Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Új polgári törvénykönyv PTK

Új polgári törvénykönyv PTK

Ratings: (0)|Views: 2,791|Likes:
Új polgári törvénykönyv PTK
Új polgári törvénykönyv PTK

More info:

Published by: Het Hongarije Nieuwsblad on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/15/2010

pdf

text

original

 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYAT/5949. számútörvényjavaslata Polgári Törvénykönyvr
ő
lEl
ő
adó: Dr. Draskovics Tiborigazságügyi és rendészeti miniszterBudapest, 2008. június
 
 2
2008. évi ….. törvénya Polgári Törvénykönyvr
ő
lELS
Ő
KÖNYVBEVEZET
Ő
RENDELKEZÉSEK 1:1. § [A törvény célja]
Ez a törvény állapítja meg a személyek és a jogképességgel felruházott más jogalanyok vagyoni, személyi és családi viszonyaira vonatkozó alapvet
ő
szabályokat,az igazságosság, méltányosság, mellérendeltség és egyenjogúság elvei szerint.
1:2. § [Értelmezési alapelv]
(1) A törvényt a Magyar Köztársaság Alkotmányával, valamint gazdasági éstársadalmi rendjével összhangban kell értelmezni.(2) A vagyoni, személyi és családi viszonyokat szabályozó törvényeket – ha eltér 
ő
ennem rendelkeznek – e törvénnyel összhangban kell értelmezni.
1:3. § [A jóhiszem
ű
ség és tisztesség alapelve]
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszem
ű
ség éstisztesség követelményének megfelel
ő
en kötelesek eljárni.
1:4. § [Az elvárható magatartás elve]
Ha a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgykell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
1:5. § [A felróható magatartás és az önhiba értékelése]
(1) Saját felróható magatartására el
ő
nyök szerzése végett senki sem hivatkozhat.(2) Aki maga sem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, amásik fél felróható magatartására hivatkozhat.
1:6. § [A joggal való visszaélés tilalma]
(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
 
 3 (2) Joggal való visszaélésnek min
ő
sül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmirendeltetésével össze nem fér 
ő
célra irányul. Ha a joggal való visszaélés jogszabályáltal megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeketvagy különös méltánylást érdeml
ő
magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatotítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.(3) A bíróság a családi viszonnyal összefügg
ő
jognyilatkozat pótlására nem jogosult.
1:7. § [A bírósági út igénybevételének biztosítása]
A törvényben biztosított jogok érvényesítése – törvény eltér 
ő
rendelkezése hiányában – bírósági útra tartozik. Törvény a bírói út igénybevételének feltételéül szabhatja aközvetít
ő
i eljárás el
ő
zetes igénybevételét.