Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
87Activity
P. 1
Makalah Birokrasi Pelayanan Publik

Makalah Birokrasi Pelayanan Publik

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 16,266|Likes:
Published by rudi_stifler
Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut : http://www.ziddu.com/download/9241255/MAKALAHBIROKRASIPELAYANANPUBLIK.doc.html
Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut : http://www.ziddu.com/download/9241255/MAKALAHBIROKRASIPELAYANANPUBLIK.doc.html

More info:

Published by: rudi_stifler on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

 
EBUKCUHVB ZN@HRHLHL Z^E@BC 8, @hrhlhl z~e`bf rhla zubkubyhv ibyblachychl
Vnehahbmhlh ibzhghmb ehgqh himblbvyuhvb vhlahy ibe~y~gchl k`ng vnybhzqhuah Lnahuh, Ehgchl vnfhuh ~m~m mhvrhuhchy vhlahy mhc`~m ehgqh ~u~vhlhimblbvyuhvb ibm~`hb vndhc vnvnkuhla `hgbuzhih vhhy gbi~z gblaah mnlblaah` i~lbhvnch`bz~l ybihc ynu`nzhv ihub ~u~vhl himblbvyuhvb, Ibmhlhz~l Lnahuh ibi~lbh vhy~-vhy~lrh `nmehah rhla mnmz~lrhb kykubyhv ~ly~c mnla~u~v himblbvyuhvb qhuahlnahuhlrh ihub vnah`h cnznu`~hl vnznuyb ynuvne~y ib hyhv hih`hg ebukcuhvb,Ynuchby inlahl kykubyhv rhla ibmb`bcb ebukcuhvb blb mhch ybihc ynun`hcchl `habvnybhz qhuah Lnahuh ybihc mnmz~lrhb zb`bghl `hbl ~ly~c mnla~u~v cne~y~ghllrhynuvne~y, Lhm~l vneh`bclrh ebukcuhvb vnehahb znmnahla mhlihy ynuvne~y ynuchihlaybihc ihzhy mn`hcvhlhchl o~lavblrh ynuvne~y inlahl ehbc, Ibvhihub hyh~ ybihcvnznuyblrh hzhuhy ebukcuhvb vnv~laa~glrh mnlanyhg~b o~lavb zn`hrhlhl blb, Hchlynyhzb mnunch fnlinu~la mhvbg c~uhla kzybmh` ih`hm mnlrn`nlaahuhchl zn`hrhlhlhimblbvyuhvb blb,Eb`hmhlh ibyhubc `nebg dh~g mhch o~lavb zn`hrhlhl z~e`bf ih`hm ebihla- ebihla `hbllrh z~l vnenlhulrh zhih hqh`lrh mnu~zhchl ikmhbl zhuh hzhuhy ebukcuhvb, Eb`hmhlh zn`hrhlhl ibvnibhchl zbghc vqhvyh mhch ebhvhlrh ebukcuhvbybihc mnmb`bcb cnmhmz~hl ~ly~c mnlrnibhchl `hrhlhl ehab vn`~u~g qhuah Lnahuh,Ebhvhlrh znmnublyhg hyh~ ebukcuhvb ih`hm gh` blb mnmnahla kykubyhv ih`hm znlahy~uhl ehab zbghc vqhvyh, Lhm~l ~ly~c `hrhlhl z~e`bf rhla vhlahy byh` ihlmnlrhlac~y ghdhy gbi~z mhvrhuhchy ynyhz ibvn`nlaahuyhchl k`ng znmnublyhg hyh~ Lnahuh, Fklykg ih`hm gh` blb hih`hg znlahihhl ynlhah `bvyubc ihl hbu mbl~m, Ehgchl~ly~c znlrn`nlaahuhhl dhvh yuhlvzkuyhvb vnznuyb cnunyh hzb znmnublyhg mhvbg ynyhzmnldhib znmhbl y~laah`,
 
Ibvhy~ vbvb znmnublyhg vnehahb kznuhyku ih`hm znlrnibhhl `hrhlhl z~e`bfvnenlhulrh vhlahy mnmehly~ qhuah mhvrhuhchy, Chunlh znmnublyhg ihzhymnmenubchl v~evbib ihub hlaahuhl znmnublyhg ~ly~c mnlrnibhchl `hrhlhl blb, Lhm~l inmbcbhl ybihc dhuhla cn`~ghl ib`klyhuchl qhuah mhvrhuhchy hyhv cblnudhhzhuhy znmnublyhg, Zn`hrhlhl rhla e~u~c ohvb`byhv rhla ybihc ynuhqhy zukvni~u rhla enuen`by ihl ehgchl ihub hvznc ‐vhonyr” ynuchihla vnk`hg ‐ibhehbchl” zhuh hzhuhy zn`hcvhlh, Cklibvb blb d~ah ibznuzhuhg inlahl mhvbg c~uhlalrh mnlyh` znlaheibhlvnehabhl hzhuhy vngblaah mnunch ynucnvhl ‐ybihc zni~`b” inlahl c~h`byhv `hrhlhlrhla ibenubchl cnzhih zn`hlaahl hyh~ qhuah mhvrhuhchy,Ahmehuhl ynuvne~y ~m~mlrh mnqhcb`b cklibvb zn`hrhlhl z~e`bf ib Lnahuhcbyh, ^zhrh znuehbchl vnenlhulrh v~ihg f~c~z ehlrhc ibynmz~g, Lhm~l znuvkh`hl- znuvkh`hl ih`hm znlrnibhhl `hrhlhl mnmhla ybihc m~ihg ~ly~c ibhyhvb inlahlvnanuh, Cnmhmz~hl VIM hzhuhy zn`hcvhlh mnldhib vh`hg vhy~ c~lfb znlnly~ enughvb`lrh cnebdhchl znuehbhchl c~h`byhv `hrhlhl blb, Ibvhmzbla by~ ckmbymnl zhuh znme~hy cnebdhchl d~ah ybihc ch`hg ibe~y~gchl ih`hm gh` blb,Ybihc dhuhla z~`h ckmbymnl zhuh znme~hy cnz~y~vhl ybihc ibbc~yb k`ng zhuhhzhuhy zn`hcvhlh, Gh` blbVnbubla inlahl ibm~`hblrh nuh unokumhvb zhih yhg~l 8227 yn`hg mnmenubchl ghuhzhl ehab znu~ehghl mnl~d~ znuehbchl ib vnah`h ebihla cngbi~zhl enuehlavh ihl enulnahuh, Ynumhv~c ih`hm gh` blb hih`hg znu~ehghl ih`hm ebihla znmnublyhghlcg~v~vlrh ihub hvznc zn`hrhlhl k`ng Znmnublyhg, Znmnublyhg ibvblb ibhuybchl vnehahbkuahlbvhvb z~e`bcrhclb kuahlbvhvb rhla o~lavb ~yhmhlrh hih`hg mnmenubchl zn`hrhlhl cnzhih qhuah mhvrhuhchy,5
 
Znu~ehghl rhla ynudhib zhih nuh unokumhvb blb mnu~zhchl y~ly~yhl znucnmehlahl ihl iblhmbvhvb cngbi~zhl mhvrhuhchy, V~ybklk ihl V~`bvybrhlb '5::9"mnlanm~chchl ybah h`hvhl znlybla rhla mnlikukla ebukcuhvb ib Bliklnvbh vndhc nuhunokumhvb zhih yhg~l 8227 ghu~v mn`hc~chl znmenlhghl, Cnybah ohfyku ibmhcv~ihih`hg ohfyku unokumhvb zk`bybc a`keh`bvhvb ncklkmb ihl kyklkmb ihnuhg,Cg~v~v h`hvhl ynuhcgbu rhclb ohcyku kyklkmb ihnuhg ibvhmzbla mnlbme~`chlghuhzhl vnch`ba~v mnldhib yhlyhlahl ynuvnlibub ehab ebukcuhvb znmnublyhghl,Yhlyhlahl ynuenuhy rhla ghu~v ibghihzb hih`hg znu~ehghl znub`hc~ ebukcuhvb by~vnlibub ynu~yhmh znu~ehghl ihub zn`hcvhlh mnldhib znlahmeb` blbvbhybo, Gh` blbmnl~ly~y cnvbhzhl VIM ib ihnuhg-ihnuhg rhla `nebg ehbc,Y~ly~yhl mhvrhuhchy zhih vhhy blb mnlagnlihcb ebukcuhvb `nebg zukonvbklh`lnyuh` ihl mnldhib heib lnahuh ihl heib mhvrhuhchy inlahl mnla~yhmhchl zhih zn`hrhlhl ~m~m ihl znmenuihrhl mhvrhuhchy,Zn`hrhlhl rhla ibenubchl k`ng hzhuhy ebukcuhvb gblaah vhhy blb ibuhvhchl k`ngmhvrhuhchy ~m~mlrh mhvbg en`~m mnm~hvchl, Znlrnehe ihub cnhihhl blb vnznuybibvblrh`bu k`ng Hubhlb '5::9" vnehahbmhlh ibcnm~chchl k`ng MfFkumbfc ihl Ybooblibchunlhchl i~h hubhe`n rhla mnmznlahu~gb cblnudh ebukcuhvb, Rhla znuyhmh hih`hghubhen` `blac~lahl dhehyhl ynumhv~c ib ih`hmlrh vhuhlh ihl zuhvhuhlh cnudhynclk`kab ihl mhlhdnmnl, Hihz~l rhla cni~h hih`hg hubhen` blibbi~h` ynumhv~c ib ih`hmlrh ahrh mhlhdnmnl mkybo zunvyhvb cnudh ihl cnynuhmzb`hl, Dbch ib`bghy ihubmhvbla-mhvbla hubhen` ynuvne~y hubhen` znuyhmh rhla mnlrhlac~y vhuhlh ihl zuhvhuhlh cnudh cklibvblrh dh~g ihub mnlf~c~zbvnmnlyhuh huben` cni~hmnlrhlac~y blibbi~ znahqhb lnanub by~ vnlibub mhch c~h`byhvlrh en`~m`hgmnm~hvchl,Vnmnlyhuh V~ybklk ihl V~`bvybrhlb '5::9" mn`bghy znuvkh`hl c~uhlalrhcblnudh hzhuhy ih`hm mnmenubchl zn`hrhlhl enuihvhuchl znlihzhy Ihuqbl '822?"ibvnehechl mhvbg hihlrh blnobvbnlvb zhih y~e~g ebukcuhvb by~ vnlibub rhla ibyhlihb6

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aan Kunaefi liked this
Aji Pradityo liked this
Edi Setiawan liked this
allfredoem liked this
Unhy Cokkatzz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->