkM prIzãA¯M sd†kY¯M vÝ. aver kìE–AÅEyAhAÀ avErAw… pR’u, þpAÛukEL, v¯vAniriÆ eedvEkAp˜iÇniHrepwAÀ ŒrA¹ niÍÅÆ m…Riyi–@ nÇkiytH?
8
niÍÅ vAsHtvmAyimAnsAÙre–“u qtHniÍL@ew èvĘikLilUew qw…Ï kA“NM.
9
üaéAhAM{ÍL@ew pitAvANHý qH sVyM pR’u puk}AemÝ ciÙiEŠì. {AÀ niÍELAw…pRy…Ý, aéAhAmi½ mŠeL öQklÂ@kLiÇniÝM ŸLvAÆvAÀ eedv˜i½ k}iy…M.
10
mrÍÅ m…RiŠAÀ EkAwAliyitA tARAyiriÆÝ. nlÂPlÍÅ puRe–w…viŠA˜ oAErA mrvuM m…Ric HtIyielRiye–w…M.
11
þniÍÅ mAnsAÙre–“uevÝ evLie–w…˜AÀ {AÀ niÍeL ev™˜iÇsHnAnM k}i–iÆÝ. qAÇ qniÆEzxM v¯vÀ qEŠAÅ EæxHWnANH.aveÀR ec¯–HŸQ¯vAÀ EpAluM {AÀEyAgYnlÂ. avÀ niÍeL pri²ÖA´AvinAluM agHniyAluM sHnAnM k}i–iÆM.
12
avÀ DAnYe˜ v]˜iyAŠAÀ tARAyiv¯M. avÀ nlÂDAnYe˜ ptiriÇ niÝM EvÄtiriÆM. nlÂDAnYM avÀ teÀR
3
aRyiÇ niRyHÆM. pti¯ k˜ic @kLy…M.ek“uEpAkA˜ agHniyiÇ avn«k˜iyHÆM.ÿEEEEyyyyAAAAhhhhAAAAÀÀÀÀEEEEyyyy²²²²vvvv ii i ieeeennnnssss HH H HnnnnAAAAnnnnMMMMkkkk}}}} ii i i ii i iÆÆÆÆÝÝÝÝ
(mÄeŠA. 1+9-11; lUeŠA. 3+21-22)
13
Œ smy˜H Ey² glIlyiÇniÝMEyAÄ”AÀndiŠryiel˜i. avÀ EyAhAeÀR aw…ÏvÝ te sHnAnM k}i–iŠNemHŒvzYe–“@.
14
qAÇ tAÀati½ EyAgYnelÂÝ pRyAÀ EyAhAÀ æmic@. EyAhAÀ pR’u, þnIsHnAnM ŽÇÆvAÀ qÙinHqeÀR aw…ŠÇ v¯Ý? niiÇniH sHnAnM ŽÇEŠìvÀ {AnANH.ÿ
15
Ey² mRupwi pR’u, þötiE–AÅ öÍenyAyiriŠe“. nItiyAytH qlÂAM nAMecEì«ìH.ÿ atinAÇ Ey²viensHnAnM k}i–iŠAemHEyAhAÀ s—tic @.
16
Ey² sHnAnM Ž·EzxM ev™˜iÇniÝM kyRivÝ. ŒkAzM «RH eedv˜ieÀR Œ´AvHo¯ èAvieÀR ±p˜iÇteÀREmÇ öRÍiv¯tAyvÀ kìu.
17
sVÄ‹˜iÇ nieA¯ azrIri ŸìAyi.azrIri öÍenyAyi¯Ý, þöveneÀRpuÒnANH. {Aniven sHEnhiÆÝ. övniÇ {AÀ atIvsÚxHwnANH.ÿEEEEyyyy²²²²vvvv ii i ieeeeÀÀÀÀRRRRèèèèEEEEllllAAAABBBBnnnnMMMM
(mÄeŠA. 1+12-13; lUeŠA. 4+1-13)
anÙrM Œ´AvH Ey²vien m¯®miyiElÆ nyic @. aview pizAcieÀRèElABne˜ EnriwAnAyi¯Ý avÀ aEÍA“u nyiŠe–“tH.
2
nAlø« dinrAÒÍÅEy² oÝM Bici¯ilÂ. ati½EzxMavnHvlÂAet vizÝ.
3
pizAcHEy²vien èElABi–iŠAÀ q˜i. pizAcH pR’u, þnI eedvpuÒenÜiÇ öQ kl  Â @kELAwHa–mA›vAÀ klø iÕ.ÿ
4
Ey² avEnAw… mRupwi pR’u, þti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute–“i“uìH,üm½xYen jIvi–iÆtHa–M mAÒmlÂ.eedv˜ieÀR ti¯vAyilUew puRÏv¯ oAErA vcn˜ilumANH av¯ew jIvÀ Œæyic iriÆtHýÿ
ŒvĘnM 8+3 
5
anÙrM pizAcH Ey²vien vi²ÖngrmAy ey±zElmiElÆ nyic @. pizAcHEy²vien eedvAly˜iÇ vLer ŸyÄ oriwÏ niĘi.
6
pizAcH pR’u,þnI eedvpuÒnAeNÜiÇ tAE}A“u cAw…k.qeÙAÇ ti¯ev}uÏkLiÇ öÍenq}ute–“i“uìElÂA,üeedvM teÀR d†tãAErAw… klø iÆM, av¯ew eekkÅ nieÀR ryHeŠÏM, nieÀR kAÇ pARyiliwiŠA˜ viDM niepiwiÆM.ÿ
sÜIĘnÍÅ 91+11-12 
7
Ey² mRupwi pR’u, þti¯ev}uÏkLiÇ öÍen œwi q}utiyi“uìH,ünieÀR kĘAvAy eedve˜ nIeyAriŠluM prIiŠ¯tH.ýÿ
ŒvĘnM6+16 
4

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siju Joseph liked this
Murali Dharan liked this
swaroopxavier liked this
syriluit liked this
paulcpaulose liked this
pcananad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->