Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biet Bus Horongin Burtgel

Biet Bus Horongin Burtgel

Ratings:
(0)
|Views: 2,378|Likes:
Published by housaki

More info:

Published by: housaki on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
ТБЦДС 
 
 ХК 
 
 Нягтлан
 
бодох
 
б 
үртгэлийн
 
бодлогын
 
баримт
 
бичиг
 
6.8. ÁÈÅÒ ÁÓÑ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Á¯ÐÒÃÝËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ, ÃÎÐÈÌÕîëáîãäîõ ñòàíäàðò:
ÍÁÁÎÓÑ 1: Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíÍÁÁÎÓÑ 38: Áèåò áóñ õºðºíãº
 
ÍÁÁÎÓÑ:
Б
óñàä
 Íýã. Á¯ÐÒÃÝËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ
Òºâèéí á¿ñèéí öàõèëãààí äàìæóóëàõ ñ¿ëæýý
ÒªÕÊ íü áèåò øèíæ ÷àíàðã¿é,õàðüöàíãóé óðò õóãàöààíä àøèãëàãääàã, êîìïàíèä ýðõ, äàâóó áîëîí îíöãîé ýðõ,ºðñºë人íèé äàâóó òàëûã îëãîñîí õºðºíãèéã áèåò áóñ õºðºí㺺ð òóñãàíà. Áèåò áóñõºðºíãèéã äàðààõ
ь
áàéäëààð àíãèëíà:¹ Äàíñäûí íýðÄàíñíû äóãààð Áàëàíñûíìºðèéíäóãààð
Áèåò áóñ õºðºíãº
1 Ïàòåíò
21200-101-X0000 1.2.7
2 Çîõèîã÷èéí ýðõ, áàðààíû òýìäýã
21300-101-X0000 1.2.7
3 Ëèöåíç
21400-101-X0000 1.2.7
4 Ïðîãðàìì õàíãàìæ
21500-101-X0000 1.2.7
Àëüôà òîîëóóðûí ïðîãðàìì
21500-101-X0100 1.2.7
Ñàíõ¿¿ãèéí ïðîãðàìì
21500-101-X0200 1.2.7
Õ¿íèé íººöèéí ïðîãðàìì
21500-101-X0300 1.2.7
Âýá ñàéò
ын
 
программ
 
21500-101-X0400 1.2.7
5
Хойшлогдсон
 
дебит
 
ба
 
б
óñàä áèåò áóñ õºðºíãº
21600-101-X0000 1.2.7
Áèåò áóñ õºðºíãèéí õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
1 Ïàòåíò- õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21200-101-X0000 1.2.8
2 Çîõèîã÷èéí ýðõ, áàðààíû òýìäýã-õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21300-101-X0000 1.2.8
3 Ëèöåíç-õóðèìòëàãëñàí ýëýãäýë
21400-101-X0000 1.2.8
4 Ïðîãðàìì õàíãàìæ -õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21500-101-X0000 1.2.8
Àëüôà òîîëóóðûí ïðîãðàìì-õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21500-101-X0100 1.2.8
Ñàíõ¿¿ãèéí ïðîãðàìì -õóðèìòëàãäñàíýëýãäýë
21500-101-X0200 1.2.8
Õ¿íèé íººöèéí ïðîãðàìì-õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21500-101-X0300 1.2.8
Âýá ñàéò
ын
 
программ
-
х
óðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
21500-101-X0400 1.2.8
5
Хойшлогдсон
 
дебит
 
ба
 
б
óñàä áèåò áóñ õºðºíãº-
хуримтлагдсан
 
элэгдэл
 
21600-101-X0000 1.2.8
107
 
ТБЦДС 
 
 ХК 
 
 Нягтлан
 
бодох
 
б 
үртгэлийн
 
бодлогын
 
баримт
 
бичиг
 
Ïàòåíò:
Òîäîðõîé íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ïàòåíòûí õóóëèéí äàãóóáàòàëãààæóóëæ ºãñºí îíöãîé ýðõèéã õýëíý.
Çîõèîã÷èéí ýðõ:
Òîäîðõîé õóãàöààíä õóóëèéí äàãóó çîõèîã÷èä îëãîñîíýðõèéã õýëíý. Çîõèîã÷èéí ýðõèéã çîõèîã÷èéí çºâøººð뺺ð ò¿¿íèéã àøèãëàõ ýðõáîëîí ò¿¿íèé á¿òýýëèéã õóäàëäàí àâàõàä òºëñºí ¿íýýð á¿ðòãýëä òóñãàíà.
Áàðààíû òýìäýãò:
Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð, òýìäýã áîëîí áóñàä îíöãîéëîíàäèëòãàõ ç¿éëèéã õýëíý.
Ëèöåíç:
Õóóëèéí äàãóó áàòàëãààæóóëæ ºãñºí òîäîðõîé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõýðõèéã õýëíý.
Ïðîãðàìì õàíãàìæ:
êîìïàíè, ò¿¿íèé ñàëáà𠺺ðèéí õýðýãöýýíä çîõèîíá¿òýýñýí áóþó õóäàëäàí àâñàí êîìïüþòåðèéí ïðîãðàìì, õàíãàìæóóäûã õýëíý.
Хойшлогдсон
 
дебит
 
ба
 
б
óñàä áèåò áóñ õºðºíãº:
äýýðõ àíãèëàëä õàìààðàõã¿éáèåò áóñ õºðºíãº.
 
Áèåò áóñ õºðºíãèéí ºðòãèéã õóäàëäàí àâñàí ºðò㺺ð íü ¿íýëíý. Õàðèí êîìïàí躺ðèéí ñàíàà÷ëàãà, çàõèàëãà, çàðäëààð õèéëãýñýí áîë óã áèåò áóñ õºðºí㺠ýçýìøèã÷,ºì÷ëºã÷ íü êîìïàíè áàéõ áà áàëàíñàä äàðààõ
ь
çàðäëûí ä¿íã õóðèìòëóóëàí òîîöíî:
 
Áîëîâñðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöñîí áîëîâñîí õ¿÷èíòýéõîëáîîòîé öàëèí õºëñ,
цалинтай
 
адилтгах
áóñàä çàðäëóóä,
 
Áèåò áóñ õºðºíãèéã áèé áîëãîõîä àøèãëàãäñàí ìàòåðèàë áà¿éë÷èëãýýíèé õºëñ,
 
Áèåò áóñ õºðºíãèéã áèé áîëîõîä íºëººëñºí áóñàä á¿õ çàðäëóóä.
Биет
áóñ õºðºíãèéã àøèãëàõààð òîõèðñîí õóãàöààíä àíõíû ºðò㺺ñ íü øóëóóíøóãàìûí àðãààð
элэгдлийг
òîîöîæ
хуримтлагдсан
 
элэгдэл
,
элэгдлийн
çàðäëûíäàíñàíä á¿ðòãýíý.Áèåò áóñ õºðºíãèéí àøèãëàëòûí ÿâöàä ãàðñàí çàðäàë íü òóõàéí áèåò áóñõºðºíãèéí èðýýä¿éí ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéã íýìýãä¿¿ëæ áàéâàë çàðäëûãõºðºíãèéí ºðòºãò êàïèòàëæóóëíà. Ýíý íºõö
ө
ëèéã õàíãààã¿é òîõèîëäîëä
тухайн
 
хугацааны
 
холбогдох
çàðäëààð õ¿ëýýí çºâøººð÷ á¿ðòãýíý.
Õî¸ð. Á¯ÐÒÃÝËÈÉÍ ÃÎÐÈÌ
Áèåò áóñ õºðºíãèéã ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí á¿ëãèéí2 äàõü ç¿éëä àíõíû ºðò
өг
,
хуримтлагдсан
ýëýãäëèé
н
ä¿íãýýð òàéëàãíàíà.
 
 Áèåò áóñ õºðºíãèéã õóäàëäàí àâñàí áîë:
Äò: Áèåò áóñ õºðºíãºÊò: Õàðèëöàõ äàõü ìºíãº/Êò: Êàññ äàõü áýëýí ìºíãº/
 
 Äîòîîääîî áèé áîëãîñîí òîõèîëäîëä:
Äò:Áèåò áóñ õºðºíãºÊò:Õºðºíãº, ºãëºãèéí äàíñ
Кт
:
Холбогдох
 
зардлын
 
дансд
 
108
 
ТБЦДС 
 
 ХК 
 
 Нягтлан
 
бодох
 
б 
үртгэлийн
 
бодлогын
 
баримт
 
бичиг
 
 
Òºâ êîìïàíèàñ ñàëáàðò áèåò áóñ õºðºí㺠øèëæ¿¿ëñýí òîõèîëäîëä:Ñàëáàðûí õóâüä:
Äò:Áèåò áóñ õºðºíãºÊò:Áàéãóóëëàãûí äîòîîä ºãëº
г
 
Кт
:
Биет
 
бус
 
х
өрөнгийн
 
Хуримтлагдсан
 
элэгдэл
 
Òºâ êîìïàíèéí õóâüä:
Äò:Áàéãóóëëàãûí äîòîîä àâëàãà
Дт
:
Биет
 
бус
 
х
өрөнгийн
 
Хуримтлагдсан
 
элэгдэл
 Êò: Áèåò áóñ õºðºíãº
 
 Áèåò áóñ õºðºíãèéí ýëýãäë
ийг
 
б 
үртгэх
:
Äò: Áèåò áóñ õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë /ªðòãèéí òºâººð/Êò:
Биет
 
бус
 
х
өрөнгийн
 
Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
 
 Биет
 
бус
 
 х
өрөнгийг
 
данснаас
 
 хасах
 
тохиолдолд
:
Дт
:
Биет
 
бус
 
х
өрөнгийн
 
хуримтлагдсан
 
элэгдэл
 /
Дт
:
Үндсэн
 
бус
 
үйл
 
ажиллагааны
 
зардал
-
Биет
 
бус
 
хөрөнгө
 
борлуулсны
 
алдагдал
/
Кт
:
Биет
 
бус
 
хөрөнгө
 
 
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãààð èëýðõèéëýãäñýí òàòâàð òºëºõèéí ºìíºõ àøãààñàæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õóóëèàð òîîöñîí òàòâàðíîãäóóëàõ îðëîãî èë¿¿ áàéãàà íºõöºëä ò¿ð çºð¿¿ãèéí íºëººëëèéí õýìæýýíä íîãäîõ îðëîãûí àëáàí òàòâàðûã õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºí㺺ð á¿ðòãýíý.
Äò: Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí çàðäàëÄò: Õîéøëîãäñîí òàòâàðûí õºðºíãºÊò: Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí ºãëºã
 
 Äàðààãèéí òàéëàíò õóãàöààíä õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºí㺺ñòàéëàíò õóãàöààíû òàòâàðûí çàðäàëä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí ¿åä:
Äò: Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí çàðäàëÊò: Õîéøëîãäñîí òàòâàðûí õºðºíãº
 109

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
88051541 liked this
88051541 liked this
Tsogtsaikhan Uyanga liked this
Erdenechimeg Eegii liked this
bariashir liked this
oyunbat_mn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->