Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sterkeww

sterkeww

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by wih

More info:

Published by: wih on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2010

pdf

text

original

 
 
Lijst van sterke en onregelmatige werkwoorden
Infinitief OVT enkelvoud OVT meervoud Voltooid deelwoord
bakken bakte Bakten gebakkenbederven bedierf Bedierven bedorvenbedriegen bedroog bedrogen bedrogenbeginnen begon Begonnen begonnenbergen borg Borgen geborgenbevelen beval Bevalen bevolenbezwijken bezweek Bezweken bezwekenbidden bad Baden gebedenbieden bood Boden gebodenbijten beet Beten gebetenbinden bond Bonden gebondenblazen blies Bliezen geblazenblijken bleek Bleken geblekenblijven bleef Bleven geblevenblinken blonk Blonken geblonkenbreken brak Braken gebrokenbrengen bracht Brachten gebrachtbrouwen Brouwde Brouwden gebrouwenbuigen boog Bogen gebogendenken dacht Dachten gedachtdoen deed Deden gedaandragen droeg Droegen gedragendrijven dreef Dreven gedrevendringen drong Drongen gedrongendrinken dronk Dronken gedronkendruipen droop Dropen gedropenduiken dook Doken gedokendwingen dwong Dwongen gedwongeneten at Aten gegetenfluiten floot Floten geflotengaan ging Gingen gegaangelden gold Golden gegoldengenezen genas Genazen genezengenieten genoot genoten genotengeven gaf Gaven gegevengieten goot Goten gegotenglijden gleed Gleden gegledenglimmen glom Glommen geglommen
 
 
graven groef Groeven gegravengrijpen greep Grepen gegrepenhangen hing Hingen gehangenhebben had Hadden gehad (onregelmatig)heffen hief Hieven gehevenhelpen hielp Hielpen geholpenhijsen hees Hesen gehesenhouden hield Hielden gehoudenhouwen hieuw Hieuwen gehouwenkiezen koos Kozen gekozenkijken keek Keken gekekenklinken klonk Klonken geklonkenknijpen kneep Knepen geknepenkomen kwam Kwamen gekomenkopen kocht Kochten gekochtkiezen koos Kozen gekozenklimmen klom Klommen geklommenkluiven kloof Kloven geklovenkomen kwam Kwamen gekomenkopen kocht Kochten gekochtkrijgen kreeg Kregen gekregenkrimpen kromp Krompen gekrompenkruipen kroop Kropen gekropenkunnen kon Konden gekund (onregelmatig)laten liet Lieten gelatenLachen Lachte Lachten gelachenlezen las Lazen gelezenliegen loog Logen gelogenliggen lag Lagen gelegenlijden leed Leden geledenlijken leek Leken gelekenlopen liep Liepen gelopenmijden meed Meden Zmoeten moest Moesten gemoetenmogen mocht Mochtengemogen(onregelmatig)nemen nam Namen genomenontbijten ontbeet ontbeten ontbetenplegen [gewoon zijn] placht Plachten (geen volt. deelw.)prijzen prees Prezen geprezenraden ried Rieden geradenrijden reed Reden gereden
 
 
rijzen rees Rezen gerezenroepen riep Riepen geroepenruiken rook Roken gerokenschelden schold Scholden gescholdenschenden schond Schonden geschondenschenken schonk Schonken geschonkenscheppen schiep Schiepen geschapenschieten schoot Schoten geschotenschijnen scheen Schenen geschenenschijten scheet Scheten geschetenschrijden schreed Schreden geschredenschrijven schreef Schreven geschrevenschrikken schrok Schrokken geschrokkenschuiven schoof Schoven geschovenslaan sloeg Sloegen geslagenslapen sliep Sliepen geslapenslijten sleet Sleten gesletensluipen sloop Slopen geslopensluiten sloot Sloten geslotensmelten smolt Smolten gesmoltensmijten smeet Smeten gesmetensnijden sneed Sneden gesnedensnuiven snoof Snoven gesnovenspijten speet Speten gespetenspreken sprak Spraken gesprokenspringen sprong Sprongen gesprongenspruiten sproot Sproten gesprotenspuiten spoot Spoten gespotenstaan stond Stonden gestaansteken stak Staken gestokenstelen stal Stalen gestolensterven stierf Stierven gestorvenstijgen steeg Stegen gestegenstinken stonk Stonken gestonkenstrijden streed Streden gestredenstrijken streek Streken gestrekenstuiven stoof Stoven gestoventreden trad Traden getredentreffen trof Troffen getroffentrekken trok Trokken getrokkenverzinnen verzon Verzonnen verzonnenvallen viel Vielen gevallen

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->