Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
40Activity
P. 1
47_Çalışma Yaşamında özel risk grupları-2

47_Çalışma Yaşamında özel risk grupları-2

Ratings: (0)|Views: 27,364 |Likes:
Published by yasinunlu

More info:

Published by: yasinunlu on Apr 04, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

 
ĒŜ QnĜjľĜľ yc KúycgjmĜmgc ĒjmŜemg _mqe Krsjnrľ Jmqxcqm XcojmĜm
Dnhhc > ‘ 
>9'>?'?221 xnrmfjm* ?31>6 qn}ľjľ _cqdç Knpcxc”hc }n}ľdjngng ĒŜ}crm QnĜjľe Omrmdjcrm yc ĒŜ}crmFcemdjcrmgmg Kùrcyjcrm mjc ËnjľŜdn Sqsj yc Cqnqjnrľ Fneeľghn ]ùgcxdcjmĜmg ?> mgam dnhhcqm s}nrľganljsŜxsrsjng Eldmq}lgsg kùrúŜjcrm hlĜrsjxsqsghn mŜ}crjcrmgmg mŜ qnĜjľĜľ yc kúycgjmĜm nëľqľghng }cr njhľĜľ rmqe krsjnrľ jmqxcqm Onengjľeën* Dnhhc ?”hc }cr njhľĜľ Ŝcemjhc ocjmrjcgdmŜxmr'
Dnhhc ? ‘ 
_mqe Krsjnrľ Jmqxcqm
M mgam _mqe Krsos
>' Dngxnr* qnp yc endľŜxng qccx yo' cŜ}n mdnjm?' Knpcxc* dcadsn }ùgcxmd }crjcrm* }n}ľg cyjcrm1' Ecrcqxc yc fcr xúrjú mgŜnnx dnjpcdcqm yc cgacrc andľ xlxngaľjľĜľ8' Fcr xúrjú dnemgc yc xnŜľxjnrjn }chce nrënjnrľ xlxngaľjľĜľ3' Fcr xúrjú dnhcgm yc and cŜ}nqľ* cjcexrme dnjpcdcqm yc amfnpjnrľ* rnh}l* osphljnoľ yc ocgpcrm cŜ}nxlxngaľjľĜľ9' Cy yc oúrljnrn dnfqsq dlomj}njnrjn fnjľ yc emjmd yo }cr hùŜcdcjcrm xlxngaľjľĜľ;' Dcgqsanx* km}cace yc n}neenoľ xlxngaľjľĜľ6' ]m}cace dnhhcjcrm* mëem* xúxúg yc qmknrn xlxngaľjľĜľ=' Ējnë* xsynjcx dnjpcdcqm* enĜľx* emxn yc eľrxnqm}c* lxme dnjpcdcjcrm l}sgane yc qlr cŜ}nqľ* dúacyfcrnx*}senrľhnem krsjnrhng omrmgc kmrdc}cg hmĜcr dndsjjcrmg xlxngaľjľĜľ mjc mfrnanx yc mxfnjnx mŜjcrm}jc mjkmjmxmanrcxfngcjcr >2' Fcr xúrjú }m}cace dnhhcjcrm qnxľjng dnĜnpn yc mŜ}crjcrm>>' Capngcjcr yc xsynjcx dnjpcdcqm qnxľjng mŜ}crjcrm>?' EsdnŜ* cjomqc* n}neenoľ yc hmĜcr km}cace cŜ}nqľ qnxng dnĜnpn yc mŜ}crjcrm* esjjngľjdľŜ cŜ}n qnxng }crjcr >1' Fcr xúrjú dlomj}n yc dcirsŜnx mjc qlon* rnh}l* osphljnoľ* ëndnŜľr dnemgcqm yc ocgpcrm cy cŜ}nqľ* dúpme njcxjcrm qnxľjng dnĜnpn yc mŜ}crjcrm>8' Eúëúe cj njcxjcrm* ol}n* dsxine cŜ}nqľ* lrqcjcg yc andhng cŜ}n* eúëúe cjcexrme amfnpjnrľ ycdnjpcdcqmgmg crnecghc ljnrne qnxľjhľĜľ }crjcr >3' Nrnon* omqmejcx* dlxlqmejcx yc hmĜcr xnŜľdn nrnëjnrľ}jn }chce nrënjnrľgľg crnecghc ljnrne qnxľjhľĜľmŜ}crm yc dnĜnpnjnr >9' Rcrnecghc ljnrne lhsg* eùdúr* xúxúg yc osp qnxľŜ }crjcrm* mŜ}crjcrm* emxnëľ yc eľrxnqm}camjcr* ëmëceëmjcr*dúacyfcrnx yc qúq cŜ}nqľ* ilxlĜrni dnemgcqm* l}sgane yc qlr dnjpcdcjcrm yc ocgpcrm dnhhcjcrmg qnxľjhľĜľmŜ}crjcrm>;' Ongenjnr* nrn yc xnfymj olrqnjnrľ yc fcr xúrjú erchm* ongen yc nrn dsndcjnxľ }nng hcrgce* ellcrnxmi yc dúcqqcqcjcr >6' Fn}nx* }ngkľg* gnejm}nx* enpn* ang yc dnj úpcrmgc fcr xúrjú qmklrxn mŜjcrm }nng dúcqqcqcjcr* qmklrxnnacgxcjcrm>=' Kn}rmdcgesj mŜjcxcgjcr* qmdqnrjnr* cdjne eldmq}lgasjnrľ?2' Gnejm}nx eldmq}lgasjnrľ yc gnejm}nx nacgxcjcrm?>' Enr ndnaľ kúxdc}cg mjdm nrnŜxľrdn mŜjcrm??' Hmgm esrsjsŜjnr* emjmqcjcr yc qmgnklkjnr ?1' Dcqjce yc cqgni esrsjsŜjnrľ xmanrcx yc qngn}m lhnjnrľ* mŜëm yc mŜycrcg qcghmenjnrľ yc ocgpcrm esrsjsŜjnr ?8' Dúpcjcr yc eúxúfngcjcr ?3' Qm}nqm esrsjsŜjnr yc }senrľhn xnqgmi chmjdc}cg ëcŜmxjm hcrgcejcr yc ocgpcrm esrsjsŜjnr ?9' Glxcr* nysenx* onrl yc fsesem mqxmŜnrc oúrljnrľ?;' Xmanrm dúŜnymrjcr* fcqn spdngjnrľ* dsfnqcoc oúrljnrľ yc ocgpcrm fmpdcxjcr ?6' Dúfcghmq* dmdnr oúrljnrľ
MM gam _mqe krsos
>' Xcrpmjcr &Fsqsqm hmemŜjcr-?' HmĜcr km}md cŜ}nqľ mdnjnxľ* onqxlg yc Ŝcdqm}c mdnjnxľ1' Fcr xúr qnnx xndmrm8' Qúúrkc yc iľrën mdnjm3' Qsgm ëmëceëmjme* mŜjcdcamjme* qľrdnaľjľe yc osgjnrn ocgpcr qúqjcdc dnfm}cxmghc hmĜcr cj mŜjcrm9' Dúrceecjm yc esrŜsg enjcdjcr* acxycj xnfxnqľ* xndlg yc ocgpcrm oúrl cŜ}nqľ mdnjnxľ
 
;' Xnfľj* ndse* }úg yc hmĜcr pmrnm dnfqsjjcrjc angjľ fn}yng* fnd hcrm* lhsg yc xldrse* ecrcqxc xlxng qnxľŜ}crjcrm* hcljnrľ6' Fcr xúrjú cŜ}n yc dnhhcjcrmg qnxľjhľĜľ oú}úe dnĜnpnjnr =' Fn}yng nrnonjnrľ yc fn}yngjnrjn }nľjng }úe gnejm}nxľ>2' Xcrdmgnjjcr* nre }crjcrm yc knrn`jnr kmom enrn}ljs gnejm}nxľgľ eljn}jnŜxľrng fmpdcxjcr >>' Dnemgcqmp hcgmp gnemj ynqľxnjnrľghn &dnygn* Ŝnx yc ocgpcrjcrm- }nľjng oúxúg mŜjcr >?' Esghsrn ol}naľjľĜľ>1' ËnrŜľ yc dnfnjjc oceëmjmĜm mjc ùpcj kúycgjme fmpdcxjcrm>8' Enhnqxrl yc fnrmxnaľjľe fmpdcxjcrm>3' Qmgcdnjnr* qmgcdn qxúh}ljnrľ* imjd ëcymrdc yc hnĜľxľd mŜjcrm* qmgcdn imjdjcrmgmg xndmrm>9' Xm}nxrl* lcrn yc elgqcrjcr* rnh}l hmimp}lg lqxnjnrľ* xcjcymp}lg yc osgjnrjn mjkmjm fmpdcxjcr >;' Fndndjnr yc ong}ljnr >6' Fnpľr kľhnjnrľg ndonjn`jnghľĜľ }crjcr >=' Dn}lgcp* ecxën yc qnjnxn qlqs úrcxmd }crjcrm?2' Dndsj qúgkcrhcg cŜ}n mdnjm?>' Acgnpc fmpdcxjcrm
MMM úgaú _mqe krsos
>' NĜnë hmedc* }cgmhcg lrdng }cxmŜxmrdc yc lrdngjnrľ elrsdn* pnde yc rcëmgc* }nongm ensëse* sqnrc* nĜnëenosĜs* lx* }nongm dc}yc yc ëmëce* }lqsg* }nrne ëndjnrhnem mĜgc }nrne yc qnp kmom mgqng cjm}jc }cxmŜxmrmjdcdmŜljng dnhhcjcrmg xljngdnqľ* dngknj eùdúrúgúg lrdnghn }neľjdnqľ mŜjcrm* eújxúr dngxnraľjľĜľ?' Fcr xúrjú mŜ yc kcjmr kcxmrcg fn}yngjnrľg &NhnxnyŜngľ* hcycesŜs* hldsp* eúrejú fn}yng* qúx* }úg* eúdcqfn}yngjnrľ mjc }sdsrxn* onj* mce oùacĜm* elpnqľ yq'- }cxmŜxmrmjdcqm* úrcxmdm* ľqjnfľ yc osgjnrjn mjkmjm oneľd* kúhúdxcrom}c eľreľd* qnĜľd yc úrúgjcrmgmg cjhc chmjdcqm* xljngdnqľ* qnejngdnqľ mjc fn}yngqnj kúorc mŜjcrm* qlene fn}yngľ onrľgnejnrľ'1' Dc}yc yc qcopc mjc onj mŜjcdc }crjcrm* elgqcrycamjme* qmrec* xsrŜs* qnjën* rcëcj* dnrdcjnx* dc}yc yc qcopcqsjnrľ mdnjm8' Dc}yc* qcopc esrsxdnaľjľĜľ yc dngmújnq}lgs'3' Onjľe yc hmĜcr qs kľhn úrúgjcrmgmg elgqcrycamjmĜm yc mŜjcdc }crjcrm9' MY úgaú krs hľŜľghn enjng xnrľdjn mjkmjm hmĜcr innjm}cxjcr ;' Cedce* cedce ëcŜmxjcrm yc qmdmx iľrľgjnrľ6' Klircx* omqeúym yo mdnjnxľ=' Rnqxn* oùrce* }sien yc ocgpcrm fndsr mŜjcrm qngn}mm* fndsr yc qúx xnxjľjnrľ úrcxcg mŜ}crjcrm>2' Enenl yc ëmeljnxn mdnjm>>' ŗcecrjcdc* enrndcjn* jlesd* fcjyn* osjndn* nĜhn* cedcp mdnjm yc ocgpcrm hmĜcr Ŝcecrjm dnhhcjcr* xlpŜcecrhcg eú Ŝcecr yc shrn Ŝcecrm úrcxcg }crjcr yc qneľp mdnjnxľ>?' Xnfmg mdnjnxfngcjcrm>1' Ën} dngmújnq}lgs* ën} inormenjnrľ* hcljndn yc ndonjn`jndn }crjcrm>8' ËcŜmxjm esrs }cdmŜjcrmg fnpľrjngdnqľ &iľghľe* iľqxľe* acymp yc onhcd yo eľrdn yc enysrdn mŜjcrm hnfmj->3' HmĜcr }m}cace yc mëcace dnhhcjcrmgmg mdnjm mjc ëcŜmxjm dsndcjcjcrc xnom xsxsjdnqľ &Esrs enfyc* qlirnxsps* onfnrnx* hlĜnj omxemjcrmg mëcacejcrm yq'->9' DcŜrsonx* knplp* eljn yc enrolghmleqmxjc dsndcjc}c xnom xsxsjdsŜ fcr xúrjú dc}yc qsjnrľ kmom njeljqúpmëemjcrmg mdnjm* ndonjn`jngdnqľ yc hcljndnqľ'>;' Dnhcg qsjnrľ yc qlhnjnrľgľg fnpľrjngdnqľ>6' Cj xcpknfjnrľghn }nľjng fcr xúrjú hlesdn mŜjcrm>=' Fnjľ yc emjmd }ľendn yc xcdmpjcdc* yo' mŜjcrm?2' Ējme oúeúd yc qnrľd mŜjcrm* dnenrn* olomg* dnqsrn yc }sdne mdnjm* Ŝcrmx en}xng* esrhcjn kmom sine xsfnim}c cŜ}nqľ mdnjm?>' Ëlrn mdnjm??' Ëlrnxng kn}rm xrmelxn` cŜ}njnrľgľg mdnjm esdnŜ nxľejnrľ yc cqem esdnŜjnrhng }úg mdnj }crjcrm?1' Ecxcg* `úx* ndse* enĜľx* fnqľr yc ocgpcrm cj}nixng fnjnx* m* qmamd* nĜ kmom cŜ}njnrľg mdnjnxľ?8' ËndnŜľr* kùdjce* ernynx* elrqc* ecdcr* cjhmycg yc ocgpcrm cŜ}n mdnjnxľ?3' ŗnen yc enqecx mdnjnxľ?9' HùŜcdcamjme &dlomj}n yc lxl hùŜcdc nxùj}cjcrm hnfmj-?;' ]lrkngaľjľe ?6' Ënhľr* ësynj* }cjecg mdnjnxľ &hlesdn }ndneqľpľg-
 
?=' Hlesdn }ndneqľpľg hmĜcr fnpľr cŜ}n mdnjm &on}rne* crhc* ënrŜni* onxxngm}c yc ocgpcrm-12' Esghsrn enjľoľ* cjomqc nqeľqľ* xnfxn qn* esj* enicq* rni* ësose* l}dn mŜjcrm* xnosx* rcqmd yc n}gnëcrëcycqm yc ocgpcrm mdnjm1>' Lhsg* nënyrn yc hmĜcr hlesjnrhng enĜľx fndsrs mdnjm yc os fndsrsg enĜľx* enrxlg* dsenyyn yc rcqjmhlesjnr fnjmgc kcxmrmjdcqm1?' EnĜľx* enrxlg yc dsenyynhng esxs* ecqcenĜľhľ yc hmĜcr dnfynpnjnr* enrx pnri yc hsynr enĜľhľ mdnjm*enĜľx fndsrsghng xnone* onrhne yc hmĜcr dsxine jcynpľdľ kmom rcqjcgdmŜ cŜ}n mdnjm'11' ËmĜ hcrm esrsxdn yc onĜľrqne xcdmpjcdc yc mŜjcdc }crjcrm &Qsase* osdonr fnrmë-18' Cdújqm}lg yc njndsx fújnqnqľ inormenjnrľ* njndsx hcĜmrdcgjcrm* njndsx xcdmpjcdc mŜjcrm yc dc}ngeùeú* Ŝcrocxëm lxs yo' omxemjcrmg dngmújnq}lgs13' Fcr xúr dsd yc onjdsds mdnjm19' Elj* hsynr yc hmĜcr xúr qnnx mdnjnxľ1;' MY' krs hľŜľghn enjng xldrseësjsejn mjkmjm hmĜcr innjm}cxjcr 16' Hcgmp yc kùjjcrhc xsp ëľenrľjdnqľ &qlirn xsps mdnjm fnrmë-1=' Qsjnrľg xljngdnqľ* xnqim}c* hnĜľxľd yc qs Ŝcocecjcrmgmg mŜjcxmjdcqm yc n}gľ mŜjcxdc xnrniľghng }nľjng oneľd yc xndmr mŜjcrm82' Dnhcg acyfcrjcrm eújëc fnjmghc yc}n ësose* jcyfn* olrs kmom mje Ŝcemjjcrhc mŜjcgdmŜ dnhhcjcr* dnhcgacyfcrm hcljngdnqľ yc xlxngaľjľĜľ8>' Cx elgqcryc yc inormenjnrľ* nqxľrdn* qsase* qnjnd* osdonr yc qlqmq mdnjm8?' Xnpc yc hlghsrsjdsŜ cxmg dsfninpnqľ &Dúqxnemjcg-81' En}dne* ercdn* hlghsrdn* irmkl* elel* cqemdl* xcrc}nĜľ yc }lĜsrx mdnjm' Olpn úrcxmd }crjcrm*hlghsrdn eújnfľ úrcxmd }crjcrm88' Qúx xlps* elgqngxrc qúx mdnjm* qúx nqxùrmpc yc qxcrmjmpc xcqmqjcrm83' Oc}np c}gmr mdnjm89' EnŜnr* krny}cr kmom hmĜcr c}gmrjcrmg mdnjm8;' CrmxmjdmŜ qnhc }nĜ mdnjm86' Onjľe yc hmĜcr hcgmp kľhn dnhhcjcrmgmg dsfninpnqľ* xúxqújcdc yc esrsxsjdnqľ8=' Sg hcĜmrdcgjcrm32' Ëcjxme inormenjnrľ3>' Sg* osjksr* onejm}nx yc qcopc sgjnrľ yc osgjnrn ocgpc}cg hmĜcr kľhn dnhhcjcrmgmg mŜjcgdcqm*ndonjn`jngdnqľ3?' Osp mdnjm31' Dnenrgn* Ŝcfrm}c* mrdme* klircx* omqeúym yc ocgpcrm }m}cace dnhhcjcrm mdnjm38' Kľhn enxeľ dnhhcjcrm mjc gmŜnqxn* hceqxrmg yc kjmelp yo' mdnjm yc necxjcgdcqm33' ËcŜmxjm fn}yng }m}cacejcrmgmg fnpľrjngdnqľ39' Dnjx jmeùrjcrm fnrmë* fcr xúr qlirn Ŝnrnjnrľ mjc jmeùr Ŝnrnjnrľ* xnomm yc qsgm eùúrcg Ŝnrnjnr* dmqxcjelesjs yc xľoom Ŝnrnjnrľg mdnjm* hmĜcr xnfnddúr cxdmŜ mëemjcrmg mdnjm3;' Dnjx yc omrn kmom dnjxjľ mëemjcrmg mdnjm36' ]nrne xúxúgú n}ľejndn* xcdmpjcdc* esrsxdn amgqjcrmgc n}ľrdn* onj}njndn* ndonjn`jndn yc onedn mŜjcrm3=' ]njgľp Ŝcfmr fnxjnrľghn mŜjc}cg kcdmjcrhc }nľjng oúxúg mŜjcr 92' Dlxlr* }cjecg yc}n qnmr dnemgcjcrjc mŜjc}cg eúëúe hcgmp gnemj ynqľxnjnrľghn }nľjng mŜjcr 9>' Nenr qsjnr úpcrmghc qnj mjc yc qs}n oľrnedne qsrcxm}jc gnejm}nx9?' ]úpcr ymgë yc xnrnejnrhn }nľjng mŜjcr 91' Fnyn njngjnrľ oneľdľ yc sësŜn fnpľrjľe mŜjcrm* fnyn njngjnrľghn }cr fmpdcxjcrm yc oneľd mŜjcrm98' Ùpcj lesjjnr* ëlase }syn yc onfëcjcrm93' Enjľan yc mëdcjcr 99' Gconxnx yc fn}yngnx onfëcjcrm* nre* onfëc yc dcpnrjľe xngpmd yc oneľd mŜjcrm9;' Hngq }crjcrm yc hngq lesjjnrľ fcr xúrjú qlr esjújcrm* qlr qnfnjnrľ* nxcŜ ljmklgjnrľ* `mdgnqxme qnjlgjnrľ*}úpdc fnyspjnrľ* jn`jnr* elŜs dnfnjjcrm yc hmĜcr cĜjcgac }crjcrm}jc qcrkmjcr yc osgjnrjn mjkmjm fmpdcxjcr 96' Qmrejcr yc andonpfngcjcr 9=' ]cdce úrcxmdm }nng }crjcr* jlengxnjnr* knpmgljnr* enfycjcr* nqxnfngc* ën}fngc* onrjnr kmom }cdce }cgcg yc mëem mëmjcg }crjcr ;2' Lxcjjcr* ngqm}lgjnr* fngjnr* xnjcoc }srxjnrľ* end qnfnjnrľ yc osgjnrjn mjkmjm mŜjcr ;>' Crece yc enhľg ocrocrjcrm* dngmeúr* chmeúr yc ocgpcrm fmpdcxjcr 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->