Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cours électricite 7base

Cours électricite 7base

Ratings: (0)|Views: 22,989|Likes:
Published by Aouinti
التغذية الحماية التحكم التقبل مجموعة من الدروس التربية التكنولوجية
التغذية الحماية التحكم التقبل مجموعة من الدروس التربية التكنولوجية

More info:

Published by: Aouinti on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2015

pdf

text

original

 
 55
دﺪــﻋ
 
سرّﺪﻟا
 
سورّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 7:
ﻲﻨﻘﺗ 
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻜﺤّﺘﻟا
 
     ﻟ    ا   ر   ﻮ   ﺤ   ﻤ     ﻟ    ا
 
   ﺲ   ﻣ    ﺎ    ﺨ
   :
     ﺔ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ     ّ  ـ  ـ   ﻴ    ﻨ     ﻘ     ّ    ﺘ     ﻟ    ا     ﻒ    ﺋ    ﺎ     ﻇ   ﻮ     ﻟ    ا
 
ّﺘﻟا
 
ﻒﺋﺎﻇﻮﻟاﺔّﻴﻨﻘ 
 
سرّﺪﻟاﻋـــــ ﺪ د 
7 
ﻲﻨﻘﺗ 
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
رﻮﺤﻤﻟاﺲﻣﺎﺨﻟا
 
؟ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﺔﻔﻴﻇو 
 
ﻰﻟإ
 
فّﺮﻌﺗأ
 
ﻒﻴآ 
 
؟ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
 
ﻰﻟإ
 
فّﺮﻌﺗأ
 
ﻒﻴآ 
 
؟
 
ﺔّﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
فّﺮﻌﺗأ
 
ﻒﻴآ 
 
 56
 
سرّﺪﻟا
 
سورّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 
دﺪــﻋ
7:
ﻲﻨﻘﺗ 
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻜﺤّﺘﻟا
   ﺲ   ﻣ    ﺎ    ﺨ     ﻟ    ا   ر   ﻮ   ﺤ   ﻤ     ﻟ    ا
   :
     ﺔ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ     ّ  ـ  ـ  ـ  ـ   ﻴ    ﻨ     ﻘ     ّ    ﺘ     ﻟ    ا     ﻒ    ﺋ    ﺎ     ﻇ   ﻮ     ﻟ    ا
 
ّﺪﻟادﺪـــﻋ
 
سر 
7 
ّﺘﻟا
 
ّﻜﺤ ﻲﻨﻘﺗ 
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻢ 
 
1-
ّﻨﻟاﻲﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا
 
طﺎﺸ 
: 
ﺰﺠﻧأﺑ ساّﺮﻜ ﺔﺤﻔّﺼﻟﺎﺑ 
 
ﻲﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا
 
طﺎﺸّﻨﻟا
 
ﺔﻄﺸﻧﻷا
 )64( 
2
ّﻣﺄﺗأّﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ةﺰﻬﺟﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻞ ﺔ 
.
أ
  – 
ّﻴﺒﺗأ
 
ّﻐﺸﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
تاودﻷا
 
ﻦ ﺎﻬﻠ 
. 
ﺞﺘﻨﺘﺳأ
:
 
1
-
ّﻀﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
ةﺰﻬﺟﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﻐﺘﺸﺗ 
 
ّرﺰﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐ ﺨﻟا
 
ﺎ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺎﺑ 
 
ص ،ّﻤﺴﻳو 
 
ﻰ ّﺘﻟا
 
ﺮﺼﻨﻌﺑ ّﻜﺤ ﻢ 
. 2-
ّﺘﻟا
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
 
ﻒﻠﺘﺨﺗ 
 
ّﻜﺤ ﺮﺧﺁ
 
ﻰﻟإ
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻢ 
. 
ّﺸﻟاﺔﺷﺎ 
ﺲآﺎﻋ
 
رَﻮْﻨﻣِِ ﻘﺛ ﺔﻟﺁﺎﻔﻠﺗ 
 
ﺐﺘﻜﻣ 
 
ةرﺎّﻬﺳ 
 
ﻞﻴﺴﻏ
 
ﺔﻟﺁﺪﻌ 
 
ﻋ ّﻜﺤﺗ ﺎ 
 
 57
دﺪــﻋ
 
سرّﺪﻟا
 
سورّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 7:
ﻲﻨﻘﺗ 
 
زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻜﺤّﺘﻟا
 
     ﻟ    ا   ر   ﻮ   ﺤ   ﻤ     ﻟ    ا
 
   ﺲ   ﻣ    ﺎ    ﺨ
   :
     ﺔ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ     ّ  ـ  ـ   ﻴ    ﻨ     ﻘ     ّ    ﺘ     ﻟ    ا     ﻒ    ﺋ    ﺎ     ﻇ   ﻮ     ﻟ    ا
 
3 
-
أّﺮﺟ ب ﻆﺣﻻأ
 
و 
 :
*
ّﺪﻟا
 
ﺰﺠﻧأّﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
تاراﺔ ّﺘﻟاﺔﻴﻟﺎ 
. 
*
ﻆﺣﻻأ
 
-
ّﺘﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ 
 
حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ءﺎﺿأﺔﺑﺮﺠ 
. 
*
لءﺎﺴﺗأ
: 
ّﻜﺤﺘﻟا
 
ﻊﻴﻄﺘﺳأ
 
ﻞه؟حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ةرﺎﻧإ
 
ﻲﻓ 
 
ﻢ 
ﻻ
. 
أ
 
ﺔﺑﺮﺠّﺘﻟا
:
 
ّﺘﻟاب 
 
ﺔﺑﺮﺠ 
: 
ّﺘﻟاج
 
ﺔﺑﺮﺠ 
: 
أ
 -
ﻆﺣﻻأ
: 
ﺔﺑﺮﺠّﺘﻠﻟ 
 
ﻒﻴﺿُأ
)
ب 
(
ﻰّﻤﺴﻳ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻠﻟ 
 
اﺮﺼﻨﻋ
ﻊﻃﺎﻘﻟا
. 
ب 
 -
لءﺎﺴﺗأ
 : 
ّﺪﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﻊﻴﻄﺘﺳَأ
 
ﻞه
 
؟ةرا
ﻢﻌﻧ 
.
 -
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ﺮﻴﻨُﻳ 
 
ﻞﻐﺷأﻟا
 
ﻊﻃﺎﻘ 
. -
ﺪﻨﻋ
 
حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ﺊﻔﻄﻨَﻳ 
 
ﻊﻃﺎﻘﻟا
 
ﺔﻟﺎﺣ 
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ 
. 
أ
 -
ﻆﺣﻻأ
:
 
ﺔﺑﺮﺠّﺘﻠﻟ 
 
ﻒﻴﺿأ
)
ج
(
ﻰّﻤﺴﻳ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻠﻟ 
 
اﺮﺼﻨﻋ
ّﻀﻟا
 
ّرﺰﻟاﻂﻏﺎ 
. 
ب 
 -
لءﺎﺴﺗأ
 : 
ّﺪﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﻊﻴﻄﺘﺳأ
 
ﻞه
 
؟ةرا
ﻢﻌﻧ 
.
 -
ﺪﻨﻋ
 
حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ﺮﻴﻨُﻳ 
 
ّرﺰﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐّﻀﻟا
. -
ﺪﻨﻋ
 
حﺎﺒﺼﻤﻟا
 
ﺊﻔﻄﻨﻳ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐّﻀﻟا
 
ماﺪﻌﻧاّرﺰﻟا
.
 
ﺞﺘﻨﺘﺳأ
:
ﻦﻴﺘﺑﺮﺠّﺘﻟا
 
ﻲﻓ 
 
نﺎﻔﻠﺘﺨﻣ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
اَﺮﺼﻨﻋ
 )
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟاو 
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
.(
ةراّﺪﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﻦﻜﻤﻳ 
 
ﻻ
 
ﻪﻧود 
 
ﻦﻣ 
 
ﻲﺳﺎﺳأ
 
ﺮﺼﻨﻋ
 
ﻮه
 
ﻢّﻜﺤّﺘﻟا
 
ﺮﺼﻨﻋ
 
ﺔّﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
. 
ﻢﻜﺤّﺘﻟا
 
ﺮﺼﻨﻋﻢﻜﺤّﺘﻟا
 
ﺮﺼﻨﻋ
 
ﺔﻳرﺎﻄﺑ 
4.5 V
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬآ 
 
حﺎﺒﺼﻣ 
 

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
HajerHamdiElkhal liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
aouai liked this
havoc2012 liked this
Nizar Zarrouk liked this
tarekmoussa196 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->