Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
EdgarAlanPoe-Pripovetke

EdgarAlanPoe-Pripovetke

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,335|Likes:
Published by Andrijana2103

More info:

Published by: Andrijana2103 on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
1 
Edgar Alan Po
PRIPOVETKE
Priredila Isidora Sekuli
ć
 Prevodili:Isidora Sekuli
ć
, Tin Ujevi
ć
, Sveta Bulatovi
ć
, Vuka Adamovi
ć
 Borivoje Nedi
ć
, Borislav Nedi
ć
, Mom
č
ilo Joji
ć
, Željka KalanjaSvetislav Stefanovi
ć
, Lidija Nikoli
ć
, Dejana Da
č
ovi
ć
, Vera Stoji
ć
 JEDAN OD PESNIKA PONORA - EDGAR ALAN POIma ih prili
č
an broj u svim velikim nacijama, a regrutuju se izme
đ
u najdarovitijih inajinteligentnijih, doduše, uvek sa nekom manje-više izopa
č
enom naklonoš
ć
u u pravcuintelekta, mašte ili morala, ponaj
č
ć
e i zdravlja. Nije dobro prevedena kod nas ona poznatafrancuska koja takve pesnike naziva "prokletim pesnicima". Ako ve
ć
ne
 
možemo bez temetafizi
č
ke kategorizacije, onda bi trebalo re
ć
i "ukleti pesnici". Drugo je ljudsko proklinjanje, adrugo rodbinska ili sudbinska ukletost. Nije re
č
o tome da su ljudi, recimo, za Dostojevskim iliBodlerom ili Poom zavitlali kamen osude i gonjenja; ili izmolili u Boga ili u
đ
avola neku kaznunad krivcima. Nego je re
č
o tome da ti pesnici imaju u bi
ć
u svom, u talentu svom, u vokacijisvojoj imaju mo
ć
izuzetno velikog prostiranja u svim pravcima iskustva i slutnji, imajuintelektualnih radoznalosti koje premašaju oblast petorih
č
ula
č
ovekovih. Slutnje njihove, svesneili nesvesne, osobita znanja, to je rabota nenormalna. Nema
č
ki pesnik, Prus Georg Hajm (Heym)snažan i mutan talenat, umro je sasvim mlad godine 1911, a u ciklusu pesama je ta
č
no opisao iocenio materijalnu i duhovnu stranu rata iz godine 1914-18. U drugom ciklusu, pesama, stalno,opsesijski se bavio ponorom vode, mora ili jezera, i smrt njegova je bila ta
č
no to: propao uzale
đ
eno jezero i, po svedo
č
anstvu radnika u šumi, pakleno se mu
č
io i otimao i ponora
č
itavihdvadeset minuta,
č
itavu ve
č
nost. Na
đ
en je tek u prole
ć
e, sa "gnezdom mladih vodenih pacova ukosi", kako je pevao u pesmi
Ofelija...
To su pesnici koji ukleti neumorno prolaze kroz svesne, podsvesne i nadsvesne stvarnosti. Stvarnosti? Da, ono u
č
emu neko živi, ili radi, ili stvara, to jenjegova stvarnost. Re
č
je o pesnicima koji na najviši prag svoga stvarnog stepeništa dodajulestvice budnih snova, slutnji, vizija, fantasti
č
nih kombinacija igre radi, ili užasa radi. Re
č
je o pesnicima koji ukleto neumorno putuju po ponorima, i to svejedno da li u ponor naniže ili u
 
2
 ponor naviše, da li u dubinski podzemni haos i mrak ili u visinske oblasti sublimnih i apsolutnihvrednosti. I pazite – svejedno koliko je daleko pesniku dato da prodire u ponore dubinske ilivisinske, pazite, svi se služe u isti mah i simbolima i ciframa, i maštom i naukom. Dostojevski,to je niz psihoanaliti
č
kih laboratorijima, sa imenovanim virusima za svetaštvo, za ludilo, zanajvišu dobrotu, za zlo
č
in svestan ili nesvestan. Bodler, katedarski jasnim i kolokvijalnim jezikom pokazuje i dokazuje apstraktnosti. Edgar Po piše ne samo
č
udne nego
č
udovišne pripovetke, ali u kojima sve užasne kombinacije najzad realisti
č
ki skop
č
ava i razrešava. Aimajte na umu, podsetite se, da je za Dostojevskoga, za Bodlera, za Poa svugde ponor. Evo, mivas od svoje strane podse
ć
amo na glasovitog pisca Ameri
č
anina H. Melvila i njegovu ponorskuhajku za belim kitom – u romanu sa preko stotinu glava. Podse
ć
amo vas još na jednoga zemljakaEdgara Poa, na savremenoga ameri
č
kog pisca V. Foknera, i na njegove pri
č
e i romane
č
udovišne, u kojima su spletovi doga
đ
anja u tri vremenske dimenzije, i spletovi beskrajnihre
č
enica – zapravo merdevine sa stotinu pre
č
aga, pod kojima uvek zija neki ponor. I dodajemo još od svoje strane da
ć
e ovaj naš XX vek, nekada posle nas, biti cenjen kao vek ponora:umetnost otišla u apsolutno a nauka u
č
udovišno. Stratosferci lete u ponor, padobranci padaju u ponor. Evo vam, uostalom, od najkonciznijeg i najjasnijeg me
đ
u ukletim pesnicima, od Bodlera,nekoliko stihova:
 Avaj, sve je ponor: akcija, želja, san,
 
 Re
č 
...
 
 Naniže, naviše, svugde, dubina, gubilište,Tišina, prostor užasan, mamljiv ...
 Popnite se na najviši balkon Milanske katedrale (zato Milanske što Italija ima kristalno prozra
č
an vazduh), uhvatite se dobro obema rukama za debeli zid ograde, zavratite glavunagore, pa onda priklonite glavu nadole, ugleda
ć
ete ponor naviše i ponor naniže, oseti
ć
ete kako ponor mami, kako vas nešto vu
č
e da srljate. A kako tek srljaju pesnici ukleto ro
đ
eni, pesnici ponora! Edgar Po nam pri
č
a o srljanju
č
oveka u
č
uveni Malstremski vrtlog. Pa o propadanju
č
oveka u bezdani bunar, kroz patos tamnice inkvizitorske. Pa o ponornim radoznalostima, omamljenju prostora, o
č
udovišnim doživljajima Gordona Pima. On, Gordon Pim, bar tri puta je prolazio kroz sve užase podzemlja, podvo
đ
a, materijalnog haosa. Jedared, u utrobi broda gde seukrcani i r 
đ
avo sabijeni tovar kotrljao, i svaki
č
as zatvarao kanali
ć
e i izlaze, mogu
ć
nosti spasa ilikontakta sa palubom, sakrivenoga, potpuno samoga mladi
ć
a. Drugi put, oka
č
en o donji u vodu pogruženi deo la
đ
e. Tre
ć
i put, u lavirintu u brdu, u koji su Pima sa tada još živim drugom zavelidivljaci. "Crni mrak oko nas preseca disanje, dah je dah davljenika, iz vlažne zemlje izlazi neštošto se sjedinjava u užasnoj misli da smo prognani van svake mogu
ć
nosti i najble
đ
e nade, da sestvarno nalazimo pod uslovima mrtvih, i to je ra
đ
alo u nama ose
ć
anje užasa neizdiržljivoga..." No, svima tim užasima dolazilo je na kraju cifarno ta
č
no razrešenje. Dok najzad, vertikalnonasuprot dubinama, Pim ukleto odlu
č
no po
đ
e, sam, da na
đ
e Južni pol, gde niko još nije bio, to jest, da u
đ
e u visinski ponor tajanstvenoga, spiritualnoga. Probio je, posle muka i iskušenja, usferu mirne beline, u oblast ili kraljevstvo ogromne jedne bele figure – no tu je ograni
č
enoga
č
oveka sa
č
ekalo ograni
č
enje. U tom ponoru, ili pred ponorima, u nešto
č
oveku zabranjeno Pim
 
3
 je, u halucinacijama i nesvesti, verovatno umro; nije smirio svoje radoznalosti niti završio svoje beleške. Knjigu o Gordonu Pimu završi
ć
e urednik Pimovih hartija – kaže nam Edgar Po.Pesnici ponora sabiraju iskustva retka, mu
č
na, ne
č
ove
č
na, svakako nat
č
ove
č
na. I životitrojice ovde pomenutih pesnika bili su užasni. Od njih trojice Edgar Po je najpre živeo i umro.Bodler je poznao delo i dušu Edgara Poa, našao u tom pesniku bliskoga ro
đ
aka, dokument,radost, i to je kazao svetu. A Edgar Po, od prethodnika koji su po podzemnim putevima hodali,verovatno je najbolje znao Dantea. Naravno, Dantea je i u pakao vodila religija, i, u seni pesnikaVergilija, tradicija. Po, moderan, za svoje vreme i suviše, srljao je svugde sam, ta
č
no po svojojformuli, bez religije i bez tradicije. No od Dantea je, verovatno, primio danteovsku vertikalnuarhitekturu, bolje re
ć
i, strukturalnu hijerarhiju odole naviše – kako u formi, tako u idejama.Spratovi, prstenovi, gradacije, od nižeg ka višem, ka najvišem. Od ponora do ponora, tri stepenaPoova gledanja na svet i na
č
oveka jesu: materija, duša, duh; ili drugim re
č
ima: proza, poezija,metafizika; ili još druk 
č
ije: intelekt koji ho
ć
e istinu, poezija koja ho
ć
e lepotu, duh koji ho
ć
emoral. Pesnik, vidimo, stavio je poeziju na sredinu i vezao je za
č
ovekovu dušu.O poeziji Edgar Po je pisao i teorijski u napisu
 Princip poezije.
Pisao je teorijski i oumetni
č
koj kompoziciji – tuma
č
e
ć
i svoju pesmu
Gavran – 
u napisu
 Filozofija kompozicije.
Tvrdio je Po, pre svega, da pesma mora biti kratka, jer je i poetsko uzbu
đ
enje pesnika i uzvišenouzbu
đ
enje
č
itaoca stvar apsolutno kratkotrajna; i ve
ć
iz fizi
č
kih razloga druk 
č
ije ne može biti."Duga
č
ke pesme, to je kontradikcija u samim re
č
ima." (Caveat...) Može neko odužiti, ali i tadasu samo kratki pasusi poezije, a ostalo je samo popunjavanje. Doista, i anti
č
ki pisci, i Grci iLatini, jesu pisali i nauku, i didaktiku, i medicinu, i moral u mnogo stihova, ali to je bilo stilaradi, i retori
č
koga ritma radi, a niko u ona "pametna vremena nije mislio da te dužine nudi kao poeziju". Zatim, vezao je Po poeziju za dušu, a o duši – da li je znao za Platona i za Spinozu iline – imao je
 
slede
ć
u postavku: Duša ho
ć
e lepotu i sublimno uzbu
đ
enje; že
đ
za lepotom jezapravo že
đ
 
č
oveka za besmrtnoš
ć
u, ali duša je puna nemo
ć
i. Na sredini izme
đ
u materije ispirita, ona uzle
ć
e naviše, ali i klizi naniže, i zato je ono što ona produkuje, poezija, uvek tužna.Platon, koji se u dušu odli
č
no razumevao – dijalektikom i mitovima je tuma
č
io – Platon je tvrdioda je duša puna melanholije, jer je puna strasti i zabluda, i
č
esto u mu
č
nom stanju. Mnogostotina godina kasnije, Spinoza kaže: "Kad duša zamisli svoju nemo
ć
, crna se onesvesti" Usvojoj pesmi
 Eulatija
Edgar Po ovo kaže o stanju duše: Usamljen sam živeo u svetu jada, i dušami beše kao voda ustajana, dok mi lepa i umilna Eulalija ne postade
č
edna supruga, to jest, s pomo
ć
u poezije duša se digla u višu sferu. Naravno, ne
ć
e li u toj sferi višega sklada pro
ć
i beztuge. To je onaj zreli pesimizam anti
č
kih pesnika i filozofa koji je realnost, i kojeg mora biti iima u svakoj jakoj misli i poeziji. Naš pesnik Sima Pandurovi
ć
kazao je: "Pesme pišem samoonda kad sam tužan."Edgar Po, sa nau
č
no dokaznim instinktima u sebi, imao je potrebu da nekako organizujesvoj haosni svet, da dade tekst o dovršenom kosmosu sa svim stanjima, i, na kraju, sa svetloš
ć
uapsolutnoga kao sa poslednjim akordom. To je bila pesma
 Heureka,
koja nije uspela da ode daljeod mehani
č
kog nastajanja sveta, i nije uspela da objasni apsolutno. Em je pesma ispala duga
č
ka,em se svetlost apsolutnoga nije prosula po njoj. Kao Gordon Pim na Južni pol, Edgar Po jekrenuo u oblast koja mu nije bila data, koja mu je bila zabranjena. No, ne mari.
Č
ist nau
č
nik, biolog, ugledna figura francuske nauke, Žan Rostan kazao je tu nedavno u predavanju, zagledan

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
Katarina Vukovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Никола Ватазовић liked this
dusankekic022_693705 liked this
kalganovich liked this
Milica Vojnovic liked this
zllat liked this
Buba Sinanović liked this
Jasmina Jankovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->